Հայ Զինվոր - Page 5

5
Â Æ ì 2 8 ( 1 1 4 8 ) 2 7 Ð à Æ È Æ ê Æ - 2 ú ¶ à ê î à ê Æ 2 0 1 6
¶ Ý ¹³ å » ï ² í ³· Û ³ ÝÝ ³ ë ³ ó , áñ áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý ï ³ ñí ³ ³ åñÇÉÇ 2-Çó 5-Ý ÁÝ- Ï ³ Í Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ñ ³ ïí ³ ÍáõÙ Ù » Í ï » Õ ³ ß- ³ ñÅ » ñ Ï ³ ï ³ ñ » óÇÝ Ù ³ ëÝ ³ íáñ ³ å » ë Ññ » - ï ³ Ý ³ ÛÇÝ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÁ ª Çñ ³¹ ñáõ- ÃÛ ³ Ùμ à » É ³¹ ñí ³ Í Ïñ ³ Ï ³ ÛÇÝ ¹ Çñù » ñÇ ½μ ³ Õ » óáõÙÁ Ï ³ ï ³ ñ » Éáí ë ³ ÑÙ ³ Ý ³÷³ Ï ï » ë ³ Ý » ÉÇáõÃÛ ³ Ý å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáõÙ :
Ü » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí É ³ í ³· áõÛÝ ëïáñ ³ - μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÝ áõ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ` · Ý ¹³ å » ï ² í ³· Û ³ ÝÁ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý áõ » Ýà ³ Ï ³ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇ Ï ³ ñ ·³ å ³ Ñáõ- ÃÛáõÝÁ , ¹³ ßï ³ ÛÇÝ » Éùáí Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛáõÝÁ ¨ å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ Ýáõ- ÃÛáõÝÁ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ûå » ñ ³ ïÇí ßï ³ μÝ » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý , ½áñù » ñáõÙ Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ¨ ½ÇÝíáñÝ » ñÇ Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý , å ³ Ñ ³ - Ï ³ ÛÇÝ ¨ å ³ ñ » Ï ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý , ¹³ ßï ³ ÛÇÝ Õ » Ï ³ í ³ ñÙ ³ Ý Ï » ï » ñÇ ¨ Ý » ñ- ùÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý , ·³ ÕïÝÇáõÃÛ ³ Ý é » ÅÇ- ÙÇ å ³ Ñå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý íÇ ×³ ÏÁ · Ý ³ Ñ ³ ï » ó μ ³ í ³ ñ ³ ñ :
¼áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » - Õ ³ Ï ³ É , · Ý ¹³ å » ï ² É » ùë ³ Ý ò ³ Ï ³ ÝÛ ³ ÝÝ Çñ ½ » ÏáõÛóáõÙ ³ Ý ¹ ñ ³¹³ ñÓ ³ í ½áñ ³ ÙÇ- ³ íáñÙ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý íÇ ×³ ÏÇÝ , ³ Ýó- Ï ³ óí ³ Í óáõó ³¹ ñ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñï ³ í ³ ñ ³ - Ï ³ Ý ½áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛáõÝÝ » ñÇÝ , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ÙÇçáó ³ éáõÙÝ » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óí ³ Í ëïáõ · áõÙÝ » - ñÇÝ , Ï ³ ñ¨áñ » Éáí ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ ½Ù » ñÇó ÁÝ- ¹ áõÝí ³ Í Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ññ ³ Ó · áõÃÛ ³ Ý ëïáõ- ·³ ñùÝ » ñÇ , » Ýà ³ Ï ³ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇ ëïáñ ³ - μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñáõÙ åÉ ³ ÝÇ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ³ ÝóÏ ³ óí ³ Í Ý » ñ ¹³ ßÝ ³ ÏáõÙÝ » ñÇ , Ñ ³ - í ³ ùÝ » ñÇ , ýǽÇÏ ³ Ï ³ Ý , Ïñ ³ Ï ³ ÛÇÝ å ³ ï- ñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý å ³ ñ ³ åÙáõÝùÝ » ñÇ ¨ ÙÇçáó ³ éáõÙÝ » ñÇ , · áñÍÝ ³ Ï ³ Ý ¨ Ù » Ãá ¹³ Ï ³ Ý û · ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ Ý » - ñÇ í ³ ñÙ ³ Ý , Ó » éÝ ³ Ù ³ ñïÇ ÑÝ ³ ñùÝ » ñÇ óáõó ³¹ ñÙ ³ Ý , ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ÝÛáõà ³ ï » ËÝÇÏ ³ - Ï ³ Ý μ ³ ½ ³ ÛÇ ª Ï ³ ï ³ ñ » É ³ - · áñÍí ³ Í Ññ ³ Ó ·³ ñ ³ ÝÝ » ñÇ , · Çß » ñ ³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáõÙ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÇ Ï ³ - ï ³ ñÙ ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ¹» ñÁ :
¼áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ - Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ² Ðî ² · Íáí ï » - Õ ³ Ï ³ É , · Ý ¹³ å » ï ² ñÃáõñ ÂáõÙ ³ ÝÛ ³ ÝÁ , ³ Ý ¹ ñ ³¹³ é- Ý ³ Éáí áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý ï ³ ñ- í ³ » ñÏñáñ ¹ » é ³ ÙëÛ ³ ÏáõÙ ÏÇñ ³ éÙ ³ Ý ¨ Ï » ÝïñáÝ ³ ó- Ù ³ Ý ßñç ³ ÝÝ » ñáõÙ · ïÝí » Éáõ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ñ ³ ïí ³ ÍáõÙ ´ Î » Ýà ³ Ï ³ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇ ¨ ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý ëïáñ ³ μ ³ - Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ μ ³ ñáÛ ³ Ñá ·» - μ ³ Ý ³ Ï ³ Ý íÇ ×³ ÏÇÝ , Ù ³ ë- Ý ³ íáñ ³ å » ë ³ ë ³ ó .
- ² åñÇÉ-ÑáõÝÇë Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ÙÇçáóáõÙ ³ Ù » Ý ûñ » Ýà ³ Ï ³ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñ » Ý áõÕ ³ ñÏí » É ï ³ ñ ³ Í ³ ßñç ³ Ý ³ ÛÇÝ- ³ ßË ³ ñÑ ³ ù ³ - Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý Çñ ³¹ ñáõÃÛ ³ Ý ¨ Ñ ³ Ï ³ é ³ Ïáñ- ¹ Ç ë ³ ÝÓ ³ ½ » ñÍ ³ Í É ³ ÛÝ ³ Ù ³ ëßï ³ μ Ù ³ ñ- ï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï Ñ ³ Ï ³ é ³ Ïáñ ¹ ÇÝ ¹ ÇÙ ³· ñ ³ í » Éáõ , ³ ñÅ ³ ÝÇ Ñ ³ Ï ³ Ñ ³ ñí ³ Í Ñ ³ ëóÝ » Éáõ ¨ Ù » ñ ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ù ³ ç ³· áñÍáõÃÛáõÝÝ » ñÇ áõ ëËñ ³ ÝùÇ Ù ³ ëÇÝ § Î ³ ÛÍ ³ Ï ¦ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ã » ñÃÇÏÝ » ñÁ :
