Հայ Զինվոր - Page 15

15
Â Æ ì 2 8 ( 1 1 4 8 ) 2 7 Ð à Æ È Æ ê Æ - 2 ú ¶ à ê î à ê Æ 2 0 1 6 î ² ð ² Ì ² Þðæ ² Ü ² ÚÆÜ ¼ ² 𠶲 òàôØÜ º ð èàôê ² êî ² Ü / Ðê . ÎàìÎ ² ê
���ÐáõÉÇëÇ 21-ÇÝ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ñ ³ ñ ³ í ³ ÛÇÝ é ³ ½Ù ³ - Ï ³ Ý ßñç ³ ÝÇ ÙÇ ³ íáñáõÙÝ » ñÁ ¨ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÁ μ » ñí » É » Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ ³ ëïÇ ×³ ÝÇ « ÇÝãÇ Ýå ³ ï ³ ÏÝ ¿ ëïáõ ·» É ½áñù » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ³ ëïÇ ×³ ÝÁ : Ø » Ïß ³ μ ³ ÃÛ ³ í ³ ñÅ ³ ÝùÇÝ Ù ³ ë- Ý ³ Ïó » Éáõ » Ý ÇÝãå » ë èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ÏáíÏ ³ ëÛ ³ Ý ï ³ ñ ³ ÍùÇ áõ ÔñÇÙÇ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÁ « ³ ÛÝå » ë ¿ É Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝáõÙ « Ð ³ ñ ³ í ³ ÛÇÝ úëÇ ³ - ÛáõÙ ¨ ² μË ³ ½Ç ³ ÛáõÙ ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í é ³ ½Ù ³ μ ³ ½ ³ Ý » ñÁ :
���èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ñ ³ ñ ³ í ³ ÛÇÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ßñç ³ ÝÇ ª ÐÛáõëÇë ³ ÛÇÝ úëÇ ³ ÛáõÙ ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í é ³¹ Çá ¿ É » ïñáÝ ³ ÛÇÝ å ³ Ûù ³ ñÇ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÝ ³ ÝóÏ ³ óñ » É » Ý Ñ ³ Ù ³ ÉÇñ í ³ ñÅ ³ Ýù « áñÇ ÁÝà ³ ó- ùáõÙ Ï ³ ï ³ ñ » É » Ý Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñ :
���ÐáõÉÇëÇ 18-ÇÝ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ñ ³ ñ ³ í ³ ÛÇÝ é ³ ½Ù ³ - Ï ³ Ý ßñç ³ ÝÇ ª â » ãÝÇ ³ ÛáõÙ ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í ÙáïáÑñ ³ Ó ·³ ÛÇÝ μñÇ ·³¹ Ý » ñÁ ëÏë » É » Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ëïáõ · áõÙÝ » ñ ¨ ½áñ ³ í ³ ñÅáõ- ÃÛáõÝ « áñáÝóáõÙ Ý » ñ · ñ ³ íí ³ Í » Ý ÙáïáÑñ ³ Ó ·³ ÛÇÝ μñÇ ·³¹ Ç ßáõñç 9000 ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñ ¨ 3000-Çó ³ í » ÉÇ ÙÇ ³ íáñ ï » ËÝÇÏ ³:
�� � èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ² ëïñ ³ Ë ³ ÝÇ Ù ³ ñ½áõÙ ( Î ³ ëåÇó ÍáíÇó ÑÛáõëÇë ) è¸ ¼àõ Ñ ³ ñ ³ í ³ ÛÇÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ßñç ³ ÝÇ Ñ ³ Ï ³ û ¹³ ÛÇÝ å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ ÙÇ Ù ³ ëÁ Ï ³ ÝóÏ ³ óÝÇ Ù ³ ñï ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý ½áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛáõÝ « áñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ » ï ÏÙÕí » Ý å ³ ÛÙ ³ Ý ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ï ³ - é ³ Ïáñ ¹ Ç ³ íÇ ³ óÇáÝ-ÑñÃÇé ³ ÛÇÝ Ñ ³ ñÓ ³ ÏáõÙÝ » ñÁ :
² ¸ð ´º æ ² Ü
