Հայ Զինվոր 03-2018

ISSN 1829-2585 18003 > 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÂÆì 3 (1225) 24 - 30 ÐàôÜì²ðÆ 2018 w w w. h a y z i n v o r. a m ¼ Æ Ü ì à ð À ª ø ² æ , ê ² Ð Ø ² Ü À ª Ð à ô ê ² È Æ §²ãùë ô³ó»Éª ë³ÑÙ³Ý áõ ½ ÇÝíáñ³Ï³Ý » Ù ï »ë»É® º ë ÍÝáõݹáí Ü »ñùÇÝ Î ³ñÙÇñ³ÕôÛáõñÇó » Ù« Í Ýݹ³í³Ûñë Ñ»Ýó ë ³ÑÙ³ÝÇ åéÝÏÇÝ ¿: ºñÏáõëáõÏ»ë ï³ñÇ ¿ « ÇÝã ͳ- é³ÛáõÙ » Ù« ë³Ï³ÛÝ ³ñ¹»Ý Ñ ³ëóñ»É »Ù ï Çñ³å»ï»É ë³Ñ- ٳݳÛÇ ÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÝñôáõÃÛáõÝÝ»ñÇݦ«- ³ ÝÙÇç³- Ï³Ý »õ ³ ÝÏ»ÕÍ ³ ëáõÙ ¿ ß ³ñù³ÛÇÝ ²í³·Û³ÝÁ: 2