Հայ Զինվոր - Page 15

15
í ³ Í áõÅ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ( μ ³ ÅÇÝÝ » ñÇ ) § Ù ³ Ûáñ ¦, §÷ áË · Ý ¹³ å » ï ¦ Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙáí Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñ ,
�� í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 3 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
11 . êïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ ³ Ù » ÝûñÛ ³ Õ » Ï ³ í ³ ñÙ ³ Ý » õ é ³ ½Ù ³ Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ë- ïáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ é ³ ½ ³ Ï ³ Ý Ù ³ ÝÏ ³ í ³ ñÅáõÃÛ ³ Ý » õ Ñá ·» μ ³ ÝáõÃÛ ³ Ý óÇÏÉÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ ª ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ ó- Ý » ñ ),
��áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ,
��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ éáõÑÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý óÇÏÉÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , μ ³ ÅÝÇ ëå ³ ÛÇ Ï ³ Ù ÐÐ ¼àô , ¼àô ¶ Þ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ , μ ³ ÅÇÝÝ » ñÇ » õ μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÝ » ñÇ § Ù ³ - Ûáñ ¦ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · Ù ³ Ùμ å ³ ßïáÝÝ » ñ ,
��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ áõÝ » Ý ³ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
12 . èÐ ýǽÇÏ ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý » õ ëåáñïÇ ³ ÙμÇáÝÇ ³ í ³· ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` �� áõÝ » Ý ³ É é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» å- ùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), ��áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ -
Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ,
��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ éáõÑÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ Ï ³ Ù ½áñ ³ Ù ³ ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ ÏÇ ýÇ½å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý å » ïÇ ÐÐ ¼àô , ¼àô ¶ Þ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ , μ ³ ÅÇÝÝ » ñÇ » õ μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÝ » ñÇ ëå ³ ÛÇ § Ù ³ Ûáñ ¦ §÷ áË · Ý ¹³ å » ï ¦ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · Ù ³ Ùμ å ³ ß- ïáÝÝ » ñ ,
��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ áõÝ » Ý ³ ³ éÝí ³ ½Ý 3 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
1-12 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í å ³ ßïáÝÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³» õ .
��ïÇñ ³ å » ï » É ³ éÝí ³ ½Ý Ù » Ï ûï ³ ñ É » ½íÇ , ��áõÝ » Ý ³ É ³ ÝÙÇç ³ Ï ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ( å » ïÇ ) » ñ ³ ßË ³ íáñ ³· ÇñÁ ( μÝáõà ³· ÇñÁ ), ��áõÝ » Ý ³ É å » ï ³ Ï ³ Ý » õ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý ·³ ÕïÝÇù å ³ ñáõÝ ³ ÏáÕ ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï ³ éÝãí » Éáõ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ûñ » Ýë ¹ ñáõÃÛ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ë- Ë ³ Ý Ó » õÇ Ó » õ ³ Ï » ñåí ³ Í ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ .
��Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · ãáí » õ · ñ ³ ë » ÝÛ ³ Ï ³ ÛÇÝ ³ ÛÉ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ÙÇçáóÝ » ñáí ³ ßË ³ ï » Éáõ áõÝ ³ -
ÏáõÃÛáõÝ . ��ïñ ³ Ù ³ μ ³ Ý » Éáõ , ï ³ ñμ » ñ Çñ ³ íÇ ×³ ÏÝ » ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí » Éáõ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝ . ��Ý ³ Ë ³ å ³ ïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ · Çï ³ Ï ³ Ý ³ ëïÇ ×³ Ý , · Çï ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ áõÝ » óáÕÝ » ñÇÝ :
ØñóáõÛÃÇ ³ ÝóÏ ³ óÙ ³ Ý Ï ³ ñ · Ç » õ Ý » ñÏ ³ Û ³ óíáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É ï » Õ » Ïáõ- ÃÛáõÝÝ » ñ` Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ 14.02.2013à . ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ ÃÇí 164 Ññ ³ Ù ³ ÝÇ Ï » - ï » ñÇ :
ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 2017à . ÑáõÝí ³ ñÇ 12 -ÇÝ , Å . 15 00 -ÇÝ :
¸ÇÙáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ » õ ³ Ý , ´³· ñ » õ ³ Ý ¹ Ç 5 ) å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ - Û ³ óÝ » Ý Ñ » ï » õÛ ³ É ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ`
�� · ñ ³ íáñ ½ » Ïáõó ³· ÇñÁ , ¹ ÇÙáõÙÁ` ÐÐ äÜ Î » õ èÎ í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å » ïÇ ³ ÝáõÝáí ( Ó » õÁ Éñ ³ ó- íáõÙ ¿ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » ÉÇë ),
��ïíÛ ³ É å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý · Çï » ÉÇùÝ » ñ » õ ³ ßË ³ ï ³ Ý- ù ³ ÛÇÝ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ïÇñ ³ å » ïÙ ³ Ý ï » ë ³ ÝÏÛáõÝÇó Ý » ñÏ ³ Û ³ óíáÕ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ μ ³ - í ³ ñ ³ ñáõÙÁ Ñ ³ í ³ ëïáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ` ¹ ÇåÉáÙ ( Ý » ñÇ ), íÏ ³ Û ³ Ï ³ Ý ( Ý » ñÇ ), ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ - ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ ( í » ñçÇÝÇë μ ³ ó ³ Ï ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » É ï » Õ » Ï ³ Ýù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ù ³ ñÙÝÇó ) å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ` μÝûñÇÝ ³ ÏÝ » ñÇ Ñ » ï ÙÇ ³ ëÇÝ ,
�� ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ ÝÓÇÝù` Ý ³» õ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ áË ³ ñÇÝáÕ Å ³ Ù ³ - Ý ³ Ï ³ íáñ ½áñ ³ Ïáã ³ ÛÇÝ ï » Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ å ³ ï ×» ÝÁ Ï ³ Ù Ñ ³ Ù ³ å ³ - ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ » Ï ³ Ýù , ��Ññ ³ ï ³ ñ ³ Ïí ³ Í · Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ó ³ ÝÏÁ , ��å ³ ñ ·» õ ³ ïñáõÙÝ » ñÇ » õ Ùñó ³ Ý ³ ÏÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñ (³ éÏ ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¹» å- ùáõÙ ) ��ÇÝùÝ ³ Ï » Ýë ³· ñáõÃÛáõÝ , �� ³ ÝÓÝ ³· ñÇ å ³ ï ×» ÝÁ , ��Ù » Ï Éáõë ³ ÝÏ ³ ñ` 3x4 ëÙ ã ³÷ ëÇ : ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ñ ³ ÝÓÝáõÙ ¿ ³ ÝÓ ³ Ùμ`
Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí ³ ÝÓÝ ³· Çñ :
öáëïáí áõÕ ³ ñÏíáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñ ã » Ý ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ :
ö ³ ëï ³ ÃÕà » ñÝ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ » Ý ³ Ù » Ý ûñ` Å ³ ÙÁ 9 30 -Çó ÙÇÝã » õ 12 30 , μ ³ óÇ ß ³ μ ³ à » õ ÏÇñ ³ ÏÇ ûñ » ñÇó :
¸ÇÙáõÙÝ » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝÙ ³ Ý í » ñçÇÝ Å ³ ÙÏ » ïÝ ¿ª 28 ¹» Ïï » Ùμ » ñÇ 2016à .:
ØñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ó ³ ÝÏ ³ óáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Éñ ³ óáõóÇã ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñ ëï ³ Ý ³ Éáõ , ÇÝãå » ë Ý ³» õ å ³ ßïáÝÇ ³ ÝÓÝ ³· ñÇÝ » õ Ñ ³ ñó ³ ß ³ ñ » ñÇÝ Í ³ Ýáà ³ Ý ³ Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ï ³ ñáÕ » Ý ¹ ÇÙ » É ÐÐ äÜ Î » õ èÎ í ³ ñãáõÃÛáõÝ ( Ñ » é . 29-46-39 ):
ØÇ ³ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ï » Õ » Ï ³ óíáõÙ ¿, áñ ÙñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » - ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ ³ Í ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ Ñ » ï ã » Ý í » ñ ³¹³ ñÓíáõÙ :
ØñóáõÛÃÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÁ å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ Ý ³ Ý ÐÐ äÜ § ì . ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½-½ Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ Ý ¦ å » ï ³ Ï ³ Ý ÑÇÙÝ ³ ñÏÇ ³ Ýó ³· ñ ³ ÛÇÝ Ï » ï ÙñóáõÛÃÝ ëÏëí » Éáõó 30
ñáå » ³ é ³ ç :
Â Æ ì 4 8 ( 1 1 6 8 ) 7 - 1 3 ¸ º Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6

Ð ² Úî ² ð ² ðàôÂÚàôÜ

ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï » õÛ ³ É Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ
1 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý (³ ÛëáõÑ » ï ª Ü ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ) ï » Õ » Ï ³ ïíáõÃÛ ³ Ý » õ Ñ ³ ë ³ ñ ³ Ï ³ ÛÝáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï Ï ³ å » ñÇ í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý (³ Ûëáõ- Ñ » ï ª ì ³ ñãáõÃÛáõÝ ) å » ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-1.1-3 )
ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 13.01.2017Ã . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ :
2 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ï ³ ½ÙÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ É ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-1.2-21 )
ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 14.01.2017Ã . ` Å ³ ÙÁ 10 00 -ÇÝ :
1-2 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , - ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý · ÉË ³ íáñ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ ³ éÝí ³ ½Ý 2-ñ ¹ » Ý- à ³ ËÙμáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù ³ éÝí ³ ½Ý ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ - ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý uï ³ Å » õ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý 2-ñ ¹ ¹³ uÇ ËáñÑñ ¹³ - Ï ³ ÝÇ ¹³ u ³ ÛÇÝ ³ uïÇ ×³ Ý Ï ³ Ù í » ñçÇÝ ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ñ ³ Û » óá- Õ ³ Ï ³ Ý , μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ uï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÛÝùÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ï » - Õ ³ Ï ³ ÉÝ » ñÇ , ËáñÑñ ¹³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ , Ù ³ ÙáõÉÇ ù ³ ñïáõÕ ³ ñÝ » ñÇ , o · Ý ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ » õ é » ý » ñ » ÝïÝ » ñÇ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ , Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ - ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù å » ï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý í » ó ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ý- ù ³ ÛÇÝ uï ³ Å Ï ³ Ù å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å , ïÇñ ³ å » ïáõÙ ¿ (³ ½ ³ ï ) éáõë » ñ » ÝÇÝ » õ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ ¿ » õ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) Ù » Ï ³ ÛÉ ûï ³ ñ É » ½- íÇ :