���ÐáõÉÇëÇ 20-ÇÝ ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ Ý ³ Ë ³·³ ÑÁ Ñ ³ ëï ³ ï » É ¿ ´³ ùíÇ §¶ Á- ½ÁÉ ß » ñÕ ¦ ½ÇÝ ³ í ³ ÝÇ ¨ êáõÙ ·³ ÛÇÃÇ Ð ³ çÇ ¼ » ÛÝ ³ É ³ μ ¹ ÇÝ ³ í ³ ÝÇ Ùáï ³ - Ï ³ ÛùáõÙ ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý û ¹³ Ý ³ í ³ Ï ³ Û ³ ÝÇ ï ³ ñ ³ ÍùáõÙ ÂáõñùÇ ³ ÛÇ ½ÇÝáõÅÇ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ ½ÙÇÝ ï ³ ñ ³ Íù Ñ ³ ïÏ ³ óÝ » Éáõ ³ ñÓ ³ Ý ³· - ñáõÃÛáõÝÁ £
ÐáõÉÇëÇ 21-ÇÝ ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇ èúàõ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÁ Ýß » É ¿« áñ ¹³ ³ Ù » ݨÇÝ ¿ É Ãáõñù ³ Ï ³ Ý é ³ ½Ù ³ μ ³ ½ ³ ÛÇ ëï » ÕÍáõÙ ã ¿: î ³ ñ ³ ÍùÝ » ñÁ Ãáõñù ³ Ï ³ Ý ÏáÕÙÇÝ » Ý Ñ ³ ÝÓÝí » Éáõ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ïóáñ ¹ áõÃÛ ³ Ý Ý » ñÏ ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ¨ ² ýÕ ³ Ýëï ³ ÝáõÙ Ë ³ Õ ³ Õ ³ å ³ Ñ ³ é ³ ù » ÉáõÃÛ ³ Ý ëå ³ ë ³ ñÏÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ £
�� � § ÆëÉ ³ Ù ³ Ï ³ Ý å » ïáõÃÛáõÝ ¦ ËÙμ ³ íáñáõÙÁ Ýáñ ³ Ñ ³ μ » ÏãáõÃÛáõÝ- Ý » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñ » É ¿ ½ÇÝÛ ³ ÉÝ » ñÇ Ñ ³ í ³ ù ³· - ñáõÙ ²¹ ñμ » ç ³ ÝÇó « ìñ ³ ëï ³ ÝÇó « ÐÛáõëÇë ³ ÛÇÝ ÎáíÏ ³ ëÇó : ² Ñ ³ μ » Ïãáõ- ÃÛ ³ Ý Ýáñ ³ ÉÇùÇ Ñ ³ Ù ³ ñ Æä-Á áñå » ë ÃÇñ ³ Ë Ý ³ ËÁÝïñáõÙ ¿ ³ é ³ í » É ³ - å » ë ² ñ¨ÙïÛ ³ Ý º íñáå ³ Ý ¨ ÂáõñùÇ ³ Ý :
ÂàôðøÆ ²
�� � ÂáõñùÇ ³ ÛáõÙ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ » Õ ³ ßñçÙ ³ Ý ÷ áñÓÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ ¨ ³ ÛÝ Õ » Ï ³ í ³ ñ » Éáõ Ù » Õ ³¹ ñ ³ Ýùáí ÑáõÉÇëÇ 18-Ç ¹ ñáõÃÛ ³ Ùμ Ï ³ É ³ Ý ³ íáñí » É ¿ 103 ·» Ý » ñ ³ É ¨ Íáí ³ Ï ³ É « ³ ÛÝ ¹» åùáõÙ « » ñμ ÑáõÝÇëÇ ïíÛ ³ ÉÝ » ñáí ÂáõñùÇ ³ ÛÇ ¼àõ ·» Ý » ñ ³ ÉÝ » ñÇ ¨ Íáí ³ Ï ³ ÉÝ » ñÇ ÃÇíÁ 358 ¿ ñ : ÐáõÉÇëÇ 22- Ç ¹ ñáõÃÛ ³ Ùμ Ï ³ É ³ Ý ³ íáñí » É ¿ ÂáõñùÇ ³ ÛÇ ¼àõ 119 ·» Ý » ñ ³ É ¨ Íáí ³ Ï ³ É (·» Ý » ñ ³ ÉÝ » ñÇ áõ Íáí ³ Ï ³ ÉÝ » ñÇ áõÕÇÕ 1 / 3-ñ ¹ Á ): Ð » Õ ³ ßñçÙ ³ Ý ÷ áñÓÇó Ñ » ïá ÂáõñùÇ ³ ÛÇ Ý » ñùÇÝ · áñÍ » ñÇ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ñ » é ³ óñ » É ¿ 8777 ³ ßË ³ ï ³ ÏóÇ « ³ Û ¹ ÃíáõÙ ª ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ïÝûñÇÝáõÃÛ ³ Ý 7899 « Å ³ Ý- ¹³ ñÙ » ñÇ ³ ÛÇ ª 614 « ³ é ³÷ ÝÛ ³ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ª 18 ³ ßË ³ ï ³ ÏóÇ « Ý » - ñ ³ éÛ ³ É ª Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõÃÛ ³ Ý å » ïÁ :
Ð » Õ ³ ßñçÙ ³ Ý ÷ áñÓÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ù » Õ ³¹ ñíáÕ ¼àõ ó ³ Ù ³ - ù ³ ÛÇÝ ½áñù » ñÇ 2-ñ ¹ μ ³ Ý ³ ÏÇ Ó » ñμ ³ Ï ³ Éí ³ Í Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ « μ ³ Ý ³ ÏÇ ·» Ý » ñ ³ É Ðáõ ¹ áõÃÇ ²¹» ÙÇ ÷ áË ³ ñ » Ý ÑáõÉÇëÇ 19-ÇÝ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ å ³ ßïáÝ ³ Ï ³ ï ³ ñ ¿ Ýß ³ Ý ³ Ïí » É ·» Ý » ñ ³ É- · Ý ¹³ å » ï Æμñ ³ ÑÇÙ ÚÁÉÙ ³ - ½Á : Ð ³ çáñ ¹ ûñÁ ÝáõÛÝ Ù » Õ ³¹ ñ ³ Ýùáí Ó » ñμ ³ Ï ³ Éí » É ¿ Ý ³ ¨ Ýáñ ³ Ýß ³ Ý ³ Ï ÚÁÉÙ ³ ½Á £
