Հայ Զինվոր - Page 2

2
2
Â Æ ì 4 8 ( 1 1 6 8 ) 7 - 1 3 ¸ º Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6
êïáñ ³· ñí » É ¿ § ÐÐ ¼àô » õ è¸ ¼àô ½áñù » ñÇ ( áõÅ » ñÇ ) ØÇ ³ óÛ ³ É ËÙμ ³ íáñÙ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ³· ÇñÁ
ÐÐ ¼àô » õ è¸ ¼àô ½áñù » ñÇ ( áõÅ » ñÇ ) ÙÇ ³ óÛ ³ É ËÙμ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ « ·» Ý » ñ ³ É-Ù ³ Ûáñ ² Ý ¹ ñ ³ ÝÇÏ Ø ³ Ï ³ ñÛ ³ ÝÁ Ù » ÏÝ ³ - μ ³ Ý » É ¿ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » - ïáõÃÛ ³ Ý » õ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ¸ ³ ßÝáõ- ÃÛ ³ Ý ÙÇç » õ ÝáÛ » Ùμ » ñÇ 30-ÇÝ ØáëÏí ³ ÛáõÙ ëïáñ ³· ñí ³ Í § Ð ³ - Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ » õ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ¸ ³ ß-
ÝáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ½áñù » ñÇ ( áõÅ » ñÇ ) ØÇ ³ óÛ ³ É ËÙμ ³ íáñÙ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ ³· ÇñÁ :
¶» Ý » ñ ³ É-Ù ³ Ûáñ Ø ³ Ï ³ ñÛ ³ ÝÁ Ýß » É ¿« áñ ëïáñ ³· ñí ³ Í ÷³ ëï ³ ÃÕ- Ãáí Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÁ » õ èáõë ³ ëï ³ ÝÁ å ³ ñï ³ íáñíáõÙ » Ý Ñ ³ Ù ³ ï » Õ í » ñ- ÉáõÍ » É é ³ ½Ù ³ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý Çñ ³ - íÇ ×³ ÏÁ « ë ³ ÑÙ ³ Ý » É ½áñù » ñÇ ÙÇ ³ - íáñí ³ Í ËÙμ ³ íáñÙ ³ Ý Ï ³ ½ÙÁ « Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñå » É ËÙμ ³ íáñÙ ³ Ý Õ » - Ï ³ í ³ ñáõÙÝ áõ ÏÇñ ³ éáõÙÁ « Ñ ³ Ù ³ - ï » Õ ÉáõÍ » É ÙÇ ³ óÛ ³ É Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ - ñáõÃÛ ³ Ý ëï » ÕÍÙ ³ Ý Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í Ñ ³ ñó » ñÁ « ³ å ³ Ñáí » É ½áñù » ñÇ « Ñ » - ï ³ Ëáõ½áõÃÛ ³ Ý « ½ » ÝùÇ Ï ³ é ³ í ³ ñ- Ù ³ Ý « ÝÛáõà ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý μ ³ ½ ³ - ÛÇ ÙÇ ³ ëÝ ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý « Ï ³ é ³ - í ³ ñÙ ³ Ý ÙÇ ³ óÛ ³ É Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · Ç ëï » ÕÍÙ ³ Ý « ÇÝãå » ë Ý ³» õ ûå » ñ ³ - ïÇí-Ù ³ ñï ³ í ³ ñ ³ Ï ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ï » Õ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óáõÙÁ :