¼áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » - Õ ³ Ï ³ É , · Ý ¹³ å » ï Î ³ ñ » Ý ´³ μ ³ Û ³ ÝÁ Çñ Ñ ³ ßí » ïáõ ½ » ÏáõÛóáõÙ Ëáë » ó ¹³ ßï ³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáõÙ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåí ³ Í Ññ ³ - Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ í ³ ùÝ » ñÇ , ëïáñ ³ μ ³ - Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý í ³ ñÅí ³ ÍáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ ³ óÙ ³ ÝÁ , ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ Ý ¨ ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ ÑÙáõï ¨ Ñëï ³ Ï ÏÇñ ³ éáõÃÛ ³ - Ý , ³ ÝóÏ ³ óí ³ Í Ñ ³ Ù ³ ÉÇñ , ÑëÏÇã-Ñ ³ Ù ³ - ÉÇñ å ³ ñ ³ åÙáõÝùÝ » ñÇ , Ïñ ³ ÏÇ Ï ³ é ³ í ³ ñ- Ù ³ Ý Ù ³ ñ½áõÙÝ » ñÇÝ ¨ Ù ³ ñï ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý ½áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛ ³ Ý , Ï ³ ï ³ ñí ³ Í Ù » Í ³ Í ³ - í ³ É ÇÝÅ » Ý » ñ ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ , ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ Ý ³ Ë ³ ï » ë- í ³ Í ½ÇÝ ³ Ùà » ñùÁ Ïñ ³ Ï ³ ÛÇÝ ¹ Çñù » ñ Ñ ³ ëóÝ » Éáõ , Ýáñ Ïñ ³ Ï ³ ÛÇÝ ¹ Çñù » ñÇ Ý ³ - Ë ³ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý , Ññ » ï ³ Ý ³ íáñ ëå ³ Ý » - ñÇ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ¨ ¹³ ßï ³ ÛÇÝ » Éù » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ ½ÙÇ ÷ áñÓÇ Ó » éùμ » ñÙ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ :
¼áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ Ý ¨ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ íÇ ×³ ÏÁ Ý » ñ- Ï ³ Û ³ óñ » ó · Ý ¹³ å » ï ¶ ñÇ · áñ ÂáñáëÛ ³ - ÝÁ :
Êáë » Éáí å ³ ï » ñ ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Çñ ³ íÇ ×³ - ÏáõÙ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëïáñ ³ μ ³ Å ³ - ÝáõÙÝ » ñÇ Ù ³ ñï ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ¨ ëå ³ é ³ ½Ç- ÝáõÃÛ ³ Ý áñ ³ Ï ³ Ï ³ Ý óáõóÇãÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ` Ý ³ Ýß » ó , áñ μáÉáñ · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ÑÇÙÝ ³ Ï ³ ÝáõÙ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óí » É » Ý Ýå ³ - ï ³ Ï ³ ÛÇÝ ¨ × Çßï :
² ØöàöàôØ

º ðÎðà𸠺 è ² ØêÚ ² ÎÆ ² ð¸ÚàôÜøÜ º ðÆ ² ØöàöàôØÀ 1-ÇÝ μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñáõÙáõÙ

úñ » ñë · Ý ¹³ å » ï îÇ · ñ ³ Ý ö ³ ñí ³ ÝÛ ³ ÝÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõ- ÃÛ ³ Ùμ · áñÍáÕ 1-ÇÝ μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñáõÙáõÙ ï » ÕÇ áõ- Ý » ó ³ í 2016à . áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý ï ³ ñí ³ » ñÏñáñ ¹ » é ³ ÙëÛ ³ ÏÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÇ ³ Ù ÷ á ÷ áõÙÁ , áñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝáõÃÛ ³ Ý ³ éÝí » - óÇÝ ¹³ ßï ³ ÛÇÝ » Éùáí Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ¨ å ³ ï- ñ ³ ëï ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý , ÃÇÏáõÝùÇ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ , ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³ ñ ·³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý ¨ ½áñù » ñÇ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÙÇ ß ³ ñù Ñ ³ ñó » ñ :
¼áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ μ ³ óÙ ³ Ý ËáëùÇó Ñ » ïá ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý ßï ³ μÇ å » ï , · Ý ¹³ å » ï ÐáíÑ ³ ÝÝ » ë ² í ³· - Û ³ ÝÁ ½ » Ïáõó » ó 2016 à . áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý ï ³ ñí ³ » ñÏñáñ ¹ » é ³ Ùë- Û ³ ÏÇ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ¨ ½áñ ³ Ñ ³ í ³ ù ³ ÛÇÝ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý , ßï ³ μÝ » - ñÇ , ½áñù » ñÇ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý , Ññ » ï ³ Ýáõ , ëå ³ Ý » ñÇ áõÝ ³ Ïáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ ¨ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ï ³ ï ³ ñ » É ³· áñÍÙ ³ Ý , Ï ³ åÇ ÙÇçáóÝ » ñÇ å ³ Ñå ³ ÝÙ ³ Ý , ß ³ Ñ ³· áñÍÙ ³ Ý , ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ï ³ - ÝáÝÝ » ñÇ ËëïÇí å ³ Ñå ³ ÝÙ ³ Ý , Ñ ³ ÝÏ ³ ñÍ ³ ÏÇ ëïáõ · áõÙÝ » ñÇ ¨ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ Ù ³ ñ½áõÙÝ » ñÇ , ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ Ùß ³ ÏÙ ³ Ý ¨ í » ñÉáõ- ÍáõÃÛáõÝÝ » ñÇ , ³ ÝóÏ ³ óí ³ Í ëïáõ ·³ ñùÝ » ñÇ , å ³ Ñ ³ Ï ³ ÛÇÝ Í ³ - é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý , ï » ë ³ Ï ³ Ý ¨ · áñÍÝ ³ Ï ³ Ý å ³ ñ ³ åÙáõÝùÝ » ñÇ ¨ ¹ ñ ³ Ýó ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÇ Ù ³ ëÇÝ :
¶ Ý ¹³ å » ï ² ñ ³ Ù äáÕáëÛ ³ ÝÁ Ý » ñÏ ³ - Û ³ óñ » ó » ñÏñáñ ¹ » é ³ ÙëÛ ³ ÏáõÙ ¹³ ßï ³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáõÙ Ï ³ ï ³ ñí ³ Í Çñ ³ ÛÇÝ Í ³ - é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ , Ýß » ó , áñ å ³ ï » - ñ ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ÙÇçáóáõÙ ¨ ¹³ ß- ï ³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ ³ ÝÝ » ñáõÙ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙ- Ý » ñÝ ³ å ³ Ñáíí ³ Í » Ý » Õ » É å ³ ñ » Ýáí , í ³ é » ÉÇùáí , Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Çñ ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ùμ :
