Հայ Զինվոր - Page 7

7
Â Æ ì 3 4 ( 1 1 5 4 ) 7 - 1 3 ê º ä î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6
Èàôê ² ÜÎ ² ð ² ÚÆÜ è º äàðî ² Ä

³ Ù ÷ á ÷ í » óÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝùÝ » ñÁ

ê » åï » Ùμ » ñÇ 3-ÇÝ ¼àõ ½áñ ³ Ù ³ ë » ñÇó Ù » ÏáõÙ ³ ÝóÏ ³ óí » É ¿ § ¸Ûáõó ³ ½áõÝ ¦ áñ ³ Ï ³ íáñÙ ³ Ý Ï ³ ñ · ßÝáñÑ » Éáõ ³ Ù » Ý ³ ÙÛ ³ Ñ ³ Ù ³ - μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇ » ½ñ ³÷³ ÏÇã ÷ áõÉÁ , áñÇÝ Ý » ñÏ ³ » Ý » Õ » É ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÁ , ÐÐ ¼àô ¶ Þ å » ï , ·» Ý » ñ ³ É- · Ý ¹³ å » ï ÚáõñÇ Ê ³ ã ³ ïáõñáíÁ , μ ³ ñÓñ ³ ëïÇ- ׳ Ý ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ ÝÝ » ñ :
§ ¸Ûáõó ³ ½áõÝ ¦ Ñ ³ Ù ³ μ ³ Ý ³ Ï ³ ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÁ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ï ³ ñμ » ñ ½áñ ³ ÙÇ ³ íáñáõÙÝ » ñÇ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ áõ å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñ ³ ÛÇÝ ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ » õ ëå ³ Ý » ñÇÝ Çñ » Ýó ÑÙïáõÃÛáõÝÝ » ñÁ μ ³ ó ³ - Ñ ³ Ûï » Éáõ , Ù ³ ñï ³ í ³ ñ ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÝ ³ Ù- ñ ³ åÝ ¹» Éáõ , Ù ³ ñ½áõÙÝ » ñÇ , ýǽÇÏ ³ Ï ³ Ý áõ Ñá ·» μ ³ Ý ³ Ï ³ Ý ½ ³ Ý ³ - ½ ³ Ý ³ ñ ·» ÉùÝ » ñÇ áõ ÷ áñÓáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ ³ Õà ³ Ñ ³ ñÙ ³ Ý ÙÇçáóáí Ï ³ Ù ³ ÛÇÝ Ñ ³ ïÏ ³ ÝÇßÝ » ñÁ ½ ³ ñ ·³ óÝ » Éáõ » õ Ù ³ ñïáõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÁ μ ³ ñÓñ ³ óÝ » Éáõ ÛáõñûñÇÝ ³ Ï ÑÝ ³ ñ ³ íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ » éáõÙ : ú · áëïáëÇ 20-ÇÝ Ù » ÏÝ ³ ñÏ ³ Í ëïáõ ·³ ï » ëÇ ÁÝà ³ óùáõÙ ³ Ýó- Ï ³ óí » É » Ý ÙñóáõÛÃÇ ÷ áõÉ » ñáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ Í ëïáõ · áÕ ³ Ï ³ Ý í ³ ñ- Å ³ ÝùÝ » ñ , ýǽÇÏ ³ Ï ³ Ý » õ Ïñ ³ Ï ³ ÛÇÝ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ÙñóáõÛÃ- Ý » ñ , û ¹³¹» ë ³ Ýï ³ ÛÇÝ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý í » ñ ·» ïÝÛ ³ å ³ ñ ³ å- ÙáõÝùÝ » ñ , å ³ ñ ³ ßÛáõï ³ ÛÇÝ ÃéÇãùÝ » ñ áõ ï ³ ñμ » ñ ³ ñ ·» É ³· áïÇ- Ý » ñÇ Ñ ³ Õà ³ Ñ ³ ñÙ ³ Ý í ³ ñÅ ³ ÝùÝ » ñ : º ½ñ ³÷³ ÏÇã ÷ áõÉ ³ Ýó ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÝ áõÅ » ñÝ » Ý ã ³÷» É áõëáõÙÝ ³ Ï ³ Ý Ó » éÝ ³ Ù ³ ñïáõÙ :
§ ¸Ûáõó ³ ½áõÝ ¦ áñ ³ Ï ³ íáñÙ ³ Ý ÙñóáõÛÃÇ » ½ñ ³÷³ ÏÇã ÷ áõÉÇ ³ í ³ ñïÇÝ É ³ í ³· áõÛÝ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÇÝ ËáñÑñ ¹³ Ýß ³ Ï ³ Ý ë » õ μ » - ñ » ïÝ » ñÁ Ñ ³ ÝÓÝ » É ¿ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñ ê » Ûñ ³ Ý úÑ ³ ÝÛ ³ ÝÁ :