² Ý ¹ ñ ³ ÝÇÏ Ø ³ Ï ³ ñÛ ³ ÝÁ Ý ³» õ Ñ ³ ïáõÏ ÁÝ ¹· Í » É ¿« áñ ØÇ ³ óÛ ³ É ½áñ ³ ËáõÙμÁ Ñ ³ Ï ³ ½ ¹» Éáõ ¿ Ð ³ - Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý » õ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ¸ ³ ßÝáõÃÛ ³ Ý ¹» Ù áõÕÕí ³ Í ó ³ ÝÏ ³ ó ³ Í ³· ñ » ëÇ ³ - ÛÇÝ ª ³ å ³ Ñáí » Éáí » ñÏáõ å » ïáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ μÝ ³ ÏãáõÃÛ ³ Ý ³ Ýíï ³ Ý- · áõÃÛáõÝÁ » õ ï ³ ñ ³ Íù ³ ÛÇÝ ³ ÙμáÕç ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÁ :

² äÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÝ » ñÇ ËáñÑñ ¹ Ç ÝÇëïáõÙ

ØáëÏí ³ ÛáõÙ ï » ÕÇ ¿ áõÝ » ó » É ² äÐ Ù ³ ëÝ ³ - ÏÇó å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñÝ » ñÇ ËáñÑñ ¹ Ç Ñ » ñà ³ Ï ³ Ý` 71-ñ ¹ ÝÇëïÁ « áñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ¿ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ :
ÜÇëïÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý ² äÐ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇó å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ Ï- óáõÃÛáõÝÁ Ï ³ ñ ·³ íáñáÕ ÙÇ ß ³ ñù ÷³ ëï ³ ÃÕ- à » ñ « ³ Ù ÷ á ÷ í » É » Ý 2016 à © -ÇÝ Ï ³ ï ³ ñí ³ Í ³ ß- Ë ³ ï ³ ÝùÝ » ñÁ « Ý ³ Ë ³ Ýßí » É » Ý 2017 à © Ñ ³ Ù ³ - ï » Õ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ » ñÁ : àñáßáõÙÝ » ñ » Ý ÁÝ ¹ áõÝí » É ² äÐ ÙÇ ³ óÛ ³ É Ðúä Ñ ³ - Ù ³ Ï ³ ñ · Ç « Ï ³ åÇ Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ ·» ñÇ ½ ³ ñ ·³ ó- Ù ³ Ý « ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ÑáõÙ ³ ÝÇï ³ ñ ³ Ï ³ Ý ³ ½ » ñÍ- Ù ³ Ý « ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³¹ ñ » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ Ý « Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ¨ ¹³ ßï ³ ÛÇÝ Ñ ³ - Ù ³ ï » Õ í ³ ñÅ ³ ÝùÝ » ñÇ « é ³ ½Ù ³ Ù ³ ñ½ ³ Ï ³ Ý ¨ Ïñà ³ Ï ³ Ý ³ ÛÉ Ñ ³ Ù ³ ï » Õ Íñ ³· ñ » ñÇ Çñ ³ Ï ³ - Ý ³ óÙ ³ Ý í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É :
² äÐ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇó å » ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÝ » ñÇ ËáñÑñ ¹ Ç ÝÇëïÇ ßñç ³ Ý ³ ÏÝ » ñáõÙ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ - ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ » ñÏÏáÕÙ Ñ ³ Ý ¹ ÇåáõÙ- Ý » ñ ¿ áõÝ » ó » É ÇÝãå » ë èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ¸ ³ ßÝáõ- ÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ « μ ³ Ý ³ ÏÇ ·» Ý » ñ ³ É ê » ñ ·» Û ÞáÛ · áõÇ « ³ ÛÝå » ë ¿ É ´» É ³ - éáõëÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ « ·» Ý » ñ ³ É-É » Ûï » Ý ³ Ýï ² Ý ¹ ñ » Û è ³ í- ÏáíÇ Ñ » ï :
Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ¨ èáõë ³ ë- ï ³ ÝÇ ¸ ³ ßÝáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ - ñ ³ ñÝ » ñÇ Ñ ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ³ ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ Ð ³ Û ³ ëï ³ -
Ð ´ ÀØ Ý ³ Ë ³·³ Ñ ä » ñ × ê »¹ ñ ³ ÏÛ ³ ÝÁ ¨ Ð ´ ÀØ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ý ³ Ë ³·³ Ñ ì ³ ½ ·» Ý Ú ³ - ÏáõμÛ ³ ÝÁ ¹» Ïï » Ùμ » ñÇ 5-ÇÝ ³ Ûó » É » É » Ý ÐÐ äÜ Ï » ÝïñáÝ ³ Ï ³ Ý ÏÉÇÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÑáëåÇï ³ É « ½ñáõó » É í » ñ ³ Ï » Ý ¹³ Ý ³ óÙ ³ Ý μ ³ - Å ³ ÝÙáõÝùáõÙ μáõÅíáÕ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ Ñ » ï « Ñ » ï ³ ùñùñí » É Ýñ ³ Ýó μáõÅÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáí : ² ÛóÇ Ýå ³ ï ³ ÏÁ § ú · Ý » Ýù ² ñó ³ ËÇÝ ¦ ³ ñß ³ íÇ ³ ñ ¹ - ÛáõÝùÝ » ñÇ ³ Ù ÷ á ÷ áõÙÝ áõ ïñ ³ Ù ³¹ ñí ³ Í μÅß- Ï ³ Ï ³ Ý ë ³ ñù ³ íáñáõÙÝ » ñÇ ÷ áñÓ ³ ñÏáõÙÝ ¿ ñ : Ð ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý μ ³ ñ »· áñÍ ³ Ï ³ Ý ÁÝ ¹ Ñ ³ Ýáõñ ÙÇáõ- ÃÛ ³ Ý ( Ð ´ ÀØ ) Ñáí ³ Ý ³ íáñáõÃÛ ³ Ùμ § ú · Ý » Ýù ² ñó ³ ËÇÝ ¦ ³ ñß ³ íÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ ÐÐ ¼àô é ³ ½Ù ³ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ Ù ³ Éñí » É ¿ ß ³ ñÅ ³ Ï ³ Ý é »³ ÝÇÙ ³ óÇáÝ ³ Ýí ³ ë ³ ÛÉ ³ ÏÝ » - ñáí ª Ñ ³·» ó ³ Í Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ÏÇó ë ³ ñù ³ íáñáõÙ- Ý » ñáí : Ð ³ Ù ³ ÉñáõÙÁ ÃáõÛÉ Ïï ³ Ý ³ ¨ û ¹³ ÛÇÝ ï » - Õ ³÷ áËÙ ³ Ý ³ ÝÑñ ³ Å » ßïáõÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ ³ í » ÉÇ ³ ñ ³· ¨ ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ï μáõÅû · ÝáõÃÛáõÝ óáõó ³ μ » ñ » É ÑÇí ³ Ý ¹ Ý » ñÇÝ ¨ íÇñ ³ íáñÝ » ñÇÝ : Ìñ ³· ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ Ð ´ ÀØ-Ý ÐÐ äÜ Ï » Ýïñá-
ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ¨ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ ¸ ³ ß- ÝáõÃÛ ³ Ý ÙÇç¨ ëïáñ ³· ñí » É ¿ § Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ¨ èáõë ³ ë- ï ³ ÝÇ ¸ ³ ßÝáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ½áñù » ñÇ ( áõÅ » ñÇ ) ØÇ ³ óÛ ³ É ËÙμ ³ íáñÙ ³ Ý Ù ³ ëÇÝ ¦ Ñ ³ - Ù ³ Ó ³ ÛÝ ³· ÇñÁ : ÎáÕÙ » ñÁ Ñ ³ ëï ³ ï » É » Ý Ð ³ - Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ¨ èáõë ³ ëï ³ ÝÇ