¶ Ý ¹³ å » ïÁ ³ ñÓ ³ Ý ³· ñ » ó , áñ ½áñ ³ ÙÇ- ³ íáñÙ ³ Ý » Ýà ³ Ï ³ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇ ×³ ß ³ - ñ ³ ÝÝ » ñÇ íÇ ×³ ÏÁ Ý » ñÏ ³ ¹ ñáõÃÛ ³ Ùμ μ ³ ñ- íáù ¿, ¨ å » ïù ¿ Ó · ï » É ³ Ùé ³ Ý ï ³ åÇ ³ Ûë íï ³ Ý ·³ íáñ ßñç ³ ÝáõÙ ³ é ³ í » É ³· áõÛÝë Ù ³ ùáõñ å ³ Ñ » É ×³ ß ³ ñ ³ ÝÝ » ñÁ , û · ï ³· áñÍíáÕ ëå ³ ëùÁ , Ëëï ³· áõÛÝë å ³ Ñå ³ Ý » É ë ³ ÝÇï ³ ñ ³ ÑÇ · Ç » ÝÇÏ Ï ³ ÝáÝÝ » ñÁ , áñáÝó ³ Ýï » ëáõÙÁ å ³ ï ׳ é Ï ³ ñáÕ ¿ Ñ ³ Ý ¹ Çë ³ - Ý ³ É ½ ³ Ý ³ ½ ³ Ý ÇÝý » ÏóÇáÝ ÑÇí ³ Ý ¹ áõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ μéÝÏÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ :
¼áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ - Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ , · Ý ¹³ å » ï îÇ · - ñ ³ Ý ö ³ ñí ³ ÝÛ ³ ÝÁ , ³ Ù- ÷ á ÷» Éáí ËáñÑñ ¹³ Ïóáõ- ÃÛáõÝÁ , ùÝÝ ³ ñÏí ³ Í Ñ ³ ñ- ó » ñÇ ßáõñç Ï ³ ï ³ ñ » ó Ï ³ ñ¨áñ Ñ » ï¨áõÃÛáõÝÝ » ñ , å ³ ñ½ ³ μ ³ ÝáõÙÝ » ñ :
Ü ³ Ëëï ³· áõÛÝë Ñáñ- ¹ áñ » ó ³ Ùé ³ Ý ûñ » ñÇÝ ª ³ ÕÇù ³ ÛÇÝ ÑÇí ³ Ý ¹ áõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ ÑÝ ³ ñ ³ íáñ μéÝ- ÏáõÙÝ » ñÇ ³ Ûë ßñç ³ ÝáõÙ , ã ³÷³ ½ ³ Ýó áõß ³¹ Çñ ÉÇ- Ý » É , 2-3 ³ Ý ·³ Ù í » ñ ³ Ñë- ÏáõÙÁ Ù » Í ³ óÝ » É , ù ³ Ý ëáíáñ ³ μ ³ ñ ¿ ³ ñíáõÙ :
¼áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý ßï ³ - μÇ å » ï , · Ý ¹³ å » ï Ðáí- Ñ ³ ÝÝ » ë ² í ³· Û ³ ÝÝ ÁÝ- à » ñó » ó ´ Î Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ , · Ý ¹³ å » ï îÇ · ñ ³ Ý ö ³ ñí ³ ÝÛ ³ ÝÇ ª ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³ ñ ·³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý ¨ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ï- ñ ³ ëïí ³ ÍáõÃÛ ³ Ý · Íáí É ³ í ³· áõÛÝ ³ ñ ¹ - ÛáõÝùÝ » ñ óáõó ³ μ » ñ ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ¨ ëïáñ ³ μ ³ ÅÝáõÙÝ » ñÇ Ëñ ³ ËáõëÙ ³ Ý Ù ³ - ëÇÝ Ññ ³ Ù ³ ÝÁ : ì » ñçáõÙ ï » ÕÇ áõÝ » ó ³ í é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ËáñÑñ ¹ Ç ÝÇëï :
êáõë ³ ÝÝ ³ ´²´² æ ² ÜÚ ² Ü
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
5
