Հայ Զինվոր 13-2018s

ISSN 1829-2585 18013 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 13 (1235) 4 - 10 ²äðÆÈÆ 2018 w w w. h a y z i n v o r. a m àôÄÆ ºì ØîøÆ òàôò²¸ðàôÂÚàôÜ §ºñ»õ³Ý ¿ ùëåᦠó áõó³Ñ³Ý¹»ë³ÛÇÝ Ñ ³- Ù³ÉÇñáõÙ Ù ³ñïÇ 2 9-Ç Çó 3 1-Á Á ³ Ýóϳó- í»ó ë å³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý » õ å ³ßïå³Ý³- Ï³Ý ï »ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ A rmHiTec-2 2018 ÙÇç³½·³ÛÇÝ ó áõó³Ñ³Ý¹»ëÁ: ² ÛÝ Ý íÇñ- ñïÇ í³Í ¿ ñ é ³½Ù³ñ¹Ûáõݳμ»ñáõÃÛ³Ý á Éáñ ½³ñ·³óÙ³ÝÁ » õ Ù »ñ Ù Çç³½·³ÛÇÝ · áñ- ÍÁÝÏ»ñÝ»ñÇ Ñ »ï Ñ ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ë á- »ÕÍÙ³ÝÁ: ¶ É- ñ³óÙ³ÝÝ á õ Ý áñ Ï ³å»ñÇ ë ï» Ë³íáñ Ý å³ï³ÏÁ ë å³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý » õ å³ßïå³Ý³Ï³Ý ï »ËÝáÉá·Ç³Ý»ñÇ μ ݳ- Ï »ñåáõ- ·³í³éáõÙ Ñ ³ÛÏ³Ï³Ý Ï ³½Ù³Ï ÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý í³×áõÙÝ»ñÁ Ý »ñϳ۳óÝ»ÉÝ ¿ ñ: òáõó³Ñ³Ý¹»ëÇ Ï ³½Ù³Ï»ñåÇãÝ»ñÝ ¿ ÇÝ ÃÛ³Ý å ³ßï- г۳ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõà å³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ« § ºñ»õ³ÝÇ Ù³Ã»Ù³ïÇÏ³Ï³Ý Ù »ù»Ý³Ý»ñÇ · áñͳ- ѳݹ»ëÝ»ñÇ Á ÝÏ»- ñ³Ý¦ » õ § ´Ç½áݦ ó áõó³Ñ ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ù Ç³íáñáõÙ¦ ÷ ³Ï μ ³ÅÝ»ïÇ- ñ³Ï³Ý Á ÝÏ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: 4