Հայ Զինվոր - Page 14

ÂÆì 3 0 ( 1150) 1 0 - 1 6 ú ¶àêîàêÆ 2 016 زð¼²Î²Ü ܲʲ¶²ÐÀ àôÔºðÒ ¾ ÐÔºÈ úÈÆØäÆ²Î²Ü Ê²ÔºðÆ Ð²Ú²êî²ÜÆ Ø²êܲÎÆòܺðÆÜ Ü³Ë³·³Ñ ê »ñÅ ê ³ñ·ë- Û³ÝÁ á õÕ»ñÓ ¿ Ñ Õ»É 3 1-ñ ñ¹ û ÉÇÙ- åÇ³Ï³Ý Ë ³Õ»ñÇÝ Ù ³ëݳÏó»- Éáõ Ý å³ï³Ïáí ´ ñ³½ÇÉdz Ù »Ï- Ý³Í Ð ³Û³ëï³ÝÇ å ³ïíÇñ³- ÏáõÃÛ³Ý ³ ݹ³ÙÝ»ñÇÝ: Ð ³Û³ë- ï³ÝóÇ û ÉÇÙådzϳÝÝ»ñÇÝ áõÕÕí³Í Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÇ á õÕ»ñÓáõÙ Ù ³ëݳ- íáñ³å»ë ³ ëí³Í ¿ © §êÇñ»ÉÇ° û ÉÇÙådzϳÝÝ»ñ Ò»½ Ñ Ç³Ý³ÉÇ Ñ Ý³ñ³íáñáõ- ÃÛáõÝ ¿ ï ñí³Í å ³ßïå³Ý»Éáõ Ù»ñ » ñÏñÇ Ù ³ñ½³Ï³Ý å ³ïÇ- íÁ è Çá ¹ » Ä ³Ý»ÛñáÛáõÙ û ·áë- ïáëÇ 5 -Ç ÇÝ Ù »ÏݳñÏ»ÉÇù 3 1- ñ¹ û ÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë ³Õ»ñáõÙ: Ø»Í ë åáñïÁ å ³Ñ³ÝçáõÙ ¿ ³ß˳ï³Ýù« Ï ³ñ·³å³Ñáõ- ÃÛáõÝ » õ Ñ ³í³ï ë »÷³Ï³Ý á õ- ݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ ³Ý¹»å: ú ÉÇÙ- åÇ³Ï³Ý Ë ³Õ»ñÁ ٠dzíáñáõÙ »Ý á õÅ»Õ » õ Ñ ³Ù³ñÓ³Ï Ù ³ñ¹- ϳÝó: ² Û¹ Ñ ³ïϳÝÇßÝ»ñáí ¹áõù ³ ñ¹»Ý Ý í³×»É » ù Ñ ³Ù³ß- ˳ñѳÛÇÝ · É˳íáñ Ù ³ñ½³- ѳݹ»ëáõÙ Ù »ñ » ñÏÇñÁ Ý »ñϳ- Û³óÝ»Éáõ Ç ñ³íáõÝùÁ: ¸ ³ ³ ñ- ¹»Ý Ù »Í å ³ïÇí ¿ : Ø ÝáõÙ ¿ « á ñ ѳçáÕáõÃÛ³Ý Ñ ³ëÝ»ù û ÉÇÙåÇ- ³Ï³Ý Ù ñó³ëå³ñ»½Ý»ñáõÙ » õ г۳ëï³ÝÝ Á ëï ³ ñųÝíáõÛÝ Ý»ñϳ۳óÝ»ù Ñ ³Ù³ÛÝ Ñ ³Ûáõ- ÃÛ³ÝÝ á õ ³ ß˳ñÑÇ Ù ³ñ½³- ë»ñÝ»ñÇÝ: гí³ïáõÙ » Ýù Ð ³Û³ëï³ÝÇ 33 Ù ³ñ½ÇÏÝ»ñáí Ñ ³Ù³Éñí³Í å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³ÝÁ« á ñÁ à íáí ³Ù»Ý³Ù»ÍÝ ¿ Ù »ñ » ñÏñÇ ³ Ýϳ- ˳óáõÙÇó Ç í »ñ: ¸ áõù Ï ³ñáÕ »ù » õ å ³ñï³íáñ » ù ½ ³ñ·³ó- Ý»É ³ ñ¹»Ý Ó »éù μ »ñ³ÍÁ » õ ï »Õ ½μ³Õ»óÝ»É û ÉÇÙåÇ³Ï³Ý å³ïí³Ý¹³ÝÇÝ: ¸ áõù μ³½- ÙÇóë Ñ ³ëï³ï»É » ù Ó »ñ μ ³ñÓñ ϳñ·Áª á õÝ»ù Ñ ³Ù³å³ï³ë- Ë³Ý í ³ñå»ïáõÃÛáõÝ« Á ݹѳ- Ýáõñ É ³í å ³ïñ³ëïí³Íáõ- ÃÛáõÝ« ³ ÝÑñ³Å»ßï ÷ áñÓ » õ ϳٳÛÇÝ μ³ñÓñ á ñ³ÏÝ»ñ: Ðáõë³Ýù« á ñ μñ³½ÇÉ³Ï³Ý ëïáõ·³ï»ëáõÙ Ï ³ñ¹³ñ³óÝ»ù ëå³ë»ÉÇùÝ»ñÁ, » õ Ó »ñ Ñ ³Õó- ݳÏÝ»ñÇ ß ÝáñÑÇí Ï μ³ñÓñ³óíÇ Ñ³Ûáó » é³·áõÛÝÁ: سÕÃáõÙ » Ù Ñ ³çáÕáõÃÛáõÝ » õ ѳÕÃ³Ï³Ý í»ñ³¹³ñÓ Ñ ³Ûñ»- ÝÇù¦: 14 ´ ² ð º ì , R I O 31-ñ¹ ³Ù³é³ÛÇÝ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÁ гñ³í³ÛÇÝ ²Ù»- ñÇϳÛáõÙ ³Ýóϳóí»ÉÇù ³é³çÇÝ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÝ »Ý: 2016 Ã. û·áëïáëÇ 5-Çó 21-Á ³í»ÉÇ ù³Ý 11000 Ù³ñ½ÇÏ ØúÎ-Ç ³Ý¹³Ù 207 »ñÏñÝ»ñÇó ÏÙ³ëݳÏóÇ Ë³Õ»ñÇÝ: ØñóáõÙ- Ý»ñÁ ϳÝóϳóí»Ý 28 Ù³ñ½³Ó¨Çó, 41 Ùñó³Ó¨áõÙ, Ý»ñ³éÛ³É è»·μÇ-7 ¨ ·áÉý, áñáÝù Ý»ñ³éí»É »Ý ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÇ ó³ÝÏáõÙ ØúÎ-Ç ÏáÕÙÇó 2009 Ãí³Ï³ÝÇÝ: êåáñï³ÛÇÝ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ï»ÕÇ ÏáõÝ»Ý³Ý 33 í³Û- ñáõÙ, áñáÝù μ³Å³Ýí³Í »Ý ù³Õ³ùÇ ãáñë ßñç³ÝÝ»ñÇ Ù»ç: 31-ñ¹ ³Ù³é³ÛÇÝ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý Ë³Õ»ñÁ μ³óí³Í »Ý: ²é³- çÇÝ ³Ý·³Ù гñ³í³ÛÇÝ ²Ù»ñÇϳÛáõÙ ³ÝóϳóíáõÙ ¿ ù³é³Ù- Û³ÏÇ ·É˳íáñ Ù³ñ½³Ï³Ý Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÁ: èÇá ¹» ijݻÛ- ñáÛÇ É»·»Ý¹³ñ §Ø³ñ³Ï³Ý³¦ Ù³ñ½³¹³ßïáõ٠˳ջñÇ μ³óáõÙÁ ѳÛï³ñ³ñ»ó ´ñ³½ÇÉdzÛÇ Ý³Ë³·³ÑÇ å³ßïáݳϳ- ï³ñ ØÇᯐ î»Ù»ñÁ: ))) ʳջñÇ ·É˳íáñ ç³ÑÁ í³é»ó μñ³½ÇɳóÇ Ù³ñ³ÃáÝÛ³Ý í³½áñ¹ ì³Ý¹»ñÉ»Û Î³ñ¹»ÛñáõÝ, áñÁ í»ñçÇÝ å³ÑÇÝ ¿ñ ³ñų- ݳó»É ³Û¹ å³ïíÇÝ, »ñμ ³éáÕç³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ å³ï׳éáí ³Û¹ ³é³ù»ÉáõÃÛáõÝÁ ϳï³ñ»Éáõó Ññ³Å³ñí»É ¿ñ ýáõïμáÉÇ ³ß- ˳ñÑÇ »é³ÏÇ ã»ÙåÇáÝ ä»É»Ý: ))) 20 ÙÇÉÇáÝ ¹áɳñ ³ñÅáÕáõÃÛ³Ùμ ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÁ Ù»ÏݳñÏ»ó ßù»Õ Ññ³í³éáõÃÛ³Ùμ »õ ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óÙ³Ùμ, áñÁ ÙÇ ù³ÝÇ ñáå»áõÙ ³ÙμáÕç³óñ»ó ´ñ³½ÇÉdzÛÇ å³ïÙáõÃÛáõÝÁª ³ñ¹Ç ųٳݳϳѳïí³ÍáõÙ ß»ßïÁ ¹Ý»Éáí μݳå³Ñå³Ýáõ- ÃÛ³Ý íñ³: ))) Ü»ñϳݻñÇÝ áÕçáõÝ»ó ØÇç³½·³ÛÇÝ ûÉÇÙåÇ³Ï³Ý ÏáÙÇï»- Ç Ý³Ë³·³Ñ, ·»ñٳݳóÇ ÂáÙ³ë ´³ËÁ: ÐÝã»ó ´ñ³½ÇÉdzÛÇ ûñÑÝ»ñ·Á »õ ëÏëí»ó ·»Õ³ñí»ëï³Ï³Ý Ù³ëÁ, áñÇÝ Ñ³çáñ¹»ó Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇ ßù»ñÃÁ