Հայ Զինվոր - Page 4

4
Â Æ ì 5 ( 1 1 7 6 ) 8 - 1 4 ö º î ð ì ² ð Æ 2 0 1 7
¼ÆÜÌ ² è ² ÚàÔÜ º ðÆ êàòÆ ² È ² Î ² Ü ä ² Þîä ² ÜàôÂÚàôÜ
ÙñóáõÛÃÇó ¹ áõñë` áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇÝ ÐÐ Ï ³ - é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý Áëï Ù ³ ëÝ ³· ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ ³ ïÏ ³ óñ ³ Í ï » Õ » - ñáõÙ :
- ² ÛëÇÝùÝ` ½áñ ³ óñí ³ Í ½ÇÝíáñÁ ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝ áõÝÇ Áëï Ù ³ ëÝ ³· ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ ³ ïÏ ³ óí ³ Í ï » Õ » ñáõÙ ÁÝ ¹ áõÝí » Éáõ ÙñóáõÛÃÇó ¹ áõñë » õ ëáíáñ » Éáõ ³ Ýí ׳ ñ : ´³ Ûó » Ã », ³ ÛÝáõ ³ Ù » - Ý ³ ÛÝÇí , ½áñ ³ óñí ³ Í ½ÇÝíáñÝ ÁÝïñáõÙ ¿ ³ ÛÝåÇëÇ Ù ³ ëÝ ³· Ç- ïáõÃÛáõÝ , áñÝ ÁÝ ¹· ñÏí ³ Í ¿ ÙÇ ³ ÛÝ í ׳ ñáíÇ Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · áõÙ , ³ Û ¹ ¹» åùáõÙ ÇÝãåÇëÇ ± ³ ñïáÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇó ¿ û · ïíáõÙ :
- ´ áõÑÁ , ÑÇÙù ÁÝ ¹ áõÝ » Éáí μ ³ ñÓñ ³ é ³ ç ³¹ ÇÙáõÃÛáõÝÁ » õ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý ËáõÙμÁ , áõë ³ ÝáÕ ³ Ï ³ Ý Ýå ³ ëïÇ Ó » õáí Çñ ³ Ï ³ - Ý ³ óÝáõÙ ¿ áõëÙ ³ Ý í ³ ñÓÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇ ÷ áËÑ ³ ïáõóáõÙ Ù ³ ñï ³ - Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñáõÙ Ù ³ ñ- ï ³ Ï ³ Ý Ñ » ñà ³ å ³ ÑáõÃÛ ³ Ý Ù » ç ÁÝ ¹· ñÏí ³ Í å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ Ù- Ï » ï ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝ ³ Ýó ³ Í áõë ³ ÝáÕÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ` áõëÙ ³ Ý í ³ ñÓÇ ³ éÝí ³ ½Ý 30 ïáÏáëÇ ãá ÷³ í :
ÃÛáõÝÝ » ñÁ , μÅßÏ ³ Ï ³ Ý ³ ÛÉ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñ :
- ² Ý ¹ ñ ³¹³ éÝ ³ Ýù Ý ³» õ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ³ éáõ- Ý » ñÇ ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÇÝ : ÆÙ ¹ Çï ³ ñÏÙ ³ Ùμ` Ýñ ³ Ýù ëáóÇ ³ É ³ å » ë μ ³ - í ³ Ï ³ ÝÇÝ ³ Ýå ³ ßïå ³ Ý » Ý : Ø ³ ñ ¹ Á ³ ÙμáÕç ÏÛ ³ ÝùáõÙ Í ³ - é ³ Û » É ¿ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · áõÙ , » õ ³ Ñ ³ 50 Ï ³ Ù 55 ï ³ ñ » Ï ³ ÝáõÙ Ï » Ýë ³ Ãáß ³ ÏÇ ³ ÝóÝ » Éáõ Ï ³ å ³ ÏóáõÃÛ ³ Ùμ Ýñ ³ Ý ½áñ ³ óñáõÙ » Ý : Ü ³ ÇÝãá ± í åÇïÇ ½μ ³ ÕíÇ , ÇÝãå »± ë åÇïÇ Ñá- ·³ Çñ ÁÝï ³ ÝÇùÇ Ñá · ë » ñÁ :
