Հայ Զինվոր - Page 4

4
² ØöàöàôØ

² Øöàöì º È º Ü è ² ¼Ø ² Î ² Ü àêîÆÎ ² ÜàôÂÚ ² Ü Î ² î ² ð ² Ì ÎÆê ² ØÚ ² Î ² ÚÆÜ ² ÞÊ ² î ² ÜøÆ ² ð¸ÚàôÜøÜ º ðÀ

ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÁ ÑáõÉÇëÇ 20-ÇÝ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ ËáñÑñ ¹³ ÏóáõÃÛáõÝ ¿ ³ ÝóÏ ³ óñ » É ÐÐ äÜ èà í ³ ñãáõÃÛáõÝáõÙ , áñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áëïÇÏ ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Õ » Ï ³ í ³ ñ Ï ³ ½ÙÇ Ñ » ï ³ Ù ÷ á ÷ í » É » Ý 2016 à . ³ é ³ çÇÝ ÏÇë ³ ÙÛ ³ ÏáõÙ èà Ñ ³ Ù ³ - Ï ³ ñ · Ç Ï ³ ï ³ ñ ³ Í ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÁ : ÊáñÑñ ¹³ Ï- óáõÃÛ ³ ÝÁ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ Ý ³ ¨ ÐÐ å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ É ² ñ ³ Ü ³ ½ ³ ñÛ ³ ÝÁ :
¼ » ÏáõÛóÝ » ñáí Ñ ³ Ý ¹» ë » Ý » Ï » É äÜ é ³ ½Ù ³ - Ï ³ Ý áëïÇÏ ³ ÝáõÃÛ ³ Ý å » ï , ·» Ý » ñ ³ É-Ù ³ Ûáñ ê ³ Ùí » É ÔáõÏ ³ ëÛ ³ ÝÁ , äÜ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áëïÇÏ ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ßï ³ μÇ å » ï , · Ý ¹³ å » ï ² ñÙ » Ý ØÝ ³ ó ³ Ï ³ ÝÛ ³ ÝÁ , èà å » ïÇ ï » - Õ ³ Ï ³ ÉÝ » ñ , · Ý ¹³ å » ïÝ » ñ ² ñ ³ Ù ´³ Õ ¹³ ë ³ ñÛ ³ ÝÁ ¨ êï ³ ÝÇëÉ ³ í ÐáíÑ ³ ÝÝÇëÛ ³ ÝÁ : ä ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ·» ñ ³ ï » ëãáõÃÛ ³ Ý Õ » Ï ³ í ³ ñÇÝ » Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óí » É Ñ ³ ßí » ïáõ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ Ñ ³ ïí ³ ÍáõÙ ½áñ ³ - Ù ³ ë » ñáõÙ Ñ ³ Ýó ³· áñÍáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ¨ å ³ ï ³ Ñ ³ ñÝ » ñÇ
Ýí ³ ½ » óÙ ³ Ý ¨ ³ ÛÉ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ » ñáí Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óí ³ Í ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÁ : ² Û ¹ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÁ Ýå ³ ï ³ Ï ³ áõÕÕí ³ Í » Ý » Õ » É ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñáõÙ Ï ³ ñ ·³ - å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý ³ Ùñ ³ åÝ ¹ Ù ³ ÝÁ , Ñ ³ Ýó ³· áñÍáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ï ³ ÝË ³ ñ ·» ÉÙ ³ ÝÁ , Ï ³ ÝËÙ ³ ÝÝ áõ μ ³ ó ³ Ñ ³ ÛïÙ ³ ÝÁ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Ï ³ ÝáÝ ³¹ ñ ³ ÛÇÝ Ñ ³ ñ ³ μ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ íñ ³ μ ³ ó ³ ë ³ μ ³ ñ ³ ½ ¹ áÕ Ñ ³ Ý ·³ Ù ³ ÝùÝ » ñÇ áõ å ³ ï ׳ éÝ » ñÇ í » ñÑ ³ ÝÙ ³ ÝÁ : ² ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ ËáñÑñ ¹³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ÁÝ- à ³ óùáõÙ Ý » ñÏ ³ Û ³ óí » É » Ý Ý ³ ¨ ³ é ³ çÇÏ ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù- Ý » ñÇ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåÙ ³ Ý ·» ñ ³ Ï ³ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ » ñÁ : ¸ñ ³ Ýù » Ý ª ½áñ ³ Ù ³ ë » ñáõÙ ÙÇç ³ ÝÓÝ ³ ÛÇÝ Ï ³ ÝáÝ ³¹ ñ ³ - ÛÇÝ Ñ ³ ñ ³ μ » ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ å ³ Ñå ³ ÝáõÙÁ , ½áñ ³ Ù ³ ë » ñáõÙ ³ ñ ³ ï ³ íáñ μ ³ ñù » ñÇ Ý » ñà ³÷³ ÝóÙ ³ Ý Ï ³ ÝËáõÙÁ , Ñ ³ Ý- ó ³· áñÍáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ¹» Ù å ³ Ûù ³ ñÁ , Ï ³ ÝË ³ ñ ·» ÉÇã áõ ¹³ ëïÇ ³ ñ ³ Ïã ³ Ï ³ Ý Ý ³ Ë ³ Ó » éÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ - í » ïáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ ³ óÙ ³ ÝÝ áõÕÕí ³ Í ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÁ :
ÐÐ äÜ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áëïÇÏ ³ ÝáõÃÛ ³ Ý å » ï , ·» Ý » ñ ³ É- Ù ³ Ûáñ ê ³ Ùí » É ÔáõÏ ³ ëÛ ³ ÝÁ , Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí 2016 à . ³ é ³ çÇÝ ÏÇë ³ ÙÛ ³ ÏÇ ÁÝà ³ óùáõÙ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áëïÇÏ ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý Ï ³ ï ³ ñ ³ Í ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÁ ª Ù ³ ï- Ý ³ Ýß » É ¿ ¹ ñ ³ Ï ³ Ý Ó » éùμ » ñáõÙÝ » ñÝ áõ ³ éÏ ³ à » ñáõÃÛáõÝ- Ý » ñÇ í » ñ ³ óÙ ³ Ý áõÕÇÝ » ñÁ : ê ³ Ùí » É Ôáõ- Ï ³ ëÛ ³ ÝÁ ß » ßï » É ¿, áñ Éáõñç ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñ » Ý ï ³ ñí » É ½áñ ³ ÏáãÇ Ã ³÷³ ÝóÇÏáõÃÛ ³ Ý ³ å ³ - ÑáíÙ ³ Ý áõÕÕáõÃÛ ³ Ùμ : è ³ ½Ù ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñï ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý , ûå » ñ ³ ïÇí ÙÇçáó ³ éáõÙ- Ý » ñÇ ¨ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áëïÇÏ ³ ÝáõÃÛ ³ Ý · áñÍáõ- Ý » áõÃÛ ³ Ý áÉáñïáõÙ ³ é ³ ç ³ íáñ » ñÏñÝ » ñÇ ÷ áñÓÇ Ý » ñ ¹ ñÙ ³ Ý ßÝáñÑÇí Ýí ³ ½ » É » Ý Í ³ Ýñ Ñ ³ Ýó ³· áñÍáõÃÛáõÝÝ » ñÝ áõ Ë ³ ËïáõÙÝ » ñÁ , ÏáéáõåóÇáÝ éÇëÏ » ñ å ³ ñáõÝ ³ ÏáÕ ¹» åù » ñÁ , ³ Ùñ ³ åÝ ¹ í » É » Ý μ ³ ñ » í ³ ñùáõÃÛ ³ Ý Ï ³ ÝáÝ- Ý » ñÁ :
² Ù ÷ á ÷» Éáí ËáñÑñ ¹³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÁ` å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÁ Ï ³ ñ¨áñ » É ¿ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï ß ³ - ñáõÝ ³ Ï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ , ù ³ ÝÇ áñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³ ñ- ·³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý áñ ³ Ï ³ Ï ³ Ý ³ é ³ çÁÝà ³ ó Ï ³ ñ » ÉÇ ¿ ³ å ³ Ñáí » É ÙÇ ³ ÛÝ ³ ÛÝ ¹» åùáõÙ , » ñμ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÝ » - ñÇ Ñ » ï Ñ ³ Ù ³ ï » Õ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ ëï » ÕÍíÇ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý ³ éáÕç ÙÃ- ÝáÉáñï : èà Ñ » ï ³·³ · áñÍáõÝ » áõÃÛáõÝÝ áõ Ñ » ï ³·³ ³ ßË ³ - ï ³ ÝùÝ » ñÝ ³ é ³ í » É ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ï Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñå » Éáõ ¨ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝ » Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÁ ïí » É ¿ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý óáõóáõÙÝ » ñ áõ Ñ ³ ÝÓÝ ³ ñ ³ ñ ³ Ï ³ ÝÝ » ñ :

