Հայ Զինվոր - Page 2

2
Â Æ ì 3 0 ( 1 1 5 0 ) 1 0 - 1 6 ú ¶ à ê î à ê Æ 2 0 1 6
ä ² ÞîàÜ ² Î ² Ü Èð ² Ðàê

ä ³ ñ ·» õ ³ ïñí » É » Ý ³ Ýí ³ Ý ³ Ï ³ Ý ¹³ ßáõÛÝÝ » ñáí

ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñáõÙ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óíáÕ Ï ³¹ ñ ³ ÛÇÝ μ ³ ñ »÷ á- ËáõÙÝ » ñÇ Ã » É ³¹ ñ ³ Ýùáí ÐÐ ¼àô å ³ Ñ » ëï ³ ½áñ » Ý ³ ñÓ ³ Ï- í » É 10 μ ³ ñÓñ ³ ëïÇ ×³ Ý ëå ³ Ý » ñ :
ÐÐ å ³ ßå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÇ Ññ ³ - Ù ³ Ýáí ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ï ³ Û ³ óÙ ³ Ý · áñÍáõÙ Ý » ñ ¹ ñ ³ Í ³ í ³ Ý ¹ Ç , ÇÝãå » ë Ý ³» õ » ñÏ ³ ñ ³ ÙÛ ³ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ï » Ýë ³ - Ãáß ³ ÏÇ Çñ ³ íáõÝù Ó » éù μ » ñ » Éáõ » õ ÐÐ ¼àô å ³ Ñ » ëï ³ ½áñ ³ ñÓ ³ Ïí » Éáõ Ï ³ å ³ ÏóáõÃÛ ³ Ùμ , · Ý ¹³ å » ïÝ » ñ è ³ ýÇÏ ´»· - É ³ ñÛ ³ ÝÁ , ² í » ïÇù Ð ³ ñáõÃÛáõÝÛ ³ ÝÁ , Î ³ ñ » Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ , ² ñ- Ãáõñ Ô ³ ½ ³ ñÛ ³ ÝÁ , ¶³ éÝÇÏ ´³ ñë » ÕÛ ³ ÝÁ , ØÏñïÇã ¶³ μñÇ » É- Û ³ ÝÁ , ê » ñÛáÅ ³ î ³ í ³ ñ ³ ÍÛ ³ ÝÁ , ² ñÃáõñ ² éáõëï ³ ÙÛ ³ ÝÁ , êï ³ ÝÇëÉ ³ í ÐáíÑ ³ ÝÝÇëÛ ³ ÝÁ , ì ³ ñ ¹³ Ý Ê ³ ã ³ ïñÛ ³ ÝÁ å ³ ñ- ·» õ ³ ïñí » É » Ý ³ Ýí ³ Ý ³ Ï ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ßáõÛÝÝ » ñáí :

Ð ³ Û ï ³ ÝÏÇëïÝ » ñÁ ÏÙ ³ ëÝ ³ Ïó » Ý § î ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝ-2016 ¦ ÙñóáõÛÃÇ ÏÇë ³» ½ñ ³÷³ ÏÇã ÷ áõÉÇÝ

Ð ³ Û ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óñ » É » Ý § ¼áñ ³ ÛÇÝ Ñ » ï ³ Ëáõ½áõÃÛ ³ Ý ·» ñ ³ ½ ³ ÝóÇÏÝ » ñÁ ¦ ÙñóáõÛÃÇ » ññáñ ¹ ÑáñǽáÝ ³ Ï ³ ÝÁ

§´³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ë ³ Õ » ñ-2016 ¦ -Ç ßñç ³ Ý ³ - ÏáõÙ ÑáõÉÇëÇ 30-Çó û · áëïáëÇ 5-Ý ³ ÝóÏ ³ óí ³ Í § ¼áñ ³ ÛÇÝ Ñ » - ï ³ Ëáõ½áõÃÛ ³ Ý ·» ñ ³ ½ ³ ÝóÇÏ- Ý » ñÁ ¦ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ ÏóáÕ Ñ ³ Û ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ Ùñóáõà ³ - ÛÇÝ ÑÇÝ · ÷ áõÉ » ñÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » - ñáí ½μ ³ Õ » óñ » É » Ý » ññáñ ¹ ÑáñÇ- ½áÝ ³ Ï ³ ÝÁ :