-ÊÝ ¹ ÇñÝ áõëáõÙÝ ³ ëÇñí » É » õ áõëáõÙÝ ³ ëÇñíáõÙ ¿: ò ³ íáù , ³ Ûëûñ Ù » ñ ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝÝ » ñÁ ÃáõÛÉ ã » Ý ï ³ ÉÇë ³ ÙμáÕçáíÇÝ ÉáõÍ » Éáõ ³ Û ¹ ËÝ ¹ ÇñÁ : ² ÛÝáõ ³ Ù » Ý ³ ÛÝÇí , áñáß ³ ÏÇ Íñ ³· ñ » ñ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óíáõÙ » Ý , áñáÝù ÙÇïí ³ Í » Ý äÜ ¼êä í ³ ñãáõÃÛáõ- ÝáõÙ Ñ ³ ßí ³ éí ³ Í » ñÏ ³ ñ ³ ÙÛ ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ³ éáõÝ » ñÇ , ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ , ÇÝãå » ë Ý ³» õ ½áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ Ù- Ý » ñÇ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý í » ñ ³ å ³ ïñ ³ ëïÙ ³ ÝÝ áõ ½μ ³ Õí ³ Íáõ-

ÆØ ² òÆð º ì ä ² Þîä ² ÜÆð Æð ² ìàôÜøÜ º ð¸

¼ñáõÛó ÐÐ äÜ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å » ï , øÐÌ 2-ñ ¹ ¹³ ëÇ å » ï ³ Ï ³ Ý ËáñÑñ ¹³ Ï ³ Ý ê º ðÄ ² èàôÞ ² ÜÚ ² ÜÆ Ñ » ï
³ ñáÝ ² éáõß ³ ÝÛ ³ Ý , ÓÙ » é ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÏáãÁ μ ³ Ý ³ ÏÁ Ñ ³ - Ù ³ Éñ » É ¿ ÝáñÁÝÍ ³ ½ÇÝíáñÝ » ñáí : àñá ± Ýù » Ý å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » - ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ª ûñ » Ýë ¹ ñáõÃÛ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Çñ ³ - íáõÝùÝ » ñÁ , ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý » ñ ³ ßËÇùÝ » ñÝ áõ ³ ñïáÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ :
-êÏë » Ýù å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ ïñíáÕ ¹ ñ ³ Ù ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛáõÝÇó : ä ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ ÐÐ Ï ³ é ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ Ý ³ Í Ï ³ ñ · áí í ׳ ñíáõÙ ¿ ¹ ñ ³ Ù ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÙ ³ Ùë ³ Ï ³ Ý 3400-5300 ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí ª Áëï ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙÝ » ñÇ :
- ² Ûë · áõÙ ³ ñÁ Ï ³ å ãáõÝÇ å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ - é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ å » ï ³ Ï ³ Ý μÛáõç » Ç ÙÇçáóÝ » ñÇ Ñ ³ ßíÇÝ ïñíáÕ å ³ - ñ » Ý ³ ÛÇÝ » õ Çñ ³ ÛÇÝ ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï : ¸ñ ³ Ù ³ Ï ³ Ý ³ å ³ - ÑáíáõÙÁ Ù ³ ÍáõÏ Ï ³ Ù û ׳ é , · áõÉå ³ Ï ³ Ù Ý » ñùÝ ³ ½ ·» ëï · Ý » - Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ã ¿: ¸ñ ³ Ýù ³ Ýí ׳ ñ Ñ ³ ïÏ ³ óíáõÙ » Ý å » ïμÛáõç » Ç Ñ ³ ßíÇÝ : ² Û ¹ å »± ë ...