ÂÆì 2 8 ( 1148) 2 7 ÐàÆÈÆêÆ - 2 ú¶àêîàêÆ 2 016 ²ØöàöàôØ ºðÎðà𸠺è²ØêÚ²ÎÆ ²ð¸ÚàôÜøܺðÆ ²ØöàöàôØÀ 1-ÇÝ μ³Ý³Ï³ÛÇÝ ½áñ³ÙdzíáñáõÙáõÙ úñ»ñë ·Ý¹³å»ï îÇ·ñ³Ý ö³ñí³ÝÛ³ÝÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõ- ÃÛ³Ùμ ·áñÍáÕ 1-Ç ÇÝ μ³Ý³Ï³ÛÇÝ ½ áñ³ÙdzíáñáõÙáõÙ ï »ÕÇ áõ- Ý»ó³í 2 016Ã. á õëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ » ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷áõÙÁ, á ñÇ ÁÝóóùáõÙ ù ÝÝáõÃÛ³Ý ³ éÝí»- óÇÝ ¹³ßï³ÛÇÝ » Éùáí Ù³ñï³Ï³Ý å ³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ¨ å ³ï- ñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, à ÇÏáõÝùÇ ³ ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ϳñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ¨ ½áñù»ñÇ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ÙÇ ß³ñù ѳñó»ñ: ¼áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ñ ñ³Ù³Ý³ï³ñÇ μ³óÙ³Ý ËáëùÇó Ñ»ïá ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý ß ï³μÇ å»ï, · ݹ³å»ï Ð áíѳÝÝ»ë ² í³·- Û³ÝÁ ½»Ïáõó»ó 2016 à . á õëáõÙÝ³Ï³Ý ï ³ñí³ » ñÏñáñ¹ » é³Ùë- Û³ÏÇ ½ áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý ¨ ½áñ³Ñ³í³ù³ÛÇÝ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý, Ù ³ñï³Ï³Ý Ñ »ñóå³ÑáõÃÛ³Ý, ß ï³μÝ»- ñÇ, ½ áñù»ñÇ Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý, Ñ ñ»ï³Ýáõ, ë å³Ý»ñÇ á õݳÏáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ Ñ ÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, Ï ³åÇ Ù Ç- çáóÝ»ñÇ å ³Ñå³ÝÙ³Ý, ß ³Ñ³·áñÍÙ³Ý, ³ Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý Ï³- ÝáÝÝ»ñÇ Ë ëïÇí å³Ñå³ÝÙ³Ý, ѳÝϳñͳÏÇ ëïáõ·áõÙÝ»ñÇ ¨ ßï³μ³ÛÇÝ Ù ³ñ½áõÙÝ»ñÇ, ÷ ³ëï³ÃÕûñÇ Ù ß³ÏÙ³Ý ¨ í »ñÉáõ- ÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ³ Ýóϳóí³Í ëïáõ·³ñùÝ»ñÇ, å ³Ñ³Ï³ÛÇÝ Í³- é³ÛáõÃÛ³Ý, ï »ë³Ï³Ý ¨ · áñÍÝ³Ï³Ý å ³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ¹ñ³Ýó ³ ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ Ù ³ëÇÝ: ¶Ý¹³å»ï ²í³·Û³ÝÝ ³ë³ó, áñ áõ- ëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ³åñÇÉÇ 2-Çó 5-Ý ÁÝ- Ï³Í Å³Ù³Ý³Ï³Ñ³ïí³ÍáõÙ Ù»Í ï»Õ³ß- ³ñÅ»ñ ϳï³ñ»óÇÝ Ù³ëݳíáñ³å»ë Ññ»- ï³Ý³ÛÇÝ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁª Çñ³¹ñáõ- ÃÛ³Ùμ ûɳ¹ñí³Í Ïñ³Ï³ÛÇÝ ¹Çñù»ñÇ ½μ³Õ»óáõÙÁ ϳï³ñ»Éáí ë³Ñٳݳ÷³Ï ï»ë³Ý»ÉÇáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ: Ü»ñϳ۳óÝ»Éáí É³í³·áõÛÝ ëïáñ³- μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÝ áõ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ` ·Ý¹³å»ï ²í³·Û³ÝÁ ½áñ³ÙdzíáñÙ³Ý áõ »Ýóϳ ½áñ³Ù³ë»ñÇ Ï³ñ·³å³Ñáõ- ÃÛáõÝÁ, ¹³ßï³ÛÇÝ »Éùáí Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÁ ¨ å³ïñ³ëï³Ï³Ýáõ- ÃÛáõÝÁ, ÇÝãå»ë ݳ¨ ûå»ñ³ïÇí ßï³μÝ»ñÇ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý, ½áñù»ñáõ٠ͳé³Ûáõ- ÃÛ³Ý ¨ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý, å³Ñ³- ϳÛÇÝ ¨ å³ñ»Ï³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ¹³ßï³ÛÇÝ Õ»Ï³í³ñÙ³Ý Ï»ï»ñÇ ¨ Ý»ñ- ùÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý, ·³ÕïÝÇáõÃÛ³Ý é»ÅÇ- ÙÇ å³Ñå³ÝáõÃÛ³Ý íÇ׳ÏÁ ·Ý³Ñ³ï»ó μ³í³ñ³ñ: ¼áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»- ճϳÉ, ·Ý¹³å»ï ²É»ùë³Ý ò³Ï³ÝÛ³ÝÝ Çñ ½»ÏáõÛóáõÙ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í ½áñ³ÙÇ- ³íáñÙ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý íÇ׳ÏÇÝ, ³Ýó- ϳóí³Í óáõó³¹ñ³Ï³Ý Ù³ñï³í³ñ³- Ï³Ý ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ÁÝóóùáõÙ Çñ³Ï³Ý³óí³Í ëïáõ·áõÙÝ»- ñÇÝ, ϳñ¨áñ»Éáí ³ÝÓݳϳ½Ù»ñÇó ÁÝ- ¹áõÝí³Í Ù³ñï³Ï³Ý Ññ³Ó·áõÃÛ³Ý ëïáõ- ·³ñùÝ»ñÇ, »Ýóϳ ½áñ³Ù³ë»ñÇ ëïáñ³- μ³Å³ÝáõÙÝ»ñáõÙ åɳÝÇ Ñ³Ù³Ó³ÛÝ ³Ýóϳóí³Í Ý»ñ¹³ßݳÏáõÙÝ»ñÇ, ѳ- í³ùÝ»ñÇ, ýǽÇϳϳÝ, Ïñ³Ï³ÛÇÝ å³ï- ñ³ëïáõÃÛ³Ý å³ñ³åÙáõÝùÝ»ñÇ ¨ ÙÇçá- ó³éáõÙÝ»ñÇ, ·áñÍÝ³Ï³Ý ¨ Ù»Ãá¹³Ï³Ý û·ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, Ù³ñï³Ï³Ý Ù»ù»Ý³Ý»- ñÇ í³ñÙ³Ý, Ó»éݳٳñïÇ ÑݳñùÝ»ñÇ óáõ- ó³¹ñÙ³Ý, ³ÝÑñ³Å»ßï ÝÛáõóï»ËÝÇϳ- Ï³Ý μ³½³ÛǪ ϳï³ñ»É³- ·áñÍí³Í Ññ³Ó·³ñ³ÝÝ»ñÇ, ·Çß»ñ³ÛÇÝ å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ Ï³- ï³ñÙ³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ¹»ñÁ: ¼áñ³ÙdzíáñÙ³Ý Ññ³- ٳݳï³ñÇ ²Ðî² ·Íáí ï»- ճϳÉ, ·Ý¹³å»ï ²ñÃáõñ ÂáõÙ³ÝÛ³ÝÁ, ³Ý¹ñ³¹³é- ݳÉáí áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñ- í³ »ñÏñáñ¹ »é³ÙëÛ³ÏáõÙ ÏÇñ³éÙ³Ý ¨ Ï»Ýïñáݳó- Ù³Ý ßñç³ÝÝ»ñáõÙ ·ïÝí»Éáõ ųٳݳϳѳïí³Í ;\9+L8 +98<+<8+2 +:;+<9+<:+;8p* +<:\+<9::9+<9 :::;+<+2Ь8\+<9:;\99+;8r +<;:9+<9:+|+Ь+<9+<8+<9 :8|9|+<88|9 9+<:Ь9+<::;+<:\+: +<:+<;2+,:\;8|89:;\98|: 8\+<9+<9+<8+<98|:|:;<:;\9+<9+9 ;; +98<+<8+2 +:;+<9+<:+; +9 :;\9\+<;8Ь:+8 :+<;+<8+<9;:|+<9+<98|9+<98+<;9+<;+2Ь9\+<;+<8+<9 8|;+<+;:;\8<9+<9 * 9+<8+<:+<8:;Ь+8r :+<99<+<++;8+<8 8+<99+<9+<:9:+< 9+<;Ь:+<8+<9 +|:;8:9\:;\8<9:;\99+;8r 8\+<9+<9+<89+<8+<:+<8:;+8|9 +8|9+<+|;+<:+8:;R +<;8\+<98p9+<8+<9+<;:+<8 9+<:;<9+8:;R * 9+; +8|98+2Ь:+<9:9\9+;8r ;+<:|+<+|:;8:;\8<9:;\99+;8r :;R :8Ь;+<9;8r 9+<:8|9 *|8+<98+<8*b 9+<;:+<8+<9Ь8<+;8<8|89+;8+:;+<98|+<::;9+<9 9;+<9+<9+<:+<;8r :+Ь9\+<8+<8 +|9++<:\+: 8+<;+9 +L+<+<9+<98 8|;9+<9:+::;R ++8:;\9;<:;\9 8::+;2 ++<9:+<98|9Ь:\+<99+<99+;:;\9 8+<+9+<8+;:\:+<8 9;+2Ь9+<9+<:+<;+<8+<9 9+<:+<;9+;8r :::;+<+2Ь8\+<9:;\99+;8r 9+<;:+<8+<9 :+<;8\:+<8:;\8<9+<9Ь+<;9<;+<;<9+<98 ::\+<:+<+8|9:;\8<9+<9 *:+898|8+<98r 99:;\: * 9::+<8 88|;+<::;\8<9+2Ь9 +<9;<8+<;<:+<8 9+<9+<88|; 9:88|:29+<9+2Ь88|; :\+<;+<:\9:;\9;9+;8r 8;+<88r 8+<:+<:+<;Ь9+<9 9+<;+:;\99+;8|9 * 9+<;:+<:+<;+<8+<9Ь+:;+<:+<;8\:;\8<9+<9 8+<:+<;:+<8 9+8+<8+2Ь:+<8 8|98\+9+;+<8+<9 +<98+<:+<9;9+;8r:::;+<+<8\+<9:;\99+;8r 