Геодезия, Картография, Земеустройство - Page 30

силен натиск, създаван или засилван от човешките дейности като: неподходящите селскостопански и горскостопански практики, промишлени дейности, депониране на отпадъци, туризъм или градоустройство. Тези дейности увреждат способността на почвите да продължават да изпълняват напълно многобройните си разнообразни и съществено важни функции. Освен това, влошаването на почвите оказва силно въздействие върху други компоненти от околната среда, като водите и биологичното разнообразие, както и върху климатичните изменения, опазването на човешкото здраве и безопасността на храните. Комюникето на Европейската комисия „Към тематична стратегия за опазване на почвите” идентифицира осемте главни процеси на влошаване на качеството на почвите. Те са ерозия, намаляване на органичното вещество, замърсяване, засоляване, уплътняване, загуба на почвено биоразнообразие, запечатване и наводнения и свлачища. Като приоритетни заплахи за почвите в страната са изведени ерозията, дифузното и локалното замърсяване, засоляването, вкисляването и свлачищата. За решаване на поставените задачи се използват следните подходи: 1. Идентифициране и анализ на проблемите в областта на околната среда. 2. Установяване на причините за възникналите проблеми и предложения за тяхното преодоляване. 2. Обект на изследване и използвани методи 2.1. Обект на изследване В проучването се възприе условна линия за охарактеризиране на изследвания обект N – S, започваща от района на Панагюрски колонии (1050 м н.в.), Панагюрище (562 м н.в.), Пазарджик (205 м н.в.), Пещера (436 м н.в.) и завършвайки над Батак (1115 м н.в.). Тъй като по същество проучването е за община Пазарджик, то ще се ограничим с климатичното охарактеризиране на тази община [3]. Общият вид на обекта на изследване е представен на фиг.1. Фиг. 1. Общ вид на обекта. В настоящата работа са поставени следните цели: Да се анализира състоянието на почвите в община Пазарджик. Да се оцени агроекологичното състоянието в общината. Въз основа на направената оценка да се посочат алтернативи за повишаване на почвеното плодородие в община Пазарджик. За постигането на целите се решават следните основни задачи: 1. Редуциране и предотвратяване на риска за човешкото здраве. 2. Предотвратяване на стари замърсявания и последващо отстраняване на вредите. 3. Спазване на принципа „замърсителят плаща”. 26 Районът на община Пазарджик е разположен в Горнотракийската низина на около и над 200 м. н.в. Зимата е сравнително мека, като средномесечната температура на въздуха за най-студения месец (януари) е –0.2ºC. Абсолютният температурен минимум е измерен през м. февруари –29.5ºC, а абсолютната средномес