Հայ Զինվոր - Page 14

14
Â Æ ì 4 8 ( 1 1 6 8 ) 7 - 1 3 ¸ º Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6

Ð ² Úî ² ð ² ðàôÂÚàôÜ

ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ (³ ÛëáõÑ » ï` ÐÐ äÜ ) Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` ì . ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ ÝÇ (³ ÛëáõÑ » ï` èÐ ) ¹³ ë ³ Ëáë ³ Ï ³ Ý Ñ » ï » õÛ ³ É Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ
1 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ³ í ³· ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý » õ μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ , ��áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ -
Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ,
��Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ å » ïù ¿ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ - ïáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ óÇÏÉÇ å » ïÇ Ï ³ Ù ³ í ³· ¹³ ë ³ ËáëÇ Ï ³ Ù ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ - ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý , Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ · ÉË ³ íáñ ßï ³ μÇ » õ ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÇ å » ïÇ Ï ³ Ù Ýßí ³ Í å ³ ß- ïáÝÝ » ñÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ ½áñ §· Ý ¹³ å » ï ¦ Ï ³ Ù §÷ áË · Ý ¹³ å » ï ¦ Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõ- Ùáí å ³ ßïáÝÝ » ñ ,,
�� í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
2 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ é ³ ½Ù ³ ñí » ëïÇ ³ ÙμÇáÝÇ ¹³ ë ³ Ëáë
( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) 2 Ñ ³ ëïÇù Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ ó- Ý » ñ ),
��áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ,
��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ ³ ÛÉ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ å ³ ßïáÝ ,
�� í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
3 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ³ í ³· ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý » õ μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ , ��áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ -
Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ,
��Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ å » ïù ¿ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ - ïáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ óÇÏÉÇ å » ïÇ Ï ³ Ù ³ í ³· ¹³ ë ³ ËáëÇ Ï ³ Ù ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ - ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý , Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ · ÉË ³ íáñ ßï ³ μÇ » õ ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÇ å » ïÇ Ï ³ Ù Ýßí ³ Í å ³ ß- ïáÝÝ » ñÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ ½áñ §· Ý ¹³ å » ï ¦ Ï ³ Ù §÷ áË · Ý ¹³ å » ï ¦ Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõ- Ùáí å ³ ßïáÝÝ » ñ ,,
�� í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
4 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ ó- Ý » ñ ),
��áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ,
��Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ å » ïù ¿ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ - ïáõÃÛ ³ Ý í ³ ßïÇ ( Ù ³ ñïÏáóÇ ) Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ï ³ Ù · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ (¹ ÇíǽÇáÝÇ ) Ññ ³ Ù ³ Ý ³ - ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù ³ ÙμÇáÝÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý » õ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ · ÉË ³ íáñ ßï ³ μÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ï ³ Ù ½áñ ³ Ù ³ ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ ÏÇ μ ³ ÅÇÝÝ » ñÇ » õ μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÝ » ñÇ ëå ³ ÛÇ (³ í ³· ëå ³ ÛÇ ) § Ù ³ Ûáñ ¦, §÷ áË · Ý ¹³ å » ï ¦ Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙáí å ³ ßïáÝÝ » ñ ,
�� í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
5 . èÐ Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ Ù ³ ñï ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ Ù ³ ñï ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý óÇÏ- ÉÇ ³ í ³· ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ ó- Ý » ñ ),
��áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ,
��Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ å » ïù ¿ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ - ïáõÃÛ ³ Ý óÇÏÉÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , Ï ³ Ù Ïáõñë ³ Ýï ³ Ï ³ Ý í ³ ßïÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç ( μñÇ- ·³¹ Ç ) ½áñ ³ ï » ë ³ ÏÇ , Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý , μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÇ å » ïÇ , · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ , ¹ ÇíǽÇáÝÇ Ññ ³ - Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù Ýßí ³ Í å ³ ßïáÝÝ » ñÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ ½áñ §÷ áË · Ý ¹³ å » ï ¦, § Ù ³ Ûáñ ¦ Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙáí å ³ ßïáÝÝ » ñ ,
��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ áõÝ » Ý ³ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
6 . èÐ Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ½áñ ³ ï » ë ³ ÏÝ » ñÇ » õ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` · Ý ¹³ å » ï )
Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ `
��μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ Ý ³» õ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝ » Éáí Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ) ` » õ μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½- Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ( Ù ³· ÇëïñáëÇ áñ ³ Ï ³ íáñÙ ³ Ùμ ) ÏñÃáõÃÛáõÝ ,
�� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ,
��Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ å » ïù ¿ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ - ïáõÃÛ ³ Ý óÇÏÉÇ å » ïÇ Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ (¹ ÇíǽÇá- ÝÇ ) Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ï ³ Ù Ýßí ³ Í å ³ ßïáÝÝ » ñÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ ½áñ §· Ý ¹³ å » ï ¦, §÷ áË · Ý ¹³ - å » ï ¦ Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙáí å ³ ßïáÝÝ » ñ ,
�� í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
7 . èÐ Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ½ñ ³ Ñ ³ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ » õ ³ íïáÙáμÇÉ ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ ³ ÙμÇáÝÇ ³ íïáÙáμÇÉ ³ ÛÇÝ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý óÇÏÉÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ Ý ³» õ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝ » Éáí Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ) ÏñÃáõ- ÃÛáõÝ » õ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý , è¸ Ï ³ Ù ³ ñï ³ ë ³ ÑÙ ³ ÝÛ ³ Ý » ñÏñÝ » ñÇ ¹³ - ëÁÝà ³ óÝ » ñ ,
�� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ,
��Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ å » ïù ¿ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ - ïáõÃÛ ³ Ý óÇÏÉÇ ËÙμÇ å » ïÇ Ï ³ Ù ³ í ³· ¹³ ë ³ ËáëÇ Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç ( μñÇ ·³¹ Ç ) ½áñ ³ ï » ë ³ ÏÇ , Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ³ í ³· ëå ³ ÛÇ Ï ³ Ù · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ (¹ ÇíǽÇáÝÇ ) Ññ ³ Ù ³ Ý ³ - ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù Ýßí ³ Í å ³ ßïáÝÝ » ñÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ ½áñ § Ù ³ Ûáñ ¦, §÷ áË · Ý ¹³ å » ï ¦ Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙáí å ³ ßïáÝÝ » ñ ,
�� í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
8 . èÐ Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ½ñ ³ Ñ ³ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ » õ ³ íïáÙáμÇÉ ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ ³ ÙμÇáÝÇ ³ íïáÙáμÇÉ ³ ÛÇÝ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý óÇÏÉÇ ³ í ³· ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ - Ï ³ ñ · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ ó- Ý » ñ ),
��áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ,
��Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ å » ïù ¿ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ - ïáõÃÛ ³ Ý óÇÏÉÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ Ï ³ Ù Ïáõñë ³ Ýï ³ Ï ³ Ý í ³ ßïÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç ( μñÇ- ·³¹ Ç ) ½áñ ³ ï » ë ³ ÏÇ , Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÇ ëå ³ ÛÇ Ï ³ Ù · áõÙ ³ ñ- ï ³ ÏÇ (¹ ÇíǽÇáÝÇ ) Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù Ýßí ³ Í å ³ ßïáÝÝ » ñÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ - ½áñ § Ù ³ Ûáñ ¦, §÷ áË · Ý ¹³ å » ï ¦ Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙáí å ³ ßïáÝÝ » ñ ,
�� í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
9 . èÐ Ññ » ï ³ Ýáõ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ Ññ ³ Ó · áõÃÛ ³ Ý » õ Ññ » ï ³ Ýáõ Ïñ ³ ÏÇ Ï ³ é ³ í ³ ñÙ ³ Ý ³ ÙμÇá-
ÝÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ ª Ù ³ Ûáñ ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ ó- Ý » ñ ),
��áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ,
��Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ å » ïù ¿ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ - ïáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ Ï ³ Ù ¹ ÇíǽÇáÝÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù ½áñ ³ Ù ³ - ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ ÏÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý μ ³ ÅÇÝÝ » ñÇ » õ μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÝ » ñÇ ëå ³ ÛÇ Ï ³ Ù ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý , ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ · ÉË ³ íáñ ßï ³ μÇ » õ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ - å » ïáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÇ ëå ³ ÛÇ (³ í ³· ëå ³ ÛÇ ) § Ù ³ Ûáñ ¦, §÷ áË · Ý ¹³ å » ï ¦ Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙáí å ³ ßïáÝÝ » ñ ,
�� í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