- ² Ûá °: Ò » ñ Ýß ³ ÍÁ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÝÛáõà ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíáõÃÛ ³ Ý » ñ ³ ßËÇùÝ » ñÇó ¿, áñÁ ³ å ³ ÑáíáõÙ » Ý Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ë- Ë ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÝ » ñÁ : ¸ñ ³ Ù ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý · áõÙ ³ ñÁ å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÁ Ï ³ ñáÕ ¿ Í ³ Ëë » É Áëï Çñ ó ³ ÝÏáõÃÛ ³ Ý : ´³ óÇ ¹ ñ ³ ÝÇó , ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ ÐÐ ï ³ ñ ³ Í- ùáõÙ ³ Ýí ׳ ñ û · ïíáõÙ » Ý ù ³ Õ ³ ù ³ ÛÇÝ áõÕ » õáñ ³ ï ³ ñ ïñ ³ ÝëåáñïÇ μáÉáñ ï » ë ³ ÏÝ » ñÇó (³ ÝÏ ³ Ë ë »÷³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ó » õÇó ): - ´³ óÇ ï ³ ùëÇÝ » ñÇó : - ² Ûá °: ² ñÓ ³ Ïáõñ ¹ Ç ³ ÝóÏ ³ óÙ ³ Ý í ³ Ûñ Ù » ÏÝ » Éáõ » õ í » ñ ³ - ¹³ éÝ ³ Éáõ ïñ ³ Ýëåáñï ³ ÛÇÝ Í ³ Ëë » ñÝ ¿ É ÷ áËÑ ³ ïáõóíáõÙ » Ý 600-Çó 10000 ¹ ñ ³ ÙÇ ã ³÷ áí ª Ï ³ åí ³ Í ³ ñÓ ³ Ïáõñ ¹ Ç ³ ÝóÏ ³ ó- Ù ³ Ý í ³ ÛñÇ Ñ » é ³ íáñáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï :
- ´ áÉáñÁ · Çï » Ý , áñ å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕ- Ý » ñÁ û · ïíáõÙ » Ý ³ Ýí ׳ ñ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÇó Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ·» ñ ³ ï » ëã ³ Ï ³ Ý μÅßÏ ³ Ï ³ Ý ÑÇÙÝ ³ ñÏÝ » ñáõÙ : Æ ± Ýã ßñç ³ Ý ³ Ï » Ý ÁÝ ¹· ñÏáõÙ μáõŽÝÝáõÃÛ ³ Ý Í ³ í ³ ÉÝ » ñÁ :
-ä ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ , ·» ñ ³ ï » ëã ³ - Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý μáõÅÑÇÙÝ ³ ñÏÝ » ñáõÙ áñ ³ ÏÛ ³ É μáõÅû · - ÝáõÃÛáõÝ ëï ³ Ý ³ Éáõó μ ³ óÇ , ³ ÝÑñ ³ Å » ßïáõÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ ³ Ýí- ׳ ñ û · ïíáõÙ » Ý ÐÐ ï ³ ñ ³ ÍùáõÙ · áñÍáÕ μáÉáñ Ï ³ ñ · Ç μÅßÏ ³ - Ï ³ Ý ÑÇÙÝ ³ ñÏÝ » ñÇ μáõÅÍ ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÝ » ñÇó :
- º à » ½ÇÝíáñÇÝ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿, ³ ë » Ýù , ëñïÇ íÇñ ³ Ñ ³ ïáõ- ÃÛáõÝ , Ý ³ Ï ³ ñá ± Õ ¿ ³ Ýí ׳ ñ û · ïí » É ³ Û ¹ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛáõÝÇó : ² ÛëÇÝùÝ` μÅßÏ ³ Ï ³ Ý Ã ³ ÝÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ñ ³ - ëá ± õ » Ý ½ÇÝíáñÇÝ : - ² Ýßáõßï : -ÊÝ ¹ ñáõÙ » Ù` å ³ ïÙ » ù Ý ³» õ å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝ-
Í ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ ïñíáÕ ³ ñÓ ³ Ïáõñ ¹ Ç Ï ³ ñ · Ç Ù ³ ëÇÝ :
-ä ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ß ³ ñù ³ ÛÇÝ Ï ³ ½ÙÇ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ ïñ ³ Ù ³¹ ñíáõÙ ¿ ³ ñÓ ³ Ïáõñ ¹. ß ³ ñù ³ ÛÇÝÝ » - ñÇÝ` 15 ûñ , ë » ñÅ ³ ÝïÝ » ñÇÝ » õ ³ í ³· Ý » ñÇÝ` 20 ûñ ï » õáÕáõÃÛ ³ Ùμ : Ðñ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ áñáßÙ ³ Ùμ` å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ß ³ ñù ³ ÛÇÝ Ï ³ ½ÙÇ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ Ï ³ ñáÕ ¿ ïñí » É ÙÇÝã » õ 5 ûñ ï » õáÕáõÃÛ ³ Ùμ Éñ ³ óáõóÇã ³ ñÓ ³ Ïáõñ ¹ ` » ÉÝ » Éáí ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý áõëÙ ³ Ý Ï ³ Ù Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý μ ³ ñÓñ óáõó ³ ÝÇßÝ » ñÇó , ÇëÏ ³ ÙáõëÝ ³ ó ³ ÍÝ » ñÇÝ` » õë 5 ûñ` í » ó ³ ÙÇëÁ Ù » Ï ³ Ý ·³ Ù :
³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ ÏñÃáõÃÛáõÝ ëï ³ Ý ³ Éáõ ³ ëå ³ ñ » ½áõÙ Ç ± Ýã ³ ñïáÝáõÃÛáõÝÝ » ñ áõÝ » Ý :
