Հայ Զինվոր 12-2018s

ISSN 1829-2585 18012 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 12 (1234) 28 زðîÆ - 3 ²äðÆÈÆ 2018 §Ð³Ù»ó»ù Ù»ñ ¹Çñù¦ Èáõë³ÝϳñáõÙ ß ³ñù³ÛÇÝ ê ³ëáõÝ ²éáõëï³ÙÛ³ÝÝ ¿ : Ø ³ñï³Ï³Ý Ñ »ñó- å³ÑáõÃÛáõÝ ¿ Ç ñ³Ï³Ý³óÝáõÙ Ñ ÛáõëÇë³- ñ»õõ»ÉÛ³Ý ë ³Ñٳݳ·áïáõ å ³ï³ë˳- ݳïáõ ï »Õ³Ù³ë»ñÇó Ù »ÏáõÙ: Ø »Ï á õ Ï »ë ï³ñí³ å ³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ Í ³é³ÛáÕ ¿ : Ø»Í » Õμ³ÛñÝ ¿ É ¿ Ý áõÛÝ ë ïáñ³μ³Å³Ýáõ- ÙáõÙ Í ³é³ÛáõÙ: ê ³ëáõÝÝ Ç ñ ³ å³Ñáí Ëñ³Ù³μççÇó í »ñ³ÑëÏáõÙ ¿ Ñ ³Ï³é³- ñ¹Ç ¹ Çñù»ñÁ: à ã Ù Ç ß ³ñÅ Ý ñ³ ³ ãùÇó ã Ç Ïáñ íñÇåáõÙ: ê ÇñáõÙ ¿ Ï ³ï³Ï»É« Ý ³»õ Ñ áõÙá- »ÝûñÛ³ É ³ñ- ñáí ¿ ÷ áñÓáõÙ Ñ ³ÕûÉ: ² Ù» í³Í Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý Á ÝóóùáõÙ Ýñ³ Ù Ç μ ³ñÇ Ï ³ï³ÏÁ« ÑáõÙáñáí ³ ëí³Í Ë áëùÁ Ý« á·»õáñáõÙ ¿ Á ÝÏ»ñÝ»ñÇÝ Ãáó÷áõÙ û ñí³ É ³ñí³- ÍáõÃÛáõÝÁ: 8 w w w. h a y z i n v o r. a m