Από τη Σαπφώ στη Δημουλά - Page 17

Ζ Μαξία Πνιπδνύξε (Καιακάηα, 1 Απξηιίνπ 1902 - Αζήλα, 29 Απξηιίνπ 1930) ήηαλ πνηήηξηα ηεο λενξνκαληηθήο ζρνιήο, γλσζηή θαη γηα ην δεζκό ηεο κε ηνλ νκόηερλό ηεο Κ. Καξπσηάθε. Πέζαλε λεόηαηε από θπκαηίσζε. Έξγα ηεο: Οη ηξίιιηεο πνπ ζβήλνπλ θαη Ζρώ ζην ράνο.