���ÐáõÉÇëÇ 18-ÇÝ ê¨ ÍáíáõÙ Ù » ÏÝ ³ ñÏ » É ¿ ² ØÜ ¼àõ » íñáå ³ Ï ³ Ý Ññ ³ - Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõÃÛ ³ Ý ¨ áõÏñ ³ ÇÝ ³ Ï ³ Ý Ý ³ í ³ ïáñÙÝ » ñÇ Sea Breeze-2016 Ñ ³ Ù ³ ï » Õ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ½áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛáõÝÁ « áñÁ ß ³ ñáõÝ ³ Ïí » Éáõ ¿ ÙÇÝ㨠ÑáõÉÇëÇ 30-Á : ¼áñ ³ í ³ ñÅáõÃÛ ³ ÝÁ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáõÙ ¿ Ý ³ ¨ ÂáõñùÇ ³ Ý £
Æð ² Ü / Ø º ðÒ ² ìàð ² ð º ì º Èø
���èáõë ³ ëï ³ ÝÁ Æñ ³ ÝÇÝ ¿ Ù ³ ï ³ Ï ³ ñ ³ ñ » É ê-300äØàõ-2 ½ » ÝÇà ³ Ññ- ÃÇé ³ ÛÇÝ Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñÇ ³ é ³ çÇÝ ËÙμ ³ ù ³ Ý ³ ÏÁ : Æñ ³ ÝÇ å ³ ßïå ³ - ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÁ Ñ ³ ëï ³ ï » É ¿ ÑñÃÇéÝ » ñÇ ³ é ³ çÇÝ ËÙμ ³ ù ³ Ý ³ ÏÇ ëï ³ óáõÙÁ ¨ Ýß » É ¿« áñ Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñÇ ÙÇ Ù ³ ëÝ ³ ñ ¹» Ý ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í ¿ Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý í ³ Ûñ » ñáõÙ :
�� � èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ½áñ ³ ËáõÙμÁ 2016-Ç ÑáõÝÇëÇÝ ³ íÇ ³ Ñ ³ ñí ³ ÍÝ » ñ ¿ Ñ ³ ëóñ » É êÇñÇ ³ ÛáõÙ ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í ûμÛ » ÏïÝ » ñÇó Ù » ÏÇÝ « áñÁ « ÇÝãå » ë å ³ ñ½í » É ¿ ³ í » ÉÇ áõß « û · ï ³· áñÍáõÙ ¿ ÇÝ ² ØÜ ¨ Ø » Í ´ ñÇï ³ ÝÇ ³ ÛÇ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ ÝÝ » ñÁ :
��� ² ØÜ-Ý ¨ üñ ³ ÝëÇ ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïíáõÙ » Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · í ³ Í Ñ ³ ñí ³ Í Ñ ³ ëóÝ » Éáõ § ÆëÉ ³ Ù ³ Ï ³ Ý å » ïáõÃÛáõÝ ¦ ³ Ñ ³ μ » Ïã ³ Ï ³ Ý ËÙμÇ` Æñ ³ ùÇ ØáëáõÉ ù ³ Õ ³ ùáõÙ ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í ¹ Çñù » ñÇÝ :
���ÐáõÉÇëÇ 17-ÇÝ êÇñÇ ³ ÛÇ ÏáÕÙÇó Æëñ ³ Û » ÉÇ û ¹³ ÛÇÝ ï ³ ñ ³ Íù ¿ Ý » ñ- ËáõÅ » É ³ ÝÑ ³ Ûï ³ Ýû ¹³ ãáõ ÃéãáÕ ë ³ ñù £ ² Ýû ¹³ ãáõÝ Ëáó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Æëñ ³ Û » ÉÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÁ ¹ ñ ³ áõÕÕáõÃÛ ³ Ùμ ëϽμÇó ³ ñÓ ³ Ï » É » Ý ³ Ù » ñÇÏ- Û ³ Ý Patriot Ðúä ¼ÐÐ » ñÏáõ ÑñÃÇé « ³ ÛÝáõÑ » ï¨ § û ¹ -û ¹¦ ¹³ ëÇ ÑñÃÇé ª F- 16 ÏáñÍ ³ ÝÇãáí £ ÐñÃÇéÝ » ñÁ ã » Ý Ï ³ ñáÕ ³ ó » É Ëáó » É ÃÇñ ³ ËÁ « ¨ ² Âê-Ý Ñ » é ³ ó » É ¿ êÇñÇ ³ ÛÇ û ¹³ ÛÇÝ ï ³ ñ ³ Íù :

Ð ² Úî ² ð ² ðàôÂÚàôÜ

ÐÐ äÜ ØáÝà » Ø » ÉùáÝÛ ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ù ³ ñ½ ³ Ï ³ Ý í ³ ñÅ ³ ñ ³ ÝÁ Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñáõÙ ¿ 2016-2017 áõëï ³ ñí ³ ÁÝ ¹ áõÝ » ÉáõÃÛáõÝ