§ ¼áñ ³ ÛÇÝ Ñ » ï ³ Ëáõ½áõÃÛ ³ Ý ·» ñ ³ ½ ³ ÝóÇÏÝ » ñÁ ¦ ÙñóáõÛÃáõÙ Ñ ³ Õà » É ¿ è¸ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝáÕ ÃÇÙÁ : º ñÏñáñ ¹ ï » ÕáõÙ » Ý âÇÝ ³ ëï ³ ÝÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » - ñÁ :
ÜáíáëÇμÇñëÏáõÙ ³ ÝóÏ ³ óí ³ Í ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É » Ý Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ « èáõë ³ ëï ³ ÝÇ « âÇÝ ³ ëï ³ ÝÇ « Ô ³ ½ ³ Ëëï ³ ÝÇ » õ ¼ÇÙμ ³ μí » Ç ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ :

ÐÐ ¼àô º ì è¸ ¼àô ½áñù » ñÇ ( áõÅ » ñÇ ) ÙÇ ³ óÛ ³ É ËÙμ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõÃÛáõÝÝ ³ ÝóÏ ³ óñ » É ¿ ¹³ ßï ³ ÛÇÝ í ³ ñÅ ³ Ýù ú · áëïáëÇ 5-ÇÝ Ù » ñÓÙáëÏáíÛ ³ Ý §² É ³ μÇÝá ¦ ½áñ ³ í ³ ñ- Å ³ ñ ³ ÝáõÙ § î ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝ-2016 ¦ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ §² ÝÑ ³ ï ³ Ï ³ Ý Ùñó ³ í ³ ½ùÇ ¦ » ññáñ ¹ ÷ áõÉáõÙ ÙÇÙÛ ³ Ýó Ñ » ï Ùñó » É » Ý Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ « ÐÝ ¹ Ï ³ ëï ³ ÝÇ « ØáÝÕáÉÇ ³ ÛÇ « Æñ ³ ÝÇ « âÇÝ ³ ëï ³ ÝÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ » õ è¸ ¸úê ²² ü-Ç ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ ½Ù » ñÁ :

ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ ½ÙÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ - ï ³ ñÝ ¿ ñ É » Ûï » Ý ³ Ýï ¶» õáñ · ´³ É ³ Û ³ ÝÁ « Ýß ³ Ý ³ éáõ ûå » ñ ³ - ïáñÁ` Ïñïë » ñ ë » ñÅ ³ Ýï ê ³ Ý ³ ë ³ ñ Ì ³ éáõÏÛ ³ ÝÁ « Ù » Ë ³ ÝÇÏ í ³ ñáñ ¹ Á ª Ü ³ ñ » Ï Þ ³ éáÛ ³ ÝÁ : Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ ¼àô ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ ½ÙÁ ÙñóáõÕÇÝ ³ Ýó » É ¿ 26 ñáå » 02 í ³ ÛñÏÛ ³ ÝáõÙ » õ ÷ áõÉÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñáí ½μ ³ Õ » óñ » É » ññáñ ¹ ÑáñǽáÝ ³ Ï ³ ÝÁ : º ññáñ ¹ Ùñó ³÷ áõÉÇ ³ é ³ ç ³ ï ³ ñÝ ¿ ñ ÐÝ ¹ Ï ³ ëï ³ ÝÇ ï ³ ÝÏ ³ - ÛÇÝ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ ½ÙÁ` 23 ñáå » 36 í ³ ÛñÏÛ ³ Ý óáõó ³ ÝÇßáí : º ñÏñáñ ¹ ï » ÕáõÙ ¿ âÇÝ ³ ëï ³ ÝÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ ½ÙÁ « áñÁ ÙñóáõÕÇÝ ³ Ýó » É ¿ 23 ñáå » 41 í ³ ÛñÏ- Û ³ ÝáõÙ :
Ð ³ çáÕáõÃÛ ³ Ùμ Ñ ³ Õà ³ Ñ ³ ñ » Éáí §² ÝÑ ³ ï ³ Ï ³ Ý Ùñó ³ í ³ ½- ùÇ ¦ » ñ » ù ÷ áõÉ » ñÁ` Ñ ³ Û ï ³ ÝÏÇëïÝ » ñÁ ÏÙ ³ ëÝ ³ Ïó » Ý § î ³ Ý- Ï ³ ÛÇÝ μÇ ³ ÃÉáÝ-2016 ¦ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ÏÇë ³» ½ñ ³ - ÷³ ÏÇã ÷ áõÉÇÝ` § ¾ëï ³ ý » ïÇÝ ¦« áñÁ ÏÙ » ÏÝ ³ ñÏÇ û · áëïáëÇ 9-ÇÝ :