² Ù ÷ á ÷ í » É » Ý § ú · Ý » Ýù ² ñó ³ ËÇÝ ¦ ³ ñß ³ íÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÁ

Ý ³ Ï ³ Ý ÏÉÇÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÑáëåÇï ³ ÉÇÝ ¿ Ñ ³ ïÏ ³ óñ » É Ý ³ ¨ 2 ß ³ ñÅ ³ Ï ³ Ý Ãí ³ ÛÇÝ é » Ýï ·» Ý ë ³ ñù :
ÞÝáñÑ ³ Ï ³ ÉáõÃÛáõÝ Ñ ³ ÛïÝ » Éáí ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ ³ ÝÓÝí » ñ Í ³ é ³ - ÛáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ ª Ð ´ ÀØ Ý ³ Ë ³·³ Ñ ä » ñ × ê »¹ ñ ³ ÏÛ ³ ÝÁ íëï ³ Ñ » óñ » É ¿ª à »° Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝáõÙ « à »° ë ÷ ÛáõéùáõÙ μ ³ Ý ³ - ÏÁ Ñ ³ Ù ³ ÛÝ Ñ ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ñå ³ ñïáõ- ÃÛáõÝÝ ¿« áõ ë ÷ ÛáõéùáõÙ ³ åñáÕ Ûáõñ ³ - ù ³ ÝãÛáõñ Ñ ³ Ûáñ ¹ Ç Çñ å ³ ñïùÝ ¿ Ñ ³ Ù ³ - ñáõÙ ³ ç ³ Ïó » É Ñ ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõ- Å » ñÇÝ « Ï ³ Ý · Ý » É Ñ ³ Û ½ÇÝíáñÇ ÃÇÏáõÝùÇÝ : Ð ´ ÀØ Ý ³ Ë ³·³ ÑÁ Ý ³ ¨ ÁÝ ¹· Í » É ¿« áñ ÝÙ ³ - Ý ³ ïÇå μ ³ ñ »· áñÍ ³ Ï ³ Ý Íñ ³· ñ » ñÁ Ïñ » Éáõ » Ý
ß ³ ñáõÝ ³ Ï ³ Ï ³ Ý μÝáõÛà ª áñå » ë ÛáõñûñÇÝ ³ Ï Ï ³ Ùáõñç Ù ³ Ûñ Ñ ³ Ûñ » ÝÇùÇ ¨ ë ÷ ÛáõéùÇ ÙÇç¨ :
¸ » Ïï » Ùμ » ñÇ 5-ÇÝ Ð ´ ÀØ Ý ³ Ë ³·³ Ñ ä » ñ × ê »¹ ñ ³ ÏÛ ³ ÝÇÝ ¨ Ð ´ ÀØ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ý ³ Ë ³ - ·³ Ñ ì ³ ½ ·» Ý Ú ³ ÏáõμÛ ³ ÝÇÝ ÁÝ ¹ áõÝ » É ¿ ÐÐ
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
¸ ³ ßÝáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ 2017à © Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý Íñ ³ - · ÇñÁ : Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ¨ ´» É ³ éáõëÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ·» ñ ³ - ï » ëãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÝ ëïáñ ³· ñ » É » Ý Ý ³» õ 2017à © Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý Íñ ³· ÇñÁ :
