Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ | Page 8

4 . Σε απομακρυσμένες περιοχές αν δεν είναι δυνατόν να περισώσουμε τη Σορό του νεκρού θα πρέπει να καταγραφεί η τοποθεσία όσο πιο πιστά γίνεται με στοιχεία για την ταυτότητα του θανόντος .
5 . Τα προσωπικά αντικείμενα , όπως η φωτογραφική μηχανή , το ημερολόγιο , το σημειωματάριο , φωτογραφίες , γράμματα και άλλα προσωπικά είδη πρέπει να φυλαχτούν και να παραδοθούν στους οικείους του θανόντος .
6 . Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημοσιευθούν εικόνες του θανόντος χωρίς προηγουμένη συναίνεση των οικείων του .
Άρθρο 7 . Πρόσβαση και Προστασία
Πιστεύουμε , πως η ελευθερία της πρόσβασης στα βουνά και τις ορθοπλαγιές με αίσθημα ευθύνης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα . Με τις δραστηριότητας μας το ασκούμε επιδεικνύοντας πάντα ανάλογη ευαισθησία προς το περιβάλλον και προασπίζοντας την φύση . Σεβόμαστε τους περιορισμούς πρόσβασης και τους κανονισμούς , που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των αναρριχητών και των οργανώσεων προστασίας της φύσης ή των αρχών .
1 . Σεβόμαστε τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της άγριας φύσης και ζωής στα βουνά και τα βράχια και φροντίζουμε να τηρούνται οι κανονισμοί και από τους συντρόφους μας . Αποφεύγοντας να κάνουμε θόρυβο ελαττώνουμε την παρενόχληση της άγριας ζωής .
2 . Εάν είναι δυνατόν , πλησιάζουμε στον προορισμό μας χρησιμοποιώντας τη δημόσια συγκοινωνία ή αυτοκίνητα κοινής χρήσης για να μειώσουμε την κίνηση στους δρόμους .
3 . Για να αποφευχθεί η διάβρωση και να μην ενοχλούμε την άγρια ζωή , κατά την ανάβαση και κατάβαση μένουμε σε μονοπάτια και στην άγρια φύση επιλέγουμε τη διαδρομή που είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον .
4 . Κατά τη διάρκεια των περιόδων επώασης και ενφωλεασμού των πουλιών που κατοικούν σε βράχους , σεβόμαστε τους εποχιακούς περιορισμούς στην πρόσβαση . Μόλις μάθουμε ότι διανύεται περίοδος επώασης θα πρέπει να ενημερώσουμε τους συντρόφους μας και να βεβαιωθούμε ότι δεν θα πλησιάσουν τις φωλιές των νεοσσών .
5 . Όταν πρόκειται για την πρώτη ανάβαση σε κάποια περιοχή θα πρέπει να σιγουρευτούμε ότι δεν θέτουμε σε κίνδυνο βιότοπους σπανίων ειδών ζώων και φυτών . Όταν εξοπλίζουμε και αναπτύσσουμε με νέο τρόπο τις διαδρομές , θα πρέπει να λαμβάνουμε κάθε προφύλαξη για να ελαχιστοποιηθεί η οποιαδήποτε επίπτωση στο περιβάλλον .
6 . Οι μεγάλες επιπτώσεις του να κάνουμε δημοφιλείς κάποιες περιοχές ασφαλίζοντας διαδρομές από πάνω θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπ ' όψιν . Ο διαρκώς αυξανόμενος αριθμός αναρριχητών μπορεί να δημιουργήσει πρόβλημα πρόσβασης .
7 . Ελαχιστοποιούμε τη φθορά των βράχων χρησιμοποιώντας τη λιγότερο επιβλαβή τεχνική ασφάλισης .
8 . Όχι μόνο πρέπει να μεταφέρουμε τα απορρίμματα μας μακριά από τα βουνά , αλλά και να συλλέγουμε όσα άφησαν οι άλλοι πίσω τους .