10 . èÐ Ññ » ï ³ Ýáõ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ Ññ » ï ³ Ýáõ Ù ³ ñï ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý » õ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ÏÇñ ³ éÙ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ Ññ » ï ³ Ý ³ ÛÇÝ Ñ » ï ³ Ëáõ½áõÃÛ ³ Ý » õ ï » Õ ³· ñ ³» ñÏñ ³ μ ³ ßË ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý óÇÏÉÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ ª ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ª ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ ó- Ý » ñ ),
��áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý ÏáãáõÙ ,
��Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ å » ïù ¿ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ - ïáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ ³ í ³· ¹³ ë ³ ËáëÇ Ï ³ Ù é ³ ½Ù ³ áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ ïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý μ ³ ÅÇÝÝ » ñÇ ( μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÝ » ñÇ ), Ï ³ Ù ½áñ ³ Ù ³ ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ ÏÇ ¹ ÇíǽÇáÝÇ Ññ ³ - Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù ½áñ ³ Ù ³ ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ ÏÇ μ ³ ÅÇÝÝ » ñÇ » õ μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÝ » ñÇ Ï ³ Ù Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý , Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ý- ñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ · ÉË ³ íáñ ßï ³ μÇ » õ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ½ÇÝ-
14
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ÂÆì 4 8 ( 1168) 7 - 13 ¸ ºÎîºØ´ºðÆ 2 016 вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ (³ÛëáõÑ»ï` ÐÐ äÜ) ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` ì.ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ (³ÛëáõÑ»ï` èÐ) ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ñ»ï»õÛ³É Ã³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ 1. èÐ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³ßï³μ³ÛÇÝ ý ³ÏáõÉï»ïÇ é ³½Ù³Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ³ é³ñϳݻñÇ ³ÙμÇáÝÇ ³ í³· ¹ ³ë³Ëáë ( ѳëïÇù³ÛÇÝ ¹ ³ë³Ï³ñ·áõÙÁ` · ݹ³å»ï) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿` )μ³ñÓñ³·áõÛÝ é³½Ù³Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ϳ٠μ³ñÓñ³·áõÛÝ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý »õ μ³ñÓ- ñ³·áõÛÝ é³½Ù³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ, )áõÝ»Ý³É Ñ³ëïÇùáí ݳ˳ï»ëí³ÍÇÝ Ñ³í³ë³ñ Ï³Ù Ù»Ï ³ëïÇ×³Ý ó³Íñ ½ÇÝíáñ³- Ï³Ý ÏáãáõÙ, )ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ å»ïù ¿ ½μ³Õ»óñ³Í ÉÇÝÇ é³½Ù³Ï³Ý áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³- ïáõÃÛ³Ý ³ÙμÇáÝÇ óÇÏÉÇ å»ïÇ Ï³Ù ³í³· ¹³ë³ËáëÇ Ï³Ù ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³- ñ³ñáõÃÛ³Ý, г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ·É˳íáñ ßï³μÇ »õ ÐÐ ½ÇÝ- í³Í áõÅ»ñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý í³ñãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ μ³Å³ÝÙáõÝùÇ å»ïÇ Ï³Ù Ýßí³Í å³ß- ïáÝÝ»ñÇÝ Ñ³í³ë³ñ³½áñ §·Ý¹³å»ï¦ ϳ٠§÷á˷ݹ³å»ï¦ ѳëïÇù³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·áõ- Ùáí å³ßïáÝÝ»ñ,, ) í»ñçÇÝ ½μ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝáõÙ ³éÝí³½Ý 2 ï³ñí³ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ëï³Å: 