å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ë- Û ³ ÝÁ : Ð ³ Ý ¹ ÇåÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ Ï ³ ñ¨áñ » É ¿ Ð ´ ÀØ-Ç Ñ » ï Ó¨ ³ íáñí ³ Í ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ï Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ Ñ ³ Ù ³ ï » Õ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óíáÕ Íñ ³· ñ » ñÁ ª ß » ßï » Éáí « áñ Ï ³ éáõÛóÁ ¹³ ñÓ » É ¿ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ï ³ ñ¨áñ · áñÍÁÝÏ » ñÝ » ñÇó Ù » - ÏÁ :
² åñÇÉÛ ³ Ý Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇó Ñ » ïá Ð ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý μ ³ ñ »· áñÍ ³ Ï ³ Ý ÁÝ ¹ Ñ ³ Ýáõñ ÙÇáõÃÛáõÝÁ ( Ð ´ ÀØ ) Ï ³ ï ³ ñí ³ Í Ñ ³ Ý ·³ Ý ³ - ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ « ³ ÝÑ ³ ï ÝíÇñ ³ ïáõÝ » ñÇ Ý » ñ ¹ ñáõÙ- Ý » ñÇ « ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ Î » ÝïñáÝ ³ Ï ³ Ý í ³ ñã ³ Ï ³ Ý ÅáÕáíÇ Ñ ³ ïáõÏ Ñ ³ ïÏ ³ óÙ ³ Ý ßÝáñÑÇí Ñ ³ í ³ - ù » É ¿ ñ ³ í » ÉÇ ù ³ Ý 325 © 000 ² ØÜ ¹ áÉÉ ³ ñ ª Ð ³ - Û ³ ëï ³ ÝÇ ¨ È » éÝ ³ ÛÇÝ Ô ³ - ñ ³ μ ³ ÕÇ μÝ ³ ÏãáõÃÛ ³ ÝÝ áõ Ñ ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇÝ ³ ç ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ : Ð ´ ÀØ-Ý Ý ³ ¨ ¹ ñ ³ Ù ³ Ï ³ Ý ³ ç ³ Ïóáõ- ÃÛáõÝ ¿ óáõó ³ μ » ñ » É å ³ ßïå ³ - Ý ³ Ï ³ Ý Ù ³ ñï » ñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ½áÑí ³ Í ¨ íÇñ ³ íáñí ³ Í ½ÇÝ- Í ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » - ñÇÝ áõ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý · áñÍáÕáõ- ÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï¨ ³ Ýùáí ïáõ- Å ³ Í Ë ³ Õ ³ Õ μÝ ³ ÏãáõÃÛ ³ ÝÁ : § ú · Ý » Ýù ² ñó ³ ËÇÝ ¦ Ý ³ Ë ³ - Ó » éÝáõÃÛ ³ Ý Ï ³ ñ¨áñ μ ³ Õ ³¹ ñÇãÝ ¿ ñ ßï ³ å û · - ÝáõÃÛ ³ Ý ¨ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý ß ³ ñÅ ³ Ï ³ Ý ë ³ ñù ³ íáñáõÙÝ » ñÇ Ó » éù μ » ñáõÙÁ :
ÂÆì 4 8 ( 1168) êïáñ³·ñí»É ¿ §ÐÐ ¼àô »õ è¸ ¼àô ½áñù»ñÇ (áõÅ»ñÇ) ØdzóÛ³É ËÙμ³íáñÙ³Ý Ù³ëÇݦ ѳٳӳÛݳ·ÇñÁ ÐÐ ¼àô »õ è¸ ¼àô ½áñù»ñÇ (áõÅ»ñÇ) ÙdzóÛ³É ËÙμ³íáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñ« ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ø³Ï³ñÛ³ÝÁ Ù»Ïݳ- μ³Ý»É ¿ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»- ïáõÃÛ³Ý »õ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõ- ÃÛ³Ý ÙÇç»õ ÝáÛ»Ùμ»ñÇ 30-ÇÝ ØáëÏí³ÛáõÙ ëïáñ³·ñí³Í §Ð³- Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇÝ- í³Í áõÅ»ñÇ »õ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ß- ÝáõÃÛ³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ½áñù»ñÇ (áõÅ»ñÇ) ØdzóÛ³É ËÙμ³íáñÙ³Ý Ù³ëÇݦ ѳٳӳÛݳ·ÇñÁ: ¶»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ سϳñÛ³ÝÁ Ýᯐ ¿« áñ ëïáñ³·ñí³Í ÷³ëï³ÃÕ- Ãáí г۳ëï³ÝÁ »õ èáõë³ëï³ÝÁ å³ñï³íáñíáõÙ »Ý ѳٳï»Õ í»ñ- ÉáõÍ»É é³½Ù³ù³Õ³ù³Ï³Ý Çñ³- íÇ׳ÏÁ« ë³ÑÙ³Ý»É ½áñù»ñÇ Ùdz- íáñí³Í ËÙμ³íáñÙ³Ý Ï³½ÙÁ« ϳ½Ù³Ï»ñå»É ËÙμ³íáñÙ³Ý Õ»- ϳí³ñáõÙÝ áõ ÏÇñ³éáõÙÁ« ѳٳ- ï»Õ ÉáõÍ»É ÙdzóÛ³É Ññ³Ù³Ý³ï³- ñáõÃÛ³Ý ëï»ÕÍÙ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ѳñó»ñÁ« ³å³Ñáí»É ½áñù»ñÇ« Ñ»- ï³Ëáõ½áõÃ۳ݫ ½»ÝùÇ Ï³é³í³ñ- ٳݫ ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý μ³½³- ÛÇ ÙdzëݳϳÝáõÃ۳ݫ ϳé³- í³ñÙ³Ý ÙdzóÛ³É Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç ëï»ÕÍٳݫ ÇÝãå»ë ݳ»õ ûå»ñ³- ïÇí-Ù³ñï³í³ñ³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ Ñ³Ù³ï»Õ Çñ³Ï³Ý³óáõÙÁ: ²Ý¹ñ³ÝÇÏ Ø³Ï³ñÛ³ÝÁ ݳ»õ ѳïáõÏ Áݹ·Í»É ¿« áñ ØdzóÛ³É ½áñ³ËáõÙμÁ ѳϳ½¹»Éáõ ¿ г- Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý »õ èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý ¹»Ù áõÕÕí³Í ó³Ýϳó³Í ³·ñ»ëdz- ÛÇݪ ³å³Ñáí»Éáí »ñÏáõ å»ïáõ- ÃÛáõÝÝ»ñÇ μݳÏãáõÃÛ³Ý ³Ýíï³Ý- ·áõÃÛáõÝÁ »õ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ ³ÙμáÕ- ç³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ: 2 7 - 13 ¸ ºÎîºØ´ºðÆ 2 016 ²äÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïáõÙ ØáëÏí³ÛáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É ²äÐ Ù³ëݳ- ÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³- ˳ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç Ñ»ñóϳÝ` 71-ñ¹ ÝÇëïÁ« áñÇÝ Ù³ëݳÏó»É ¿ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³- ˳ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: ÜÇëïÇ ÁÝóóùáõÙ ùÝݳñÏí»É »Ý ²äÐ Ù³ëݳÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßïå³Ýáõ- ÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³·áñͳÏ- óáõÃÛáõÝÁ ϳñ·³íáñáÕ ÙÇ ß³ñù ÷³ëï³ÃÕ- ûñ« ³Ù÷á÷í»É »Ý 2016 é-ÇÝ Ï³ï³ñí³Í ³ß- ˳ï³ÝùÝ»ñÁ« ݳ˳Ýßí»É »Ý 2017 é ѳٳ- ï»Õ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ: àñáß- áõÙÝ»ñ »Ý ÁݹáõÝí»É ²äÐ ÙdzóÛ³É Ðúä ѳ- ٳϳñ·Ç« ϳåÇ Ñ³Ù³Ï³ñ·»ñÇ ½³ñ·³ó- ٳݫ ÇÝãå»ë ݳ¨ ÑáõÙ³ÝÇï³ñ ³Ï³Ý³½»ñÍ- ٳݫ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ϳ¹ñ»ñÇ å³ïñ³ëïٳݫ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ¨ ¹³ßï³ÛÇÝ Ñ³- Ù³ï»Õ í³ñųÝùÝ»ñÇ« 鳽ٳٳñ½³Ï³Ý ¨ ÏñÃ³Ï³Ý ³ÛÉ Ñ³Ù³ï»Õ Íñ³·ñ»ñÇ Çñ³Ï³- ݳóÙ³Ý í»ñ³μ»ñÛ³É: ²äÐ Ù³ëݳÏÇó å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ å³ßï- å³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹Ç ÝÇëïÇ ßñç³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³- ñ³ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ »ñÏÏáÕ٠ѳݹÇåáõÙ- Ý»ñ ¿ áõÝ»ó»É ÇÝãå»ë èáõë³ëï³ÝÇ ¸³ßÝáõ- ÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ« μ³Ý³ÏÇ ·»Ý»ñ³É ê»ñ·»Û ÞáÛ·áõÇ« ³ÛÝå»ë ¿É ´»É³- éáõëÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ« ·»Ý»ñ³É-É»Ûï»Ý³Ýï ²Ý¹ñ»Û è³í- ÏáíÇ Ñ»ï: г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ¨ èáõë³ë- ï³ÝÇ ¸³ßÝáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³- ñ³ñÝ»ñÇ Ñ³Ý¹ g t owdC o ̴+wC w o t  w |+wo tg  $ C o w+C w o t w 4  + w wo t w 4  ( c o $/g: g tg w G ̴+g O ow ;Wg G  $ tC ̴+o wC w o t  w+ wo t wo tw / Դ+oww G g 7 ?o t7 ̴+ +C o wC w o t ' Դ+C w o t w ? t ̴+ oww W ? w t $ t+w Ԁ G g 7 ?o t7 + g $ t w w /w +  oww +C `w / D \ ?o w +C `C o ww / D tk ̴+?:o w ? g: Էt o ' $ tC@p+? ww ? t?'w? ? t w ? t+G ' $ ? w w g t: ̴+ wgwd:T w7 oWw G +G  $w w̃:g tw o+w ? w w /w  +oww ggtԃ g 4:|+? ? t gw O ?gt +C o? ? t: 7 ? tw G wăgԴ+o tC `G w o g: w w+ /w  w ?dC@ + g :? ? t7 oowG g ' $+  ? t wg t w o' ?w + G 4 g w ? ?̃ d+w C g 'go$? ̃w ot +W /g t wG o t d+ ' ܃ ow : wot+ : $G w w t w t+3 w ?dC `tC@p? w+C@ { s k p+w ? t?'w? ? t w ? t+G 't G ? $w + ? t ot w t +{wG ? 'ot+G ow '+ w7 oWw t wOw ă7 ̴+oo tG g C `w / D+ \ ?o w G $ +C o wg od: w ̴+?G g otG oo tG Դ+owt ԃod To ̴+ woăG o ă t G g ̴+d ? $G o? ? t w 4Դ+ w ? w w $G l w?wt+C `w / Gw w 7 $ ăwg ̴+w : 7 ? t7 ? 'ԃ t+ w ? ? t:wo ow <+? gg oăG o w og + ? g: ԷtC `w / D \+ ?o wt C `C o ww / ̴+ D tk ?:o wtw w $ C@+s +  k p+ {s + wo tw / ă t +o wC w g tw d t+ o w?  $ C `G O Ĵ+ 4 ow G g 7 ?ow +G g T ? w T7   ' +ă? o O $ C@ wo t+w / o t? ă 7w? w ̃g +?+ 'o tg ? t 7Woww +G C o? ? t: 7 ? tw G w+gowC `?  4G w w ̴+?oww wG w w w d+w w w ; ww ? t ? t+WG <G ? g twGG ̴+ $ ă ' t cp '' C ̴+o w # w otS ̴+ : W:w ?o wt+G o? ? t w 4 t+ ? 'ԃG g C `t+w g ? t ?Դ+ot : $ ̴+w ? tg w d+ G 4  4 t+7 oWw w ww +tԃ g ? t 7WԴ+oww G wԴ+ 4/ W T:w ?o w+ w w /w w / ̴+O wo t? ă: W t ă ܴ+wo t :? ? t ? t +gw O : g