Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ | Page 6

4 . Δεν εμποδίζουμε και δεν ενοχλούμε τους άλλους περισσότερο απ ' ότι είναι απαραίτητο . Αφήνουμε τις ταχύτερες ομάδες να περάσουν . Δεν καταλαμβάνουμε διαδρομές που άλλοι περιμένουν να σκαρφαλώσουν .
5 . Οι εκθέσεις μας για τις αναρριχήσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πιστά και λεπτομερώς τα πραγματικά γεγονότα .
Άρθρο 4 . Επίσκεψη σε Ξένες Χώρες
Ως φιλοξενούμενοι σε ξένους πολιτισμούς , θα πρέπει πάντα να φερόμαστε με ευγένεια και μετριοπάθεια προς τους κατοίκους του κράτους - τους οικοδεσπότες μας . θα δείξουμε σεβασμό στα ιερά βουνά και άλλους ιερούς τόπους ενώ παράλληλα θα προσπαθούμε να ωφελήσουμε και να βοηθήσουμε την τοπική οικονομία και τους κατοίκους . Η κατανόηση ενός ξένου πολιτισμού είναι μέρος της ολοκληρωμένης αναρριχητικής εμπειρίας . 1 . Συμπεριφερόμαστε πάντα στους κατοίκους της χώρας που μας φιλοξενεί με ευγένεια , ανοχή και σεβασμό .
2 . Τηρούμε πιστά οποιουσδήποτε κανονισμούς αναρρίχησης που επιβάλλει η χώρα που μας φιλοξενεί .
3 . Συνιστάται να έχουμε ενημερωθεί για την ιστορία , την κοινωνία , την πολιτική δομή , τις τέχνες και τη θρησκεία της χώρας που επισκεπτόμαστε πριν αρχίσει το ταξίδι μας για να αυξηθεί η κατανόηση μας για το λαό της και το περιβάλλον της . Σε περίπτωση πολιτικής αστάθειας πρέπει να αναζητήσουμε καθοδήγηση από τις αρχές .
4 . θα πρέπει επίσης να γνωρίζουμε μερικά βασικά στοιχεία της γλώσσας που ομιλείται στη φιλοξενούσα χώρα : τύπους χαιρετισμών , παρακαλώ , ευχαριστώ , ημέρες της εβδομάδας , η ώρα , οι αριθμοί κ . λπ . Είναι εκπληκτικό όταν διαπιστώνουμε πόσο αυτή η μικρή επένδυση βελτιώνει την ποιότητα της επικοινωνίας . Με αυτό τον τρόπο συμβάλλουμε στην κατανόηση μεταξύ των διαφορετικών πολιτισμών .
5 . Δεν πρέπει ποτέ να χάσουμε την ευκαιρία να μοιραστούμε τις αναρριχητικές μας ικανότητες με τους ντόπιους που ενδιαφέρονται . Κοινές αποστολές με αναρριχητές από τη χώρα υποδοχής είναι το καλύτερο σκηνικό για ανταλλαγή εμπειριών .
6 . Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να προσβάλλουμε το θρησκευτικό αίσθημα των οικοδεσποτών μας . Για παράδειγμα θα πρέπει να αποφεύγουμε την επίδειξη γυμνού δέρματος , σε μέρη όπου αυτό δεν είναι αποδεκτό για θρησκευτικούς ή κοινωνικούς λόγους . Αν κάποιες εκφράσεις άλλων θρησκειών δεν είναι κατανοητές δείχνουμε ανοχή και αποφεύγουμε να ασκούμε κριτική .
7 . Δίνουμε κάθε δυνατή βοήθεια στους ντόπιους που έχουν την ανάγκη μας . Ο γιατρός μιας αποστολής μπορεί να συντελέσει στην αισθητή διαφορά στη ζωή ενός σοβαρά άρρωστου ατόμου .
8 . Για να ωφεληθούν οι ορεινές κοινότητες οικονομικά , αγοράζουμε τοπικά προϊόντα , εάν αυτό είναι εφικτό , και επωφελούμαστε από τις τοπικές υπηρεσίες .
9 . Πρέπει να ενθαρρύνουμε και αυξήσουμε τη βοήθεια μας στις ορεινές κοινότητες εισάγοντας και στηρίζοντας τη δημιουργία υποδομής που οδηγεί στη βιώσιμη ανάπτυξη αυτών των περιοχών . Για παράδειγμα εκπαίδευση και υπηρεσίες εκπαίδευσης ή οικολογικά συμβατές οικονομικές επιχειρήσεις .
