Հայ Զինվոր - Page 4

ÂÆì 3 4 ( 1154) 7 - 13 ê ºäîºØ´ºðÆ 2 016 è²¼Ø²Î²Ü àôêàôòàôØ ² åñÇÉÛ³Ý Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ·³ÉÇë »Ý ÏñÏÇÝ Ñ³ëï³ï»Éáõ, áñ ѳÛñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³ÝÝ ³Ýí»ñ³å³Ñ ÝíÇñí³ÍáõÃÛáõÝÁ Ù»ñ μ³Ý³ÏÇÝ Ñ ³Õáñ¹áõÙ ¿ ¹Çٳѳñ, ³ é³Ýó ûï³ñÇ íñ³ ÑáõÛë ¹Ý»Éáõ, μ³ËÙ³Ý Ù»ç ³ ËáÛ³ÝÇ ù³Ý³ÏÝ áõ ½ÇݳÝáóÁ ã »½áù³óÝ»Éáõ Ùñó³Ïó³- ÛÇÝ ³ é³í»ÉáõÃÛáõÝ: ²Û¹ Ùñó³Ïó³ÛÇÝ ³é³í»ÉáõÃÛáõÝÝ ¿, áñ · áÛ³Ù³ñïÇ Ñ»Ýó ³ é³çÇÝ ûñ»ñÇó ¨ μ³Ý³Ï³ßÇÝáõÃÛ³Ý μáÉáñ ï³ñÇÝ»ñÇÝ »Õ»É áõ ÙÝáõÙ ¿ Ù »ñ ½ ÇÝáõÅÇ Ñ ³ÕóÃáõÕÃÁ, á ñÁ ³éûñÛ³ Í ³é³ÛáõÃÛ³Ý ¨ Ù³ñï³Ï³Ý ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Å³Ù³Ý³Ï å»ïù ¿ å ³Ñ»Ý á õ ½³ñ·³óÝ»Ý Ý³¨ Ññ³Ù³Ý³- ï³ñ³ßï³μ³ÛÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÇ ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÁ: ê»ñÅ ê ³ñ·ëÛ³Ý ÐÐ Ý ³Ë³·³Ñ ²Ø´àÔæ²ò²ì êä²ÜºðÆ ä²îð²êîàôÂÚ²Ü ºè²êîÆÖ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶À ´³óí»ó Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³ßï³μ³ÛÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÁ ê»åï»Ùμ»ñÇ 1-ÇÝ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõ- ÃÛ³Ý ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³- ñ³ÝáõÙ μ³óí»ó Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³ßï³μ³ÛÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÇ Ýá- ñ³Ï³éáõÛó ß»ÝùÁ: гݹÇë³íáñ ³ñ³ñáÕáõÃÛ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ñ ÐРݳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ: ØÇçáó³éÙ³ÝÁ Ù³ëݳÏó»É »Ý é³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³- ñ³ÝÇ ½áÑí³Í ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ Ñ³ñ³½³ïÝ»ñ, ÐÐ äÜ, ¼àô »õ ¼àô ¶Þ ջϳí³ñ ϳ½ÙÁ, ³½·³ÛÇÝ ³Ýíï³Ý·áõ- ÃÛ³Ý ËáñÑñ¹Ç ù³ñïáõÕ³ñÁ, ÐÐ ÏñÃáõÃÛ³Ý »õ ·ÇïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ, г۳ëï³Ýáõ٠ѳí³ï³ñÙ³·ñí³Í ¹Çí³Ý³- ·Çï³Ï³Ý Ý»ñϳ۳óáõóãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñ »õ é³½- Ù³Ï³Ý Ïóáñ¹Ý»ñ, ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý ³ÛÉ μáõÑ»ñÇ é»Ïïáñ- Ý»ñ, Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³ßï³μ³ÛÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÇ áõÝÏݹÇñÝ»ñ, Ïáõñë³ÝïÝ»ñ: è³½Ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Éë³ñ³ÝÇ ½áÑí³Í ßñç³Ý³í³ñïÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÇÝ ÝíÇñí³Í ˳ãù³ñ-ÏáÃáÕÇ μ³óÙ³Ý »õ ûÍÙ³Ý ³ñ³ñáÕáõÃÛáõÝÇó Ñ»ïá ѳÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ »õ ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ ͳÕÇÏÝ»ñ »Ý ¹ñ»É ˳ãù³- ñÇÝ, ѳñ·³ÝùÇ ïáõñù Ù³ïáõó»É: ä³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÁ ¨ ѳ- Ù³Éë³ñ³ÝÇ å»ï, ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ Ô³Ññ³Ù³ÝÛ³ÝÁ ÏïñáõÙ »Ý ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý Ï³ñÙÇñ ųå³í»ÝÁ. Ññ³Ù³Ý³ï³- ñ³ßï³μ³ÛÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÇ Ù³ëݳ߻ÝùÁ å³ßïáݳå»ë μ³ó- í³Í ¿: ܳ˳·³ÑÁ ßñç³Ûó ¿ Ï³ï³ñáõÙ Ýáñ³Ï³éáõÛó ß»Ý- ùáõÙ, ͳÝáóÝáõ٠ϳï³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ »õ áõëáõÙ- ݳéáõÃÛ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇÝ, ѳñáõëï áõëáõÙݳÝÛáõÃ³Ï³Ý μ³½³ÛÇÝ: Æñ »ÉáõÛÃáõ٠ݳ˳·³ÑÁ ÙÇ ù³ÝÇ Ï³ñ¨áñ »½ñ³Ñ³Ý- ·áõÙÝ»ñ ¿ ³ÝáõÙ: ܳ, Ù³ëݳíáñ³å»ë, ³ëáõÙ ¿. -² ²é³çÇÝ ³Ý·³Ù Ð ³Û³ëï³ÝÇ å ³ïÙáõÃÛ³Ý Ù»ç Ç ÝëïÇ- ïáõóÇáÝ³É ÑÇÙùÇ íñ³ ¿ ¹ñí»É ³ÙμáÕç³Ï³Ý ëå³Û³Ï Ï³Ý Ïñ- ÃáõÃÛáõÝ ³å³Ñáí»Éáõ · áñÍÁÝóóÁª ݳ˳½áñ³Ïáã³ÛÇÝ å³ïñ³ëïáõÃÛáõÝÇó ÙÇÝã»õ ³ í³· » õ μ³ñÓñ³·áõÛÝ ë å³Û³- Ï³Ý Ï ³½Ù»ñÇ Ï ñÃáõÃÛ³Ý ÷ áõÉ»ñÁ: Î ³ñÍáõÙ » Ùª ë ³ Éáõñç Ó»éùμ»ñáõÙ ¿: êå³Û³Ï³½ÙÁ, Á ëï ¿ áõÃÛ³Ý, å »ïáõÃÛ³Ý á Õݳ߳ñÝ ¿, » õ Ñ ³í³ïáõÙ » Ù, á ñ ³ Û¹ ³ ÙñáõÃÛáõÝÝ á õŻճÝáõÙ ¿ Ýñ³Ýó ·Çï»ÉÇùÝ»ñÇ »õ Ñ ÙïáõÃÛáõÝÝ»ññÇ ß³ñáõÝ³Ï³Ï³Ý ½³ñ·³óÙ³Ùμ: ²Ûë · áñÍÁÝóóáõÙ ³é³Ýóù³ÛÇÝ ¹ »ñ»- ñÇó Ù»ÏÁ å ³ïϳÝáõÙ ¿ é ³½Ù³Ï³Ý Ï ñÃáõÃÛ³Ý ÝÁ: ´³ñÓñ³·áõÛÝ é ³½Ù³Ï³Ý ÏñÃáõÃÛ³Ý ³Ûë ѳëï³- ïáõÃÛáõÝÁ · áõÙ³ñï³Ï-μñÇ·³¹ û Õ³ÏáõÙ Ù»ñ Ññ³Ù³Ý³- ï³ñÝ»ñÇÝ »õ ßï³μ³ÛÇÝ ëå³Ý»ñÇÝ Ï ïñ³Ù³¹ñÇ Ñ ³Ù³- ½áñ³ÛÇÝ, ѳٳï»Õ, ѳٳå»ï³Ï³Ý » õ μ³½Ù³½· Ù ÏáÕÙÝáñáßí»Éáõ, á ñáßáõÙ ÁÝ- ûå»ñ³ïÇí ÙÇç³í³ÛñáõÙ ¹áõÝ»Éáõ »õ ·áñÍ»Éáõ Ç Ù³óáõÃÛáõݪ ½áõ·³Ñ»é³μ³ñ áñáõÙÁ á ñå»ë é ³½Ù³- ³å³Ñáí»Éáí Ýñ³Ýó áñ³Ï³íá Ï³Ý Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù ³·ÇëïñáëÝ»ñ: Ð ³Ùá½í³Í »Ù, á ñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ³ßï³μ³ÛÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÁ ¹³éݳ ³Éáõ ¿ ù Ý- ݳ¹³ï³Ï³Ý, ë ï»Õͳ·áñÍ³Ï³Ý »õ Ñ ³Ù³Ï³ñ·³ÛÇÝ Ù ï