Հայ Զինվոր 08-2018

ISSN 1829-2585 18008 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 8 (1230) 28 öºîðì²ðÆ - 6 زðîÆ 2018 w w w. h a y z i n v o r. a m §ºë »Ù¦-Áª гÛñ»ÝÇùÇ å³ßïå³Ý ¼ÇÝíáñ³Ï³Ý » ñ¹Ù³Ý Ñ ³Ý¹Çë³íáñ ³ ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý Ñ ³Ù³ñ« ³ í³Ý¹áõÛÃÇ Ñ ³Ù³Ó³ÛÝ« Ë áñÑñ- ¹³Ýß³Ï³Ý í ³Ûñ ¿ Á Ýïñí»ÉÉ© ï ³ñ³ÍùÇ í ñ³ Ñ å³ñïáñ»Ý Ç ßËáõÙ ¿ Ù ³ñï³Ï³Ý ë Ëñ³ÝùÇ ñ¹Ç ¹ »Ù Ù Õí³Í Í ³Ýñ Ù ³ñï»ñáõÙ ËáñÑñ¹³ÝÇß ï ³ÝÏÁ: 1 992Ã. ³ Ûë á õÕÕáõÃÛ³Ùμ Ñ ³Ï³é³Ïáñ ³Ûë ï ³ÝÏÁ ÷ ³é³Ñ»Õ á õÕÇ ¿ ³ Ýó»É... Ð »ñáë³Ï³Ý ³ ÝÓݳϳ½ÙÇ å ³ïíÇÝ 1 995é Ù ³ÛÛÇëÇ 9 - ÇÝ Ï ³Ý·Ý»óí»É ¿ ï ³ÝÏ-Ñ Ñáõß³ñÓ³ÝÁ: 2-3