ì ³ ñÅ ³ ñ ³ ÝÁ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ñ½ ³ Ï ³ Ý Ã » ùáõÙáí Ñ ³ Ýñ ³ Ïñà ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ - ïáõÃÛáõÝ ¿, áñÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáõÙ ¿ ³ í ³· ¹ åñáóÇ ( 10-ñ ¹, 11-ñ ¹ ¨ 12-ñ ¹ ¹³ ë ³ ñ ³ ÝÝ » ñ ) å » ï ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ýñ ³ Ïñà ³ Ï ³ Ý Íñ ³· ñ » ñ : ² é ³ ÝÓÝ ³ ÏÇ áõß ³¹ ñáõÃÛáõÝ ¿ ¹³ ñÓíáõÙ ýǽÇÏ ³ - Ï ³ Ý , É » éÝ ³ ÛÇÝ ¨ Ý ³ ËÝ ³ Ï ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ ÝÁ : è ³ ½Ù ³ Ù ³ ñ½ ³ Ï ³ Ý í ³ ñÅ ³ ñ ³ ÝáõÙ ï ³ ñíáõÙ ¿ ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ å ³ ï ³ ÝÇÝ » ñÇ áõëáõóáõÙ : àõëáõóÙ ³ Ý É » ½áõÝ Ñ ³ Û » ñ » Ý ¿: àõëáõóÙ ³ Ý Å ³ ÙÏ » ïÁ ª » ñ » ù ï ³ ñÇ , áñÁ μ ³ ßËíáõÙ ¿ ß ³ ñáõÝ ³ Ï ³ Ï ³ Ý » ñ » ù ÏáõñëÇ íñ ³ ( 1-ÇÝ Ïáõñë-10-ñ ¹ ¹³ ë ³ ñ ³ Ý , 2-ñ ¹ Ïáõñë-11-ñ ¹ ¹³ ë ³ ñ ³ Ý , 3-ñ ¹ Ïáõñë-12-ñ ¹ ¹³ - ë ³ ñ ³ Ý ): àõëáõóáõÙÝ ³ Ýí ׳ ñ ¿: è ³ ½Ù ³ Ù ³ ñ½ ³ Ï ³ Ý í ³ ñÅ ³ ñ ³ Ý ÁÝ ¹ áõÝí » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ï ³ ñáÕ » Ý ¹ ÇÙ » É Ñ ³ Ýñ ³ Ïñà ³ Ï ³ Ý ¹ åñáóÇ 9-ñ ¹ ¹³ ë ³ ñ ³ ÝÝ ³ í ³ ñï ³ Í ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ- Ý » ñÁ : ì ³ ñÅ ³ ñ ³ ÝÇ ßñç ³ Ý ³ í ³ ñïÝ » ñÝ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ » Ý ÐÐ , è¸ , ² Ý · ÉÇ ³ ÛÇ , ¶» ñÙ ³ ÝÇ ³ ÛÇ , Æï ³ ÉÇ ³ ÛÇ , üñ ³ ÝëÇ ³ ÛÇ , ÐáõÝ ³ ëï ³ ÝÇ é ³ ½Ù ³ áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ ïáõÃÛáõÝÝ » ñ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ÐÐ å » ï ³ Ï ³ Ý å ³ ïí » ñáí μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ ïáõÃÛáõÝÝ » ñ : è ³ ½Ù ³ Ù ³ ñ½ ³ Ï ³ Ý í ³ ñÅ ³ ñ ³ Ý ÁÝ ¹ áõÝí » É ó ³ ÝÏ ³ óáÕ å ³ ï ³ ÝÇÝ » ñÇ ÍÝáÕÝ » ñÁ ( Ýñ ³ Ýó ÷ áË ³ ñÇÝáÕ ³ ÝÓÇÝù ) ÁÝ ¹ áõÝ » ÉáõÃÛ ³ Ý ï ³ ñí ³ ³ åñÇÉÇ 1-Çó ÙÇÝ㨠ÑáõÉÇëÇ 25- Á é ³ ½Ù ³ Ù ³ ñ½ ³ Ï ³ Ý í ³ ñÅ ³ ñ ³ ÝÇ å » ïÇ ³ ÝáõÝáí Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝáõÙ » Ý ¹ ÇÙáõÙ , áñÇÝ ÏóíáõÙ ¿ å ³ ï ³ Ýáõ ¹ ÇÙáõÙÁ ª í ³ ñÅ ³ ñ ³ ÝáõÙ ëáíáñ » Éáõ ó ³ ÝÏáõÃÛ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ :
ÀÝ ¹ áõÝ » ÉáõÃÛ ³ Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ » ñ
2016-2017 áõëï ³ ñí ³ ÁÝ ¹ áõÝ » ÉáõÃÛ ³ Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ÏÏ ³ ï ³ ñí » Ý ë . à . ÑáõÉÇëÇ 25- Çó û · áëïáëÇ 15-Á` ÑÇÙÝ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛ ³ Ý 9-ñ ¹ ¹³ ë ³ ñ ³ ÝÇ Íñ ³· ñÇ Í ³ í ³ Éáí : øÝÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ñ ³ ÝÓÝ » Éáõó ³ é ³ ç à » ÏÝ ³ ÍáõÝ » ñÝ ³ ÝóÝáõÙ » Ý ³ ÙμáÕç ³ Ï ³ Ý μÅß- Ï ³ Ï ³ Ý Ñ » ï ³ ½áïáõÃÛáõÝ :
ÀÝ ¹ áõÝ » ÉáõÃÛ ³ Ý ùÝÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ³ ÝóÏ ³ óíáõÙ » Ý Ùñóáõà ³ ÛÇÝ Ï ³ ñ · áí Ñ » ï¨Û ³ É ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇó .
