Հայ Զինվոր

Â Æ ì 4 8 ( 11 6 8 ) 7 - 13 ¸ºÎîºØ´ºðÆ 2016 w w w. h a y z i n v o r. a m Æñ³¹ñáõÃÛ³Ý ï»ñÁ Ù»ñ ¹Çñù³å³ÑÝ»ñÝ »Ý Êñ³ÙáõÕáí ß ³ñÅíáõÙ »Ýù ³ é³ç: Ø »½ á õÕ»ÏóáÕ ëå³Ý í ëï³Ñ » õ Ù Ç»õÝáõÛÝ Å³Ù³Ý³Ï ß ³ï ½ ·áõÛß ¿ ù³ÛÉáõÙ Ç ñ»Ý ë Ý³Í » õ á õÅ ïí³Í, ï ³é³å³Ýù á õ ó³í ï »ë³Í Ñ áÕÇ í ñ³Ûáí: гٳñÓ³Ï á õ Ï áñáíÇ ¿ ù³ÛÉáõÙ, ù ³Ý½Ç Ù ³Ûñ Ñ áÕÇ ³Ñå³ÝáõÃÛáõÝÁ Ç ñ»Ý á õ å³ Çñ ½ »ÝùÇÝ ¿ í ëï³Ñí³Í: ¼·áõÛß, á ñáíÑ»ï»õ Ñ »ñáë³- Ï³Ý Ñ ³½³ñ ß áõÝã á õ á ·Ç áõÝÇ Ç ñ ³ ÝѳݷÇëï Ë áñ- ù»ñáõÙ ³ ÝûճÍ: ê»ñųÝï ² . ² ½Ý³íáõñ- Û³ÝÁ É áõé á õ Ë áÑáõÝ Ý ³ÛáõÙ ¿ » ñÏÝùÇÝ, Ñ »ïá Ý ñ³ Ñ ³- Û³óùÁ ë ³ÑáõÙ-Ï Ï³Ý· ¿ ³ é- ÝáõÙ Ç Ýã-á áñ Ù Ç Ï »ïÇ. Ç Ýã-á áñ μ³Ý ¿ Ù ñÙÝçáõÙ: º í ³ ϳÝ- Ý μ ³- çÇë » Ý Ñ ³ëÝáõÙ í »ñçÇÝ é»ñÁ. -Ø Ø»Ýù » Ýù ³ Ûë Ñ áÕÇ ï»ñÝ á õ å ³ßïå³ÝÁ... 4 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