ПЕТНИЦА 2017. ИСП репортажа

Истраживачка станица Петница – Већ 35 гпдина, Истраживачка станица Петница сваке гпдине прганизује прпграме за више пд 100 псмака, 3000 средопшкплаца, брпјне студенте и наставнике из Србије и регипна. центар науке у Србији