- ýǽÇÏ ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛáõÝ` Ó · áõÙÝ » ñ ÓáÕ ³÷³ ÛïÇó , 100 Ù » ïñ ¨ 1000 Ù » ïñ í ³ ½ù , - Ñ ³ Ûáó É » ½áõ ( à » É ³¹ ñáõÃÛáõÝ ), - Ù ³ à » Ù ³ ïÇÏ ³ (· ñ ³ íáñ ):
² ÝÑñ ³ Å » ßï ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñ 1 . ¸ÇÙáõÙ 2 . ´ ÅßÏ ³ Ï ³ Ý ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñ ³/ Ù » ½Ç ¨ ³ ñÛ ³ Ý ³ Ý ³ ÉÇ½Ý » ñÝ ³ é ³ ÝÓÇÝ ( ÏÝùí ³ Í ), MRP ³ Ý ³ Éǽ ( ÏÝùí ³ Í ) μ / ëñïÇ ¾Î ¶ ( Å ³ å ³ í » ÝÁ ¨ å ³ ï ³ ëË ³ ÝÁ ÏÝùí ³ Í ) ·/ ï » Õ » Ï ³ Ýù Ñá ·» μáõÅ ³ Ï ³ Ý ¨ Ý ³ ñÏáÉá · Ç ³ Ï ³ Ý ¹ Çëå ³ Ýë » ñÝ » ñÇó ( ÏÝùí ³ Í ) ¹/ ëáÝá · ñ ³ ýÇ ³ ( ÏÝùí ³ Í ) »/ Ó¨ 63 ¨ 26 ( ÏÝùí ³ Í ) ½ / ³ ñÛ ³ Ý Ï ³ ñ · Á 3 . ÆÝùÝ ³ Ï » Ýë ³· ñáõÃÛáõÝ (¹ ÇÙáñ ¹ Ç Ó » é ³· ñáí ) 4 . ´ Ýáõà ³· Çñ` Ñ ³ ëï ³ ïí ³ Í ¹³ ëÕ » ÏÇ ¨ ¹ åñáóÇ ïÝûñ » ÝÇ ëïáñ ³· ñáõÃÛáõÝÝ » ñáí ¨
ÏÝùí ³ Í 5 . 9- ³ ÙÛ ³ ÏñÃáõÃÛ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÁ ¨ å ³ ï ×» ÝÁ 6 . ÌÝÝ ¹ Û ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÁ ¨ å ³ ï ×» ÝÁ 7 . î » Õ » Ï ³ Ýù μÝ ³ Ï ³ í ³ ÛñÇó , áñï » Õ Ýßí ³ Í ÉÇÝ » Ý Ñ ³ ëó » Ý ¨ ÁÝï ³ ÝÇùÇ Ï ³ ½ÙÁ 8 . î » Õ » Ï ³ Ýù ÍÝáÕÝ » ñÇ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ í ³ ÛñÇó , ÍÝáÕÝ » ñÇ ( ËÝ ³ Ù ³ Ï ³ ÉÇ ) ³ ÝÓÝ ³· ñ » - ñÇ å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ 9 . êáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ù ³ ñïÇ å ³ ï ×» ÝÁ 10 . 3x4 ã ³÷ ëÇ 4 Éáõë ³ ÝÏ ³ ñ (³ é ³ Ýó · ÉË ³ ñÏÇ ) 11 . ÂÕà ³ å ³ Ý ³ Ï ¨ Íñ ³ ñ 12 . ¸ÇåÉáÙÝ » ñÇ ¨ å ³ ïíá · ñ » ñÇ å ³ ï ×» ÝÝ » ñ , ï » Õ » Ï ³ ÝùÝ » ñ , ³ ÛÉ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñ ÍÝá- ÕÇ ¨ » ñ » Ë ³ ÛÇ Ï ³ ñ ·³ íÇ ×³ ÏÇ Ù ³ ëÇÝ ( ÍÝáÕ ³ ½áõñÏ , Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù , ëáóÇ ³ É ³ å » ë ³ Ý ³ - å ³ Ñáí , å ³ ï » ñ ³ ½ÙÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇó )£
Ð ³ ëó »ª Ð ³ É ³ μÛ ³ Ý 44 , ¾É . Ñ ³ ëó »ª pn . monte @ mil . am
Ð » é .ª / 010 / 35 39 15 , 34 48 44 , 34 56 36 :
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
15
ÂÆì 2 8 ( 1148) î²ð²Ì²Þðæ²Ü²ÚÆÜ ¼²ð¶²òàôØܺð вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ èàôê²êî²Ü/Ðê. Îàìβê )ÐáõÉÇëÇ 21-ÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ é³½Ù³- Ï³Ý ßñç³ÝÇ ÙdzíáñáõÙÝ»ñÁ ¨ ½áñ³Ù³ë»ñÁ μ»ñí»É »Ý Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý μ³ñÓñ ³ëïÇ׳ÝÇ« ÇÝãÇ Ýå³ï³ÏÝ ¿ ëïáõ·»É ½áñ- ù»ñÇ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ³ëïÇ׳ÝÁ: Ø»Ïß³μ³ÃÛ³ í³ñųÝùÇÝ Ù³ë- ݳÏó»Éáõ »Ý ÇÝãå»ë èáõë³ëï³ÝÇ ÏáíϳëÛ³Ý ï³ñ³ÍùÇ áõ ÔñÇÙÇ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÁ« ³ÛÝå»ë ¿É г۳ëï³ÝáõÙ« гñ³í³ÛÇÝ úëdz- ÛáõÙ ¨ ²μ˳½Ç³ÛáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í é³½Ù³μ³½³Ý»ñÁ: )  èáõë³ëï³ÝÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ é³½Ù³Ï³Ý ßñç³ÝǪ ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ úëdzÛáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í é³¹Çá¿É»ïñáݳÛÇÝ å³Ûù³ñÇ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÝ ³Ýóϳóñ»É »Ý ѳٳÉÇñ í³ñųÝù« áñÇ ÁÝóó- ùáõ٠ϳï³ñ»É »Ý Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñ: )ÐáõÉÇëÇ 18-ÇÝ èáõë³ëï³ÝÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ é³½Ù³- Ï³Ý ßñç³ÝǪ â»ãÝdzÛáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í ÙáïáÑñ³Ó·³ÛÇÝ μñÇ·³¹Ý»ñÁ ëÏë»É »Ý Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ëïáõ·áõÙÝ»ñ ¨ ½áñ³í³ñÅáõ- ÃÛáõÝ« áñáÝóáõÙ Ý»ñ·ñ³íí³Í »Ý ÙáïáÑñ³Ó·³ÛÇÝ μñÇ·³¹Ç ßáõñç 9000 ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñ ¨ 3000-Çó ³í»ÉÇ Ùdzíáñ ï»ËÝÇϳ: )  èáõë³ëï³ÝÇ ²ëïñ³Ë³ÝÇ Ù³ñ½áõÙ (γëåÇó ÍáíÇó ÑÛáõëÇë) è¸ ¼àõ ѳñ³í³ÛÇÝ é³½Ù³Ï³Ý ßñç³ÝÇ Ñ³Ï³û¹³ÛÇÝ å³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ÙÇ Ù³ëÁ ϳÝóϳóÝÇ Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõÝ« áñÇ ÁÝóóùáõÙ »ï ÏÙÕí»Ý å³ÛÙ³Ý³Ï³Ý Ñ³Ï³- é³Ïáñ¹Ç ³ídzóÇáÝ-ÑñÃÇé³ÛÇÝ Ñ³ñÓ³ÏáõÙÝ»ñÁ: ²¸ð´ºæ²Ü )ÐáõÉÇëÇ 20-ÇÝ ²¹ñμ»ç³ÝÇ Ý³Ë³·³ÑÁ ѳëï³ï»É ¿ ´³ùíÇ §¶Á- ½ÁÉ ß»ñÕ¦ ½Çݳí³ÝÇ ¨ êáõÙ·³ÛÇÃÇ Ð³çÇ ¼»Ûݳɳμ¹ÇÝ ³í³ÝÇ Ùáï³- ϳÛùáõÙ ï»Õ³Ï³Ûí³Í é³½Ù³Ï³Ý û¹³Ý³í³Ï³Û³ÝÇ ï³ñ³ÍùáõÙ ÂáõñùdzÛÇ ½ÇÝáõÅÇ ³ÝÓݳϳ½ÙÇÝ ï³ñ³Íù ѳïϳóÝ»Éáõ ³ñӳݳ·- ñáõÃÛáõÝÁ£ ÐáõÉÇëÇ 21-ÇÝ ²¹ñμ»ç³ÝÇ èúàõ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÁ Ýᯐ ¿« áñ ¹³ ³Ù»Ý¨ÇÝ ¿É Ãáõñù³Ï³Ý é³½Ù³μ³½³ÛÇ ëï»ÕÍáõÙ ã¿: î³ñ³ÍùÝ»ñÁ Ãáõñù³Ï³Ý ÏáÕÙÇÝ »Ý ѳÝÓÝí»Éáõ é³½Ù³Ï³Ý Ïóáñ¹áõÃÛ³Ý Ý»ñϳÛáõ- ÃÛ³Ý ¨ ²ýÕ³Ýëï³Ýáõ٠˳ճճå³Ñ ³é³ù»ÉáõÃÛ³Ý ëå³ë³ñÏÙ³Ý Ñ³Ù³ñ£ )  §ÆëÉ³Ù³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõݦ ËÙμ³íáñáõÙÁ Ýáñ ³Ñ³μ»ÏãáõÃÛáõÝ- Ý»ñÇ å³ïñ³ëïÙ³Ý Ñ³Ù³ñ ѳÛï³ñ³ñ»É ¿ ½ÇÝÛ³ÉÝ»ñÇ Ñ³í³ù³·- ñáõÙ ²¹ñμ»ç³ÝÇó« ìñ³ëï³ÝÇó« ÐÛáõëÇë³ÛÇÝ ÎáíϳëÇó: ²Ñ³μ»Ïãáõ- ÃÛ³Ý Ýáñ ³ÉÇùÇ Ñ³Ù³ñ Æä-Á áñå»ë ÃÇñ³Ë ݳËÁÝïñáõÙ ¿ ³é³í»É³- å»ë ²ñ¨ÙïÛ³Ý ºíñáå³Ý ¨ ÂáõñùdzÝ: ÂàôðøƲ )  ÂáõñùdzÛáõÙ é³½Ù³Ï³Ý Ñ»Õ³ßñçÙ³Ý ÷áñÓÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ¨ ³ÛÝ Õ»Ï³í³ñ»Éáõ Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí ÑáõÉÇëÇ 18-Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ϳɳݳíáñ- í»É ¿ 103 ·»Ý»ñ³É ¨ Íáí³Ï³É« ³ÛÝ ¹»åùáõÙ« »ñμ ÑáõÝÇëÇ ïíÛ³ÉÝ»ñáí ÂáõñùdzÛÇ ¼àõ ·»Ý»ñ³ÉÝ»ñÇ ¨ Íáí³Ï³ÉÝ»ñÇ ÃÇíÁ 358 ¿ñ: ÐáõÉÇëÇ 22- Ç ¹ñáõÃÛ³Ùμ ϳɳݳíáñí»É ¿ ÂáõñùdzÛÇ ¼àõ 119 ·»Ý»ñ³É ¨ Íáí³Ï³É (·»Ý»ñ³ÉÝ»ñÇ áõ Íáí³Ï³ÉÝ»ñÇ áõÕÇÕ 1/3-ñ¹Á): лճßñçÙ³Ý ÷áñÓÇó Ñ»ïá ÂáõñùdzÛÇ Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ Ñ»é³óñ»É ¿ 8777 ³ß˳ï³ÏóÇ« ³Û¹ ÃíáõÙª ³Ýíï³Ý·áõÃÛ³Ý ïÝûñÇÝáõÃÛ³Ý 