Հայ Զինվոր - Page 6

Î ² Ú ² ò º È ¾ èàôÐ Þðæ ² Ü ² ì ² ðîÜ º ðÆ Ì ² è ² ÚàôÂÚ ² Ü ì ² Úð º ðÆ ÀÜîðàôÂÚ ² Ü ìÆÖ ² Î ² Ð ² ÜàôÂÚàôÜÀ
ä ² 𠶺 ì ² îðì º È º Ü ´² ¼Ø ² ¼ ¶ ¼àð ² ì ² ðÄàôÂÚ ² ÜÀ Ø ² êÜ ² Îò ² Ì ´ àôÄÌ ² è ² ÚàÔÜ º ðÀ
6
Â Æ ì 2 8 ( 1 1 4 8 ) 2 7 Ð à Æ È Æ ê Æ - 2 ú ¶ à ê î à ê Æ 2 0 1 6
Î ² Ú ² ò º È ¾ èàôÐ Þðæ ² Ü ² ì ² ðîÜ º ðÆ Ì ² è ² ÚàôÂÚ ² Ü ì ² Úð º ðÆ ÀÜîðàôÂÚ ² Ü ìÆÖ ² Î ² Ð ² ÜàôÂÚàôÜÀ
ì . ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ Ý
ÐáõÉÇëÇ 20-ÇÝ ÐÐ äÜ ì ³ ½ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ ÝáõÙ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ - ñ ³ ñÇ ³ é ³ çÇÝ ï » Õ ³ Ï ³ É ¸ ³ íÇà îáÝáÛ ³ ÝÁ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ 2016 à . ßñç ³ Ý ³ í ³ ñïÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý í ³ Ûñ » ñÇ ÁÝïñáõÃÛ ³ Ý íÇ ×³ Ï ³ Ñ ³ ÝáõÃÛ ³ ÝÁ :
ÀÝ ¹ áõÝí ³ Í Ï ³ ñ · Ç Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ª Ïáõñë ³ ÝïÝ » ñÁ íÇ ×³ Ï ³ - Ñ ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ÙÇçáóáí ÁÝïñ » É » Ý ³ ÛÝ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÁ , áñï » Õ å » ïù ¿ ß ³ ñáõÝ ³ Ï » Ý Çñ » Ýó Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÁ : ² ñïáÝáõÃÛáõÝ-
². Ê ³ Ý ÷» ñÛ ³ ÝóÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ³ íÇ ³ óÇáÝ Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ Ý
ÐáõÉÇëÇ 22-ÇÝ ßñç ³ Ý ³ í ³ ñïÝ » ñÇ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý í ³ Ûñ » ñÇ ÁÝïñáõÃÛ ³ Ý íÇ ×³ Ï ³ Ñ ³ ÝáõÃÛáõÝ ¿ ï » ÕÇ áõÝ » ó » É ÐÐ äÜ Ù ³ ñß ³ É ² ñÙ » Ý ³ Ï Ê ³ Ý- ÷» ñÛ ³ ÝóÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ³ íÇ ³ óÇáÝ Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ ÝáõÙ : Ì ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý í ³ Ûñ » ñÇ ÁÝïñáõÃÛ ³ Ý íÇ ×³ Ï ³ Ñ ³ ÝáõÃÛ ³ ÝÁ Ý » ñÏ ³ ¿ » Õ » É ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ ³ é ³ çÇÝ ï » Õ ³ Ï ³ É ¸ ³ íÇà îáÝáÛ ³ ÝÁ :
² íÇ ³ óÇ ³ ÛÇ , Ï ³ åÇ ¨ Ñ ³ Ï ³ û ¹³ ÛÇÝ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÝ ³·» ïÝ » ñÇ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ » ñ Ó » éù μ » ñ ³ Í μáÉáñ ßñç ³ Ý ³ í ³ ñïÝ » ñÁ è ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ³ íÇ- ³ óÇáÝ Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ ÝáõÙ áõëáõÙÝ ³ éáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ³ Ýó » É » Ý Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý áñ ³ Ï ³ íáñÙ ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñÁ , Ñ ³ çáÕáõÃÛ ³ Ùμ Ñ ³ ÝÓÝ » É » Ý ³ í ³ ñï ³ Ï ³ Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ¨ å ³ ïñ ³ ëï » Ý Ñ » ï ³·³ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÁ ß ³ ñáõÝ ³ Ï » Éáõ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » - ñáõÙ : Î ³ ñ ׳ ï¨ ³ ñÓ ³ Ïáõñ ¹ Çó Ñ » ïá » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ ëå ³ Ý » ñÁ ÏÙ » ÏÝ » Ý ½áñ ³ Ù ³ ë » ñ ª Ñ ³ Ù ³ Éñ » Éáõ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ëå ³ Û ³ Ï ³ ½ÙÇ ß ³ ñù » ñÁ :
ä ² 𠶺 ì ² îðì º È º Ü ´² ¼Ø ² ¼ ¶ ¼àð ² ì ² ðÄàôÂÚ ² ÜÀ Ø ² êÜ ² Îò ² Ì ´ àôÄÌ ² è ² ÚàÔÜ º ðÀ
ÐáõÉÇëÇ 23-ÇÝ ÐÐ äÜ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñáõÙ å ³ ñ · ¨ ³ ïñí » É » Ý Ù ³ ñïÇ 29-Çó ³ åñÇÉÇ 22-Á ¶» ñÙ ³ ÝÇ ³ ÛÇ ¸ ³ ßÝ ³ ÛÇÝ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõ- ÃÛáõÝáõÙ ³ ÝóÏ ³ óí ³ Í § ØÇ ³ ÓáõÉí ³ Í ëáõñ 2016 ¦ μ ³ ½Ù ³ ½ · ½áñ ³ - í ³ ñÅáõÃÛ ³ ÝÁ ³ ãùÇ ÁÝÏ ³ Í μÅÇßÏÝ » ñÁ , μáõÅùáõÛñ » ñÁ ¨ μáõÅ ³ ÏÝ » ñÁ £
àÕçáõÝ » Éáí ½áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÇÝ` ÐÐ å ³ ßïå ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ ³ é ³ çÇÝ ï » Õ ³ Ï ³ É ¸ ³ íÇà îáÝáÛ ³ ÝÁ ¨ ÐÐ ¼àõ · ÉË ³ íáñ ßï ³ μÇ å » ïÇ ³ é ³ çÇÝ ï » Õ ³ Ï ³ É ¾ÝñÇÏá ² åñÇ ³ ÙáíÁ ßÝáñÑ ³ Ï ³ ÉáõÃÛáõÝ Ñ ³ ÛïÝ » óÇÝ μáõÅÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ ª ½áñ ³ í ³ ñÅáõ- ÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ óáõó ³ μ » ñ ³ Í Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý μ ³ ñÓñ å ³ ïñ ³ ëïí ³ ÍáõÃÛ ³ Ý , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ³ é ³ ç ³¹ ñí ³ Í ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÁ Å ³ Ù ³ Ý ³ ÏÇÝ ¨ ûå » ñ ³ ïÇí Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ :
Ø ³ ñïÇ 29-Çó ³ åñÇÉÇ 22-Á ÐÐ ¼àõ ¹³ ßï ³ ÛÇÝ ß ³ ñÅ ³ Ï ³ Ý ÑáëåÇï ³ ÉÁ ² ØÜ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ 173-ñ ¹ μñÇ ·³¹ Ç Ï ³ ½ÙáõÙ Ù ³ ëÝ ³ Ï- ó » É ¿ ¶ ¸Ð-áõÙ Ï ³ Û ³ ó ³ Í § ØÇ ³ ÓáõÉí ³ Í ëáõñ 2016 ¦ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ½áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛ ³ ÝÁ , áñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ Ó¨ ³ íáñí ³ Í μÅßÏ ³ Ï ³ Ý í ³ ßïÇ Ï ³ ½ÙáõÙ ³ å ³ Ñáí » É ¿ 2-ñ ¹ Ù ³ Ï ³ ñ ¹³ ÏáõÙ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ ½ÙÇ μÅßÏ ³ - Ï ³ Ý ëå ³ ë ³ ñÏáõÙ : ¼áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛ ³ ÝÁ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É » Ý Ùáï 5000
6
Ý » ñ áõÝ » óáÕ ÙÇ ß ³ ñù ßñç ³ Ý ³ í ³ ñïÝ » ñ ¿ É ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝ » Ý ëï ³ - ó » É Ñ » ï ³·³ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý í ³ Ûñ » ñÝ ÁÝïñ » Éáõ ³ é ³ Ýó íÇ ×³ Ï ³ Ñ ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý : Üñ ³ ÝóÇó ß ³ ï » ñÁ áñáßáõÙ » Ý Ï ³ Û ³ óñ » É Ñ » ï ³·³ Í ³ é ³ - ÛáõÃÛáõÝÁ ß ³ ñáõÝ ³ Ï » Éáõ ³ ÛÝåÇëÇ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñáõÙ , áñáÝù Ý » ñ · ñ ³ í- í ³ Í » Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛáõÝáõÙ : Æ ¹» å , ³ Ûë ï ³ ñÇ é ³ ½- Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ ÝÝ ³ í ³ ñïáÕÝ » ñÇ Ï ³ ½ÙáõÙ Ï ³ 5 ³ ÕçÇÏ ëå ³: ² ÕçÇÏÝ » ñÇó » ñÏáõëÁ ÝáõÛÝå » ë Çñ » Ýó ³ å ³·³ Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛáõÝÁ ß ³ ñáõÝ ³ Ï » Éáõ » Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ - Ý ³ óÝáÕ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñáõÙ :
½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñ 15 å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇó : ÐÐ ¼àõ ¹³ ßï ³ ÛÇÝ ß ³ ñÅ ³ - Ï ³ Ý ÑáëåÇï ³ ÉÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ÑÇÙÝ ³ Ï ³ Ý Ýå ³ ï ³ ÏÝ ¿ ñ ¹³ ß- ï ³ ÛÇÝ ÑáëåÇï ³ ÉÇ ï » Õ ³÷ áËÙ ³ Ý , Í ³ í ³ ÉÙ ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÙÁ ¨ ÷ áñÓÇ ÷ áË ³ Ý ³ ÏáõÙÁ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ å ³ ï » ñ ³ ½- Ù ³ Ï ³ Ý å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñÇÝ ³ é ³ í » É ³· áõÛÝë Ùáï » óí ³ Í Çñ ³ íÇ ×³ ÏÝ » - ñáõÙ ÑáëåÇï ³ ÉÇ Í ³ í ³ ÉÙ ³ Ý , íÇñ ³ íáñÝ » ñÇ ¨ ÑÇí ³ Ý ¹ Ý » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝ- Ù ³ Ý , μáõÅû · ÝáõÃÛ ³ Ý óáõó ³ μ » ñÙ ³ Ý ¨ ï ³ ñÑ ³ ÝÙ ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » - ñÇ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÙÁ , ÐÐ ¼àõ ¹³ ßï ³ ÛÇÝ ÑáëåÇï ³ ÉÇ ÷³ ëï ³ ÃÕ- à ³ ßñç ³ Ý ³ éáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý » óáõÙÁ Ü ² îú-Ç ã ³÷ áñáß- ÇãÝ » ñÇÝ ¨ ³ ÛÉÝ £
¼áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛ ³ ÝÁ Ý » ñ · ñ ³ íí ³ Í Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ Ï ³ Ý Ï ³ ½ÙÇ μ ³ ñÓñ ³ ëïÇ ×³ Ý ëå ³ Ý » ñÁ · áÑáõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝ Ñ ³ ÛïÝ » óÇÝ ÐÐ ¼àõ ½áñ ³ ËÙμÇ å ³ ïñ ³ ëïí ³ ÍáõÃÛ ³ Ý , Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåí ³ ÍáõÃÛ ³ Ý ¨ ÷ áË- · áñÍ ³ Ïó » ÉÇáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ Ù ³ Ï ³ ñ ¹³ ÏÇó £
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
Ð ² Ú ² êî ² ÜàôØ ¾ ² ØÜ ê º Ü ² îÆ ¼ÆÜì ² Ì àôÄ º ðÆ ÎàØÆî º Æ ä ² îìÆð ² ÎàôÂÚàôÜÀ