² Øöàöì º È ¾ ÐÐ ¼àô 3-𸠴² Ü ² Î ² ÚÆÜ ¼àð ² ØÆ ² ìàðØ ² Ü 2016à . 1-ÆÜ ÎÆê ² ØÚ ² ÎÆ Î ² î ² ð ² Ì ² ÞÊ ² î ² ÜøÀ

ÐáõÉÇëÇ 16-ÇÝ ³ Ù ÷ á ÷ í » É » Ý ÐÐ ¼àõ 3-ñ ¹ μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý 2016à . 1-ÇÝ ÏÇë ³ ÙÛ ³ ÏÇ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëï ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñ- à ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý , Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý , ½áñù » ñÇ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³ ñ ·³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÁ :
¼ » ÏáõÛóÝ » ñáí Ñ ³ Ý ¹» ë » Ý » Ï » É μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý Ï ³ ½ÙÁ ª Ù ³ Ýñ ³ Ù ³ ëÝ í » ñÉáõÍ » Éáí í » ó ³ Ùëí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ áõÝ » ó ³ Í Ñ ³ çáÕáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÝ áõ μ ³ óÃáÕáõÙÝ » ñÁ :
ÎÇë ³ ÙÛ ³ ÏÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñáí É ³ í ³· áõÛÝÁ ׳ Ý ³ ãí ³ Í ÙÇ ß ³ ñù ½ÇÝÍ ³ é ³ - ÛáÕÝ » ñ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ññ ³ Ù ³ Ýáí Ëñ ³ Ëáõëí » É » Ý ßÝáñÑ ³ - Ï ³ É ³· ñ » ñáí , å ³ ïíá · ñ » ñáí , ·» ñ ³ ï » ëã ³ Ï ³ Ý ÏñÍù ³ Ýß ³ ÝÝ » ñáí áõ ¹ ñ ³ Ù ³ Ï ³ Ý å ³ ñ · ¨Ý » ñáí , ÇëÏ É ³ í ³· áõÛÝ å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ ïñ ³ Ù ³¹ ñí » É ¿ Éñ ³ óáõóÇã Ï ³ ñ ׳ - Å ³ ÙÏ » ï ³ ñÓ ³ Ïáõñ ¹:
ØÇçáó ³ éÙ ³ Ý ³ í ³ ñïÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ¶ ñÇ · áñÇ Ê ³ ã ³ ïáõñáíÁ Ý ³ Ë ³ Ý- ß » É ¿ 3-ñ ¹ » é ³ ÙëÛ ³ ÏÇ ³ é ³ çÝ ³ ÛÇÝ ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÝ áõ ³ é ³ ç ³¹ ñ » É ¹ ñ ³ Ýó ÉáõÍÙ ³ Ý ÑÇÙÝ ³ Ï ³ Ý áõÕÕáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÁ :
4
Â Æ ì 2 8 ( 1 1 4 8 ) 2 7 Ð à Æ È Æ ê Æ - 2 ú ¶ à ê î à ê Æ 2 0 1 6

ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ð º ðÆî ² ê ² ð¸àôÂÚ ² Ü Ø º Ì Ü º ðàôÄÀ

ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ - ÝÁ ÑáõÉÇëÇ 22-ÇÝ Ñ ³ Ý ¹ Çå » É ¿ § ¸ » åÇ Ð ³ Ûù ¦ ÑÇÙÝ ³¹ - ñ ³ ÙÇ Ý ³ Ë ³ Ó » éÝáõÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ ëï ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Í ÙÇ ù ³ ÝÇ ï ³ ëÝÛ ³ Ï ë ÷ Ûáõéù ³ Ñ ³ Û » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ Ý » ñÇ : àÕçáõÝ » Éáí ÑÛáõñ » ñÇÝ ÐÐ äÜ í ³ ñã ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñáõÙ` ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÁ ß » ßï » É ¿, áñ å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝáõÙ ³ ñ ¹» Ý ³ í ³ Ý ¹ áõÛà ¿ ¹³ ñÓ » É » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ Ý » ñÇ Ñ » ï ÝÙ ³ Ý Ó » õ ³ ã ³÷ áí Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙ- Ý » ñÇ ³ ÝóÏ ³ óáõÙÁ :
§ Úáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñ å » ïáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · Á Ó » õ ³ íáñáõÙ ¿ » ñÏñÇ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ý » ñáõ- ÅÇ ßÝáñÑÇí : è ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ý » ñáõÅ ³ ë » Éáí` Ñ ³ ëÏ ³ ÝáõÙ
» Ýù » ñÏñÇ ïÝï » ëáõÃÛáõÝÁ , μ ³ Ý ³ ÏÁ` Çñ ½áñ ³ Ñ ³ í ³ - ù ³ ÛÇÝ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ùμ , Ñ ³ Ûñ » Ý ³ ë » ñ » ñÇï ³ ë ³ ñ- ¹ áõÃÛ ³ Ùμ : Ø » ñ » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ áõÃÛáõÝÝ ³ ÛÝ Ù » Í Ý » ñáõÅÝ ¿, áñÁ å » ïù ¿ ï ³ ÝÇ Ù » ½ ³ é ³ ç` ¹» åÇ ½ ³ ñ ·³ óáõÙ » õ Ù » ñ Ë » É ³ óÇ · áñÍáõÝ » áõÃÛ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ μ » ñÇ ³ ÛÝ
Çñ ³ íÇ ×³ ÏÇÝ , áñ Ù » ñ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛáõÝÁ Ï ³ éáõó » Ýù áã ÙÇ ³ ÛÝ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ Ý , ³ ÛÉ » õ Ë » É ³ óÇ ÙïùÇ , Ë » - É ³ óÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý íñ ³¦, -Ýß » É ¿ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ Ý- Û ³ ÝÁ ª Ñ ³ í » É » Éáí , áñ » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ áõÃÛ ³ Ý Ñ » ï ³ ßË ³ - ï ³ ÝùÁ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ë ¿ Ï ³ ½ÙáõÙ , ÇÝãÁ ³ Ýï » ë » ÉÁ ÏÝß ³ Ý ³ ÏÇ ³ Ýï » ë » É ÉÇ ³ ñ- Å » ù å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Çñ ³ Ï ³ - Ý ³ óáõÙÁ :

² ÝóÏ ³ óí » É ¿ áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ í ³ ù

´³ Ý ³ ÏÇ Ï » ÝïñáÝ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñ½ ³ Ï ³ Ý ³ ÏáõÙμáõÙ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇ ýǽÇÏ ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý å » ï » ñÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ùμ ³ ÝóÏ ³ óí » É ¿ áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ í ³ ù , áñÇÝ ÐÐ » õ ÈÔÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ÷ áË · áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É » Ý Ý ³» õ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý μ ³ Ý ³ ÏÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÁ :
´³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñáõÙÝ » ñÇ » õ å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý μ ³ Ý ³ ÏÇ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇ ýǽÇÏ ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ë- ïáõÃÛ ³ Ý å » ï » ñÇ 5-ûñÛ ³ Ñ ³ í ³ ùÁ ÙÇïí ³ Í ¿ ñ Ýñ ³ Ýó Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý , ï » ë ³ Ï ³ Ý · Ç- ï » ÉÇùÝ » ñÇ » õ · áñÍÝ ³ Ï ³ Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ï ³ ï ³ ñ » - É ³· áñÍÙ ³ ÝÁ :
ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ýǽÇÏ ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý » õ ëåáñïÇ μ ³ ÅÝÇ ëå ³ Ý » ñÁ Ñ ³ í ³ ùÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » - ñÇÝ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ » É » Ý ëåáñïÇ áÉáñïáõÙ Ï ³ ï ³ ñí ³ Í ³ ßË ³ ï ³ ÝùÝ » ñÝ áõ ³ é ³ çÇÏ ³ ÛáõÙ Ý » ñ ¹ ñí » ÉÇù Ýáñ ³ - ÙáõÍáõÃÛáõÝÝ » ñÁ : êïáõ · áÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñ ³ åÙáõÝùÝ » ñÇ ÙÇçáóáí · Ý ³ - Ñ ³ ïí » É » Ý Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÇ ï » ë ³ Ï ³ Ý áõ · áñÍÝ ³ Ï ³ Ý ÑÙïáõÃÛáõÝÝ » ñÁ : àõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ í ³ ùÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ³ ÝóÏ ³ óí » É » Ý Ý ³» õ ¹³ ë ³ ÛÇÝ áñ ³ Ï ³ íáñÙ ³ Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ » ñ :
ÂÆì 2 8 ( 1148) 2 7 Ð àÆÈÆêÆ - 2 ú ¶àêîàêÆ 2 016 ²ØöàöàôØ ²ØöàöìºÈ ºÜ è²¼Ø²Î²Ü àêîÆβÜàôÂÚ²Ü Î²î²ð²Ì ÎÆê²ØڲβÚÆÜ ²Þʲî²ÜøÆ ²ð¸ÚàôÜøܺðÀ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÁ ÑáõÉÇëÇ 20-ÇÝ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ ¿ ³Ýóϳóñ»É ÐÐ äÜ èà í³ñãáõÃÛáõÝáõÙ, áñÇ ÁÝóóùáõÙ é³½Ù³Ï³Ý áë- ïÇϳÝáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñ ϳ½ÙÇ Ñ»ï ³Ù÷á÷í»É »Ý 2016 Ã. ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏáõÙ èà ѳٳ- ϳñ·Ç ϳï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ: ÊáñÑñ¹³Ï- óáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»É ¿ ݳ¨ ÐÐ å³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ï»Õ³Ï³É ²ñ³ ܳ½³ñÛ³ÝÁ: ¼»ÏáõÛóÝ»ñáí ѳݹ»ë »Ý »Ï»É äÜ é³½Ù³- Ï³Ý áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý å»ï, ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ ê³Ùí»É ÔáõϳëÛ³ÝÁ, äÜ é³½Ù³Ï³Ý áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý ßï³μÇ å»ï, ·Ý¹³å»ï ²ñÙ»Ý Øݳó³Ï³ÝÛ³ÝÁ, èà å»ïÇ ï»- ճϳÉÝ»ñ, ·Ý¹³å»ïÝ»ñ ²ñ³Ù ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ ¨ êï³ÝÇëɳí ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ: ä³ßïå³Ý³Ï³Ý ·»ñ³ï»ëãáõÃÛ³Ý Õ»Ï³í³ñÇÝ »Ý Ý»ñϳ۳óí»É ѳßí»ïáõ ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ ½áñ³- Ù³ë»ñáõ٠ѳÝó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ å³ï³Ñ³ñÝ»ñÇ Ýí³½»óÙ³Ý ¨ ³ÛÉ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñáí Çñ³Ï³Ý³óí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ: ²Û¹ ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ Ýå³ï³Ï³áõÕÕí³Í »Ý »Õ»É ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõ٠ϳñ·³- å³ÑáõÃÛ³Ý ³Ùñ³åݹٳÝÁ, ѳÝó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ï³Ý˳ñ·»ÉÙ³ÝÁ, ϳÝËÙ³ÝÝ áõ μ³ó³Ñ³ÛïÙ³ÝÁ, ÇÝã- å»ë ݳ¨ ϳÝáݳ¹ñ³ÛÇÝ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ íñ³ μ³ó³ë³μ³ñ ³½¹áÕ Ñ³Ý·³Ù³ÝùÝ»ñÇ áõ å³ï׳éÝ»ñÇ í»ñѳÝÙ³ÝÁ: ²ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝ- óóùáõÙ Ý»ñϳ۳óí»É »Ý ݳ¨ ³é³çÇϳ ³ß˳ï³Ýù- Ý»ñÇ Ï³½Ù³Ï»ñåÙ³Ý ·»ñ³Ï³ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: ¸ñ³Ýù »Ýª ½áñ³Ù³ë»ñáõÙ ÙÇç³ÝÓݳÛÇÝ Ï³Ýáݳ¹ñ³- ÛÇÝ Ñ³ñ³μ»ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³Ñå³ÝáõÙÁ, ½áñ³Ù³ë»ñáõÙ ³ñ³ï³íáñ μ³ñù»ñÇ Ý»ñó÷³ÝóÙ³Ý Ï³ÝËáõÙÁ, ѳÝ- ó³·áñÍáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¹»Ù å³Ûù³ñÁ, ϳÝ˳ñ·»ÉÇã áõ ¹³ëïdzñ³Ïã³Ï³Ý ݳ˳ӻéÝáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ñ¹Ûáõݳ- í»ïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ³óÙ³ÝÝ áõÕÕí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ: ÐÐ äÜ é³½Ù³Ï³Ý áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý å»ï, ·»Ý»ñ³É- Ù³Ûáñ ê³Ùí»É ÔáõϳëÛ³ÝÁ, Ý»ñϳ۳óÝ»Éáí 2016 Ã. ³é³çÇÝ ÏÇë³ÙÛ³ÏÇ ÁÝóóùáõÙ é³½Ù³Ï³Ý áëïÇϳ- ÝáõÃÛ³Ý Ï³ï³ñ³Í ³ß˳ï³ÝùÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁª Ù³ï- ݳÝᯐ ¿ ¹ñ³Ï³Ý Ó»éùμ»ñáõÙÝ»ñÝ áõ ³éϳ ûñáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ í»ñ³óÙ³Ý áõÕÇÝ»ñÁ: ê³Ùí»É Ôáõ- ϳëÛ³ÝÁ ß»ßï»É ¿, áñ Éáõñç ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ »Ý ï³ñí»É ½ ppp0pppH0pBppppH0pppppps00ppppBppppppK0ppH0pppppKBpp00pppH0ppppH0ppppKBpppH0ppppppH0pppH0pppp°pp0pppppH0ppppH0pppH0H0ppBppppppppppppH0pH0pppppKppppppH0pH0ppppppH0ppppKppppppH0H30ppppppH0ppKBppNppppH0pppppppH0ppppppppXpppppH0ppH0갮pH0pppBp0ppH00ppppp0pppppppH0p0BppppH0ppK0pp0pH0pppppH0KBppppH0ppH0ppp0pp0°ppppH0pH0H0pppppK0s0ppppppBp0p0ppH0pppp0ppppppppH0pppBppppp0ppH0ppp0ppppH0ppp0pBppppp΂00p0pppppppppppH0pH0p0BppppH0ppH0pppppp0ppppppH0pppppH0pppH0갮pH0pppH0pH0°pppH0ppppppH0pH0pppppppN000000000 p0000㰬00000ᰬ0000 Mˈ Kp0갬0氬0㰬밬00Ⱜ밬000ppp MpH0pppH0H00000H ppH30pH0ppppppppB Mˈ KpH0p0ppH0pppppK0ppH0pKBppppK0ppH0ppppK0ppppp0ppppH00pppKBpH0pppppH0ppppppppN0pppppH0ppp0H0H30pH0ppppppppH0pBppp0ppppH0ppppppppH0p0pp0pppppH0pppH0ppppKBpppppH0pH30pppppppNp0pppppppppH0pppppH0ppH0p0pH0ppppBpppH0ppppppppH0ppppp0pppppH0ppppH0H0ppppBppppK0ppppppK0pBppppppppH0pH0pppH0pp0pppK0ppppH0pppH0ppH0pppBpppppH0pppppH00pppp0pBpp0ppppN0pppH0ppH0ppppppppBppppH0ppp0ⰬpppppH0pKBH0 ppH0pp0ppH0pppppH0pBpppH0ppp0pppppH0pppH0pppppKBpppppN0000000氬0Ⱜ0000氬000మ00밬갬0000氬000000000pppppH0ppH0갮pH0ppBpH0pppp pH0ppppH000p00p0pppKBpp0ppppps00H0pppH0p°pp0p0ppppp0ppppp΂0ppppppH0pppppH00000ppH0pppBpppX0갮pH0pppH0H00pH0ppppKBH0ppppppppppH0ppH0ppppp00ppBppppp0p0ppH0ppH0ppppppKBpp0ppppNpppppppH0pppppH0H0pppppBpppH0ppppppH00pp0pppH0pppKBp0ppppN00ppH0ppppH0ppX0ppppBpH0pp0ppppppK30pX0H0pppppBpH0pppps 0pppH0pKBppps00H0ppppppppH0H0pH0pppppB0ppH0pH00p0pH0p0pp0ppppBH0pH0p0ppppppppH0ppppppppH30p0BppK0pH0pH0ppppppppH0ppppBp0pH0ppppppK0pH0p0pp0Bp0pppppH0pp ppH00갮pH0pKBpp0pppppK0pH0pppppH0p0BppH0pppH0ppppppH0p0°ppppK0pH0ppH0pp0pH0pKBpH0pppH0ppppppH0pBppppNppH0°ppppppH0ppB0p0ppppH0pppH0pps0ppH0pKBppp0ppH0ppppH0pp°pppps0ppH00ppppppH0ppKppH000H0000pppH0pppp0ppppppBppppH0ppH0H0pH0pppppB0p0ppppppN0pH0pppppppppppp0H0ppppKBH30p0ppppp0ppH0ppBppH0pp Kpp0pppH0ppH0H0ppp