Ενημερωτικό Δελτίο των ΦΙΛΩΝ της ΦΥΣΗΣ/ Naturefriends Greece

Γνωρίηουμε τθ ΦΤ΢Θ & τθν Προςτατεφουμε ΕΝΘΜΕΡΩΣΙΚό ΔΕΛΣίΟ 1θ απόπειρα Νοζμβριοσ 2014 Οι ΦτΦ/NFGR «εκδίδουν» το πρϊτο «πειραματικό» Ε.Δ. πλθροφοριακοφ χαρακτιρα. Φιλοδοξοφμε να εκδϊςουμε ζνα emagazine, με κζματα που κα αφοροφν τθ Φφςθ, τθν Κοινωνία, τον Τουριςμό, τθν Ψυχαγωγία, τθν Εκπαίδευςθ. Το e-magazine κα ζχει τον τίτλο *φ+, το λογότυπο είναι ζτοιμο, και προγραμματίηουμε να το δείτε ςτισ οκόνεσ ςασ το 2015. Σε αυτό το «φυλλάδιο» παρουςιάηουμε κυρίωσ κζματα που αφοροφν το ζδαφοσ και το βουνό, οριςμζνα που κα ςυναντιςουμε μπροςτά μασ, ι που τα «ςυναντιςαμε» χωρίσ να τουσ δϊςουμε ιδιαίτερθ ςθμαςία. ΘΕΜΑΣΑ: Τι είναι και τι κζλουν οι ΦΙΛΟΙ τθσ ΦΥΣΘΣ | Αφιζρωμα ςτο βετεράνο ορειβάτθ & ερευνθτι Νίκο Νζηθ | TTIP: θ μεγάλθ απειλι για τθν κοινωνία & το Ρεριβάλλον | Ευκφμθσ Ραπαδθμθτρίου | Micromeria Acropolitana | Γιάννθσ Μπεξεβάνθσ: Μεςογειακι Διατροφι |NFI Παγκόςμια Θμζρα του εδάφουσ - 5θ Δεκεμβρίου Θ Διεκνισ Ζνωςθ των Επιςτθμϊν Εδάφουσ (IUSS), με ψιφιςμά τθσ το 2002, πρότεινε τθν 5θ Δεκεμβρίου ωσ Ραγκόςμια Θμζρα του Εδάφουσ για να εορτάηεται θ ςπουδαιότθτα του εδάφουσ ωσ κρίςιμου ςυςτατικοφ του φυςικοφ ςυςτιματοσ, με ηωτικισ ςθμαςίασ ςυμβολι ςτθν ανκρϊπινθ ευθμερία. Υπό τθν θγεςία του Βαςιλείου τθσ Ταϊλάνδθσ και ςτο πλαίςιο τθσ «Ραγκόςμιασ Εταιρικισ Σχζςθσ του εδάφουσ», ο FAO [Διεκνισ Οργανιςμόσ Τροφίμων και Γεωργίασ, (Food and Agriculture Organization)] ζχει υποςτθρίξει τθν επίςθμθ κακιζρωςθ τθσ Ραγκόςμιασ Θμζρασ του Εδάφουσ ωσ μιασ παγκόςμιασ πλατφόρμασ ευαιςκθτοποίθςθσ. Θ διάςκεψθ του FAO, τον Ιοφνιο του 2013, ενζκρινε ομόφωνα τθν Ραγκόςμια Θμζρα του εδάφουσ και ηιτθςε τθν επίςθμθ ζγκριςθ ςτθν 68θ Γενικι Συνζλευςθ των Θνωμζνων Εκνϊν, τον Δεκζμβριο του 2013, όπου και ανακθρφχκθκε θ 5θ Δεκεμβρίου ωσ θ Ραγκόςμια Θμζρα του Εδάφουσ. Στο μινυμά του ο επικεφαλισ τθσ δ/νςθσ Γθσ και Υδάτων του FAO, Moujahed Achouri, τονίηει ότι:  παρότι το ζδαφοσ αποτελεί ζνα ςπουδαίο φυςικό πόρο του πλανιτθ μασ, παραβλζπεται θ αξία του,  ενϊ το 33% του εδάφουσ διεκνϊσ είναι υποβακμιςμζνο. Θ γονιμότθτα του εδάφουσ ποικίλλει από περιοχι ςε περιοχι, ζτςι ςτθν Αφρικι για παράδειγμα μόνο το 8% του εδάφουσ τθσ είναι γόνιμο. Είναι λοιπόν αναγκαίο:  να ςυνειδθτοποιιςουμε τθ ςπουδαιότθτα του εδάφουσ, κακϊσ αποτελεί μεταξφ των άλλων και ζνα βαςικό ςυντελεςτι ςτον αγϊνα για τθν καταπολζμθςθ τθσ πείνασ και  να κινθτοποιθκοφμε για να το προςτατεφςουμε από τθν ςταδιακι υποβάκμιςι του. «Είμαςτε οι εραςτζσ τθσ Γθσ»