² ØÜ ê » Ý ³ ïÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ïá- ÙÇï » Ç ³ ßË ³ ï ³ Ï ³ ½ÙÇ å ³ ïíÇñ ³ - ÏáõÃÛáõÝÁ ÑáõÉÇëÇ 21-ÇÝ ³ Ûó » É » É ¿ ÐÐ äÜ 3-ñ ¹ μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñáõÙ » õ ï » ÕáõÙ Ñ ³ Ý ¹ Çå » É ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ ³ é ³ çÇÝ ï » - Õ ³ Ï ³ É ¸ ³ íÇà îáÝáÛ ³ ÝÇ , μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõ- ÃÛ ³ Ý Ñ » ï : ä ³ ïíÇñ ³ ÏáõÃÛ ³ ÝÝ áõÕ » Ï- ó » É ¿ ÐÐ-áõÙ ² ØÜ ³ ñï ³ Ï ³ ñ · » õ ÉÇ ³ - ½áñ ¹» ëå ³ Ý å ³ ñáÝ èÇã ³ ñ ¹ ØÇÉëÁ :
² ØÜ å ³ ïíÇñ ³ ÏáõÃÛ ³ ÝÁ Ý » ñÏ ³ - Û ³ óí » É » Ý Ñ ³ Û- ³¹ ñμ » ç ³ Ý ³ Ï ³ Ý å » - ï ³ Ï ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ ÝÇÝ ïÇñáÕ Çñ ³ íÇ ×³ - ÏÁ , ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ ÏáÕÙÇó Ññ ³¹³¹³ ñÇ Ë ³ ËïÙ ³ Ý Ñ ³×³ Ë ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÁ » õ ¹ ñ ³ Ñ » ï » õ ³ ÝùÝ » ñÁ , ÇÝãå » ë Ý ³» õ ª Ñ ³ Û- Ï ³ Ï ³ Ý ÏáÕÙÇ ¹ ÇñùáñáßáõÙÁ Ññ ³¹³ - ¹³ ñÇ å ³ Ñå ³ ÝÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ - Å » ßï ÙÇçáó ³ éáõÙÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É : î ³ íáõßÇ Ù ³ ñ½áõÙ ² ØÜ ê » Ý ³ ïÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ÏáÙÇï » Ç ³ ßË ³ ï ³ - Ï ³ ½ÙÇ å ³ ïíÇñ ³ ÏáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ Ý ¹ Ç- åáõÙÝ » ñ ¿ áõÝ » ó » É Ù ³ ñ½å » ï ÐáíÇÏ ² μáíÛ ³ ÝÇ » õ ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ Ù » ñÓ Ñ ³ Ù ³ ÛÝù- Ý » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ Ñ » ï , áñáÝù Ëáë » É » Ý ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ Ù » ñÓ Ñ ³ Ù ³ ÛÝùÝ » ñÇ Ë ³ - Õ ³ Õ μÝ ³ ÏãáõÃÛ ³ Ý ³ éûñÛ ³ ÏÛ ³ ÝùÇ íñ ³ Ññ ³¹³¹³ ñÇ Ë ³ ËïáõÙÝ » ñÇ Ñ » ï » õ ³ ÝùÝ » ñÇ , μÝ ³ ÏãáõÃÛ ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý , · ÛáõÕ ³ ïÝï » ë ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÙ ³ Ý » õ » Ýà ³ Ï ³ éáõóí ³ ÍùÝ » ñÇ ß ³ Ñ ³· áñÍ- Ù ³ Ý ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ :
² ØÜ ê » Ý ³ ïÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ïá-
ÙÇï » Ç ³ ßË ³ ï ³ Ï ³ ½ÙÇ å ³ ïíÇñ ³ - ÏáõÃÛáõÝÝ ³ Ûó » É » É ¿ Ý ³» õ ÐÐ äÜ Ë ³ Õ ³ Õ ³ å ³ Ñ μñÇ ·³¹ Ç áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ï » ÝïñáÝ , áñï » Õ ï » Õ » Ï ³ ïíáõÃÛáõÝ ¿ ëï ³ ó » É ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ë ³ Õ ³ ÕáõÃÛ ³ Ý » õ Ï ³ ÛáõÝáõÃÛ ³ Ý å ³ Ñå ³ ÝÙ ³ Ý · áñÍá- ÕáõÃÛáõÝÝ » ñáõÙ Ñ ³ Û Ë ³ Õ ³ Õ ³ å ³ ÑÝ » - ñÇ Ý » ñ · ñ ³ íí ³ ÍáõÃÛ ³ Ý » õ Ý ³ Ë ³ - å ³ ïñ ³ ëïíáÕ ³ é ³ ù » ÉáõÃÛáõÝÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É :
