Հայ Զինվոր Zin 14-Standart

ÂÆì 14 ( 1334) 8 - 1 4 ² äðÆÈÆ 2020 ÐÐ ä ²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü ²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü Ð ²Ü¸ºê ¶»Õ»óÏáõÃ۳ݫ ë Çñá« ù Ýùß³ÝùÇ ï áÝÁ ½ÇÝͳé³ÛáÕ Ï³Ý³Ýó Ñ ³Ù³ñ ݳ»õ á õÅÇ« Ñå³ñïáõÃ۳ݫ ѳÛñ»Ý³ëÇñáõÃÛ³Ý áõ ù³çáõÃÛ³Ý ïáÝ ¿£