7899« ųÝ- ¹³ñÙ»ñdzÛǪ 614« ³é³÷ÝÛ³ ³Ýíï³Ý·áõÃ۳ݪ 18 ³ß˳ï³ÏóÇ« Ý»- ñ³é۳ɪ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ý å»ïÁ: лճßñçÙ³Ý ÷áñÓÇÝ Ù³ëݳÏó»Éáõ ѳٳñ Ù»Õ³¹ñíáÕ ¼àõ ó³Ù³- ù³ÛÇÝ ½áñù»ñÇ 2-ñ¹ μ³Ý³ÏÇ Ó»ñμ³Ï³Éí³Í Ññ³Ù³Ý³ï³ñ« μ³Ý³ÏÇ ·»Ý»ñ³É Ðáõ¹áõÃÇ ²¹»ÙÇ ÷á˳ñ»Ý ÑáõÉÇëÇ 19-ÇÝ Å³Ù³Ý³Ï³íáñ å³ßïáݳϳï³ñ ¿ Ý߳ݳÏí»É ·»Ý»ñ³É-·Ý¹³å»ï Æμñ³ÑÇÙ ÚÁÉÙ³- ½Á: гçáñ¹ ûñÁ ÝáõÛÝ Ù»Õ³¹ñ³Ýùáí Ó»ñμ³Ï³Éí»É ¿ ݳ¨ Ýáñ³Ýß³Ý³Ï ÚÁÉÙ³½Á£ )ÐáõÉÇëÇ 18-ÇÝ ê¨ ÍáíáõÙ Ù»ÏݳñÏ»É ¿ ²ØÜ ¼àõ »íñáå³Ï³Ý Ññ³- ٳݳï³ñáõÃÛ³Ý ¨ áõÏñ³ÇÝ³Ï³Ý Ý³í³ïáñÙÝ»ñÇ Sea Breeze-2016 ѳٳï»Õ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ½áñ³í³ñÅáõÃÛáõ 8* :;8 9+<;:;\9+<8:+8:;R +98|9:<* 9:;\88|:8r38 +:;+<:+<;8\:;\8<9+<98 9+<:9+<8;<:;\9 + 9+<* 8,:;\;;8|+<9*08l; +,99+; 9,+,:: ; +,; +:+8;0<::;\:+<::+<98 8l;+<98|9 + 9+<:+<8+<;+<;+8 :3 :L9: ;R" ++98|8<+<9;Ь8<8|:+<98|9 9+<9+<8+<;+|+;8r +<:+<:|8|9 89+<;+<9+<88 8l;+<98r :\+<9::\+2Ь9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;8 9+<::+<:+8 + 9;8<8|:9+;8r +<:+<:|8|9 89+<;+<9+<88p::+<;<:;\98 * 99+8 +* :; 9+<9+<8+<;+|+;8r 98r 9+<:9 +<;++9 :+9\+<8+<9:+<8 +9+;8<+<:\+<9:;\8<9+<9 :+<9;+;:;\922 ::;\:+<::+<98r +8|9:+<8 :;\8\+;8r +:;+<8:;\98#b8r 9:;\98|:8|9Ь+<:8|+<9+<;:+<89+; + 9+<:;<;+8 :8|;8|+<9:;\9 :+9\+<8+<9:+<8 ;9+8:9+;8|;09+88|9* :;8* 8|9:<:\+: :\+<;+:+8 + +<:+88r :;\9* ;+|:+<+|:;8:;\9 +8|9 +,99 * 9+8Ь+L;8|:+<98|+<98r +8|9::;+<8+<99+;80<+,999 * ;;+<9:8|+<9 :\+<:;+<::::;\9 +9 9+<9+<8+<;+|:+<8 9+<;:+<8Ь9+<:;<9+8:;R *|8l:8+<9+<8+<9 :\+::;\8<9:;\9*b +<9+<+8:<+<8+<9 898v 8l;+<;8p9:::;\8 ;+<9\+<;:;\9 :+9\+<8+<9:+<8 +8|;;+;8|9Ӡ0<9 :;\88|:8rr8|9 :8|;8|+<98r 8:9\98|;2 8l:;+<9+88r ;++<98|9 :+<;+<8; + 9+;Ь8:;\8\+8 +<99+<9: +<9;++<:<:;R 8<::<:9R :+<;;*2 +,9;++<:<:;\9 8:;<+8:;R 9+<9+<; 8l:Ь;+<9+88r +8|9:+<8 :;\8\+;8 +;+2 :;\9\9\:;\8<9+<9 :8+8|;2 +<;9<+<8+8 +9 +<9+;8|8Ь9+<9G&B 9 ;:B +9 9 +;8:;R 9;8<8|:* +<99:;\9+:* *|;+;+*b ++<:8r 9;8<8|:*bУb 8:;8+<98|:<::*2 9 ;8<8|:9+;8 :<+9 8+<;:9\+<;<+8 8:;<+8 8<8|;+<88* * +,8,:9Ь9+:+<;<+8 + :8|;8|+<98r ;++<98|9 :+<;+<8;"r 9 : 8l88l:8b" ;+l: ::: :8b"`9 9 :L9 9:98<+ 9+8;:99+<98r +<9:+<9Ь:+<+9+<9+<;++<8+<9 :+<;8\+<;+<98 9+<9:+<;+<;:;\9 +#b#r :;\::+<;:+2 89+:;\9+8:;\8<9:;\9Ь:+<;8\+<;+<98 :+<+9+<9+<;++<8+<9 8<+;:;\9:: 9+<9;+<8;8<+<8+<9 :;\::;\99+<8+<9 9+<::+2Ь::;\8<9:;\9 + :;9 8|;+<8+<9+<;<9:;\9 + +<:+<+r +:\;:;<8r;+;+ *";+ ++<:+<;+<99+;:\+:+<8+<9 9+<9;+<8;8<+<8+<9 8;+<+|;+; +,:+<99<9+<88r :;\9+<+;:;\8<9:;\9 + ++<;9<::;\9 ;8|+8|8+2Ь8+<9 8+:9+<98|9 * 9+<89+<8+<9 +8|9::;+<8+<9 :\+<:;+<:::;\8<9+<98 :+<+9+<9+<;++<8+<9Ь:+<;8\+<;+<9:;\9 :+<;::;\9 + +<;+<8+<9 :+:8r :\+<:+<98|9+;8r :;\::;\;<:;\9 : ;\::;\;<9+<9 8++:;\9Ь9+<9+;+9 + : ;\::;\;<9+<9 8\+<98+:8* +;+; :+<;8r :;8 +<98::;\9 + 