ΣΒΑ ΦΥΛΛΑΔΙΟ 11 (1)

11 ος στόχος: ΒΙΩΣΙΜΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Δημιουργούμε ασφαλείς, προσαρμοστικές βιώσιμες πόλεις και ανθρώπινους οικισμούς, χωρίς αποκλεισμούς Το Ελληνικό Δίκτυο ΦΙΛΟΙ της ΦΥΣΗΣ έχει υιοθετήσει στο συνέδριό του, τους «17 στόχους του ΟΗΕ για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη για να αλλάξουμε τον κόσμο μας». Οι 17 ΣΒΑ αποτελούν έναν από τους βασικούς πυλώνες του Επιχειρησιακού – Σχεδιασμού των ΦτΦ, 2018 – 2022. Υποστόχοι που οι ΦτΦ έχουν αναπτύξει δράσεις: 11.2 Έως το 2030, παροχή ασφαλών, προσιτών, προσβάσιμων και βιώσιμων συστημάτων μεταφοράς για όλους, βελτίωση της ασφάλειας των δρόμων, κυρίως μέσω της επέκτασης των δημόσιων συγκοινωνιών… Οι ΦτΦ θεωρούν ότι τα μεγάλα προβλήματα όπως η ανάσχεση της κλιματικής αλλαγής, το δίκαιο εμπόριο, το δικαίωμα στην εκπαίδευση, στο νερό, στην υγεία, στην εργασία, η αντιμετώπιση της φτώχειας, η εξασφάλιση της ειρήνης, η ισότητα των δύο φύλων κ.ά. χρειάζονται να αντιμετωπίζονται με την αλληλεγγύη και την Συνεργασία, όπως περιγράφεται αναλυτικά στον 17 ο ΣΒΑ: 11.4 Ενίσχυση των προσπαθειών για την προστασία και τη διαφύλαξη της παγκόσμιας πολιτιστικής και φυσικής κληρονομιάς. «Η επίτευξη της ατζέντας για τη βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει συνεργασίες μεταξύ των κυβερνήσεων, του ιδιωτικού τομέα καθώς και της κοινωνίας των πολιτών. Αυτές οι χωρίς αποκλεισμούς συνεργασίες, οι οποίες βασίζονται σε αρχές, αξίες, κοινό όραμα, κοινούς στόχους και οι οποίες τοποθετούν τους ανθρώπους και τον πλανήτη στο επίκεντρο, είναι απαραίτητες, σε παγκόσμιο, περιφερειακό, εθνικό και τοπικό επίπεδο.» 11.α Υποστήριξη θετικών οικονομικών, κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεσμών μεταξύ των αστικών, περιαστικών και αγροτικών περιοχών, μέσω της ενδυνάμωσης του εθνικού και περιφερειακού αναπτυξιακού σχεδιασμού. 11.6 Έως το 2030, μείωση του δυσμενούς, περιβαλλοντικού αντίκτυπου των πόλεων, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στην ποιότητα του αέρα και τη διαχείριση των αστικών και άλλων αποβλήτων. 11.7 Έως το 2030, παροχή καθολικής πρόσβασης σε ασφαλείς, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμους πράσινους και δημόσιους χώρους, ιδίως για τις γυναίκες και τα παιδιά, τους ηλικιωμένους και τα άτομα με αναπηρία. 11.β Έως το 2020, ουσιαστική αύξηση του αριθμού των πόλεων και των ανθρώπινων οικισμών που υιοθετούν και εφαρμόζουν ολοκληρωμένες πολιτικές και σχέδια τα οποία αποβλέπουν στην κοινωνική ένταξη, στην αποδοτικότητα των πόρων, στην άμβλυνση των επιπτώσεων και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, στην ανθεκτικότητα απέναντι στις καταστροφές, καθώς και ανάπτυξη και εφαρμογή μιας ολιστικής διαχείρισης του κινδύνου…