Հայ Զինվոր

ISSN 1829-2585 17005 9 771829 258002 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²ÞîàܲºðÂ Â Æ ì 5 ( 11 7 6 ) 8 - 14 öºîðì²ðÆ 2017 w w w. h a y z i n v o r. a m ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðÆ ä²ÞîàÜ²Î²Ü ²ÚòÀ Æð²ÜÆ ÆêÈ²Ø²Î²Ü Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ìÇ- ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ·É˳íáñ³Í å³ï- íÇñ³ÏáõÃÛáõÝÁ ÆÆÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ³ç³ÏóÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ Ðáë»ÛÝ ¸»ÑÕ³ÝÇ Ññ³í»ñáí ÑáõÝí³ñÇ 30-ÇÝ å³ßïáÝ³Ï³Ý ³Ûóáí Ù»ÏÝ»É ¿ñ Æñ³ÝÇ ÆëÉ³Ù³Ï³Ý Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝ: гÛÏ³Ï³Ý å³ïíÇñ³ÏáõÃÛ³ÝÝ Æñ³ÝáõÙ ëå³- ëáõÙ ¿ÇÝ£ ܳ¨ª ïáÝ³Ï³Ý »ñ³Ý·Ý»ñáí« ù³ÝÇ áñ ³ÛóÁ ѳÙÁÝÏÝáõÙ ¿ñ Çñ³ÝóÇÝ»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳñ¨áñ³·áõÛÝ ïáÝ»ñÇó Ù»ÏǪ ÆÙ³Ù ÊáÙ»ÛÝÇÇ ³ù- ëáñÇó í»ñ³¹³éݳÉáõ ûñí³Ý£ ¸ñí³·« áñÁ ÑÛáõñÁÝ- ϳÉáÕ ÏáÕÙÁ ß³ï ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ¿ñ ѳٳñáõÙ£ Æñ³Ý ³Ûó»É»Éáõ Ññ³í»ñÝ ëï³óí»É ¿ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ý³Ë³ñ³ñ Ý߳ݳÏí»Éáõó ³ÝÙÇç³- å»ë Ñ»ïᣠºí ¹³ å³ï³Ñ³Ï³Ý ã¿ñ£ øÝݳñÏí»- ÉÇù ûٳݻñÁ ß³ï ¿ÇÝ© гÛ-Çñ³Ý³Ï³Ý ѳٳ- ·áñͳÏóáõÃÛáõÝÁ ½³ñ·³ÝáõÙ ¿ ïÝï»ëáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ï³ñμ»ñ ×ÛáõÕ»ñáõÙ« ³ÛÝ μ³ñÓñ ٳϳñ¹³- ÏÇ íñ³ ¿ ù³Õ³ù³Ï³Ý« ÇÝãå»ë ݳ¨ Ùß³Ïáõó- ÛÇÝ Ñ³ñÃáõÃÛáõÝÝ»ñáõÙ« ë³Ï³ÛÝ å³ßïå³Ý³Ï³Ý áÉáñïáõÙ ³éϳ Ý»ñáõÅÁ ÉdzñÅ»ù ãÇ Çñ³óíáõÙ£ ØÇÝã¹»é ¹ñ³ ϳñÇùÁ ϳ« ¨ »ñÏáõ ÏáÕÙÝ ¿É ÷³ë- ïáõÙ »Ý ¹³£ ÊݹÇñÝ ³é³í»É ϳñ¨áñíáõÙ ¿ ï³ñ³- ͳßñç³Ý³ÛÇÝ ½³ñ·³óáõÙÝ»ñÇ Ñ³Ù³å³ïÏ»ñáõÙ« »ñμ ÙÇç³½·³ÛÇÝ ³Ñ³μ»ÏãáõÃÛáõÝÁ Ýáñ ßñç³Ý³Ï- Ý»ñ ¿ ÷áñÓáõÙ ·ñ³í»Éª ѳ۳óùÝ áõÕÕ»Éáí ݳ¨ ¹»åÇ ÎáíÏ³ë£ Â»Ù³Ý ³é³Ýóù³ÛÇÝÝ»ñÇó ¿ñ Æñ³ÝÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý ¨ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ³ç³ÏóÙ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ Ðáë»ÛÝ ¸»ÕѳÝÇ Ñ»ï ѳݹÇåÙ³Ý ÁÝóóùáõÙ£ ì»ñçÇÝ ï³ñÇÝ»ñÇ ½³ñ- ·³óáõÙÝ»ñÝ ³å³óáõó»óÇÝ« áñ ÝáõÛÝÇëÏ ³Ù»Ý³- ϳÛáõÝ Ãí³óáÕ »ñÏñáõ٠ϳñ»ÉÇ ¿ ù³áë ëï»ÕÍ»É Å³Ù»ñÇ ÁÝóóùáõÙ£ ¸³ ·áñÍáÝ ¿« áñÁ å³ñï³¹- ñáõÙ ¿ ÙdzëÇÝ ³ß˳ï»Éª ϳÝË»Éáí ³ÝϳÛáõÝáõ- ÃÛ³Ý ó³Ýϳó³Í Ýáñ ûç³ËÇ ³é³ç³óáõÙ£ ²Ûë ¨ μ³½Ù³ÃÇí ³ÛÉ« ³Û¹ Ãíáõ٠ݳ¨ ³ñó³ËÛ³Ý Ëݹ- ñáõ٠ѳÛ-Çñ³Ý³Ï³Ý Ùáï»óáõÙÝ»ñÁ ÉdzñÅ»ù ѳ- Ù³¹ñ»ÉÇ »Ý: ²ñó³ËÛ³Ý ËݹÇñÁ é³½Ù³Ï³Ý Éáõ- ÍáõÙ ãáõÝÇ£ γñ·³íáñÙ³Ý ÙÇ³Ï áõÕÇÝ ù³Õ³- ù³Ï³ÝÝ ¿£ 2