Η ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΟΥ ΤΥΡΟΛΟΥ | Page 2

4 . Παρουσιάζουν τα ηθικά κριτήρια βάσει των οποίων το κοινό μπορεί να αποκτήσει μέτρο αξιολόγησης για τα σπορ και αγωνίσματα στα βουνά .
5 . Μυούν τους αρχάριους στις αξίες και ηθικές αρχές , που διέπουν το άθλημα τους .
Στόχος της Διακήρυξης του Τυρόλου είναι να συμβάλει στην πραγμάτωση της εγγενούς δυναμικής των σπορ [ αγωνισμάτων ] στο βουνό ανάγοντάς την σε αναγέννηση , προσωπική ανάπτυξη , προαγωγή της κοινωνικής σχέσης μεταξύ των ανθρώπων , κατανόηση της άξιας της διαπολιτισμικότητας , καθώς και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης .
Προς αυτή την κατεύθυνση η Διακήρυξη του Τυρόλου αντλεί από τους άγραφους κώδικες συμπεριφοράς και τις αξίες που προσιδιάζουν στην ίδια την φύση των σπορ αυτών για να τις προβάλλει στις ανάγκες της σημερινής εποχής . Οι θεμελιώδεις αξίες , στις οποίες στηρίζεται η Διακήρυξη του Τυρόλου , επαληθεύονται σε όλους όσους ασχολούνται με τα σπορ ( αγωνίσματα ) βουνού παγκοσμίως - είτε είναι πεζοπόροι και κάνουν trekking , είτε ορειβάτες , είτε οπαδοί της αθλητικής αναρρίχησης , είτε δοκιμάζουν τα όρια τους σε μεγάλα υψόμετρα . Ακόμα και αν μερικές από τις βασικές αρχές συμπεριφοράς έχουν πρακτική αξία μόνο για μια μικρή ελίτ , ένα πλήθος προτάσεων , που διατυπώθηκαν στη Διακήρυξη του Τυρόλου , απευθύνονται στην οικογένεια των σπορ και αγωνισμάτων στο βουνό συνολικά . Με αυτές τις προτάσεις ελπίζουμε ιδιαίτερα να προσεγγίσουμε τους νέους , διότι αυτοί αποτελούν το μέλλον των σπορ ( αγωνισμάτων ) του βουνού .
Η Διακήρυξη του Τυρόλου κάνει έκκληση για : � Την αποδοχή των κινδύνων και την ανάληψη των ευθυνών μας . � Αντιστάθμιση των στόχων μας με την ικανότητα και τον εξοπλισμό . � Έντιμη συμπεριφορά και ειλικρινείς αναφορές για τη δράση μας . � Αγώνα για την καλλίτερη δυνατή εξάσκηση και την διαρκή απόκτηση γνώσεων . � Ανοχή , λογισμός και αλληλεγγύη . � Προστάτευσε τον άγριο , φυσικό χαρακτήρα των ορέων και των ορθοπλαγιών . � Υποστήριξε τις τοπικές κοινωνίες και τη βιώσιμη ανάπτυξή τους .
Η Διακήρυξη του Τυρόλου βασίζεται στην ακόλουθη ιεραρχία αξιών : �
Ανθρώπινη Αξία - Η αρχή , ότι τα ανθρώπινα όντα γεννιούνται ελεύθερα και ίσα σε αξία και δικαιώματα και οι μεταξύ τους σχέσεις θα πρέπει να αναπτύσσονται σε αδελφικό πνεύμα . Ιδιαίτερη προσοχή πρέπει να δοθεί στα ίσα δικαιώματα ανδρών και γυναικών .
Ζωή , Ελευθερία , Ευτυχία - ως αναφαίρετα δικαιώματα , που επιπλέον συνεπάγονται για τα αθλήματα βουνού την ανάληψη ιδιαίτερης ευθύνης για την προστασία των δικαιωμάτων των κάτοικων των ορεινών κοινοτήτων .
Προστασία της Φύσης - ως δέσμευση για να διασφαλιστεί η οικολογική αξία και ο φυσικός χαρακτήρας στις ορεινές περιοχές και στα αναρριχητικά πεδίο . Αυτό περιλαμβάνει την προστασία των επαπειλούμενων ειδών χλωρίδας και πανίδας , τα οικοσυστήματα τους και το τοπίο