ÐÐ ¼àô » õ è¸ ¼àô ½áñù » ñÇ ( áõÅ » ñÇ ) ÙÇ- ³ óÛ ³ É ËÙμ ³ íáñÙ ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõ- ÃÛáõÝÝ û · áëïáëÇ 4-Çó 5-Á Ý ³ Ë ³ å ³ ï- ñ ³ ëï » É » õ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óñ » É ¿ ûå » ñ ³ - ïÇí ¹³ ßï ³ ÛÇÝ » ñà « áñÇ ÁÝà ³ ó- ùáõÙ × ßïí » É » Ý » Ýà ³ Ï ³ ½áñ ³ Ù ³ - ë » ñÇ » õ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ Ù ³ ñ- ï ³ Ï ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÁ « ëïáõ · í » É ¿ ½áñ ³ Ñ ³ í ³ ù ³ ÛÇÝ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛáõ- ÝÁ : Ìñ ³· ñ ³ ÛÇÝ ÙÇçáó ³ éáõÙÝ ³ Ýó- Ï ³ óí » É ¿ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ 2016à © å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý åÉ ³ ÝÇ Ñ ³ Ù ³ - Ó ³ ÛÝ :
ØÇçáó ³ éÙ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ÐÐ-áõÙ è¸ ¸ ³ ßÝ ³ ÛÇÝ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ å ³ Ñ í ³ ñ- ãáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý å ³ ß- ïáÝ ³ ï ³ ñ ³ ÝÓ ³ Ýó Ñ » ï Ï ³ ï ³ ñí » É » Ý × ßïáõÙÝ » ñ « ³ ÝóÏ ³ óí » É » Ý ¹³ ßï ³ ÛÇÝ å ³ ñ ³ åÙáõÝùÝ » ñ « áñáÝó ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÝ ³ Ù ÷ á ÷ í » É » Ý ¶ ÛáõÙñÇáõÙ ï » Õ ³ Ï ³ Ûí ³ Í è¸ 102-ñ ¹ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Û ³ ÝáõÙ :
¼áñù » ñÇ ( áõÅ » ñÇ ) ÙÇ ³ óÛ ³ É ËÙμ ³ íáñ- Ù ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ « ·» Ý » ñ ³ É-Ù ³ Ûáñ ² Ý ¹ - ñ ³ ÝÇÏ Ø ³ Ï ³ ñÛ ³ ÝÁ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Û ³ ÝÇ Ññ ³ - Ù ³ Ý ³ ï ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï Ñ ³ Ù ³ ï » Õ ËáñÑñ- ¹³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ Ñ ³ Ý ¹» ë ¿ » Ï » É
Ñ ³ Ù ³· áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï ³·³ ½ ³ ñ- ·³ óÙ ³ Ý í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É ÙÇ ß ³ ñù ³ é ³ ç ³ ñ- ÏáõÃÛáõÝÝ » ñáí :
Ð ³ Ù ³ ï » Õ Íñ ³· ñ ³ ÛÇÝ í ³ ñÅ ³ ÝùÇ Ù ³ ë- Ý ³ ÏÇóÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåí » É ¿ Ý ³» õ Ùß ³ Ïáõà ³ ÛÇÝ ÙÇçáó ³ éáõÙ :
2