9+<9+<; 9+<8+<:+:Ь:+<8 +8|9+<98<+;;8 8;+<8+<98|9 +8|;;+;9+<:;<9+8:;R 9:; 8;+<8+<98|9 +8|;;+;8r 9+2Ь8+<:\+<:;+<::9+<9 9;+:+<9+<::; ::\+<9+Ь;8r :\+<:;+<:::;\8<9+<9 * ++<9:+<98|9 +8;+;8p898<+<;<;:;\9+<99<9+<8+<+98p;|:;9<8p9<+:;+;9+<9 9+<:8|9Ӡ+:;+<98|+<::;9+<9 ::\+<:+<+8|9:;\8<9+<9Ь* :+<+9+<8+<9 :+898|8+<98r :8|9|+<88 9+;Ь8+<9+<;<;+;2 +|9++<:\+: +l;8|+|:; 8,:;::9+2Ь988::+8:: :\+<:+;+<+9+<8+<9 8|;+<:8|9|+2Ь8:;\9 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 :::;+<+<8\+2Ь9:;\99+;8r 9+<;:+<:+<;:;\8<9+<9 * ::\+<:+<+8rЬ9:;\8<9+<9 :;+<8+<8+<9 ;<:;\;<8|:<9+;8r 9+<:8|99+2 99+;2 :; :8:; +|:;8:9\:;\8<9:;\99+;898|99+<8+<9:;\9 8|;+<8+<9+<;<:+8 +9 9:\+2Ь:+<8+<98|9 * 9|8|9:9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9+l9++<:\+: +,;+<9 :L:9\::9+<98 9+;8+2Ь9+<;<;+;2 +;8;:;+ +:+<9:9+<8:;\9 ++<9:+<98|9Ь:\+<99+<99+;:;\9 8+<:+<;:+<8 8|;+<98|9 8+2Ь:+<9:;\8<9+<9 +<98+<:+<9;8 99+;2 :; :\+<:+Ь;+<+9+<8+<9 8\+<9+<9+<8+<98|:|:;<:;\9 * ++<9Ь:+<98|9 :\+<99+<99+;:;\9 :::;+<+<8\+<9:;\9Ь9+;9 +<:\+<9:::+<8 +9 +9\+8 :\+<;+9:::+<:+88|;:: 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 8|;+<98|9Ь8+<:+<9:;\8<9+<9à+l9++<:\+:8 +<;9<+<9+<+|;+;2 :; +:;+<98rЬ+<::;9+<9 +98<+<8+2 +:;+<9+<:+;8r 9|+<9+2Ь;+<99+;8r :8|9|+<88 9+;8+2 +;:;\8<9+<9 +<;Ь::; + * :\+:; + 9<+|:+8 +<9:+<9 :+<:\8r +<9:::+<9+|+<::; 9;:|+<9:;\9 +<:+<:+8+<+|:;\99:9+<;:;\; :\+<9+8 9|+<9+<;+<99+;8 ;+|:+<+|:;8Ь::9R ::\+<:;8 8::+<+|:;\99: :\+<9:\+<9+8:+<98|:+<;+<98|+|8|+98|8 8+<9:99+;8 :;:9;0+<9:+::;\98 :\+<:9|+<: 8+<;:9R + 9+<9+8|:+2Ь9+<8 ++<9+<++<9 8|9;+8;<8|:9 98|:+<9+:;RЬ8<9:;\99+;8r :989+<9 9+<9+<;+:;+<98|+<::;9+<9 9;+2Ь9+<9+<:+<; +|9++<:\+: :8|+rЬ;+<9 ;l+<;:+<99+<98 +<9Ь;|:;|+8:: 8:;9;++<8;<:;RЬ8<9:;\98 ;99+<;8:+<8 9+<;Ь;<+;8p9:;\;:p8+<:+<;+;08+<;*:; 9+:*:;\8<9:;\99+;:\+<;++<+<9:;\99+;9+2 8::+<+|:;\99: 9:;Ь+:;+;2 +<9:+<9 ;;+;8|9*+<9\8|;+<98|9Ь98|:+<9+:;RЬ8<9:;\99+;8r 99+<;+<::; :9Ь8:;\99+;8r +<9: 9;:|+<9:;\9:<+<;|+<++<9;2 :;\9+<+8|; 88rЬ9+8"2 +<9+|+<9 :+;+<9:Ь8:;\98 9+8+<;<9+8 ;+<9 ::Ь::;+<+<; + +<;::;\9+:;+<98|+<::;9+<9 9:+2Ь8r :\+: +|9++<:\+: 9 ::Ь9+<99+: +,:+<+|9+<99 89Ь8<+;;<+;2 +L8 9;+<9+<9+<:+<; +|9++<:\+::8|+|;+<9 ;l+<;:+<99+<98|* +8|9::;+<8+<9Ь8+<;+|+<:\+<9:;\8<9+<9 * 9+<;:+<8+<9 :\+<:Ь;+<:::+<8:;\8<9+<9 +|8:: 8+<:+<+|:;\99 +<;+Ь9:;\9;9+; ;<:;\;<+<+;+<8 +8|98+<:+<9:9\9+;8p* :::;+<+<8\9:;\99+;8r 8;+<8:;\:9+<9 9+2Ь:8|9 9;+<9+<98:+;:|:;\9 :+9\8r :;\9+;<+<: :+<+9+<8+<9Ь8:;9;+8r 98|:::L+,9:: 9+,8,+; 8 ::;\:+<99+2 +L+,+L+,:l+,99+,9P