4. Παρουσιάζουν τα ηθικά κριτήρια βάσει των οποίων το κοινό μπορεί να αποκτήσει μέτρο αξιολόγησης για τα σπορ και αγωνίσματα στα βουνά. 5. Μυούν τους αρχάριους στις αξίες και ηθικές αρχές ,που διέπουν το άθλημα τους. Στόχος της Διακήρυξης του Τυρόλου είναι να συμβάλει στην πραγμάτωση της εγγενούς δυναμικής των σπορ [αγωνισμάτων] στο βουνό ανάγοντάς την σε αναγέννηση, προσωπική ανάπτυξη ,προαγωγή της κοινωνικής σχέσης μεταξύ των ανθρώπων, κατανόηση της άξιας της διαπολιτισμικότητας, καθώς και στην ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης. Προς αυτή την κατεύθυνση η Διακήρυξη του Τυρόλου αντλεί από τους άγραφους κώδικες συμπεριφοράς και τις αξίες που προσιδιάζουν στην ίδια την φύση των σπορ αυτών για να τις προβάλλει στις ανάγκες της σημερινής εποχής. Οι θεμελιώδεις αξίες ,στις οποίες στηρίζεται η Διακήρυξη του Τυρόλου, επαληθεύονται σε όλους όσους ασχολούνται με τα σπορ (αγωνίσματα) βουνού παγκοσμίως - είτε είναι πεζοπόροι και κάνουν trekking, είτε ορειβάτες, είτε οπαδοί της αθλητικής αναρρίχησης, είτε δοκιμάζουν τα όρια τους σε μεγάλα υψόμετρα. Ακόμα και αν μερικές από τις βασικές αρχές συμπεριφοράς έχουν πρακτική αξία μόνο για μια μικρή ελίτ, ένα πλήθος προτάσεων ,που διατυπώθηκαν στη Διακήρυξη του Τυρόλου ,απευθύνονται στην οικογένεια των σπορ και αγωνισμάτων στο βουνό συνολικά. Με αυτές τις προτά >:�:�>�:�:�>:�:�:�>:�:ԃ:�:�:�:�:�>:�>:ă:�:ă>>:�>:�:�:�:�>:�>:�:ԃ>:�>>�:�:�:�>>��:�:�>3>:�:�>>:�:�+:�>:�>:�:�:�>7:�>:��:�:�:�:�:�:�>>':�>>:�>��:�:�>':�:�>:�:�>>':���>:�>�:�:�>:�:�>4�+:\�:S:�:�:�:�>>:�:܃>:�>�:�>>>3:�:�>�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�>:܃:�:�:��+���:�:�:�:�>:�:�:�>:��>>':�:�:�:�:�>7:�>':�:�:�:�>:�:�:�:�:�:�:�>#:܃>>':�:�>:�>:�>;:�:�:�>�+���:G:�>:�>>:�:�:�:�>:܃>>':�>>>3>>':�:�:�>�:�:ԃ>:�:�:�:�:�:�>3>:�>:ă:�:�:�>:�:�:�:�:�>:�:�>:�>0�+���:#:�>:�:�:܃>>:�>:�>:�>:�>:��:�:�:�:�:�:�:�:�>:�:�:�:�>�:�:�:�>:�>:�>�:�:�:ă>:܃:�>:�>:܃:�:�>�+���:G:�>;:�:ă:�:�:ă>:�:�:�:�:�:�:�>:�>:܃:�>:�:�>:��:�:�:�>:�:�>:܃:�:�:�>:�:�:�:�:�>:�:��:�>>3:�>:�>:܃:�:�>;>:�>':��+���:G:�:�>:���:�:�:�:�>:�>3>�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�:�>7:ܸ+���:�>:�>>:�>:�>>:ԃ>:�:�:�:�>:�:���>>>:�:�>0�>:�>:�:�>:�>:ă>>':�:�>:�>':�:�:�:�>>':�:�>:�:�>:�:�:�:�>;:��+���:�>:�>>:�>:�:�:ԃ>:�>�>:�>:�:�:�>�:�:�:�:�>':�:�:�>�:�:�:�>:܃:�:�>;>:�:�:܃:�:�:�>>>:�:��>:�>>�+:\�:S:�:�:�:�>>:�:܃>:�>�:�>>>3:�:�>�:�:�>:�:�:�>:�:�>>:�:�:�:�>3:�:�>:�:܃:�:�>:�>>:�:ă:�:�:�>;:��+� �(+:G:�:�>>;>:�:�:܃:G:�:�:Ā��:\�:�>>:���>3>:�>:ă:�:�:�>>;>:�:�:ă>3:�>:ă:�:�:�:�:�:�>7:�>:�:�:�:�:�>7:�:�>:ă:�:�:�:�>:ă>:�+:�:�:�:ă:�:�:�:�:�:�:�:�>;:�:�>:ă:�:�:�:�:�:�:�>:�:�>4�>:�>>�>>:�>:�:�>�:�:ă>>:�>:�:�:�:ă:�:�:�>>>7>>:�:�>:�:�>:�+:�:�:�:�>:�:�>0�>:�:�>7:�:ĸ�:g:�:�:�:�>:�>:܃>>:�>:�>:��>>:�>:�:�:�:ă:�:�:�:�:��>>:ă:�>:ă:�:�:�:�:�>;:�:�>:ă:�:�:�>>;:�+:�:�:�:�>:�:�:�:�>;:��(+� �(+:[>':���:W:�:�>:�:�>:�:İ�:W>>>>:�:Ā��>'>�:�:�:�>:�:�>:�>:ă:�:�:�:�:�>;:�:�>:İ�>:�>�:�>:�>:�:�:�:�+>>:�:�>:�:�:�:�>:�:�:�:�:ă>:ă:�:�:�:�:�:�>:ă:�:�>:�:�>4�>:�:�:�:�:�:�:�>#:܃:�:�:�:�:�>:�>:�>�:�>:�>7:�:�>�:�:�:ă>:�:�+>>:�>>:�>:�:ă>>':�:�:�:�:�:�>':�:�>>':�>>':�:�:�>:�:�:�>':�>>':�:�>:�:�:�>;:�:�:�:�:�:�>:�>>':��(+� �(+:�>:�>>:�>:�:ă>:�>�:�>7>:�>���>'>�:�:�>:�:�>>:܃:�:�:ă:�:ă:�:�:�>>:�:�:�>>:�:��:܃:�:�:�:�:�:�:�:�:�:��:�:�:�:ă:�:�:�:�+>>>:�:�>3>�>:�>:�:�>:�>:�>�>>:�>�:�>:�:�:�:�>�>:�>:�:�>:�>�:�:�:�>>:ă:�:�:�>>:�>:�>:�:�:��>:�:�:�:���:G>>>0+>:�>:�:�:�:�:�:�:�:�:�>:�:�>>:�>>:�>:�:ă>>':�:�>:�>:�:�:�:�>7:�:�:�>':�:�:�:�>;:�>:�>'>:�:�:�>�:�:�:�>:�:�:�:�:�>��>:�+:�:�:�:�>>>>:�:�:�>:ă>:�>>�:�:�:�>:��>:�>:�:�((0