9+<;:;\9+<8+<8+<9 +;+; 8:;\;Ь:8r :;+28|9 8:;\;:;+ ++<:+<;+<9";+ 8:;\;:;+ ++<:+<;+<92;+ 8:;\;:";+ ++2Ь:+<;+<9ғ : ;\::;\;<:;\99 +<9:9|+<; + :+<+9+<9+<;++<8+<9 :+<;8\+<;+<9 89+:;\9:+8:;R 9+<9+<;8+<;:9R +9 +8|9+8 9+<9;+<8;8<+<8+<9 +:\;:;<8r;+ ++<:+<;+<99 +<:+<;:+<8 9 9 ;+<9\+<;+<;<8rЬ9+;8:+<;8\+<;+<98r 9;:|+<9+<:+<;:9+;9 89+:;\9::;\9 +9 9 9 :+ +,9+|88|+<98r +l+;9+<98|+<98r8l:+<88|+<98r ;;+<9:8|+<98r 9 :;\9+<::+<98r :+<+9+<:;\::;\99+<8+<9 9+<::+<::;\8<9:;\99+; 8|9:2Ь:\+: 9+<* 9 9 :\+:+<8+<9 :\+<::+;:: +<;9<;+<+|:;\99 :;\::;\99+<8+<9 9+<::+<::;\8<9:;\99+;:+<+9+<9+<;++<8+<9 :+<;8\+<;+<9 89+:;\9:+8 ;<+<98+<;<:9R :\+<:+<98|9+;8r 89:9\9+;89;+<9;2 ;|:8+<;8|9:9R +<99<8|9; 89+:;\9+8:;\8<9+<9 :+<;:+2 +<:\;8|88r8|;2 98|9:<* 9:;\88|:8r#RЬ8 :+<+9+<9+<;++<8+<9 :+<;8\+<;+<98r :\+:8r +<9:;\9:: 9+;8+<9+<;<9:;\9 +9 +8|9:;\9 :;8|9 8;2Ь::;\9 + :\+<:+<9:;R +8|9:;\98* :+<;8\+<;+<9:;\9 ::::;+8:;R ;<+<98:;\8<9+<9 9+<:8|9Ӡ8 9+:;\9+8:;\8<9+<9 ; 99:;\8<9:;\99+;#b#r :;\::+<;:+2 89+:;\9+8:;\8<9+<9 ;99:;\8<9:;\99+;8 88+<:+<;:+9 :82 9:;\88|:8r#RЬ8|;2 ;+|:::::8rR8 98|99+<8+<9 8;8<:;\8<9+<9;+ ++<:+<;+<98r 8;+<+|;8r 8+<:+<8::Ӡ;99:;\8<9:;\99+;8 9+<99<9+8:;\;2 +<:+<:r 8<+89+<8:;\9+;9 +<9;<9:;\9 +9 +<9:9\:|+<8+<9 8\9Ь8+<8+<9 9+:+<+:::;\8<9:;\9Ӡ8 9+:;\9+8:;\8<9+<9 ;99:;\8<9:;\99+;8 +<9;<8+<;<::;\9 +9 9;;<:;\8<+<98|9 8+<;+|:: 9+:*9+<8+<:+<;8+<9+;8|;2 ;8|+8|8+<8+<9 :\+<:;+<:::;\8<9:;\9 9<+|:;\99+; 9<:9\+<;|+<9:8|;2 9+:; * 9+:;:+<+; 9+<9:;2 8++:;R8<+8+<+;:;\8<9:;\9Ғ 9+<8<+9+<:8|8+2+|;+<::;+,99;+<8\+9: ;|+<::+<8<9\8<+;+8|9:;\9" +L8\98+<8+<9 ;|+<::+<8<9\8<+;+2 9++8r * +<;9+<9 +<9+<88|+9+;9 +<:+<99<8|989;:+<8Ғ% +<9+<88|+89;:+<8Ґ :;:8r +8+b8\+<:\+<:+98 * :\+<:+<:8+<98 89;:+<8Ґ+r :+9\+8+<9; 9:+|+:;\8\+<8+<9 * 9+<;8:8:+|8|+<8+<9 +8|::\+<9:+;9+;8|;289;:+<8Ґ+ ::9:+|;+<;8|+289;:+<8Ґ+ 9<*c2 *#b89;:+<8Ґ+ +<;9+<9 8+<;+|82 8l9;9+<8+9:+<+|;:;\8<9:;\9+8|9:;+8r 9<+:+<+|;::ҐB +L9:;\8<+<+|8|; 9+<::+<::+<8 ++<:9\+88r * +:\;:;<8r :9;;+98r :::;+<+|;:;\8<9:;\99+;:: *89;:+<8УR+<99+2 8;8<:;\8<9+<9 :8+<9+<8+<98 * :\+<:9|+98b 899+9+<9 :8+<9+<8+<98 * :\+<:9|+98r :+9\+8+<9; 9+<8+<:+<9;8|;2 :;:+9R 99:+<8 88|9+9 9+<:;<+9 * 89:+<98|;8r 8+<+98 :+9\+8+<9; 89:9\9+;8r +<98+<:+<9;8r :+<9;8|;2 89:9\9 +;8r89+<9+<8+<88r +<99<9+<+|;+Ь;8r :\+<:9|+99+;8 ::;<8|+<8+<8+<9 ;+<;:8r :\+<:9|+987B :<+<;|:8rB 8:;\:+<98+<;+<:+<9;2 +|88+<;88r 8,9\8<+<:\+<9+<8 * 8;+<;" +8|:\8:99+;8r * :\+<:::+|;+;8r :\+<:9|+99+; :+9\+8+<9;9+; +<98 ;|+<::+<8<9\8<+; 89:Ь9\8r * +;+8+<98r 8+<;+|+<:8|9|+<88r 9+<:8|989:9\+<+:;\;8 9+<99+<9++<9 ::;<8|+<8+<:\+: +<9+2Ь:\+<9:: :\+<:+;+<+98r 9+<:9+<88|;2*09 +<:;<+* 9 +<8+<9+<9CB+8 9 +<:;<+*FT֖Ь9 +:*3R3R3BCBB3BSb3c9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8