2. èÐ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³ßï³μ³ÛÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÇ é³½Ù³ñí»ëïÇ ³ÙμÇáÝÇ ¹ ³ë³Ëáë (ѳëïÇù³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ` ÷ á˷ݹ³å»ï) 2 Ñ ³ëïÇù Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿` )áõÝ»Ý³É μ³ñÓñ³·áõÛÝ é³½Ù³Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ϳ٠+<;9<;+<+|:;\99 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9Ь8;8<:;\8<9:;\9:+;:|8|98r ++:\;:;\9 +<:+<;:+<8 88|98r 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 ::\+<9+<8+<9 ++<:898<+<;2Ь9+;<:;\9+9+<8 9+<::8|;:: 9+<8+<:+::+<88|9 9+<:+<:+<; 8+<9 9+8 +<::8|9|+<9 ;<+<8; +8|9::;+2Ь8+<9 8::<:;\9<++<9\+;<;+<8 88|98r +<98 ;+<8:;\8:+:8r ++<:+<8::8r +|:;\9+<;:+<88r 9;+<9+<9+<:+<;8r 9+<9+2Ь:\+<:+<:8+<9 :+9\+<8+<88r :\+<9::92 :+;:|8|9 ++<9\+;<;+<8 :\+<9::9:;\9 +<:9:+<+9" :+<;:+2 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9Ь::+<8S2 : 9 9;+<9+<9+<:+<;+<9:+<+<98|9 ; +<8:;\8:+:8r : +<+9+<9+<:9+<+|8|:+<8+<9 +2 :+<;8+<9+;8p+<98|:98r +2 :+<+r + +<:+<8:: 9+<::8|;+<98|9 + +<:+<8+<;+|:;\98 +r 9++<:\+:99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; +<99;+<8\+9: +<+<;9<;+<+|:;\99 :+<+9+<9+<:9+<+|8|:+<8+<9 8+<9 +<;9<;+<+|:;\99 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 +;R +<;92Ь;+<+|:;\99 :+<+9+<8+<9 8;8<:;\8<9:;\9<:;\9+9+<8 9+<::8|;:: 9+<8+<:+::+<88|9 9+<:+<:+<; 8+<9 9+8 +<::8|9|+<9 ;<+<8; +8|9::;+2Ь8+<9 8::<:;\9<8+<:+<9:;\8<9+<9 898<+<;<;:;\9 :\+:; + ++<9\+;<;+<8 88|98r :+<+9+<8+<9 :;\::;\99+<8+<9 9+<::+2Ь::;\8<9+<9 +<98|:98r ;<8|888r :\+:8r 8+<9 +<:+<+r ++<:+<8::8r 8+<9 9 9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+2Ь;+<;:;\8<9+<9 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 +8|9:+<8 :;\8\+;8r +|88+<::; 9:+<8r +;R 9 9 +8|9Ь:+<8 :;\8\+;8r 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 :+<;:<:;\8<9:;\99+;8r +<8\+<99:;\9;8r :\+:8r 8+<9 99:+<8 :\+<9Ь::99+;8|9 9+<:+<:+<;+<+:; *|+|9++<:\+:*b 8+<9 *|;|:8+|9++<:\+:*b 9+<::8|;+<98|9 ++<:+<8+<;+|:;RЬ9:: :\+<9::99+;2 :+;:|8|9 ++<9\+;<;+<8 :\+<9::9:;\9 +<:9:+<+9" :+<;:+2 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9Ь::+<8SB :9 9;+<9+<9+<:+<;+<9:+<+<98|9 ; +<8:;\8:+:8r : +<+9+<9+<:9+<+|8|:+<8+<9 +2 :+<;8+<9+;8p+<98|:98r + +<:+<8::9+<::8|;+<98|9 + +<:+<8+<;+|:;\98 ;r :8+|9++<:\+:99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; +<99;+<8\+9: +<:;\9+9+<8 +<;9<;+<+|:;\99 :+<+9+<9+<:9+<+|8|:+<8+<9 8+<9 +<;9<;+<+|:;\99 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9Ь8;8<:;\8<9:;\9:+;:|8|98r ++:\;:;\9 +<:+<;:+<8 88|98r 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 ::\+<9+<8+<9 ++<:898<+<;2Ь9+;<:;\9+9+<8 9+<::8|;:: 9+<8+<:+::+<88|9 9+<:+<:+<; 8+<9 9+8 +<::8|9|+<9 ;<+<8; +8|9::;+2Ь8+<9 8::<:;\9<8+<:+<9:;\8<9+<9 898<+<;<;:;\9 :\+:; + ++<9\+;<;+<8 88|98r :+<+9+<8+<9 :;\::;\99+<8+<9 9+<::+2Ь::;\8<9+<9 :+<9:8r9+<;:8:;<8r 9;+<9+<9+<:+<;8r 8+<9 +|:;\9+<;:+<88r+8|:8|+8|:98r 9;+<9+<9+2Ь:+<;8r :+9\+<8+<88r 8+<9 +<98|:98r ++<:+<8::8r 9 9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 +;P+8|9:+<8 :;\8\+;8r +|88+<::; 9:+<8r 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 :+<;:<:;\8<9:;\99+;8r 8+<9 +:;+<9+<:+<98|9Ь;9\+<88r +<8\8|99+;8r +;R +<8\+<99:;\9;9+;8r ::\+<98r+<:+<+r ::\+<98r *|9+<9:;*b *|;|:8+|9++<:\+:*`9+<::8|;+<98|9 ++<:+<8+<;+|:;\9:: :\+<9::99+;2 :+;:|8|9 ++<9\+;<;+<8 :\+<9::9:;\9 +<:9:+<+9" :+<;:+2 