9 . Όταν δεν υπάρχουν χώροι υγιεινής , θα πρέπει να κρατάμε ικανή απόσταση από κατοικίες , χώρους κατασκήνωσης , χείμαρρους , ποτάμια ή λίμνες κατά την κένωση του
4. Σε απομακρυσμένες περιοχές αν δεν είναι δυνατόν να περισώσουμε τη Σορό του νεκρού θα πρέπει να καταγραφεί η τοποθεσία όσο πιο πιστά γίνεται με στοιχεία για την ταυτότητα του θανόντος. 5. Τα προσωπικά αντικείμενα, όπως η φωτογραφική μηχανή, το ημερολόγιο, το σημειωματάριο, φωτογραφίες, γράμματα και άλλα προσωπικά είδη πρέπει να φυλαχτούν και να παραδοθούν στους οικείους του θανόντος. 6. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να δημοσιευθούν εικόνες του θανόντος χωρίς προηγουμένη συναίνεση των οικείων του. Άρθρο 7. Πρόσβαση και Προστασία Πιστεύουμε, πως η ελευθερία της πρόσβασης στα βουνά και τις ορθοπλαγιές με αίσθημα ευθύνης αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα. Με τις δραστηριότητας μας το ασκούμε επιδεικνύοντας πάντα ανάλογη ευαισθησία προς το περιβάλλον και προασπίζοντας την φύση. Σεβόμαστε τους περιορισμούς πρόσβασης και τους κανονισμούς, που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ των αναρριχητών και των οργανώσεων προστασίας της φύσης ή των αρχών. 1. Σεβόμαστε τα μέτρα που λαμβάνονται για την προστασία της άγριας φύσης και ζωής στα βουνά και τα βράχια και φροντίζουμε να τηρούνται οι κανονισμοί και από τους συντρόφους μας. Αποφεύγοντας να κάνουμε θόρυβο ελαττώνουμε την παρενόχληση της άγριας ζωής. 2. Εάν είναι δυνατόν, πλησιάζουμε στον προορισμό μας χρησιμοποιώντας τη δημόσια συγκοινωνία ή αυτοκίνητα κοινής χρήσης για να μειώσουμε την κίνηση στους δρόμους. 3. Για να αποφευχθεί η διάβρωση και να μην ενοχλούμε την άγρια ζωή, κατά την ανάβαση και κατάβαση μένουμε σε μονοπάτια και στην άγρια φύση επιλέγουμε τη διαδρομή που είναι πιο φιλική προς το περιβάλλον. 4. Κατά � :܃:�:�:�>:�:�:�:ă>>':�>:�>:�>3:�>':�:�>>;:�>:�>�:�:�:�:�:�>>':�:�:�>:�:�>4�>>':�>:�>:�:�>;:�>:�>�:�:�>:�:�:�:�>7:�+>:ԃ:�>:�>:�>>��>:�:�>3:�:�>>:ԃ>:�>>�:�>:�>:�:�:�:�>7>�>:�>:�:�>:�>:�:�>7>�>>:�:�>>>3>:�:�>:ܸ�:s>3:�:�>�:�:�:�:�>:�:ԃ>3>:�+:�:�:�:�>7:�>:�:�>:�>:�:�:�:�>�:�>>;:�>:�>�:�:ă>>:�>:�:�:�:ă:�:�:�:�:�>>;>:�>:�:ԃ>:�>>�>>:�>>>3>:�>>�:�:�>�:�:�:�:�:�+:�:�:�:�:�>':�:�>7:�:ԃ>3>:�:�:�:�:�:ă>:�:�>:�:�>:�>:�>:�>�>>':�:�:�>�>>':�:�:�:�>>>;:��(Ը�:3>:�:�>>>3:�:�:�>:�:�:�:�:ă>:�:�>>>;>:܃:�:�:�:�:�>:܃>:ԃ:�:�>:�:�:ă>:�>:�:�>:��:�:ă>>:�>:�:�:�:ă>:�:�:�>>:�>>:�>7:�:�+>3>:�:�:�:�:�:�>:�>:�:ԃ>:ԃ:�:�:�:�>:�:��:�:�>3>:�>:�>>�>>:�:�:�>':�:�:�:�>;:�:�>;>':�:�:�:�>>>>;:���:3>:�:�:�:�:�>:�:�:�:�>:�:�+:�:�:�:�:�:�>>>7>>:�>:�:ԃ:�:ԃ:�:�:��>>>3>:��>:�>�:�:�:�:�>:�:�:�>��:�:ă>>:�>:�:�:�:ă:�:�:�:�:�:�:�>:�:ԃ:�:�:�:ԃ>>:�>>7:�:�:�:�+:�:�:ă:�:ă:�:�:�>:�>>:�>:�:�:�:�:�:��:܃:�>:�:�:�:�:�>:�>:ԃ:�>:�>>>'>:܃>>:��>:�>:�:�:�:�:�:�:��(ظ�::�:�:�:�:�:�:�>�:�>:�>>>;>:�:�>�>:�>�:�:ă:�:�:�:�>:�:ԃ:�:�:�:�>:�:�:�:�>�:�:�>:�:�:�>�>:�>:�:�>:�>�:�>>:�:�:�:�:�:�>:�>+:�:�:�:�>:�:�:�>�:�>>0�>:�:�>$�:�:ă>>:�>:�:�:�:ă:�:�>:�:�>7:�>:�:�:�>:��>>��>3>#:�:���:|�:�:�:�>:�>;>�:�>:�:�:�>3:�:�:�:�>+:�>:�:�:�>3>�:�:�:�>>:�>:�>>;:�:�>:�>:�:��:�:ă:�:�:�:�:�>>:�:�>:�:�>>>3:�:�:�:�:ă>>>3>:�:�>:�>�(ܸ�:W:�:�>:�>>:�>:�:�:�>7:�:ԃ>:܃>:�:�>:��>>':�:�>:�>>':�>>:�>:�:�:�>:�:�>;:�>:�>�>:܃:�:�:�>3>:�>:��:�>:�:�:�:�:�:��>:�>:�:�:�:�+:�>>:�:�:�>:�>�(ฃ:3>:�:�>3:�:��>>:�>:�:�:�:ă:�:�>:�>:�>:�>:�:ԃ>:ă:�>:�>>:�:�:�:�>:ă:�:�>�:�:�:�>:�:��:�>>0�>:ă:�:�>:�:���:�:�:�:��:�:�:�+:�:ă>>:�:�:�:�:�>:�:ԃ>3>:ă:�>:�>:�:�:�:�:�:�:�:�:�>:�>>$�>:�>>�(七:3>:�:�:�:�:�>>:�>>:�>:�>>;>:�:�>:�:�:�:�:�:�>��:�:ă>>:�>:�:�:�:ă:�>:�>:�:�:ԃ:�:�:�:�:��:�>>3>>:�>:܃:�>>0+:�:�>:�:�:�:�:�>��>>;>:�>>�:�:�>:�>:�:�:�>'>:�>��>:�:�:�:�>>:�>>��>:�>:�:�:�:ă:��:�:�:�:�:�>�:�:�>:��>:�:�:�:�:�>'>:܃>:�>((0