Հայ Զինվոր - Page 16

ÂÆì 5 (1176) 8 - 1 4 ö ºîðì²ðÆ 2017 ÷áñÓ»ù ÉáõÍ»É Ä²Ø²ÜòÆ ²ÜÎÚàôÜ. êβܸÆܲìÚ²Ü Ê²â´²è Ø³ï »ñÏáõ ù³ÛÉÇó ¶áõÙ³ñáõÙ ²éÇà ²Õ³ã³Ýù ´Õ³í»É гٳϳñ· λñáÝ ´áõë³ÑáÕ ¼³ñ·³óáõÙ ØdzÝÇß ÃÇí ¶»ï« ÐÐ üáÛ» êåÇï³ÏÝ»ñª ²f2, Üd2, öc8 ê»õ»ñ` ²h2 Ðá ® ØÇÝ ÎÇë³ÉáõëÇÝ îñ³Ùí³Û« ³íïáμáõë æ³í³Ñ³é- É³É ® ØáÉáñ³Ï ®¬ ѳݷãÇ Ü³Ëáñ¹ ËݹñÇ É áõÍáõÙÁ 1© öh1 ÂÕû ó÷áÝ êåÇï³ÏÝ»ñÝ ëÏëáõÙ »Ý »õ ѳÕÃáõ٠γϳã üñ³Ýëdz- óÇ ýáõïμá- ÉÇëï øáõÝ μ»ñáÕ ¹»Õ ®¬ ¸³μÇ øݳë»ñ êÝÏÇ ï»ë³Ï 4x4 î³Ëï³ÏÇ ÷áõß ¶Ûáõï³ñ³ñ èáõë ÝϳñÇã ¶ÛáõÕ« ÐРгÛÏ³Ï³Ý ³Ùë³ÝáõÝ ´áßÇ Í³Ëë³ÍÁ Ðáíï³ßáõ- ß³Ý Ô³÷³Ù³ γݳãÇ ÖÇ·« »é³Ý¹ ²é³í»É³- ·áõÛÝ Ì³é³ï»- ë³Ï ¸áß³μ һ鳷Çñ ¶»ï« Æï³Édz ܳËáñ¹ ËݹñÇ ÉáõÍáõÙÁ ® ²É³Ý äá ²Ïé³ ä³ßï³- ÙáõÝùÇ ³é³ñϳ ì³ñë гÛÏ ´ÅßÏÛ³Ý ® Ðá³ 1© ab4! a:a1 2. cb2 a:c3 3. d:b2 f:d4 4. fg3 h:f2 5. g:a7x: ÜÛáõóå»ë ³å³Ñáí êºð¶ºÚ ¸²ìÂÚ²Ü êåáñïÇ í³ñå»ïáõÃÛ³Ý Ã»ÏݳÍáõ ÂÇí 2 -á á õÙ èáÛ ® ¥ýáõï쩤 ì³Ûñ ïå³·ñí³Í ëϳݹÇݳíÛ³Ý Ü»ñùÇÝ ûñ·³Ý ˳ãμ³éÇ ® γñí³Û §¼³Ý·Á ® »Õ³í¦ ²å³éÇÏ ¥ÅáÕ©¤ àñÓ å³ï³ë˳ÝÝ»ñÁ ø ² Ô ² ø ² ä º ²ñ·³ëÇù ì ¸»ÙùÇ Ù³ë Î ä à Â Æ Î Ð Øß³Ï»É »Ý §¶ñ³¹Ç¦ Ýáñ ³ñÏ»ñ ´»É³éáõë³Ï³Ý Öß·ñÇï ¾ É»Ïïñ³Ù»Ë³ÝÇϳÛÇ ·áñͳñ³ÝÁ Ù ß³Ï»É ¿ 黳ÏïÇí ³ñÏ»ñÇ Ý áñ ï»ë³Ï³ÝÇ §¶ñ³¹¦ ѳٳ½³ñϳÛÇÝ Ï ñ³ÏÇ é »- ³ÏïÇí Ï ³Û³ÝùÇ Ñ ³Ù³ñ: Ü áñ é ³½Ù³ÙûñùÁ Ý ³Ëáñ¹Ý»ñÇó Ñ ½áñ ¿ ¨ áõ- ÝÇ ³ í»ÉÇ Ù»Í Ñ»é³Ñ³ñáõÃÛáõÝ: ú ñÇݳϪ 9 M521MÁ ѳٳñ³ÝÇßÇ é»³Ï- ïÇí ³ ñÏÝ áõÝÇ ÙÇÝ㨠40 ÏÙ ËáóÙ³Ý Ñ»é³Ñ³ñáõÃÛáõÝ, Ç ï³ñμ»ñáõÃÛáõÝ Çñ ݳËáñ¹Çª 9 M22Ó Ñ³Ù³ñ³ÝÇßáí ÑñÃÇéǪ ÙÇÝ㨠2 0 ÏÙ Ë áóÙ³Ý Ñ Ý³- ñ³íáñáõÃÛ³Ý: ú ¹³ÛÇÝ å³ÛÃÛáõÝ ³ å³ÑáíáÕ é³¹Çáå³ÛÃáõóÇãÇ ÏÇñ³é- Ù³Ý ¹ »åùáõÙ Ýáñ Ù á¹»ÉÇ ³ ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛáõÝÝ ³í»É³ÝáõÙ ¿ 4 -7 7 ³Ý·³Ù: 9M522MÁ 黳ÏïÇí ³ ñÏÇ Ñ ½áñáõÃÛáõÝÝ ¿É ݳËáñ¹Çó ³ í»ÉÇ ¿ 5 -7 7 ³Ý- ·³Ù: Ê áóÙ³Ý Ñ »é³Ñ³ñáõÃÛáõÝÁ 3 4 ÏÙ ¿ : 122ÙÙ-³ ³Ýáó 黳ÏïÇí ³ñÏ»ñÝ ³ ñ¹»Ý ´ »É³éáõëÇ ½ ÇÝí³Í á õÅ»ñÇ ëå³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý Ù»ç » Ý: ´©ØàìêºêÚ²Ü ìϳ۳·Çñ` 177. ¸³ëÇã` 69240 гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÁ` §Ð³Û ½ÇÝíáñ¦ ûñÃÇ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 07.02.2017 îå³·ñí³Í ¿ §Ð»Ý³Ï»ï¦ ö´À-áõÙ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 гëó»` ºñ»õ³Ý, ØáëÏáíÛ³Ý 5 21-4 46, 52-2 21-5 53 лé. 52-2 e-m mail: hayzinvor@mil.am ¶ÇÝÁ` 100 ¹ ñ³Ù îå³·ñíáõÙ ¿ 1993Ã. ³ åñÇÉÇó î ² ð Î Ú ð Ô ² Ü ð ² Ø ² Î ² àô Ü ² ê ² Ø ² Ú Ü ² ä ² î Î ²  à î Ø ² ² à Ü ð ² È ² ð î Æ ð à Î ² ´ Ü ² ä ² ê î ² Î ² º à î ä ² ä àô Æ ð ê Ð ¼ ¶ Î º ì Ú ê Æ è ê ä ² î ê ² Î Æ ä Î ² ² È ² ö â Æ ð ð î º º à Ú º à Ü Æ Ü ¸ î àô È ð È Æ Ø ¸ ² ð ² Ü º È Ü Æ ² Î Æ È Ø Ü ² ² ê ² ¶ Ú ð àô Ú ¸ ¶ Ü ² ² î ² Ð ² Ü ¶É˳íáñ ËÙμ³·ñÇ äÄÎ ê²ØìºÈ вðàôÂÚàôÜÚ²Ü