¸Ûáõó ³ ½áõÝÝ » ñÁ ë » õ μ » ñ » ïÝ » ñÁ Ïñ » Éáõ Çñ ³ íáõÝù ÏáõÝ » Ý ³ Ý Ù » Ï ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ª ÙÇÝã » õ ÙÛáõë ëïáõ ·³ ï » ëÁ :
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
Èáõë .ª ² ñ »· ì ² 𸠲 ÜÚ ² ÜÆ
7
ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 13 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 Èàôê²Üβð²ÚÆÜ èºäàðî²Ä ³Ù÷á÷í»óÇÝ ÙñóáõÛÃÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ê»åï»Ùμ»ñÇ 3-ÇÝ ¼àõ ½áñ³Ù³ë»ñÇó Ù»ÏáõÙ ³Ýóϳóí»É ¿ §¸Ûáõó³½áõݦ áñ³Ï³íáñÙ³Ý Ï³ñ· ßÝáñÑ»Éáõ ³Ù»Ý³ÙÛ³ ѳٳ- μ³Ý³Ï³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÇ »½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉÁ, áñÇÝ Ý»ñϳ »Ý »Õ»É ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÁ, ÐÐ ¼àô ¶Þ å»ï, ·»Ý»ñ³É-·Ý¹³å»ï ÚáõñÇ Ê³ã³ïáõñáíÁ, μ³ñÓñ³ëïÇ- ×³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñ: §¸Ûáõó³½áõݦ ѳٳμ³Ý³Ï³ÛÇÝ ÙñóáõÛÃÁ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ï³ñμ»ñ ½áñ³ÙdzíáñáõÙÝ»ñÇ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ áõ å³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ »õ ëå³Ý»ñÇÝ Çñ»Ýó ÑÙïáõÃÛáõÝÝ»ñÁ μ³ó³- ѳÛï»Éáõ, Ù³ñï³í³ñ³Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý áõݳÏáõÃÛáõÝÝ»ñÝ ³Ù- ñ³åݹ»Éáõ, Ù³ñ½áõÙÝ»ñÇ, ýǽÇÏ³Ï³Ý áõ Ñá·»μ³Ý³Ï³Ý ½³Ý³- ½³Ý ³ñ·»ÉùÝ»ñÇ áõ ÷áñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³ÕóѳñÙ³Ý ÙÇçáóáí ϳٳÛÇÝ Ñ³ïÏ³Ý ßÝ»ñÁ ½³ñ·³óÝ»Éáõ »õ Ù³ñïáõݳÏáõÃÛáõÝÁ μ³ñÓñ³óÝ»Éáõ ÛáõñûñÇÝ³Ï Ñݳñ³íáñáõÃÛáõÝ ¿ ÁÝÓ»éáõÙ: ú·áëïáëÇ 20-ÇÝ Ù»ÏݳñÏ³Í ëïáõ·³ï»ëÇ ÁÝóóùáõÙ ³Ýó- ϳóí»É »Ý ÙñóáõÛÃÇ ÷áõÉ»ñáí ݳ˳ï»ëí³Í ëïáõ·áÕ³Ï³Ý í³ñ- ųÝùÝ»ñ, ýǽÇÏ³Ï³Ý »õ Ïñ³Ï³ÛÇÝ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ÙñóáõÛÃ- Ý»ñ, û¹³¹»ë³Ýï³ÛÇÝ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý í»ñ·»ïÝÛ³ å³ñ³å- ÙáõÝùÝ»ñ, å³ñ³ßÛáõï³ÛÇÝ ÃéÇãùÝ»ñ áõ ï³ñμ»ñ ³ñ·»É³·áïÇ- Ý»ñÇ Ñ³ÕóѳñÙ³Ý í³ñųÝùÝ»ñ: º½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉ ³Ýó³Í ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÝ áõÅ»ñÝ »Ý ã³÷»É áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ó»éݳٳñïáõÙ: §¸Ûáõó³½áõݦ áñ³Ï³íáñÙ³Ý ÙñóáõÛÃÇ »½ñ³÷³ÏÇã ÷áõÉÇ ³í³ñïÇÝ É³í³·áõÛÝ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇÝ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ë»õ μ»- ñ»ïÝ»ñÁ ѳÝÓÝ»É ¿ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÁ: ¸Ûáõó³½áõÝÝ»ñÁ ë»õ μ»ñ»ïÝ»ñÁ Ïñ»Éáõ Çñ³íáõÝù ÏáõÝ»Ý³Ý Ù»Ï ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙª ÙÇÝã»õ ÙÛáõë ëïáõ·³ï»ëÁ: Èáõë.ª ²ñ»· ì ²ð¸²ÜÚ²ÜÆ ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð 7