4. Δεν εμποδίζουμε και δεν ενοχλούμε τους άλλους περισσότερο απ' ότι είναι απαραίτητο. Αφήνουμε τις ταχύτερες ομάδες να περάσουν. Δεν καταλαμβάνουμε διαδρομές που άλλοι περιμένουν να σκαρφαλώσουν. 5. Οι εκθέσεις μας για τις αναρριχήσεις θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πιστά και λεπτομερώς τα πραγματικά γεγονότα. Άρθρο 4. Επίσκεψη σε Ξένες Χώρες Ως φιλοξενούμενοι σε ξένους πολιτισμούς, θα πρέπει πάντα να φερόμαστε με ευγένεια και μετριοπάθεια προς τους κατοίκους του κράτους - τους οικοδεσπότες μας. θα δείξουμε σεβασμό στα ιερά βουνά και άλλους ιερούς τόπους ενώ παράλληλα θα προσπαθούμε να ωφελήσουμε και να βοηθήσουμε την τοπική οικονομία και τους κατοίκους. Η κατανόηση ενός ξένου πολιτισμού είναι μέρος της ολοκληρωμένης αναρριχητικής εμπειρίας. 1. Συμπεριφερόμαστε πάντα στους κατοίκους της χώρας που μας φιλοξενεί με ευγένεια, ανοχή και σεβασμό. 2. Τηρούμε πιστά οποιουσδήποτε κανονισμούς αναρρίχησης που επιβάλλει η χώρα που μας φιλοξενεί. 3. Συνιστάται να έχουμε ενημερωθεί για την ιστορία, την κοινων :�:İ�>:�:�>:�:�:�>:�:�:��:�:�:�:���>:�>+>:�>:�:�>�:�:�:�>:܃:�>:�>:�:�:�:ă>:�>�>>;>:�>�>:�>�:�>:�>:�:�>>>3:�:�>>:ԃ>>:�:�:�>>:�>:�:�>:��>:�:�:�:�:�:�:�>�:�:�:ă:�:�+:�>:�:�:�:�:��:܃:�:�>:�:�>3:�>:܃:�:�>�:�:�:ă>:��:�:�>0�>:�>�:�:�:�>:��>:�>:�:�:�:�:�:�:�>:�>��:�:ԃ>:�>:�>>>'>:܃>:�:�:�>:�:�:�>+:�>>:�:�:�:�:�>�>>:�>:�:�:�:ă:�:�:�:�:�>:�>:�>:�:ԃ:�:�:�:�:�:�:�:�>:܃:�>>0�>:�>�:�>>:�>�(и�:�:ă>>:�>:�:�:�>:�>:�>�:�:ă:�:�>'>:�:�:�>:�:ԃ:�:�>:�:�:��:�:�>:�:�:��>>:�:�>:�:�:ă>:�>�:�:�>;>>:�>�>:�>�:�:�:�:�:�:�>:�:�>>:�+>:�:�:�:�:�:�:�>7>:ă>>;>:��>>7>:�>>�>:�:�>:�>:�>:�>;:���>:�>:�:�:�:�>8��:�>>:�>:�>>>8��:�:�:�>:�>�>:�>�:�:�:�:�:�:�:�:�>��:�+>;>:İ�:�:�:�>:�:�:�:�:��:�:�>��:W:�:�:�:�:�:�>:�:�:�>:�:�>0�>3>:�:�:�:�:�>:�>>>;:�:�>:�:ԃ>>3>:��:�>>:��:܃:�:�:�>:��:�>:�:�:�>>:�+:�:�:�>:�>;:�:�:�>:�:�>:�:�>3>:�>:ă>:�>�:�>:�:�:�:�:�>':�:�:�>��:s:ԃ:�>>>0�>:�:�>>>3>:��>>:�:�:�:�:�:�>:�:ԃ>>:�:�:�:�>:�:�>3:�>:�+:�:�>:�:�>4�>>':�:�:�:�>:�>:�>:�:�>;:�>:�:�:�>:�>:�>;:��(Ը�:S:�:�>>:�>:�:�>:�>:��:�:ă>:�>:�>:�:ԃ>:�:�:�>:�:�:�>:�:ă:�:ă:�:�:�>:�>>:�>7:�:ԃ>:�>�:�:�:�>>:�>:�>:�:�:�>�:�:�>+:�:�:�:�>3>:�>:�>�:�:ԃ>:�>>�:�>>3>:�:�>>�>:�>�:�:�:�:�:�>:�>:�:�>:�:七:k:�:�:�:�>�:�>:�>>:�:�:�>�:�:ԃ:�:�:�>>:�>:�>:�>�:�>>0�>:�+>>;>:ă>>:�:�:�>:�>�:�:�:�:�:�>:��:�:�:�>7>:�>:��>:�:�:�:�:�>0�:�:�:ă:�:�>:�:�:�:�:�:��:�:�>:�:�>:�>;:��(ظ�:�:ԃ:�:�:�:�:ă>:�>:�>>>'>:܃:�:�:�>>:�>:�:�:�:ă>>:�>:�:�:�:�:�>:�:ԃ>:��:�>:�>:�:�>>:�:�>0�:�:�>:�:�:�:ă>>':�+:�:�:�:�:�:�>>:�>>;:�:�:�>��:O:�:ă>:�>:�:�:�:�:�:�:ă:�:ă>>:�>:�:�:�:ă:�>:�>:�>7:�:�>:�:ԃ>:�:�:�>:�:�:�:�:�:܃:�>:�:�:�>4+:�:�>:�:�>:�>��>:ԃ:�:�>:܃>3>:�>�:�>>>0�:�:�:�:�:�:�:�:�:�>:�:�:�:�>>0�:�:�:ă:�>:�>:�:�>>:�:�:�>7>�:��:�:�:�:�>':�:�:�:�>7>+:�>3:�:�>>��:G:�:�:�>:�:�:�>�:�:�>>:�>:�:�>�:�:�:�>':�:�>:�>:�:�:�>;:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�>:�:�:�:�>:�>�:�:�:�>:�:�>:�:ԃ:�:�:�>:�+:�:�:�:�>:�>:�>7:�:�>:�:ԃ:�:ă:�>:�:�>7:�:ԃ:�>:�>:�:�:��(ܸ�:S:�:�:�>:�:ԃ:�:�:�:ԃ:�>:�:�>:��:�:�:�:�:�:�:ă>>:�>>�:�>>3>:�:�>>�>:�>�:�>:�>:�>:�:�:�:�:�:�:�:܃:�:�>��:|�:�:�:�>>>3>+:�:�:�>�:�>:�>>:�:�:�>�:�>:�>:�:��:�:ă>>:�>:�:�:�>:�:�>>:�:�:�:�>:�:�>:��:�:�:�>:�>:��>>:܃:�>':��:�:�>3>�>:�:�:�>:�+:�>>>'>>:�>�:�>>3:�:�>�(ฃ:O:�:ă:�:ă>'>:�:�:�:�:�>7:�:�:�:�>:�:�:�:�>�:�:�:�:�>3>:�>:�>�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:���:�:�:�>:�:�:�>:�:ԃ>:�>:�:�:��>>:�>+>3:�>:İ�:�:�:�+:�>>>0�:�:�:�:�:�:�>:�:�>>0��:�:�:�:�>>'>:�:�:�>7:�:�>>:ԃ:�>>0�>:�>�>:�>:�:�:�>�>>:�>:�>:�:�>�(七:�>:�>:�:�:�:ă:�:�:�:�>>>7:�:�>:�:ԃ:�:�:�:�>:�:�>:�>:�:ԃ>:܃:�:�:�:�:�:�:ă:�:�>�>>:�>�:�>:�:�:�:�>�:�:�:�:�>3>:�>:�>+:�:�>:�:�:�:�>:�>�:�:�:�>>:�>:�:�:�:�>:�>�>:܃:�:�:�:�:�>>:�:�:ă>>:�:�:�:�:�>�>:�>�:�:�:�:�:�:��>>:܃:�:�>;>:�:�:܃:�:�:�>>>:�:�+:�>>>;:�>>':�>:�>:�:�>>;:���:O:�:ă>:�>:�:�:�:�:�:�:ă:�:�>:�:�:�:�>>:܃:�:�:�>>:�>:�>:�:�>�:�:�>:�:�:�:�>>:�>�:�+:�:�:�:�:�:�:�:�:�:��>>:�:�:�>:�>�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�>�:�>:�>:�:�>:�>:�:�>�((0