-ä » ïáõÃÛáõÝÁ » ñ ³ ßË ³ íáñáõÙ ¿ å ³ ñï ³¹ Çñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÇó ½áñ ³ óñí ³ Í ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇ ( ½áñ ³ óñí » Éáõó Ñ » ïá` » ñ » ù ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ) ÁÝ ¹ áõÝ » ÉáõÃÛáõÝÁ å » ï ³ Ï ³ Ý áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ëï ³ ïáõÃÛáõÝÝ » ñ å » ïå ³ ïí » ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ
4
- º à » ½áñ ³ óñí ³ Í ½ÇÝíáñÁ Ý ³ Ëù ³ Ý ½áñ ³ Ïáãí » ÉÁ ³ ßË ³ - ï » É ¿, Ï ³ ñá ± Õ ¿ ½áñ ³ óñí » Éáõó Ñ » ïá ß ³ ñáõÝ ³ Ï » É ³ ßË ³ ï ³ ÝùÁ ÝáõÛÝ í ³ ÛñáõÙ , à »± åÇïÇ Ýáñ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ÷ ÝïñÇ :
-Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý ï ³ ñ ³ ÍùáõÙ · áñÍáõÝ » áõ- ÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝáÕ μáÉáñ · áñÍ ³ ïáõÝ » ñÁ å ³ ñï ³ íáñ » Ý ÙÇÝã » õ ½áñ ³ Ïáãí » ÉÁ Çñ » Ýó Ùáï ³ ßË ³ ï ³ Í Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝ- Í ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇó ³ ñÓ ³ Ïí » Éáõó Ñ » ïá » ñÏ ³ Ùë- Û ³ Å ³ ÙÏ » ïáõÙ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ÁÝ ¹ áõÝ » É Ý ³ ËÏÇÝÇó áã ó ³ Íñ å ³ ßïáÝáí : ´³ óÇ ¹ ñ ³ ÝÇó , ³ ßË ³ ïáÕÝ » ñÇ Ãí ³ Ï ³ ½ÙÇ Ï ³ Ù Ñ ³ ëïÇùÝ » ñÇ Ïñ ׳ ïÙ ³ Ý Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ÛÉ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ å ³ ÛÙ ³ Ý- Ý » ñÇ ¹» åùáõÙ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ß ³ ñù » ñÇó ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí ³ ñÓ ³ Ïí » Éáõó Ñ » ïá Ù » Ï ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÝ û · ïíáõÙ » Ý Çñ » Ýó ³ ßË ³ ï ³ ï » ÕÁ å ³ Ñå ³ Ý » Éáõ Ý ³ Ë ³ å ³ ï- íáõÃÛ ³ Ý Çñ ³ íáõÝùÇó :
³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÁ ÝáõÛÝå »± ë û · ïíáõÙ » Ý áñáß ³ ÏÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý » ñ ³ ßËÇùÝ » ñÇó » õ ³ ñïáÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇó , Ù ³ ëÝ ³ íáñ ³ å » ë` ³ Ýí- ׳ ñ μáõÅû · ÝáõÃÛáõÝ ëï ³ Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝùÇó :
-¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÁ û · ïíáõÙ » Ý ³ Ýí ׳ ñ μáõÅû · ÝáõÃÛáõÝ ëï ³ Ý ³ Éáõ Çñ ³ íáõÝùÇó Ñ ³ Ù ³ å ³ - ï ³ ëË ³ Ý ·» ñ ³ ï » ëã ³ Ï ³ Ý μáõÅÑÇÙÝ ³ ñÏÝ » ñáõÙ : º à » ³ ÝÑñ ³ - Å » ßï ¿ ` Ý ³» õ Ñ ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý μáÉáñ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý ÑÇÙÝ ³ ñÏÝ » - ñáõÙ : ä » ïù ¿ Ýß » Ù , áñ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ å » ïå ³ ïí » ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óíáõÙ » Ý ³ ÛÝåÇëÇ Ã ³ ÝÏ ³ ñÅ » ù Ýáñ ³· áõÛÝ ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » ñáí μáõÅÑ » ï ³ ½áïáõ- ÃÛáõÝÝ » ñ , ÇÝãåÇëÇù » Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · ã ³ ÛÇÝ , Ù ³· ÝÇë ³ -é » ½á- Ý ³ Ýë ³ ÛÇÝ ïáÙá · ñ ³ ýÇ ³ Ý , ÏáñáÝá · ñ ³ ýÇ ³ Ý » õ ³ ÛÉÝ : ´³ óÇ ¹ ñ ³ ÝÇó , Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåíáõÙ ¿ Ý ³» õ ÑÇí ³ Ý ¹³ Ýáó ³ ÛÇÝ å ³ Û- Ù ³ ÝÝ » ñáõÙ íÇñ ³ μáõÅ ³ Ï ³ Ý » õ à » ñ ³ å » õïÇÏ μáõÅû · ÝáõÃÛáõÝ : úñ » Ýùáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ï ³ ñ · áí μÅßÏ ³ Ï ³ Ý ëå ³ ë ³ ñÏáõÙÇó û · ïí » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÁ å » ïù ¿ ¹ ÇÙ » Ý Ùáï ³ Ï ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÑáëåÇï ³ É Ï ³ Ù ³ Ûó » É » Ý ¼àô é ³ ½Ù ³ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝ` Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí Ñ » ï » õÛ ³ É ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ .
. ï » Õ » Ï ³ Ýù ï ³ ñ ³ Íù ³ ÛÇÝ ½ÇÝÏáÙÇë ³ ñÇ ³ ïÇó` áñ ¹ áõ å ³ ñ- ï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ù » ç · ïÝí » Éáõ í » ñ ³ μ » ñ- Û ³ É ,
. å ³ ñï ³¹ Çñ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ù » ç · ïÝíáÕ
³ ÝÓÇ ÍÝÝ ¹ Û ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ å ³ ï ×» ÝÁ , . ÍÝáÕÇ ³ ÝÓÝ ³· ñÇ å ³ ï ×» ÝÁ , . Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý μÅÇßÏ Ù ³ ëÝ ³·» ïÝ » ñÇ » ½ñ ³ Ï ³ óáõ-
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ÃÛ ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ ÝÁ : ² Û ¹ Íñ ³· ñÇ ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ ë » ñï Ñ ³ Ù ³ - · áñÍ ³ Ïó » Éáí ÐÐ ³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ » õ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ñó » ñÇ Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï ª ÙÇ ³ ÛÝ 2016à . º ñ » õ ³ Ý ù ³ Õ ³ ùáõÙ » õ Ù ³ ñ- ½ » ñáõÙ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåí ³ Í §³ ßË ³ ï ³ ÝùÇ ïáÝ ³ í ³×³ éÝ » ñÇÝ ¦ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É » Ý ÙÇÝã » õ 55 ï ³ ñ » Ï ³ Ý » ñÏ ³ ñ ³ ÙÛ ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý 240 Ï » Ýë ³ Ãáß ³ Ï ³ éáõÝ » ñ » õ ÙÇÝã » õ 45 ï ³ ñ » - Ï ³ Ý 2-ñ ¹ » õ 3-ñ ¹ ËÙμÇ 624 ½ÇÝÑ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñ : ² ñ ¹ ÛáõÝùáõÙ` Ù » ñ ß ³ Ñ ³ éáõÝ » ñÇó 146-Á ³ å ³ Ñáíí » É ¿ ³ ßË ³ ï ³ Ýùáí , ÇëÏ 38-Á ëï ³ ó » É Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ :
³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ » ñÁ Ï ³ ï ³ ñ » ÉÇë ½áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÁ ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõ- ÃÛáõÝ áõÝ » Ýá ± õÙ » Ý û · ïí » Éáõ § È » éÝ ³ ÛÇÝ Ð ³ Û ³ ëï ³ Ý ¦ Ñ ³ Ý · ëïÛ ³ Ý ïáõÝ- ³ éáÕç ³ ñ ³ ÝÇ Í ³ é ³ ÛáõÃÛáõÝÝ » ñÇó :
-2016Ã. ÁÝà ³ óùáõÙ 178 ½áÑí ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ÁÝï ³ - ÝÇùÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÇ » õ Ñ ³ ßÙ ³ Ý ¹³ Ù ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ³ éáÕç ³ - ñ ³ Ý ³ ÛÇÝ μáõÅáõÙÁ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåí » É ¿ § È » éÝ ³ ÛÇÝ Ð ³ Û ³ ëï ³ - ÝáõÙ ¦: ÀÝà ³ óÇÏ ï ³ ñáõÙ Ý ³ Ë ³ ï » ë » É » Ýù ÏñÏÝ ³ å ³ ïÏ » É ³ Û ¹ óáõó ³ ÝÇßÁ :
³ ñáÝ ² éáõß ³ ÝÛ ³ Ý , äÜ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ - Ï ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý Íñ ³· ñ » ñÇ ÁÝ ¹· ñÏáõÙÝ áõ Í ³ í ³ ÉÝ » ñÁ , ÇÝã Ëáëù , Ï ³ ñ » õáñ » Ý , ë ³ Ï ³ ÛÝ ³ é ³ í » É Ï ³ ñ » õáñ ¿, áñ » õ ° ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÁ , » õ °, ³ é ³ í » É » õë , ½áÑí ³ Í ½ÇÝíáñÝ » ñÇ ÁÝï ³ ÝÇùÝ » ñÇ ³ Ý ¹³ ÙÝ » ñÁ , ½ÇÝÑ ³ ßÙ ³ Ý- ¹³ ÙÝ » ñÁ » õ ½ÇÝÃáß ³ Ï ³ éáõÝ » ñÁ ½ ·³ Ý-Ñ ³ ëÏ ³ Ý ³ Ý` Ï ³ ÙÇ Ï ³ éáõÛó , áñÁ Ï ³ Ý · Ý ³ Í ¿ Çñ » Ýó ÃÇÏáõÝùÇÝ , áñï » Õ ÏÁÝ ¹ áõÝ » Ý , ÏÉë » Ý áõ Ù » Ý ³ Ï ã » Ý ÃáÕÝÇ Çñ » Ýó :
-Ø» Ýù å » ïù ¿ ÉÇÝ » Ýù Ýñ ³ ÝóÇó Ûáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñÇ ÏáÕùÇÝ , ë ³ Ù » ñ ³ é ³ çÇÝ å ³ ñï ³ Ï ³ ÝáõÃÛáõÝÝ ¿: Ø » ñ í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ Çñ μáí ³ Ý ¹³ ÏáõÃÛ ³ Ùμ áõ · áñÍ ³ éÝ ³ Ï ³ Ý ÉÇ ³ ½áñáõÃÛáõÝÝ » ñáí ÙÇ ³ ÛÝåÇëÇ Ï ³ éáõÛó ¿, áñÇ Ù ³ ñ ¹³ ëÇñ ³ Ï ³ Ý Ùáï » óáõÙÝ » ñÁ å » ïù ¿ ¹ ñë » õáñí » Ý ß ³ Ñ ³ éáõÇ Ñ » ï ß ÷ í » Éáõ ³ é ³ çÇÝ ÇëÏ å ³ ÑÇó : ² ÝáõÙ » Ýù ³ Ù » Ý ÇÝã , áñ Ù ³ ñ ¹ ÇÏ Çñ » Ýó Çñ ³ å » ë å ³ ßïå ³ Ý- í ³ Í ½ ·³ Ý : ¼ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇ ëáóÇ ³ É ³ Ï ³ Ý å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý ¹ éÝ » ñÁ ÙÇßï μ ³ ó » Ý Ù » ñ μáÉáñ ß ³ Ñ ³ éáõÝ » - ñÇ ³ éç » õ : Úáõñ ³ ù ³ ÝãÛáõñ ûñ Ù » Ýù ÁÝ ¹ áõÝáõÙ » õ Ù » ñ Çñ ³ í ³ ëáõ- ÃÛ ³ Ý ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñáõÙ ÉáõÍáõÙ » Ýù ï ³ ÉÇë ³ éÝí ³ ½Ý 70-80 ³ Û- ó » ÉáõÝ » ñÇ ËÝ ¹ ÇñÝ » ñÇÝ :
-ÞÝáñÑ ³ Ï ³ ÉáõÃÛáõÝ ß ³ Ñ » Ï ³ Ý ½ñáõÛóÇ Ñ ³ Ù ³ ñ : ¶² Ú ² Ü º äàÔàêÚ ² Ü
ÂÆì 5 (1176) 8 - 1 4 ö ºîðì²ðÆ 2017 ¼ÆÜ̲è²ÚàÔܺðÆ êàòÆ²È²Î²Ü ä²Þîä²ÜàôÂÚàôÜ -ä ä³ñáÝ ²éáõß³ÝÛ³Ý, ÓÙ»é³ÛÇÝ ½ áñ³ÏáãÁ μ³Ý³ÏÁ ѳ- Ù³Éñ»É ¿ ÝáñÁÝͳ ½ÇÝíáñÝ»ñáí: àñá±Ýù » Ý å³ñï³¹Çñ ųÙÏÏ»- ï³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñǪ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ùμ ë³ÑÙ³Ýí³Í Ç ñ³- íáõÝùÝ»ñÁ, ë áóÇ³É³Ï³Ý »ñ³ßËÇùÝ»ñÝ áõ ³ñïáÝáõà ÃÛáõÝÝ»ñÁ: -êÏë»Ýù å³ñï³¹Çñ ųÙÏ»ï³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ ïñ- íáÕ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÃÛáõÝÇó: ä³ñï³¹Çñ ųÙÏ»ï³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ ÐРϳé³í³ñáõÃÛ³Ý ë³ÑÙ³Ý³Í Ï³ñ·áí í׳ñíáõÙ ¿ ¹ñ³Ù³Ï³Ý ³å³ÑáíáõÙ ³Ùë³Ï³Ý 3400-5300 ¹ñ³ÙÇ ã³÷áíª Áëï ½ÇÝíáñ³Ï³Ý Ïá ppppp΂p0ppppH00H0ppp0H0ppH0H0pH0pppBpppppH0pH30pp0pppp0ppH00pppH0pBppH0H00pH00ppppppH0H0Έ00ppH00pBppppppH0H0ppp0H00K00pppp00H0H0pppp0pBppH0ppH00Έ00ppH00ppH0H0pppH0H0H00pp°ppN00pppˋpp0䰮H0ppH0pppppppp0pppH0ppKBpppp0pppp0ppppppH0ppppppppH000BpppppH0p0ppppppppp0ppH0pBpppNpppX0pppppH0pppppH0ppppppppppH0ppp0p°ppppppppp0ppH00ppppH0ppppppppppH0pKBpp0pppp0H0ppppppH0ppN00000ppppBppK0H0ppppH0pppppH0pppppH00pp0ppBppppK0H0pH0H0ppppH00pH0H0ppp0pppppKH0pppppH0ppH0ppppppppppp000pppNp0pppK0ppH0ppppppppH30pH0ppppppppH0H0KBpH0pps0K0pppppH0pp0ppH0pBppppH00pppH0pp0pp0ppppppH0ppBH0ppppppppH0ppppH0pppppppH0pKBH0ppppppH0p0pppppH0pppH0pKBH0ppppppH0pH0ppppppp0ppX0pppBpp0ppppH 0pp0pNpppppK30pH0H0pNppppppppH0H0H0H0ppppH00ppppKBpp0pppppN0H0ppps0pppH00ppp30Bp°pH0pppH00N00ppH0s0pp00ppppH0H0BpH00pppppH0H0ppppK00H00p L00H MB°ppppH00pp0ppppH00ppps0ppBppppppH00N0000pppH0H00H30pp00ppp0H00H0KB00H0H0ppp0H0ppNppppH0ppppppppH0H0ppppppppppH0Έ0찬ppKH0pH0pppppppppppppH0ppH0H0p0s0ppppBppppppH0H0pppN0ppppppK0ppp0pppBpppppH0K0ppppH0ppH0H00000pppppKBpppH0ppppH0ppp0pppppH0ppppBppppppp0pppppH0ppppppp0pBp0pH0ppppH0pppppppp0pppppp0ppKBpp0ppH0ppppppH0pH0s0ppppKB000000000000000ppp00000pppppppp0ppBpppppH0ppppH0p000 ppH0p°pH0pppppH0갮00000簬0氬00p°pppH0pppp00ppH0ppppppH0H0pppBH0pppppppppN00ppH0pppppH0ppppBpppH0ppH0ppppppH0ppH00pH0p°H0pppN000ppp0ppppppppH000pKBpppH0ppH0pppH0H0pppH0ppppppH0ppBppp30pppH0pp 0p0pppH0pNp00ppp΂pp0ppppp0ppH0pH0ppppH0H0ppBpppppH0pppppH0ppH0H0pppppppH0B p L 0ppp0pp0ppH0ppppp0pBpH0pp0pppppppH0p΂p0ppppH0K0H0H0pppH0ppH0pppppKBppH0pppH00H00ppH30pH0H0pppppp0H0p°BpH0pH30pH0ppppppppN0ᰬpp°pp0H0ppppppH30ppppppppH0H0ppppNp0ppH0ppH0ppppppppK0pBH0pppH30pppppppppppH0ppH30pppBpppppH0pppp300ppppppH0pppppH0pKBH0pppH0H000pppppH0ppppH30pppH0p30pBH0pppppp30pppppppppppp΂p0pppppH00pppp000pK0p0H0pppKBppK0p0pppH00ppH00pH00H30pH0H0ppKBpppΈ0ppX30pH0p0pppppppppH0H0BppH0H0H0ppppNpppp΂p₰pppppH0X0ppH0H0H0H0ppH0ppH0H0KBppppppH0pppH0ppppp0p0pNp0ppH0ppH 0ppppH0ppH0pp°ppppppppH0pppppppH00ppppK0ppppBpX MH0K0pppppH0H0pppX 0H0ppppps0pppp0pppps0pppH0ppH0pppKBH0ppH0pp0ppppppppH0ppH00ppBppH H0H0ppppps0pppp0ppppX0ppppH0pKBpppH0pppH0H0ppppH30pH0ppppp0pppppppX0p H0X0p0pH0p0pNp0ppH0ppH0ppppppppH0pppppBpppH00pppppH00pp0pppppppppH0pppNp0pppppH0ppppppH00pppH0pppppBppppppp0pppppH0ppppp 