Հայ Զինվոր 14-2018s

ISSN 1829-2585 18014 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 14 (1236) w w w. h a y z i n v o r. a m 11 - 1 7 ² ä ð Æ È Æ 2 0 1 8 §Ð³Û ½ ÇÝíáñÁ¦ μ³Ý³ÏÇ ï ³ñ»·ÇñÝ ¿ « μ³Ý³Ï³- ßÇÝáõÃÛ³Ý ¹Åí³ñÇÝ« μ³Ûó ÷³é³Ñ»Õ ׳ݳå³ñÑÇ Ùßï³Ï³Ý á õ Ñ ³í³ï³ñÇÙ á õÕ»ÏÇóÁ: ´ ³Ý³ÏÇ å »ë §Ð³Û ½ÇÝíáñݦ ¿É ÍÝí»ó å³ï»ñ³½ÙÇ ÃáÑáõμáÑáõÙ« ³é³çÇÝ Ù ÏñïáõÃÛáõÝÝ ëï³ó³í é³½ÙÇ ¹ ³ßïáõÙª ¹³éݳÉáí ³ ݳë»ÉÇ ù ³ç³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ« Ñ ³- ÝáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ ³ ½³ïáõÃÛ³Ý Ñ ³Û Ù³ñ¹áõ, ½ÇÝíá- ñÇ« ë å³ÛÇ« Ï ³Ù³íáñ³Ï³ÝÇ ³ ÝÓÝí»ñ å ³Ûù³ñÇ á õ ëËñ³ÝùÝ»ñÇ í³í»ñ³·ñáÕÁ: §Ð³Û ½ ÇÝíáñÁ¦ μ³Ý³- ÏÇ Ñ»ï Ù ³ñïÝã»ó é³½ÙÇ ¹³ßïáõÙ« ѳÕÃ³Ý³Ï³Í í»ñ³¹³ñÓ³í Ù ³ñï³¹³ßïÇó á õ ³Ýó³í Ë ³Õ³Õ μ³Ý³Ï³ßÇÝáõÃÛ³Ý é ÇÃÙÇݪ ¹ ³éݳÉáí μ³Ý³ÏÇ Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñÇ á õ μ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇ« í »ñ»ÉùÝ»ñÇ á õ í³Ûñ¿çùÝ»ñÇ« μ³Ý³ÏÇ Ñ ³ÕóݳÏÝ»ñÇ Ï»Ýë³·Ç- ñÁ` Ó »éùÁ Å ³Ù³Ý³ÏÇ ½ ³ñÏ»ñ³ÏÇÝ« Ù Çßï ³ ٻݳ- ûŠϻï»ñáõÙ: Ð »ßï ã¿ñ ß³Ñ»É ë å³ÛÇ á õ ½ ÇÝíáñÇ« ·»- Ý»ñ³ÉÇ á õ » Ýóëå³ÛÇ íëï³ÑáõÃÛáõÝÁ« ¹ ³éÝ³É Ýñ³Ýó ½ ñáõó³ÏÇóÁ« ¹ ³éÝ³É ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý Ë ³íÇ ËáÑ»ñÇ« Ù ïáñáõÙÝ»ñÇ« ÑáõÛ½»ñÇ áõ Ùï³Ñá·áõÃÛáõÝÝ»- ñÇ ³ ñï³Ñ³ÛïÇãÁ, É ÇÝ»É É ë»ÉÇ á õ Á ÝϳɻÉÇ Ñ ³ë³ñ³- ÏáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: §Ð³Û ½ÇÝíáñáõÙ¦ Éñ³·ñáÕÝ»ñÇ »ññáñ¹ ë»ñáõÝ¹Ý ¿ ÏñÃíáõÙ-Ù Ù³ëݳ·Çï³ÝáõÙ: Úáõñ³ù³ÝãÛáõñ Ë Ùμ³- ·Çñ Ç ñ Ó »é³·ÇñÝ á õ Ñ á·áõó Ù Ç Ù ³ëÝÇÏ ¿ à áÕ»É §Ð³Û ½ ÇÝíáñáõÙ¦ª ¶ ³·ÇÏ Ø³Ý³ëÛ³ÝÁ« ìñ»Å Æë- ñ³Û»ÉÛ³ÝÁ« ØÑ»ñ Ð ñ³ãÛ³ÝÁ« ê »Ûñ³Ý Þ³Ñëáõí³ñ- Û³ÝÁ« ¾¹í³ñ¹ à ëϳÝÛ³ÝÁ©©© Úáõñ³ù³ÝãÛáõñÝ Ç ñ Ñݳñ³íáñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³ÝáõÙ ³ Ù»Ý Ç Ýã ³ ñ»É ¿ « á ñ ûñÃÇ Á ÝóóùÁ É ÇÝÇ ³ ÝÁݹѳï á õ ³Ý˳óñ« áñ ûñÃÁ Ï ³ï³ñÇ` μ³Ý³ÏÝ ³í»ÉÇ Ñ ½áñ á õ Ù ³ñïáõݳϫ ³í»ÉÇ · ݳѳïí³Í á õ ë Çñí³Í ¹ ³ñÓÝ»Éáõ ³ é³ù»- ÉáõÃÛáõÝÁ: 25 ï³ñÇ § Ð³Û ½ ÇÝíáñÁ¦ μ³Ý³ÏÇ ÏáÕùÇÝ ¿ª ³ ñ¹»Ý ÷áñÓ³éáõÃÛ³Ùμ« á õŻի Ï ³Û³ó³Í« Ç ñ Ý »ñáõÅÝ áõ Ýå³ï³ÏÝ»ñÁ × Çßï · ݳѳïáÕÇ Ç Ýùݳíëï³Ñáõ- ÃÛ³Ùμ á õ í ×é³Ï³ÝáõÃÛ³Ùμ« Ç ñ ³ÝÏ»ÕÍ á õ μ³½Ù³- μáí³Ý¹³Ï ³ë»ÉÇùáí« Ç ñ á ·»õáñáÕ Ëáëùáí: ê²ØìºÈ Ð ²ðàôÂÚàôÜÚ²Ü