Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 22

Ζ Ρέλα Υαηδεδάθε, θόξε ηεο ζπγγξαθέσο Ληιήο Εσγξάθνπ, γελλήζεθε ην 1943 ζηηο θπιαθέο ηε Αγηάο , ηέιεησζε ηνπ Λύθεην ζην Ζξάθιεην Ήηαλ πνηήηξηα, κεηαθξάζηξηα θαη ςπρνζεξαπεύηξηα. Έδεζε αζόξπβα, κε ιίγνπο θαη θαινύο θίινπο, ρσξίο λα επηδηώθεη ηε δεκνζηόηεηα. ΢ε ειηθία κόιηο 25 εηώλ, ην 1968, έγξαςε κέζα ζηε θπιαθή κε ην ςεπδώλπκν «Mαξίλα» ην πνίεκα «Kαηάζηαζε πνιηνξθίαο», πνπ κεινπνίεζε ν Mίθεο Θενδσξάθεο.