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9Ь::+<8SR :9 9 +<9+<+:;+<98|9 ; +<8:;\8:+:8r 9+<;:+<:+<;:;\8<9+<9 +2 98|:98r 9 +<;:+<:+<;:;\8<9+<9 ;2 8|8Ь88r +<:+<+r ++<:+<8::9+<::8|;+<98|9 ++<:+<8+<;+|:;\98 ;|:8+|9++<:\+:99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; +<99;+<8\+9: +<:;\9+9+<8 +<;9<;+<+|:;\99 :+<+9+<9+<:9+<+|8|:+<8+<9 8+<9 +<;9<;+<+|:;\99 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9Ь8;8<:;\8<9:;\9:+;:|8|98r ++:\;:;\9 +<:+<;:+<8 88|98r 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 ::\+<9+<8+<9 ++<:898<+<;2Ь9+;<:;\9+9+<8 9+<::8|;:: 9+<8+<:+::+<88|9 9+<:+<:+<; 8+<9 9+8 +<::8|9|+<9 ;<+<8; +8|9::;+2Ь8+<9 8::<:;\9<8+<:+<9:;\8<9+<9 898<+<;<;:;\9 :\+:; + ++<9\+;<;+<8 88|98r :+<+9+<8+<9 :;\::;\99+<8+<9 9+<::+2Ь::;\8<9+<9 ;<8|888r ++<:+<8::8r 8+<9 8:;\;:+<9:+<8+<9 :+<9:8r 9;+<9+<9+<:+<;8r 8+<9 +|9+8r;8rЬ+|+<+8r +:;+<:+:+<88r 8+<:+<9:;\8<9+<9 +<8\+<99:;\9;8r :\+:8r +|:;\9+<;:+<88r +8|:8|+8|:98r 9;+2Ь9+<9+<:+<;8r :+9\+<8+<88r 8+<9 99:+<8 :\+<9::99+;8|9 9+<:+<:+<;+<+:; *|;|:8+|9++<:\+:*b*|9+<9:;*b 9+<::8|;+<98|9 ++<:+<8+<;+|:;\9:: :\+<9::99+;<:+;:|8|9 ++<9\+;<;+<8 :\+<9::9:;\9 :;\9+9+2 +<:9:+<+9" :+<;:+2 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;RЬ8<9+<9 ::+<8Sb :9 9 +<9+<+:;+<98|9 ;+<8:;\8:+:8r +:;+<:+:+<89+;8r +;R 8+<:+<9:;\8<9:;\99+;8r +2 98|:98r :\+:9+<::8|;+<98|9 + +<:+<8+<;+|:;\98 +r 9++<:\+:99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; +<99;+<8\+9: +@9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,9<+<;9<;+<+|:;\99 :+<+9+<8+<9 8+<9 +<;9<;+<+|:;\99 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9:+;:|8|98r ++:\;:;\9 9+<+;P+<:+<;:+<8 88|9+8:: 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 ::\+<9+<8+<9 ++<:898<+<;<9+; +;R +<;9<;+<+|:;\99 :+<+Ь9+<9+<:9+<+|8|:+<8+<99+<+|8|::;::8r :;+<8+<::;9+<9’ 8;8<:;\8<9:;\92 :;\9+9+<8 9+<::8|;:: 9+<8+<:+::+<88|9 9+<:+<:+<; +8|9::;+<8+<9 8+<9 9+8 +<::8|9|+<9Ь ;<+<8; +8|9::;+<8+<9 8::<:;\9<8+<:+<9:;\8<9+<9 898<+<;<;:;\9 :\+:; + ++<9\+;<;+<8 88|98r :+<+9+<8+<9 :;\::;\99+<8+<9 9+<::+2Ь::;\8<9+<9 ;<8|888r :\+:8r 8+<9 +|9+8r 9;+<9+<9+<:+<;8r :+9\+<8+<88r 8+<9 +|:;\9+<;:+<88r+8|:8|+8|:Ь98r 9;+<9+<9+<:+<;8r 8+<9 99:+<8 :\+<9::99+;8|9 9+<:+<:+<;+<+:; *|+|9++<:\+:*b *|;|:8+|9++2Ь:\+:*b 9+<::8|;+<98|9 ++<:+<8+<;+|:;\9:: :\+<9::99+;2 :+;:|8|9 ++<9\+;<;+<8 :\+<9::9:;\9 +<:9:+<+9" :+<;:+2 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9Ь::+<8Sr :9 9 +<9+<+:;+<98|9 ;+<8:;\8:+:8r +;+<9+<:+<98+<98|9 + ;R +2 :::9:8|8+<98|9 : +898|8+<98p+<98|:98r +2 :::9:8|8+<98|9 :\+<:;+<:::;\8<9+<9 ;<8|888r :\+: 9+<::8|;+<98|9 ++<:+<8+<;+|:;\98;|:8+|9++<:\+:99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; +<99;+<8\+9: +<+<;9<;+<+|:;\99 :+<+9+<9+<:9+<+|8|:+<8+<9 8+<9 +<;9<;+<+|:;\99 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9:+;:|8|98p++:\;:;\9 9+<+;R +<:+<;:+<8 88|9+8:: 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 ::\+<9+<8+<9 ++<:898<+<;<9+; 8;8<:;RЬ8<9:;\9 +;R 9 9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 :+ 8+<9 +<;:+<:+<99+<99+<9 +;8;9+;8r ++2Ь:898<+<;<9+;2 :;\9+9+<8 9+<::8|;:: 9+<8+<:+::+<88|9 9+<:+<:+<; +8|9::;+<8+<9 8+<9 9+8 +<::8|9|+<9Ь;<+<8; +8|9::;+<8+<9 8::<:;\9<8+<:+<9:;\8<9+<9 898<+<;<;:;\9 :\+:; + ++<9\+;<;+<8 88|98r :+<+9+<8+<9 :;\::;\99+<8+<9 9+<::+2Ь::;\8<9+<9 ;<8|888r 898r :\+:8r 8+<9 +<:+<+r ++<:+<8::8r 8+<9 +|9+8r;8|+|+<+8r +:;+<:+:+<88r9+<9+<:\+<:+<:8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 +<:+<+r ::\+<98r 8+<9 +|:;\9+<;:+<88r+8|:8|+8|:98r 9;+<9+<9+2Ь:+<;8r :+9\+<8+<88r 8+<9 99:+<8 :\+<9::99+;8|9 9+<:+<:+<;+<+:; *|9+<9:;*b *|;|:8+|9++<:\+:*`9+<::8|;+<98|9 ++<:+<8+<;+|:;\9:: :\+<9::99+;2 :+;:|8|9 ++<9\+;<;+<8 :\+<9::9:;\9 +<:9:+<+9" :+<;:+2 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9Ь::+<8S :9 9 +<9+<+:;+<98|9 ;+<8:;\8:+:8r + ;+<9+<:+<98+<98|9 + ;R +<:::9:8|8+<98|9 : +898|8+<98p+<98|:98r +<:::9:8|8+<98|9 :\+<:;+<:::;\8<9+<9 ;<8|888r +<:+<+r ++<:+<8::9+<::8|;+<98|9 ++<:+2Ь8+<;+|:;\98 ;|:8+|9++<:\+:99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; +<99;+<8\+9: +<:;\9+9+<8 +<;9<;+<+|:;\99 :+<+9+<9+<:9+<+|8|:+<8+<9 8+<9 +<;9<;+<+|:;\99 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9Ь8;8<:;\8<9:;\9:+;:|8|98r ++:\;:;\9 +<:+<;:+<8 88|98r 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 ::\+<9+<8+<9 ++<:898<+<;2Ь9+;<:;\9+9+<8 9+<::8|;:: 9+<8+<:+::+<88|9 9+<:+<:+<; 8+<9 9+8 +<::8|9|+<9 ;<+<8; +8|9::;+2Ь8+<9 8::<:;\9<8+<:+<9:;\8<9+<9 898<+<;<;:;\9 :\+:; + ++<9\+;<;+<8 88|98r :+<+9+<8+<9 :;\::;\99+<8+<9 9+<::+2Ь::;\8<9+<9 ;<8|888r ++<:+<8::8r 8+<9 8:;\;:+<9:+<8+<9 :+<9:8r 9;+<9+<9+<:+<;8r 8+<9 +|9+8r;8rЬ+|+<+8r +:;+<:+:+<88r 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9 +<8\+<99:;\9;8r ::\+<98r 8+<9 +|:;\9+<;Ь:+<88r+8|:8|+8|:98r 9;+<9+<9+<:+<;8r :+9\+<8+<88r 8+<9 99:+<8 :\+<9::99+;8|9 9+<:+<:+<;+2Ь+:; *|9+<9:;*b *|;|:8+|9++<:\+:*b 9+<::8|;+<98|9 ++<:+<8+<;+|:;\9:: :\+<9::99+;2 :+;:|8|9 ++<9\+;<;+<8 :\+<9::9:;\9 +<:9:+<+9" :+<;:+2 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9Ь::+<8S :9 9;+:+<9:;R ;+<8:;\8:+:8r 9;+<9<+|:;\8<9+<9 +;R 9;+:+<9:;R 8 ;+<88r 8 +<:+<:+<;9+<9 +<98|:Ь98r ++<:+<8::9+<::8|;+<98|9 + +<:+<8+<;+|:;\98* 9 +<9:;99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; +<99;+<8\+9: +<:;\9+9+<8 +<;9<;+<+|:;\99 :+<+9+<9+<:9+<+|8|:+<8+<9 8+<9 +<;9<;+<+|:;\99 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9Ь8;8<:;\8<9:;\9:+;:|8|98r ++:\;:;\9 +<:+<;:+<8 88|98r 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 ::\+<9+<8+<9 ++<:898<+<;2Ь9+;<:;\9+9+<8 9+<::8|;:: 9+<8+<:+::+<88|9 9+<:+<:+<; 8+<9 9+8 +<::8|9|+<9 ;<+<8; +8|9::;+2Ь8+<9 8::<:;\9<8+<:+<9:;\8<9+<9 898<+<;<;:;\9 :\+:; + ++<9\+;<;+<8 88|98r :+<+9+<8+<9 :;\::;\99+<8+<9 9+<::+2Ь::;\8<9+<9 +<98|:98r ++<:+<8::8r 8+<9 +8|:8|+8|:98r 9;+<9+<9+<:+<;8r :+9\+<8+<88r 8+<9 +:;+<9+2Ь:+<98|9 ;9\+<88r 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 +<8\8|99+;8r +;R +<8\+<99:;\9;9+;8r ::\+<98r 8+<9 9 9 :\+<9:Ь:\+<9:;\8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 9 9 +8|9:+<8 :;\8\+;8r +|88+<::; 9:+<8r +;R 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+2Ь:\+::;\8<9+<9 +8|9:+<8 :;\8\+;8r 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 :+<;:<:;\8<9:;\99+;8r +<8\+<99:;\9;8r ::\+<98p+<:+<+r ::\+<98r *|9+<9:;*b *|;|:8+|9++<:\+:*b 9+<::8|;+<98|9 ++<:+<8+<;+|:;\9:: :\+<9::99+;2 :+;:|8|9 ++<9\+;<;+<8 :\+<9::9:;\9 +<:9:+<+9" :+<;:+2 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9Ь::+<8S :9 9;+:+<9:;R ;+<8:;\8:+:8r 9;+:+<9:;R 9+<;:+<:+<;:;\8<9+<9 +;R 9 +<;:+<8+<9 88|;+<:9+<9Ь+<98|:98r 9;+:+<9+<98|9 9 +:+<8:;\+:;\8<9+<9 +;R : +9\+<+|;+<+;8;+<+<98+<8+<9 +2 :\+<9::9+<9Ь;<8|888r :\+:9+<::8|;+<98|9 ++<:+<8+<;+|:;\98* ;|:8+|9++<:\+:99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; +<99;+<8\+9: +*<:;\9+9+<8