-ëáõÛÝ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ ³ ÝÓÝ ³· ñ » ñÇ 10-ñ ¹ Ï » ïÇ § 2 ¦ » Ýà ³ Ï » ïáõÙ Ýßí ³ Í Çñ » Ýó ÉÇ ³ ½áñáõ-
ÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý ³ Ïï » ñÇ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ÇÙ ³ óáõÃÛáõÝ , - ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ï » Õ » Ï ³ ïíáõÃÛ ³ Ý ïÇñ ³ å » ïáõÙ , -å » ï ³ Ï ³ Ý » õ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý ·³ ÕïÝÇù å ³ ñáõÝ ³ ÏáÕ ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï ³ éÝãí » Éáõ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ûñ » Ýë ¹ ñáõÃÛ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ó » õÇ Ó » õ ³ Ï » ñåí ³ Í ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ,
-Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · ãáí » õ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ÏÇó ³ ÛÉ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ÙÇçáóÝ » ñáí ³ ßË ³ ï » Éáõ áõÝ ³ Ïáõ-
ÃÛáõÝ : ´ áÉáñ ÙñóáõÛÃÝ » ñÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ Ý Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ß » ÝùáõÙ ( ù . º ñ » õ ³ Ý , ´³· ñ » õ ³ Ý ¹ Ç 5 ):
¸ÇÙáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ » õ ³ Ý , ´³· ñ » õ ³ Ý ¹ Ç 5 ) å » ïù ¿ Ý » ñ- Ï ³ Û ³ óÝ » Ý Ñ » ï » õÛ ³ É ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ`
- ¹ ÇÙáõÙ` Ùñóáõà ³ ÛÇÝ Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇ ³ ÝáõÝáí ( Ó » õÁ Éñ ³ óíáõÙ ¿ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ - Û ³ óÝ » ÉÇë ),
-ïíÛ ³ É å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý · Çï » ÉÇùÝ » ñÇ » õ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ïÇñ ³ å » ïÙ ³ Ý ï » ë ³ ÝÏÛáõÝÇó Ý » ñÏ ³ Û ³ óíáÕ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ μ ³ í ³ ñ ³ ñáõÙÁ Ñ ³ í ³ ëïáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ` ¹ ÇåÉáÙÇ ( Ý » ñÇ ), íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ ( Ý » ñÇ ), ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ ( í » ñçÇÝÇë μ ³ ó ³ Ï ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » É ï » Õ » Ï ³ Ýù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ë- Ë ³ Ý Ù ³ ñÙÝÇó ) å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ` μÝûñÇÝ ³ ÏÝ » ñÇ Ñ » ï ÙÇ ³ ëÇÝ ,
- ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ ÝÓÇÝù` Ý ³» õ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ áË ³ ñÇÝáÕ Å ³ Ù ³ Ý ³ - Ï ³ íáñ ½áñ ³ Ïáã ³ ÛÇÝ ï » Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ å ³ ï ×» ÝÁ` μÝûñÇÝ ³ ÏÇ Ñ » ï ÙÇ ³ - ëÇÝ Ï ³ Ù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ » Ï ³ Ýù , -Ù» Ï Éáõë ³ ÝÏ ³ ñ` 3X4 ëÙ ã ³÷ ëÇ , - ³ ÝÓÝ ³· ñÇ å ³ ï ×» ÝÁ : ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ñ ³ ÝÓÝáõÙ ¿ ³ ÝÓ ³ Ùμ`
Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí ³ ÝÓÝ ³· Çñ : ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ ÙñóáõÛÃÇÝ Ý » ñÏ ³ Û ³ ÝáõÙ » Ý ³ ÝÓÝ ³· ñÇ , ¹ ÇåÉáÙÇ , ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ , ÇëÏ ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ ÝÓÇÝù` Ý ³» õ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ áË ³ ñÇÝáÕ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ ½áñ ³ Ïáã ³ ÛÇÝ ï » Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ μÝûñÇÝ ³ ÏÝ » ñáí :
Ð ³ ñó ³ ß ³ ñ » ñÁ Çñ » Ýó × Çßï å ³ ï ³ ëË ³ ÝÝ » ñáí ¹ ÇÙáñ ¹ Ý » ñÇÝ Ïïñ ³ Ù ³¹ ñí » Ý ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » ÉÇë : ö ³ ëï ³ ÃÕà » ñÝ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ » Ý ³ Ù » Ý ûñ` Å ³ ÙÁ 9 30 -Çó ÙÇÝã » õ 12 30 -Á, μ ³ óÇ ß ³ μ ³ à » õ ÏÇñ ³ ÏÇ ûñ » ñÇó : ¸ÇÙáõÙÝ » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝÙ ³ Ý í » ñçÇÝ Å ³ ÙÏ » ïÝ ¿ ` 22 . 12 . 2016à .: ØñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ó ³ ÝÏ ³ óáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Éñ ³ óáõóÇã ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñ ëï ³ Ý ³ Éáõ , ÇÝãå » ë Ý ³» õ å ³ ßïáÝÇ ³ ÝÓÝ ³· ñÇÝ » õ Ñ ³ ñó ³ ß ³ ñ » ñÇÝ Í ³ Ýáà ³ Ý ³ Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ï ³ ñáÕ » Ý ¹ ÇÙ » É Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ » õ ³ Ý , ´³· ñ » õ ³ Ý ¹ Ç 5 , Ñ » é . 29-46-39 ):
ØÇ ³ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ï » Õ » Ï ³ óíáõÙ ¿, áñ ÙñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ- Ý » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ ³ Í ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ Ñ » ï ã » Ý í » ñ ³¹³ ñÓíáõÙ :
ØñóáõÛÃÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÁ Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ³ Ýó ³· ñ ³ ÛÇÝ Ï » ï å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ Ý ³ Ý ÙñóáõÛÃÝ ëÏëí » Éáõó 30 ñáå » ³ é ³ ç :
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
15
ÂÆì 48 (1168) í³Í áõÅ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ (μ³ÅÇÝÝ»ñÇ) §Ù³Ûáñ¦, §÷á˷ݹ³å»ï¦ ѳëïÇù³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙáí ѳٳå³ï³ëË³Ý å³ßïáÝÝ»ñ, ) í»ñçÇÝ ½μ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝáõÙ ³éÝí³½Ý 3 ï³ñí³ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ëï³Å: 11. êïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ ³Ù»ÝûñÛ³ Õ »Ï³í³ñÙ³Ý »õ é³½Ù³Çñ³í³Ï³Ý å³ïñ³ë- ïáõÃÛ³Ý ³ÙμÇáÝÇ é ³½³Ï³Ý Ù ³Ýϳí³ñÅáõÃÛ³Ý » õ Ñ á·»μ³ÝáõÃÛ³Ý ó ÇÏÉÇ å»ï (ѳëïÇ- ù³ÛÇÝ ¹ ³ë³Ï³ñ·áõÙÁª ÷ á˷ݹ³å»ï) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½ μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿` )áõÝ»Ý³É μ³ñÓñ³·áõÛÝ é³½Ù³Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ϳ٠μ³ñÓñ³·áõÛÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ (í»ñçÇÝÇ ¹»åùáõÙ ³í³ñï³Í ÉÇÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëå³Û³Ï³Ý ¹³ëÁÝóó- Ý»ñ), )áõÝ»Ý³É Ñ³ëïÇùáí ݳ˳ï»ëí³ÍÇÝ Ñ³í³ë³ñ Ï³Ù Ù»Ï ³ëïÇ×³Ý ó³Íñ ½ÇÝíáñ³- Ï³Ý ÏáãáõÙ, )½μ³Õ»óñ³Í ÉÇÝÇ éáõÑÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý óÇÏÉÇ ¹³ë³ËáëÇ, μ³ÅÝÇ ëå³ÛÇ Ï³Ù ÐÐ ¼àô, ¼àô ¶Þ ѳٳå³ï³ëË³Ý í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, μ³ÅÇÝÝ»ñÇ »õ μ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ §Ù³- Ûáñ¦ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ùμ å³ßïáÝÝ»ñ, )í»ñçÇÝ ½μ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝáõÙ áõݻݳ ³éÝí³½Ý 2 ï³ñí³ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³Ûáõ- ÃÛ³Ý ëï³Å: 12. è Ð ýǽÇÏ³Ï³Ý å ³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý » õ ë åáñïÇ ³ ÙμÇáÝÇ ³í³· ¹³ë³Ëáë ( ѳëïÇ- ù³ÛÇÝ ¹ ³ë³Ï³ñ·áõÙÁ` ÷á˷ݹ³å»ï) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿` ) áõÝ»Ý³É é³½Ù³Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ϳ٠ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ (í»ñçÇÝÇ ¹»å- ùáõÙ ³í³ñï³Í ÉÇÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëå³Û³Ï³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ), )áõÝ»Ý³É Ñ³ëïÇùáí ݳ˳ï»ëí³ÍÇÝ Ñ³í³ë³ñ Ï³Ù Ù»Ï ³ëïÇ×³Ý ó³Íñ ½ÇÝíáñ³- Ï³Ý ÏáãáõÙ, )½μ³Õ»óñ³Í ÉÇÝÇ éáõÑÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ³ÙμÇáÝÇ ¹³ë³ËáëÇ Ï³Ù ½áñ³Ù³ë³ÛÇÝ ûÕ³ÏÇ ýǽå³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý å»ïÇ ÐÐ ¼àô, ¼àô ¶Þ ѳٳå³ï³ëË³Ý í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, μ³ÅÇÝÝ»ñÇ »õ μ³Å³ÝÙáõÝùÝ»ñÇ ëå³ÛÇ §Ù³Ûáñ¦ §÷á˷ݹ³å»ï¦ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ùμ å³ß- ïáÝÝ»ñ, )í»ñçÇÝ ½μ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝáõÙ áõݻݳ ³éÝí³½Ý 3 ï³ñí³ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³Ûáõ- ÃÛ³Ý ëï³Å: 1-1 12 Ï »ï»ñáõÙ Ý ßí³Í å ³ßïáÝÝ»ñÇ Ñ ³Ù³ñ å ³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ Ý ³»õ. )ïÇñ³å»ï»É ³éÝí³½Ý Ù»Ï ûï³ñ É»½íÇ, )áõÝ»Ý³É ³ÝÙÇç³Ï³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ (å»ïÇ) »ñ³ß˳íáñ³·ÇñÁ (μÝáõó·ÇñÁ), )áõÝ»Ý³É å»ï³Ï³Ý »õ ͳé³ÛáÕ³Ï³Ý ·³ÕïÝÇù å³ñáõݳÏáÕ ï»Õ»ÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ³éÝãí»Éáõ г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í ѳٳå³ï³ë- Ë³Ý Ó»õÇ Ó»õ³Ï»ñåí³Í ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ. )ѳٳϳñ·ãáí »õ ·ñ³ë»Ý۳ϳÛÇÝ ³ÛÉ ï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ÙÇçáóÝ»ñáí ³ß˳ï»Éáõ áõݳ- ÏáõÃÛáõÝ. )ïñ³Ù³μ³Ý»Éáõ, ï³ñμ»ñ Çñ³íÇ׳ÏÝ»ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ áõݳÏáõÃÛáõÝ. )ݳ˳å³ïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ ·Çï³Ï³Ý ³ëïÇ׳Ý, ·Çï³Ï³Ý ÏáãáõÙ áõÝ»óáÕÝ»ñÇÝ: ØñóáõÛÃÇ ³ÝóϳóÙ³Ý Ï³ñ·Ç »õ Ý»ñϳ۳óíáÕ ÷³ëï³ÃÕûñÇ í»ñ³μ»ñÛ³É ï»Õ»Ïáõ- ÃÛáõÝÝ»ñ` ѳٳӳÛÝ 14.02.2013Ã. ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇ ÃÇí 164 Ññ³Ù³ÝÇ Ï»- ï»ñÇ: ØñóáõÛÃÁ Ï Ï³Û³Ý³ 2 017Ã. Ñ áõÝí³ñÇ 12 -Ç ÇÝ, Å. 1500-Ç ÇÝ: ¸ÇÙáÕ ÐÐ ù ³Õ³ù³óÇÝ»ñÁ Ü ³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝ (ù. º ñ»õ³Ý, ´ ³·ñ»õ³Ý¹Ç 5 ) å »ïù ¿ Ý »ñϳ- Û³óÝ»Ý Ñ»ï»õÛ³É ÷ ³ëï³ÃÕûñÁ` )·ñ³íáñ ½»Ïáõó³·ÇñÁ, ¹ÇÙáõÙÁ` ÐÐ äÜ Î »õ èÎ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ïÇ ³ÝáõÝáí (Ó»õÁ Éñ³ó- íáõÙ ¿ ÷³ëï³ÃÕûñÁ Ý»ñϳ۳óÝ»ÉÇë), )ïíÛ³É å³ßïáÝÝ ½μ³Õ»óÝ» :;R 9+<9+<; 9+<:9+<+|8|:+<8+<9 +|8|:+88|;9+; +;R +<98+<:+<9Ь;+<98|9 :;\9+<8:;\8<9:;\99+;8r :8|;+<:\+:9+<9 :+:+<989:;\98|;2 9+;8+<9+<;<::9R :\+<9+<9:|9+;8r +2Ь:+<;+<;:;\98 9+<:+<:::9R ;|+<::+<8<9\8<+;8v +8|:\8:99+;8r :8+<9+<8+<9Ҍ9+;8r +<98+<:+<9;+2Ь98|9 +|;;:;\988r:+;:|8|98|: +<;<+<8+<9:;\8<9+<9 ++:\;:;\9 +<99;+<8\+9: + 9+;8+<9+<;<9+8 :+9\+8+<9;9+<9+<:\+<:+<:8+<9 9+<;998|;2 :\+<:9|+99+;8 9;;8|9+<89+;8r 9+: 98|+<:8|9<+<;+<8+<9 :+:8r +<99<8|9; 9+<+;R +8|9::;+<8+<9 +|;;:;\988r 8+<9 +;+<9 ;|:8+<;8|9:9R 8\+<9+2Ь9+<8+<::; +:;+<8::<+<98|9 :+9\+<9+<:8|9 8;<+<+|;9+<9 :8+<9+<8+<98r :\+<:9|+98 8+<9 9+<9+<:\+2Ь:+<:8+<9 :+9\+8+<9;<9;+<:+<;+<8:+<8 +|8|:+<8+<9 +<98+<::;\8<9:;\99+;8r ;<+<988<:\+<;+|+;\+<:;:;\99+;8r +;R 9;;<+<9+<89+;8r :+;+<+;9+<8 ;|+<::+<8<9\8<+;+<:8+<9:;\8<9+<9 ++:RЬ;:;\9<8|9;9+<8+9:+<+|;:;\8<9:;\9<+<99<9+<+|;8r :\+<:9|+98<9+8 8:;\:+<98+<;7B :9 :<+<;|:8s9 9 ;+<9\+<;+<;<8|9 9;;<:;\98<8|9 9+<:9+<8;<+8:;R 9+<9+<; ;|+<::+<8<9\8<+;8 9+<99<9:;\9 + +<99<+<99+;8+<9+<;<9+8:: +<99<9+<+|8|;;l::::: :;\9\+<;8::9R ;|+<::+<8<9\8<+; :<+9 89+:;\9::;\9;l+<::+<8<9\8<+;9 8 9+:;\9::;\9 + 9 +2 9+9 ; ; 8R +<9838p8|;2 98|9:<+;R#388 +<;<8r 9 +<+<82 +;P88|;+<88r ; ;+;8|;3+8|9:;\99+;8r 8 9+:;\99+<9 : +;:|8|9 8R +<98+:9 + *" + +8:+9+;8r"l82㠬9;;<:;\98<9+;8|9 9+<:9+<8;<+8 ;<+<98+<;<:9R 9 9 ;+<9\+<;+<;<8|9+;8 8;+<;<:;\;<8|:2 :+9\+8:;\8<9:;\99+;::+<9+<8:;R 8|9:<:\+: 9+<+;R :\+<9::98r +<99<9+<+|;8|9 +;R 9+<;;<+<9+<;+;8|9 8+<9:8<+<9+<8:;R 9+<9+<;8+<;:9R +9 +8|9+8 9 9 :L9 8 +;R :8 :+<;:<:;\8<9:;\99+:#Cb398|+<8\+<9+<9+<8 :+9\+8+<;<::;\9 + :; 9;;<:;\98<9+;8|9 9+<:9+<8;<+8:;R 9+<9+<; 9 9 ;+<9\+<;+<;<8|9+Ь;8r 9+;8+<9+<;<;+<8 ;|+<::+<8<9\8<+;8r :\+<:9|+99+;8 9+: :<+9 :+;+<++<;9<::;\99;;<:;\98<8r 9 +<:9+<88|;<9+;8 :\+:; + 9 +;8+<9+<9+<9 9 9 :B 9 *|: :+<;+|:9+<98r +<9:+<9 :+<+Ь9+<8+<9 9 +<9+<8:+<;+<9*b :R +:+<8+<9 9 8|99+<;88r +<9;<+<+|;+<98|9 8 +: 9 ;;<:;\98<9 : 8::+8:;\;22;::\+ +2 :+<:sr2 + +8:+9+L+; 8b#`9 +,9:+,; +,; : ;L8,9: ;L99 9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9:;\989+<9:+<;+<;:;\9 + 9;;<:;\986 9+<8+<;+<;:;\8<9:;\9:;\9;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 9+<::;\8 8+<:+<9:;\8<9+<9 9+:+;\9+<88<+<;|:;\; :\+<9::99+;9 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9+<9::;\9+:* 9+2Ь8+<;+<;:;\8<9:;\9Ғ :+9\+8+<:::;\8<9+<9 +;R 9+<:+<;+<8+<99:;\8<9+<9 9+: 8+<:\+;8r :+<;:<:;\8<9+<9+<9::;RЬ9+:* :+<;:<:;\8<9:;\9Ғ :\+:8+<88+<+|8|;"929;;<:;\98<8 8 8+<9+<9+22#|82 8R +<988p8|9Ӡ" 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 +<98+<:+<8+<+98p9"##9\+8+<:+<;8r :+9\+<8+<88+<88+<+|8|;"9#|82 8\+<988p8|9Ӡ9;;<:;\98<8 88+<9+<9+2B" 8+:+;:;\9 99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99+;9 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+<9+<9:|::;\9 + +<;9<;+<+|:;\99 8;8<:;\8<9:;\9 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 9+<::;\8 8+<:+<9:;\8<9+<9 +|88+<::; :\+<9::99+;8r +<:9:+<+9";+ +9Ь8<+<89:;\9 +<:9:+<+9 +;8:;R :+<;:+2\:+<8R 8+<9 +<:9:+<+9 98|9+r :+<;:+2 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 9+2Ь::;\8 8+<:+<9:;\8<9+<9\:+<8R +;R ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 9+<::;\8 8+<:+<9:;\8<9+<9";+ ++7\8r 8:;9;++2Ь8+<98r ++7\+<98|9 +7\:8|9|+<9 8+<9 :+;:|8|9 98|9+r :+<;:+2 898<+<;<;:;\9 ;+<9\+<;+<8+<9 8+<9 9+<9+;<:Ь9\+<8+<9 +<;<+<::;\8<9+<9 9 +<9+7\:+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 9+<9+<99;9+;8r 9\+8+<:+<;9+;8r :+Ь9\+<8+<89+;8r 8:;9;++<8+<99+;8r 9+<9:;\88r ;+<;::;\9\+<;9+;8r+|9+<8+<99+;8r +;R :+;+;+9:9+;8p:\+<9::99+;8r 8+<9 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 :\+<9::99+;:;\9 +<:9:+<+9 +;+; :+<;:+2 +<98+<:+<9;+2Ь98|9\:+<8R 8+<9 :\+:+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 :\+<9::99+;:;\9 +<:9:+<+9 :+;2 :+<;:+2 +<98+<:+<9Ь;+<98|9\:+<8R 8+<9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<+|+<:+<::;\9 +<:9:+<+9 98|9+r :+<;:+2 +8|9::;+<8+<9Ь8+<:+<9:;\8<9+<9 ::+<8R:8|;+<:\+::;\9 ++<++<: ::;\:+;+98|9 +;R8+<;+:;\9 + +;R 8+<;:9R + +<;<+<:;:+8 9+8 +<98 ;:+<; 8++Ь:8s::;\99 :\+<9::99+;8r +<99<9+<+|;+;8r;+ 8+:8r *s,*b +98<+<8+::;\9 99:+<8 8|;+9;2 88|+<+:;:;RЬ8<9:;\99+;8r 9+: 8+<:\:+<8 8|;+<:+<8+<9 +<8:+;8r +<99;+<8\+9: 8|9+<;<:;\8<9:;\9+<99;+<8\+9: :+9\+8+<:::;\8<9+<9 :8|;+<:\+::;\9:\+:+<8+<9 +;R 8+<:+<9:9\+<8+<9 +|+<9\:98|; :\+<;:;\9+<8:9R :+9\+8:;\8<9:;\99+;8r 9+: +<:9:<:+8:;P9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 ;;+9:+;:;\8<9+<9 :+<99+<9:+<8 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 9<+;\8p9<+;\+<8+;:\:+<8 8<:;\98:::;\8<9:;\99+<9+<8+<;+|:<:: +;R 8\+<9+<9+<8+<88|;2 +<98 :+898|8+<8+<9 98|:|:;<9+;:: +<98+<:+8:;R :;\9+<8:;RЬ8<9:;\9Ӡ+L :8:; 9 ;;<:;\98<9+;8 8 8+<9+<9+<9 9 +<8+<;+<;:;\8<9+<9 9 +9;:;\9; + ;+;\+<9 +B +<+p+|;+;\+<9+8rR+8|9:9R 9 9 ;+<9\+<;+<;<8|9+;8 9 +<8+<;+<;:;\8<9:;\9 ; +;+;\+<9 +L+<+|;+;\+<9+8rR :\+:; + 9+;Ь8+<9+<;<9+9 9+:++;\9+<8 ;|+<::+<8<9\8<+;8+8|9:;\9 9;;<:;\8<+<98|9 9+<99<9+<8\:9\::8r +<9:;\9::9<+;\8 8;+<;<::;\9 + ;|+<::+<8<9\8<+;8 9+;8+2Ь9+<;<9+88|:::9+<8 :\+<9::99 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; 9+<:9+<+|8|:+<8+<9 +|8|:+88|;9+;8r +;R +<98+<:+<9;+<98|9Ь:;\9+<8:;\8<9:;\99+;8r :8|;+<:\+:9+<9 :+:+<989:;\98|;2 9+;8+<9+<;<::9R :\+<9+<9:|9+;8r +<:+<;+<;:;\989+<:+<:::9R ;|+<::+<8<9\8<+;8v +8|:\8:98r9+;8r :8+<9+<8+<98r9+;8r +<98+<:+<9;+<98|9 +|;;:;\988p:+;:|8|98|: +<;<+<8+<9:;\8<9+<9 ++:\;:;\9 +<99;+<8\+9: + 9+;8+<9+<;<9+8 :+9\+8+<9; 9+<9+<:\+<:+<:Ь8+<9 9+<;998|;2 :\+<:9|+99+;8 9;;8|9+<89+;8r 9+: 98|+<:8|9+<;+<8+<9 :+:8r +<99<8|9; 9+<+;R +8|9::;+<8+<9 +|;;:;\988r 8+<9 +;+<9 ;|:8+<;8|9:9R 8\+<9+<9+2Ь8+<::; +:;+<8::<+<98|9 :+9\+<9+<:8|9 8;<+<+|;9+<9 :8+<9+<8+<98r :\+<:9|+98 9;;8|9+<88r 9+: 98|+2Ь:8|9 8+<9 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 :+9\+8+<9;9+8 8:;\:+<98+<;5B :9 :<+<;|:8r+<99<9+<+|;8r :\+<:9|+989 9 ;+<9\+<;+<;<8|9 9;;<:;\98<8|9 9+<:9+<8;<+8:;R 9+<9+<; ;|+<::+<8<9\8<+;8 9+<99<9:;\9 + +<99<+<99+;8+<9+<;<9+8:: +<99<9+<+|8|;9 9 ;+<9\+<;+<;<8|9+;8 9;;<:;\98<8|9 9+;8+<9+<9:;\9 +9 +<99<9+<+|;8r +8|:\8:98r +<98+<:+<9;+<98|9Ь+|;;:;\988r 8|:8 +<;+<8+<9 :+:8r +<99<8|9; 9+<+;R +8|9::;+<8+<9 +|;;:;\988r 8+<9 +;+<9 ;|:8+<;8|9:9P8\+<9+<9+<8+<::; +:;+<8::<+<98|9 :+9\+<9+<:8|9 8;<+<+|;9+<9 :8+<9+<8+<98r 9;;8|9+<89+;::Ӡ9 +<;;<+<9+<;+;8 8|;+9;2 9|8|9: :\+<:+<:8+<99+;:: +8|9:;+9+;8|9 8:;+<9+<+;:+9 ;|+<::+<8<9\8<+;89+;8+<9+<;<9+88|:;l+<::+<8<9\8<+;9 89+:;\9::;\9 +9 +<9+9 ;; 8\+<9838p8|;2 98|9:<+;R"388 +<;<8r 9 +<+<82 +;R 8 8rЬ;+<88r ; ;+;8|;3+8|9:;\99+;8r 8 9+:;\99+<9 : +;:|8|9 8R +<98+:9 +""""l82㠬9;;<:;\98<9+;8|9 9+<:9+<8;<+8 ;<+<98+<;<:9R 9 9 ;+<9\+<;+<;<8|9+;8 8;+<;<:;\;<8|:2 :+9\+8:;\8<9:;\99+;::+<9+<8:;R 8|9:<:\+: 9+<+;R :\+<9::98r +<99<9+<+|;8|9 +;R 9+<;;<+<9+<;+;8|9 8+<9:8<+<9+<8:;R 9+<9+<;8+<;:9R +9 +8|9+8 9+<8+<;+<;:;\8<9:;\9; +;+;\+<9 +L+<+|;+;\+<9+8rR 9+:#Cb398|+<8\+<9+<9+<8 :+9\+8+<;<::;\9 + :; 9;;<:;\98<9+;8|9 9+<:9+<8;<+8:;R 9+<9+<; 9 9 ;+<9\+<;+<;<8rЬ9+;8r 9+;8+<9+<;<;+<8 ;|+<::+<8<9\8<+;8r :\+<:9|+99+;8 9+: :<+9 :+;+<++<;9<::;\99;;<:;\98<8r 9+<:9+<88|;<9+;8 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 +<9;<+<+|;+<98|9 8+: :\+:; + 9+;8+<9+<9+<9 9;Ь;<:;\98<9 :8::+8:;\;23 ;::\+ +<:+<:s9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8