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ÂÆì 3 0 (1150) 1 0 - 16 ú ¶àêîàêÆ 2 016 ä²ÞîàÜ²Î²Ü Èð²Ðàê ä³ñ·»õ³ïñí»É »Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ¹³ßáõÛÝÝ»ñáí ÐÐ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñáõÙ Çñ³Ï³Ý³óíáÕ Ï³¹ñ³ÛÇÝ μ³ñ»÷á- ËáõÙÝ»ñÇ Ã»É³¹ñ³Ýùáí ÐÐ ¼àô å³Ñ»ëï³½áñ »Ý ³ñÓ³Ï- í»É 10 μ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ëå³Ý»ñ: ÐÐ å³ßå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÇ Ññ³- Ù³Ýáí ÐÐ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ï³Û³óÙ³Ý ·áñÍáõÙ Ý»ñ¹ñ³Í ³í³Ý¹Ç, ÇÝãå»ë ݳ»õ »ñϳñ³ÙÛ³ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ï»Ýë³- Ãáß³ÏÇ Çñ³íáõÝù Ó»éù μ»ñ»Éáõ »õ ÐÐ ¼àô å³Ñ»ëï³½áñ ³ñÓ³Ïí»Éáõ ϳå³ÏóáõÃÛ³Ùμ, ·Ý¹³å»ïÝ»ñ è³ýÇÏ ´»·- ɳñÛ³ÝÁ, ²í»ïÇù гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ, γñ»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ, ²ñ- Ãáõñ Ô³½³ñÛ³ÝÁ, ¶³éÝÇÏ ´³ñë»ÕÛ³ÝÁ, ØÏñïÇã ¶³μñÇ»É- Û³ÝÁ, ê»ñÛáų î³í³ñ³ÍÛ³ÝÁ, ²ñÃáõñ ²éáõëï³ÙÛ³ÝÁ, êï³ÝÇëɳí ÐáíѳÝÝÇëÛ³ÝÁ, ì³ñ¹³Ý ʳã³ïñÛ³ÝÁ å³ñ- ·»õ³ïñí»É »Ý ³Ýí³Ý³Ï³Ý ëå³Û³Ï³Ý ¹³ßáõÛÝÝ»ñáí: Ð³Û ï³ÝÏÇëïÝ»ñÁ ÏÙ³ëݳÏó»Ý §î³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝ-2016¦ ÙñóáõÛÃÇ ÏÇë³»½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉÇÝ Ð³Û ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÝ ½μ³Õ»óñ»É »Ý §¼áñ³ÛÇÝ Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛ³Ý ·»ñ³½³ÝóÇÏÝ»ñÁ¦ ÙñóáõÛÃÇ »ññáñ¹ ÑáñǽáݳϳÝÁ §´³Ý³Ï³ÛÇÝ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ë³Õ»ñ-2016¦-Ç ßñç³Ý³- ÏáõÙ ÑáõÉÇëÇ 30-Çó û·áëïáëÇ 5-Ý ³Ýóϳóí³Í §¼áñ³ÛÇÝ Ñ»- ï³Ëáõ½áõÃÛ³Ý ·»ñ³½³ÝóÇÏ- Ý»ñÁ¦ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏóáÕ Ñ³Û ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÁ Ùñóáõó- ÛÇÝ ÑÇÝ· ÷áõÉ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»- ñáí ½μ³Õ»óñ»É »Ý »ññáñ¹ ÑáñÇ- ½áݳϳÝÁ: §¼áñ³ÛÇÝ Ñ»ï³Ëáõ½áõÃÛ³Ý ·»ñ³½³ÝóÇÏÝ»ñÁ¦ ÙñóáõÛÃáõ٠ѳÕÃ»É ¿ è¸ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÁ Ý»ñϳ۳óÝáÕ ÃÇÙÁ: ºñÏñáñ¹ ï»ÕáõÙ »Ý âÇݳëï³ÝÇ ½ÇÝ- í³Í áõÅ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»- ñÁ: ÜáíáëÇμÇñëÏáõÙ ³Ýóϳóí³Í ÙñóáõÛÃÇÝ Ù³ëݳÏó»É »Ý г۳ëï³ÝÇ« èáõë³ëï³ÝÇ« âÇݳëï³ÝÇ« Ô³½³Ëëï³ÝÇ »õ ¼ÇÙμ³μí»Ç ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÁ: ÐÐ ¼àô ºì è¸ ¼àô ½áñù»ñÇ (áõÅ»ñÇ) ÙdzóÛ³É ËÙμ³íáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛáõÝÝ ³Ýóϳóñ»É ¿ ¹³ßï³ÛÇÝ í³ñųÝù ú·áëïáëÇ 5-ÇÝ Ù»ñÓÙáëÏáíÛ³Ý §²É³μÇÝᦠ½áñ³í³ñ- ųñ³ÝáõÙ §î³ÝϳÛÇÝ μdzÃÉáÝ-2016¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ Ùñ- óáõÛÃÇ ßñç³Ý³ÏáõÙ §²Ýѳï³Ï³Ý Ùñó³í³½ùǦ »ññáñ¹ ÷áõÉáõÙ ÙÇÙÛ³Ýó Ñ»ï Ùñó»É »Ý г۳ëï³ÝÇ« Ðݹϳëï³ÝÇ« ØáÝÕáÉdzÛÇ« Æñ³ÝÇ« âÇݳëï³ÝÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ »õ è¸ ¸úê²²ü-Ç ï³ÝϳÛÇÝ ³ÝÓݳϳ½Ù»ñÁ: ÐÐ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ï³ÝϳÛÇÝ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ Ññ³Ù³Ý³- ï³ñÝ ¿ñ É»Ûï»Ý³Ýï ¶»õáñ· ´³É³Û³ÝÁ« Ý߳ݳéáõ ûå»ñ³- ïáñÁ` Ïñïë»ñ ë»ñųÝï ê³Ý³ë³ñ ̳éáõÏÛ³ÝÁ« ٻ˳ÝÇÏ í³ñáñ¹Áª ܳñ»Ï Þ³éáÛ³ÝÁ: г۳ëï³ÝÇ ¼àô ï³ÝϳÛÇÝ ³ÝÓݳϳ½ÙÁ ÙñóáõÕÇÝ ³Ýó»É ¿ 26 ñáå» 02 í³ÛñÏÛ³ÝáõÙ »õ ÷áõÉÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñáí ½μ³Õ»óñ»É »ññáñ¹ ÑáñǽáݳϳÝÁ: ºññáñ¹ Ùñó³÷áõÉÇ ³é³ç³ï³ñÝ ¿ñ Ðݹϳëï³ÝÇ ï³Ýϳ- ÛÇÝ ³ÝÓݳϳ½ÙÁ` 23 ñáå» 36 í³ÛñÏÛ³Ý óáõó³ÝÇßáí: ºñÏñáñ¹ ï»ÕáõÙ ¿ âÇݳëï³ÝÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ï³ÝϳÛÇÝ ³ÝÓݳϳ½ÙÁ« áñÁ ÙñóáõÕÇÝ ³Ýó»É ¿ 23 ñáå» 41 í³ÛñÏ- Û³ÝáõÙ: гçáÕáõÃÛ³Ùμ ѳÕóѳñ»Éáí §²Ýѳï³Ï³Ý Ùñó³í³½- ùǦ »ñ»ù ÷áõÉ»ñÁ` Ñ³Û ï³ÝÏÇëïÝ»ñÁ ÏÙ³ëݳÏó»Ý §î³Ý- ϳÛÇÝ μdzÃÉáÝ-2016¦ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ÏÇë³»½ñ³- ÷³ÏÇã ÷áõÉÇÝ` §¾ëï³ý»ïÇݦ« áñÁ ÏÙ»ÏݳñÏÇ û·áëïáëÇ 9-ÇÝ: 2 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ÐÐ ¼àô »õ è¸ ¼àô ½áñù»ñÇ (áõÅ»ñÇ) ÙÇ- ³óÛ³É ËÙμ³íáñÙ³Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõ- ÃÛáõÝÝ û·áëïáëÇ 4-Çó 5-Á ݳ˳å³ï- ñ³ëï»É »õ Çñ³Ï³Ý³óñ»É ¿ ûå»ñ³- ïÇí ¹³ßï³ÛÇÝ »ñë áñÇ ÁÝóó- ùáõÙ ×ßïí»É »Ý »Ýóϳ ½áñ³Ù³- ë»ñÇ »õ ëïáñ³μ³Å³ÝáõÙÝ»ñÇ Ù³ñ- ï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÁ  $ + G  ot oԴ+w3 otg gt w̴+? $ w 4 + o t' wG g ̴+O ot+c g tw dC@d+ w ot w w o t+7 oo t Gg w D Ĵ+o tG g  / t |+w ă wO w̃G ?  $ t+_gw w? $ t ot+ gww w̃ oww t+ g $ t ogd W ? o 4+ ȷ g ? o wd+  g o $/g: Ĵ+g tG g w  w $g oă w +s +  k p+ {s + w<c ? o w g ? o wG ̴+g w o tG G g T/GĴ+ ?o tw dG w ? $+G g 7 ?o tG ̃ Ĵ+ g t : o $g  Ĵ+?oww +C g T7 ot wg +w ?w G g ă? g ? $ +w ԃg ? otg d