ÂÆì 2 8 ( 1148) 2 7 Ð àÆÈÆêÆ - 2 ú ¶àêîàêÆ 2 016 βڲòºÈ ¾ èàôÐ Þðæ²Ü²ì²ðîܺðÆ Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü ì²ÚðºðÆ ÀÜîðàôÂÚ²Ü ìÆֲβвÜàôÂÚàôÜÀ ì. ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³Ý вڲêî²ÜàôØ ¾ ²ØÜ êºÜ²îÆ ¼ÆÜì²Ì àôĺðÆ ÎàØÆîºÆ ä²îìÆð²ÎàôÂÚàôÜÀ ÐáõÉÇëÇ 20-ÇÝ ÐÐ äÜ ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝáõÙ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³- ñ³ñÇ ³é³çÇÝ ï»Õ³Ï³É ¸³íÇà îáÝáÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»É ¿ 2016 Ã. ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý í³Ûñ»ñÇ ÁÝïñáõÃÛ³Ý íÇ׳ϳѳÝáõÃÛ³ÝÁ: ÀݹáõÝí³Í ϳñ·Ç ѳٳӳÛݪ Ïáõñë³ÝïÝ»ñÁ íÇ׳ϳ- ѳÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáóáí ÁÝïñ»É »Ý ³ÛÝ ½áñ³Ù³ë T+  w ? t w̃7 oow wot+w ăw Tg w w ă $Gw ot t ̴+ $G ̃7 oo t o tw 'ԃ w̃_ ? G ̴+wo ts w̃ d t? o $G ̃7 ̴+oow w ? 'ԃ ow g dww  + 4 tg ? tG  Gowd o +g ? tG g ' wt Ww ? gd? ̀ԃ W<+ W?w ̃ ?wow w̃ ̃7 oԴ+ow w ? 'ԃ tg ? tG  Got ? ̴+w wT g d+ cp w w 4 ?+g / ? g ̴+?owG'ķt o ' $ C@+p̷ : w ? ot g +d ԃ WdG w $C@ + wo tw /  t +W ? $ wo w: w ? ot+ g g tG g w Դ+o tG  ?o wtW <+ $ C@d cp ? ܃ ԃ' ̴+ ă t t c'+ ȸ+ w o w w t g ? t tG g ' t+C'ȷt w w 7 oo t o wo t_ ? G wot Ww $C@pg $ g w <+ t+ o w w t g ? t tG g ' wd3 oo t o wo t_ ? G wo ww ? ̃ W $C@ + wo tw /  t W ? $ wo w+  o? G ? ot wo tg w w Ggoww ăO : 4:'ă w w g ? t + tG g ' wdgw o tw d w $ tG g  / t ? g t w w G Wo g:G wOw $+ t  ? twwoww   tG ̃7 oow w ? 'ԃ w 4 G g  / t : wgw +d; _ O ? ̃G   w ?g ?w t g  G g ' 'ԃ w 4 o ? g +   p c ؃  k sc s ; 0+ 3 kSs +C'̷tC@p ? tG g 'd  $ t+g ̃ 'ȷ g w o w otC w Դ+owd w? 4 c O' 4Ā : g ܃ ̴+ o w w? 4:?w :o : ?w + w7 oWw Āԃ oww C@ ԃ ot ̴+? tG 'g w ?o tGgw ? tw ?t ă |+ otG ' W /g t7 'g t / ww +? g ? g O/ w ?gw w  +g ? t og ww t  ' owg 4 _ ?w +dG '7 'g t w G w w w t+g t: wo t : g t G wg t / ww +? g ? gC@ ԃ otG ' T+ w o tG g  / w gs |+w t o'w +  o ww  4G g w  ? t? g+: O _ t w Gw ?otG ow tC@ + /g:  7o t? g ? 7o t ,+ 7 ? 'o t: Oăg ? ? +Ww '  o tg w ?w uC@ ̴+wo tw /  t W ? $ wo w C@+ ԃ '/ ă :  t W ? $ w? g+wG ? 'otG ow t:7 oWw w  Դ+o tw d : 4g w ? t: Oă + 7o tw w  4/w w g w ?t+  ? w w 'ԃG g +c ̃ 'ȷC@ ԃ ot ? tG+ ' cp w 4 ̷ : ? gdg w <+ $ @d? o 4 c O' 4Ā g ot+  o ww dO 4:? ? t +? gd G $ ȷ g ? ?d wOw ? g:? ̴+? t ?d  o wg w ? $ tg(+C@ { s k p+ cp ?o ww ? ̴+o $ tG l : w ? t + ? t Gg wtT _ ̴+? : w?Wg̃G +/ /g tG _ / ? wow + ̃G  ww w w G l+? ? t?Wg gG ̴+ G wg tG g ă wG ̴+ g gw  : o $+ g d cp w + w 4 ?g / ̴+? g ?owG w +gw ă w $g  C<+ :o w ԃ Gg w g LG g ow+w W ? w G w/ $+ t Gg w g LG g oww / ̴+W T:w ?o t o ̃?o w+ ̃G / /gw +G  ww :w ?o t w+ w o t oW w ? t+ / ww ? w g t + w ? 7w G 4+g tGw oww g t+ cp w w 4 ?+g / ? g ̴+?owt o ' $ w ԃC@p+/ W W D: gw ? t+? wt T W ? ot + $g ot/ W Wo t+ ԃ? owo t G wg t 7+Woww dG l/ W W Gw +w  7o t ԃw / ̴+ T  'oww + : o $+s +  k p+ {s