Հայ Զինվոր

Â Æ ì 3 0 ( 11 5 0 ) Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð w w w. h a y z i n v o r. a m 10 - 16 ú¶àêîàêÆ 2016 §ìëï³Ñ » Ù« á ñ Ý áñ ë »ñáõÝ¹Ý á õÝ³Ï ¿ å³ßïå³Ý»Éáõ Ñ ³Ûñ»ÝÇùÁ« Ï ³ï³ñ»Éáõ Ù³ñï³Ï³Ý ó ³Ýϳó³Í Ë Ý¹Çñ: Üñ³Ýù Ù »½ÝÇó ³ í»ÉÇ ù ³ç » Ý, á ·áí ³í»ÉÇ ³ Ùáõñ: ² í»ÉÇ Ñ ³Ûñ»Ý³ë»ñ¦: ¶Ý¹³å»ï è © Þ ²Ð¶ºÈ¸Ú²Ü 3 ÜàðúðÚ² кðàêܺð ̲è²ÚàôÂÚàôܪ Îð²Î²ÚÆÜ ¸ÆðøºðàôØ 4 §¼ÆÜìàðÆ ´²ÄÆÜ. ì²Ö²èøÆ ºÜ²β ⾦ 7 8-9 êä²êàôØ ºÜø ʲԲÔàôÂÚ²Ü 10-11 ´²ðºì, RIO 14-15