0pppppppp°pX0pH0pp0pppppJH0ppppppppppppH0pBppppppH0pppppppH0pppp0ppppBp0H0ppppH0H0ppppH0H0pH0H0pppppH00BH000pppH00pppppppp0H0H00ppppH0pppBpppH0ppppK0H0p0ppH0pH0pp΂p0p00pppppH0pppppH0pppppppKBppH0ppppH30pppH0pppppppH0ppppH0BppH0ppppppH0pp0pp0H0ppH0pKBppppppH0pppH0pppp0ppppp0pH0ppB0ppppH0pp0ppppppH0pp0p0pBppppN000ppp0pppp0ppp0Bpppp0ppH0ppp0H0ppH0ppKBpp0pppppH0pppH0pppp0ppp0ppppH0ppBppppp0pH0p0pp0pppppH0ppppppppBpppH0H0pp0pH0ppppppH0ppBpppH0pppppp΂p0ppH0ppH0pppppppp0H0ppppp°pppppH0H0ppppp00pppH00H0H0pp0ppBp°ppp0H00pppppppppp0H0ppppp00pKBH30ppppppppH0pppH0pppppp΂p0ppppppp0pppppp0pppppH0pppH0BppH30ppppppppH0pppH0pppppp0pppBH0pH30pppppppppppN00pppBp00pH0ppppppH30pppH30pH0pppppBpppN00H00pK0pH0pppppp0pppp0ppppp°ppH0pppp0ppppH0pppppH0H0ppB0pppH0pppppH0pppppppH30pppppppKBppppK0ppH0H0pppK0pppppKBppH0pppppK0pppppppH0H0pN00°ppp0pppppppH00pH0ppppppH0pBppppppH0pp0pppH0H0ppp30ppppppppNppppH0ppppH0ppH30pH0ppppp°pppH0ppH0pppH0ppH0pppppp0pKBpp0pppppH0pH00ppH0pp0pppppBpppH0H0pH0000ppp0pH0ppppppXpppppH0ppH0ppK0ppH0pppH0ppppp0ppppH0pKBpH0ppH0ppppppH0p0ppppH0pp0KBK0pppH0ppH0ppppppH0p0pppBp0ppppH0pp0ppK0pppp0ppp0ppK0pppH30p0pppp0pppKB0000000氬0Ⱜ0000氬000మ0H0ppppppN0H0ppp0ppppH0p0ppBpppppH000pp0H0ppH0ppp0pBppppH0p0pH Mˈ0ppH0pppppH0H0pKBppppH0pppppH0pp0pppppppppH0H0ppH MH0pH0ppp0pppppBppppH 0ppppppH0H0ppH H0pBH ppH0H ppH0s0 0ppppppppN0ppppppppXpH0pppppp M pH0pppppH00pppK0Œ pH0H0ppH0pppppNp0pppH0ppppppppppH00pp0H0pKBpH0pppppppp0pppp00pppppH0H0ppppppKBBppH0pppppppH0H00pppH00ppH00pppppp0ppppppppp΂ppH0 ppKp‹L Mˈ0pppppH M0ppppH0pppppppp0ppBpp0ppppp0H0ppppH0pppppppp0pppBppH30ppppppH0pppppH000ppH00Bpppp00p0pppH0pH0pH0pppH0BpppNp0ppH00ppppK000pppppppp0ppBH0pppppH0ppppH0ppH0H0ppp°pppppppH0H0H0H0ppppK00p00pK0pppH0K0BppH00pppH0 0H0H00p0H0pppppppK00p 00pppH0pppppH0ppppppp0pppppp0pppppK0H0pppKBppppH00H0H0pppppppH0H0KppppX00H0°ppp0H0pH00ppH000pp0ppppK0ppH00ppppppKpH0pH0H0p00H0ppp0pp΂p0pH0pH00pppH0ppp0pppppppp0pppK0°pH0pH0ppppppppH0Έ00H0pppppppH0H30KBppppps0pH0pppppH0ppppppppppppH0p°pp0ppp00pp0ppppH0pppppppH0pB0ppppppH0pppp0p0pppH0pH00pp΂pppH0pH0pH0p0pH0ppp0pp0pp0ppKBpH0pN00ppppppp0ppH0ppppKBH0ppppH0ppppH0p300H0pH30pppH0pppppBp0pN0pppppppH0H0ppH0ppppppppH0H0pH0pppKBH0pppppppH0ppppppH0pH0p0ppppH N 0Bppppp0pppppNp炰pppppppppH0pH0pppp0ppN氬000000氬