Հայ Զինվոր - Page 15

Â Æ ì 3 4 ( 1 1 5 4 ) 7 - 1 3 ê º ä î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6 ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ð 15 1 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ë- Ý ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ³ í ³· ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ ³ ÛÉ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , · áõÙ ³ ñï ³ - ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 2 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ë- Ý ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) 2 Ñ ³ ëïÇù Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ ³ ÛÉ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , · áõÙ ³ ñï ³ - ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 3 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ é ³ ½Ù ³ ñí » ë- ïÇ ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ- · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) 2 Ñ ³ ëïÇù Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ ³ ÛÉ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , · áõÙ ³ ñï ³ - ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 4 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ é ³ ½Ù ³ ñí » ë- ïÇ ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ- · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Ññ » ï ³ Ý ³ íáñ Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ ³ ÛÉ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , · áõÙ ³ ñï ³ - ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 5 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ¨ ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ - Ï ³ ñ · áõÙÁ` Í ³ é ³ ÛáÕ ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý , Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½- Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý , Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý` Ù ³· ÇëïñáëÇ áñ ³ - Ï ³ íáñÙ ³ Ùμ ÏñÃáõÃÛáõÝ , �� áõÝ » Ý ³ É · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ã » ÏÝ ³ ÍáõÇ · Çï ³ Ï ³ Ý ³ ëïÇ ×³ Ý Ï ³ Ù áõÝ » Ý ³ É å ³ Ñ » ëï ³ ½áñÇ · Ý ¹³ å » ïÇ (÷ áË · Ý ¹³ å » ïÇ ) ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ èÐ Ï ³ Ù áñ¨ ¿ ³ ÛÉ μáõÑÇ óÇÏÉÇ å » ïÇ , ³ í ³· ¹³ ë ³ ËáëÇ , ³ ÙμÇáÝÇ ¹ áó » ÝïÇ , · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ , Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ , Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ - ½áñ å ³ ßïáÝ , ��áõÝ » Ý ³ É ³ éÝí ³ ½Ý 5 ï ³ ñí ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ý- ù ³ ÛÇÝ ëï ³ Å : 6 . èÐ Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ Ù ³ ñï ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇá- ÝÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ , �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ óÇÏÉÇ å » ïÇ (³ í ³· ¹³ ë ³ ËáëÇ ), μñÇ ·³ - ¹ Ç (· Ý ¹ Ç ) Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ ( ßï ³ μÇ å » ïÇ , ûå » ñ ³ - ïÇí μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÇ å » ïÇ ) Ï ³ Ù · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ áõÝ » Ý ³ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñ- í ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å , 7 . èÐ Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ½ñ ³ Ñ ³ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ ¨ ³ íïá- ÙáμÇÉ ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ ³ ÙμÇáÝÇ ³ íïáÙáμÇÉ ³ ÛÇÝ å ³ ïñ ³ ëïáõ- ÃÛ ³ Ý óÇÏÉÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), ��áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , �� ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ éáõÑÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý μ ³ ÅÝÇ ëå ³ ÛÇ Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å » ïÇ , Ï ³ Ù · áõÙ ³ ñ- ï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ Ý · Íáí ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ å ³ ß- ïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 8 . èÐ Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ½ñ ³ Ñ ³ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ ¨ ³ íïá- ÙáμÇÉ ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ ³ ÙμÇáÝÇ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ Ý » ñÇ óÇÏÉÇ ³ í ³· ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , èÐ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý μ ³ ÅÝÇ ëå ³ ÛÇ Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å » ïÇ , Ï ³ Ù · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ Ý · Íáí ï » Õ ³ Ï ³ - ÉÇ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 9 . èÐ Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ½áñ ³ ï » ë ³ ÏÝ » ñÇ ¨ Í ³ é ³ - ÛáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ÇÝÅ » Ý » ñ ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý óÇÏÉÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` Í ³ é ³ ÛáÕ ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), ��áõÝ » Ý ³ É å ³ Ñ » ëï ³ ½áñÇ Ù ³ ÛáñÇ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ èÐ ¹³ ë ³ ËáëÇ , Ï ³ Ù ½áñ ³ Ù ³ ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ - ÏÇ Æê í ³ ßïÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ , Ï ³ Ù ÐÐ ¼àô , ¼àô ¶ Þ Ñ ³ Ù ³ å ³ - ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ § Ù ³ Ûáñ ¦ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · Ù ³ Ùμ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í èÐ ¹³ ë ³ ËáëÇ , ÐÐ ¼àô , ¼àô ¶ Þ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ § Ù ³ Ûáñ ¦ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · Ù ³ Ùμ å ³ ß- ïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å , ÇëÏ ½áñ ³ Ù ³ ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ ÏÇ Æê í ³ ßïÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 3 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 10 . èÐ Ññ » ï ³ Ýáõ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ Ññ » ï ³ Ýáõ Ù ³ ñï ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ¨ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ÏÇñ ³ éÙ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ Ññ » ï ³ Ý ³ ÛÇÝ Ñ » ï ³ Ëáõ½áõÃÛ ³ Ý ¨ ï » Õ ³· ñ ³» ñÏñ ³ μ ³ ßË ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý óÇÏÉÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ ª Í ³ é ³ ÛáÕ ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ª ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), ��áõÝ » Ý ³ É å ³ Ñ » ëï ³ ½áñÇ Ù ³ ÛáñÇ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ èÐ Ù ³ ñïÏáóÇ Ï ³ Ù ½áñ ³ Ù ³ ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ ÏÇ Ù ³ ñïÏáóÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ , Ï ³ Ù ÐÐ ¼àô , ¼àô ¶ Þ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ë- Ë ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ § Ù ³ Ûáñ ¦ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · Ù ³ Ùμ å ³ ßïáÝ , �� í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÐÐ ¼àô , ¼àô ¶ Þ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ § Ù ³ Ûáñ ¦ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · Ù ³ Ùμ å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ¨ èÐ Ù ³ ñïÏáóÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å , ÇëÏ ½áñ ³ Ù ³ ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ ÏÇ Ù ³ ñïÏáóÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 3 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 11 . êïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ ³ Ù » ÝûñÛ ³ Õ » Ï ³ í ³ ñÙ ³ Ý ¨ é ³ ½Ù ³ - Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ - ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ ª · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` �� áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½- Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ù ³· ÇëïñáëÇ áñ ³ - Ï ³ íáñÙ ³ Ùμ ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ óÇÏÉÇ å » ïÇ , · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ - ñÇ Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ - ½áñ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ áõÝ » Ý ³ ³ éÝí ³ ½Ý 3 ï ³ ñ- í ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 12 . êïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ ³ Ù » ÝûñÛ ³ Õ » Ï ³ í ³ ñÙ ³ Ý ¨ é ³ ½- Ù ³ Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ é ³ ½Ù ³ Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ¨ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ù ³ ñ ¹³ ëÇñ ³ Ï ³ Ý Çñ ³ íáõÝùÇ óÇÏÉÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ ª Ù ³ Ûáñ ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ïñ- ÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù ÐÐ ¼àô , ¼àô ¶ Þ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ , μ ³ - ÅÇÝÝ » ñÇ ¨ μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÝ » ñÇ § Ù ³ Ûáñ ¦ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · Ù ³ Ùμ å ³ ßïáÝ- Ý » ñ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ áõÝ » Ý ³ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñ- í ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 13 . èÐ ÑáõÙ ³ ÝÇï ³ ñ ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ¨ É » ½áõÝ » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` Í ³ é ³ ÛáÕ ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý , Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½- Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý` Ù ³· ÇëïñáëÇ áñ ³ - Ï ³ íáñÙ ³ Ùμ ÏñÃáõÃÛáõÝ , ��áõÝ » Ý ³ É å ³ Ñ » ëï ³ ½áñÇ · Ý ¹³ å » ïÇ (÷ áË · Ý ¹³ å » ïÇ ) ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , Ï ³ Ù áõÝ » Ý ³ É · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ã » ÏÝ ³ ÍáõÇ · Ç- ï ³ Ï ³ Ý ³ ëïÇ ×³ Ý , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ èÐ Ï ³ Ù áñ¨ ¿ ³ ÛÉ μáõÑÇ óÇÏÉÇ å » ïÇ , ³ í ³· ¹³ ë ³ ËáëÇ , ³ ÙμÇáÝÇ ¹ áó » ÝïÇ , · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ , Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ ½áñ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ áõÝ » Ý ³ É ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñ- í ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ( 3 ï ³ ñí ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ß- Ë ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ ) ëï ³ Å : 1-13 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í å ³ ßïáÝÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³ ¨ . ��ïÇñ ³ å » ï » É ³ éÝí ³ ½Ý Ù » Ï ûï ³ ñ É » ½íÇ , ��áõÝ » Ý ³ É ³ ÝÙÇç ³ Ï ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ( å » ïÇ ) » ñ ³ ßË ³ íáñ ³· ÇñÁ ( μÝáõà ³· ÇñÁ ), μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ 5 , 9 , 10 ¨ 13 Ï » ï » ñÇ å ³ ß- ïáÝÝ » ñÇ , ��áõÝ » Ý ³ É å » ï ³ Ï ³ Ý ¨ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý ·³ ÕïÝÇù å ³ ñáõÝ ³ - ÏáÕ ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï ³ éÝãí » Éáõ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » - ïáõÃÛ ³ Ý ûñ » Ýë ¹ ñáõÃÛ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ó¨Ç Ó¨ ³ Ï » ñåí ³ Í ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ . ��Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · ãáí ¨ · ñ ³ ë » ÝÛ ³ Ï ³ ÛÇÝ ³ ÛÉ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ÙÇçáó- Ý » ñáí ³ ßË ³ ï » Éáõ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝ . ��ïñ ³ Ù ³ μ ³ Ý » Éáõ , ï ³ ñμ » ñ Çñ ³ íÇ ×³ ÏÝ » ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí » Éáõ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝ . �� Ý ³ Ë ³ å ³ ïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ · Çï ³ Ï ³ Ý ³ ëïÇ ×³ Ý , · Ç- ï ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ áõÝ » óáÕÝ » ñÇÝ : ØñóáõÛÃÇ ³ ÝóÏ ³ óÙ ³ Ý Ï ³ ñ · Ç ¨ Ý » ñÏ ³ Û ³ óíáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » - ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñ` Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ 14.02.2013à . ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ ÃÇí 164 Ññ ³ Ù ³ ÝÇ Ï » ï » ñÇ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 2016à . ÑáÏï » Ùμ » ñÇ 12-ÇÝ , Å . 15 00 -ÇÝ : ¸ÇÙáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ¨ ³ Ý ¹ Ç 5 ) å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Ý Ñ » ï¨Û ³ É ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ` �� · ñ ³ íáñ ½ » Ïáõó ³· ÇñÁ , ¹ ÇÙáõÙÁ` ÐÐ äÜ Î ¨ èÎ í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å » ïÇ ³ ÝáõÝáí ( Ó¨Á Éñ ³ óíáõÙ ¿ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » ÉÇë ), ��ïíÛ ³ É å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý · Ç- ï » ÉÇùÝ » ñ ¨ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ïÇñ ³ å » ïÙ ³ Ý ï » ë ³ ÝÏÛáõÝÇó Ý » ñÏ ³ Û ³ óíáÕ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ μ ³ í ³ ñ ³ ñáõÙÁ Ñ ³ - í ³ ëïáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ` ¹ ÇåÉáÙ ( Ý » ñÇ ), íÏ ³ Û ³ Ï ³ Ý ( Ý » ñÇ ), ³ ß- Ë ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ ( í » ñçÇÝÇë μ ³ ó ³ Ï ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » É ï » Õ » Ï ³ Ýù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ù ³ ñÙÝÇó ) å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ` μÝûñÇÝ ³ ÏÝ » ñÇ Ñ » ï ÙÇ ³ ëÇÝ , �� ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ ÝÓÇÝù` Ý ³ ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ áË ³ ñÇÝáÕ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ ½áñ ³ Ïáã ³ ÛÇÝ ï » Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ å ³ ï ×» ÝÁ Ï ³ Ù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » - Õ » Ï ³ Ýù , ��Ññ ³ ï ³ ñ ³ Ïí ³ Í · Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ó ³ ÝÏÁ , �� å ³ ñ · ¨ ³ ïñáõÙÝ » ñÇ ¨ Ùñó ³ Ý ³ ÏÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É ÷³ ë- ï ³ ÃÕà » ñ (³ éÏ ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ ), ��ÇÝùÝ ³ Ï » Ýë ³· ñáõÃÛáõÝ , �� ³ ÝÓÝ ³· ñÇ å ³ ï ×» ÝÁ , ��Ù » Ï Éáõë ³ ÝÏ ³ ñ` 3x4 ëÙ ã ³÷ ëÇ : ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÷³ ëï ³ ÃÕ- à » ñÁ Ñ ³ ÝÓÝáõÙ ¿ ³ ÝÓ ³ Ùμ` Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí ³ ÝÓÝ ³· Çñ : öáëïáí áõÕ ³ ñÏíáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñ ã » Ý ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ : ö ³ ëï ³ ÃÕà » ñÝ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ » Ý ³ Ù » Ý ûñ` Å ³ ÙÁ 9 30 -Çó ÙÇÝ㨠12 30 , μ ³ óÇ ß ³ μ ³ à ¨ ÏÇñ ³ ÏÇ ûñ » ñÇó : ¸ÇÙáõÙÝ » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝÙ ³ Ý í » ñçÇÝ Å ³ ÙÏ » ïÝ ¿ª 30-Á ë » åï » Ùμ » ñÇ 2016à .: ØñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ó ³ ÝÏ ³ óáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Éñ ³ - óáõóÇã ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñ ëï ³ Ý ³ Éáõ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ å ³ ßïáÝÇ ³ ÝÓ- Ý ³· ñÇÝ ¨ Ñ ³ ñó ³ ß ³ ñ » ñÇÝ Í ³ Ýáà ³ Ý ³ Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ï ³ ñáÕ » Ý ¹ ÇÙ » É ÐÐ äÜ Î ¨ èÎ í ³ ñãáõÃÛáõÝ ( Ñ » é . 29-46-39 ): ØÇ ³ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ï » Õ » Ï ³ óíáõÙ ¿, áñ ÙñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ ³ Í ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ Ñ » ï ã » Ý í » ñ ³¹³ ñÓíáõÙ : ØñóáõÛÃÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÁ å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ Ý ³ Ý ÐÐ äÜ § ì . § ì . ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ Ý ¦ å » ï ³ Ï ³ Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ Ý ¦ å » ï ³ Ï ³ Ý ÑÇÙÝ ³ ñÏÇ ÑÇÙÝ ³ ñÏÇ ³ Ýó ³· ñ ³ ÛÇÝ Ï » ï ÙñóáõÛÃÝ ëÏë » Éáõó 30 ñáå » ³ é ³ ç : ÐÐ äÜ Î ¨ èÎì Ð ² Úî ² ð ² ðàôÂÚàôÜ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ (³ ÛëáõÑ » ï` ÐÐ äÜ ) Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` ì . ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ ÝÇ (³ ÛëáõÑ » ï` èÐ ) ¹³ ë ³ Ëáë ³ Ï ³ Ý Ñ » ï » õÛ ³ É Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ

Â Æ ì 3 4 ( 1 1 5 4 ) 7 - 1 3 ê º ä î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6 ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ð 15 1 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ë- Ý ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ³ í ³· ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ ³ ÛÉ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , · áõÙ ³ ñï ³ - ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 2 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ë- Ý ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) 2 Ñ ³ ëïÇù Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ ³ ÛÉ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , · áõÙ ³ ñï ³ - ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 3 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ é ³ ½Ù ³ ñí » ë- ïÇ ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ- · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) 2 Ñ ³ ëïÇù Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ ³ ÛÉ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , · áõÙ ³ ñï ³ - ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 4 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ é ³ ½Ù ³ ñí » ë- ïÇ ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ- · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Ññ » ï ³ Ý ³ íáñ Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ ³ ÛÉ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , · áõÙ ³ ñï ³ - ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 5 . èÐ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ³ ßï ³ μ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ ¨ ³ ½ ·³ ÛÇÝ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ - Ï ³ ñ · áõÙÁ` Í ³ é ³ ÛáÕ ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý , Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½- Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý , Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý` Ù ³· ÇëïñáëÇ áñ ³ - Ï ³ íáñÙ ³ Ùμ ÏñÃáõÃÛáõÝ , �� áõÝ » Ý ³ É · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ã » ÏÝ ³ ÍáõÇ · Çï ³ Ï ³ Ý ³ ëïÇ ×³ Ý Ï ³ Ù áõÝ » Ý ³ É å ³ Ñ » ëï ³ ½áñÇ · Ý ¹³ å » ïÇ (÷ áË · Ý ¹³ å » ïÇ ) ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ èÐ Ï ³ Ù áñ¨ ¿ ³ ÛÉ μáõÑÇ óÇÏÉÇ å » ïÇ , ³ í ³· ¹³ ë ³ ËáëÇ , ³ ÙμÇáÝÇ ¹ áó » ÝïÇ , · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ , Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ , Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ - ½áñ å ³ ßïáÝ , ��áõÝ » Ý ³ É ³ éÝí ³ ½Ý 5 ï ³ ñí ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ý- ù ³ ÛÇÝ ëï ³ Å : 6 . èÐ Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ Ù ³ ñï ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇá- ÝÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ , �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ óÇÏÉÇ å » ïÇ (³ í ³· ¹³ ë ³ ËáëÇ ), μñÇ ·³ - ¹ Ç (· Ý ¹ Ç ) Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ ( ßï ³ μÇ å » ïÇ , ûå » ñ ³ - ïÇí μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÇ å » ïÇ ) Ï ³ Ù · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ áõÝ » Ý ³ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñ- í ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å , 7 . èÐ Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ½ñ ³ Ñ ³ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ ¨ ³ íïá- ÙáμÇÉ ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ ³ ÙμÇáÝÇ ³ íïáÙáμÇÉ ³ ÛÇÝ å ³ ïñ ³ ëïáõ- ÃÛ ³ Ý óÇÏÉÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), ��áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ½ÇÝíáñ ³ - Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , �� ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ éáõÑÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý μ ³ ÅÝÇ ëå ³ ÛÇ Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å » ïÇ , Ï ³ Ù · áõÙ ³ ñ- ï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ Ý · Íáí ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ å ³ ß- ïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 8 . èÐ Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ½ñ ³ Ñ ³ ï ³ ÝÏ ³ ÛÇÝ ¨ ³ íïá- ÙáμÇÉ ³ ÛÇÝ ï » ËÝÇÏ ³ ÛÇ ³ ÙμÇáÝÇ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ù » ù » Ý ³ Ý » ñÇ óÇÏÉÇ ³ í ³· ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ ¹³ ë ³ ËáëÇ , èÐ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý μ ³ ÅÝÇ ëå ³ ÛÇ Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å » ïÇ , Ï ³ Ù · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ëå ³ é ³ ½ÇÝáõÃÛ ³ Ý · Íáí ï » Õ ³ Ï ³ - ÉÇ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 9 . èÐ Ñ ³ Ù ³ ½áñ ³ ÛÇÝ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ ½áñ ³ ï » ë ³ ÏÝ » ñÇ ¨ Í ³ é ³ - ÛáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ ÇÝÅ » Ý » ñ ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý óÇÏÉÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` Í ³ é ³ ÛáÕ ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), ��áõÝ » Ý ³ É å ³ Ñ » ëï ³ ½áñÇ Ù ³ ÛáñÇ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ èÐ ¹³ ë ³ ËáëÇ , Ï ³ Ù ½áñ ³ Ù ³ ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ - ÏÇ Æê í ³ ßïÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ , Ï ³ Ù ÐÐ ¼àô , ¼àô ¶ Þ Ñ ³ Ù ³ å ³ - ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ § Ù ³ Ûáñ ¦ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · Ù ³ Ùμ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í èÐ ¹³ ë ³ ËáëÇ , ÐÐ ¼àô , ¼àô ¶ Þ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ § Ù ³ Ûáñ ¦ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · Ù ³ Ùμ å ³ ß- ïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å , ÇëÏ ½áñ ³ Ù ³ ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ ÏÇ Æê í ³ ßïÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 3 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 10 . èÐ Ññ » ï ³ Ýáõ ý ³ ÏáõÉï » ïÇ Ññ » ï ³ Ýáõ Ù ³ ñï ³ í ³ ñáõÃÛ ³ Ý ¨ Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý ÏÇñ ³ éÙ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ Ññ » ï ³ Ý ³ ÛÇÝ Ñ » ï ³ Ëáõ½áõÃÛ ³ Ý ¨ ï » Õ ³· ñ ³» ñÏñ ³ μ ³ ßË ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý óÇÏÉÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ ª Í ³ é ³ ÛáÕ ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ª ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ - ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), ��áõÝ » Ý ³ É å ³ Ñ » ëï ³ ½áñÇ Ù ³ ÛáñÇ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ èÐ Ù ³ ñïÏáóÇ Ï ³ Ù ½áñ ³ Ù ³ ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ ÏÇ Ù ³ ñïÏáóÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ , Ï ³ Ù ÐÐ ¼àô , ¼àô ¶ Þ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ë- Ë ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ § Ù ³ Ûáñ ¦ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · Ù ³ Ùμ å ³ ßïáÝ , �� í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÐÐ ¼àô , ¼àô ¶ Þ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ § Ù ³ Ûáñ ¦ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · Ù ³ Ùμ å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ¨ èÐ Ù ³ ñïÏáóÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å , ÇëÏ ½áñ ³ Ù ³ ë ³ ÛÇÝ ûÕ ³ ÏÇ Ù ³ ñïÏáóÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ å ³ ßïáÝáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý 3 ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 11 . êïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ ³ Ù » ÝûñÛ ³ Õ » Ï ³ í ³ ñÙ ³ Ý ¨ é ³ ½Ù ³ - Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ - ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ ª · Ý ¹³ å » ï ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` �� áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½- Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ù ³· ÇëïñáëÇ áñ ³ - Ï ³ íáñÙ ³ Ùμ ÏñÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ - å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ óÇÏÉÇ å » ïÇ , · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ - ñÇ Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ - ½áñ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ áõÝ » Ý ³ ³ éÝí ³ ½Ý 3 ï ³ ñ- í ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 12 . êïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñÇ ³ Ù » ÝûñÛ ³ Õ » Ï ³ í ³ ñÙ ³ Ý ¨ é ³ ½- Ù ³ Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ³ ÙμÇáÝÇ é ³ ½Ù ³ Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ Ý ¨ ÙÇç ³ ½ ·³ ÛÇÝ Ù ³ ñ ¹³ ëÇñ ³ Ï ³ Ý Çñ ³ íáõÝùÇ óÇÏÉÇ ¹³ ë ³ Ëáë ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ ª Ù ³ Ûáñ ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É é ³ ½Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ïñ- ÃáõÃÛáõÝ ( í » ñçÇÝÇ ¹» åùáõÙ ³ í ³ ñï ³ Í ÉÇÝÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ëå ³ Û ³ Ï ³ Ý ¹³ ëÁÝà ³ óÝ » ñ ), �� áõÝ » Ý ³ É Ñ ³ ëïÇùáí Ý ³ Ë ³ ï » ëí ³ ÍÇÝ Ñ ³ í ³ ë ³ ñ Ï ³ Ù Ù » Ï ³ ëïÇ ×³ Ý ó ³ Íñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù ÐÐ ¼àô , ¼àô ¶ Þ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý í ³ ñãáõÃÛáõÝÝ » ñÇ , μ ³ - ÅÇÝÝ » ñÇ ¨ μ ³ Å ³ ÝÙáõÝùÝ » ñÇ § Ù ³ Ûáñ ¦ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · Ù ³ Ùμ å ³ ßïáÝ- Ý » ñ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ áõÝ » Ý ³ ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñ- í ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å : 13 . èÐ ÑáõÙ ³ ÝÇï ³ ñ ³ é ³ ñÏ ³ Ý » ñÇ ¨ É » ½áõÝ » ñÇ ³ ÙμÇáÝÇ å » ï ( Ñ ³ ëïÇù ³ ÛÇÝ ¹³ ë ³ Ï ³ ñ · áõÙÁ` Í ³ é ³ ÛáÕ ) Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ ` ��áõÝ » Ý ³ É μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý , Ï ³ Ù μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ é ³ ½- Ù ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý` Ù ³· ÇëïñáëÇ áñ ³ - Ï ³ íáñÙ ³ Ùμ ÏñÃáõÃÛáõÝ , ��áõÝ » Ý ³ É å ³ Ñ » ëï ³ ½áñÇ · Ý ¹³ å » ïÇ (÷ áË · Ý ¹³ å » ïÇ ) ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ , Ï ³ Ù áõÝ » Ý ³ É · ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ã » ÏÝ ³ ÍáõÇ · Ç- ï ³ Ï ³ Ý ³ ëïÇ ×³ Ý , ��½μ ³ Õ » óñ ³ Í ÉÇÝÇ èÐ Ï ³ Ù áñ¨ ¿ ³ ÛÉ μáõÑÇ óÇÏÉÇ å » ïÇ , ³ í ³· ¹³ ë ³ ËáëÇ , ³ ÙμÇáÝÇ ¹ áó » ÝïÇ , · áõÙ ³ ñï ³ ÏÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ , Ï ³ Ù · Ý ¹ Ç Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý Ñ ³ í ³ ë ³ ñ ³ ½áñ å ³ ßïáÝ , ��í » ñçÇÝ ½μ ³ Õ » óñ ³ Í å ³ ßïáÝáõÙ áõÝ » Ý ³ É ³ éÝí ³ ½Ý 2 ï ³ ñ- í ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ( 3 ï ³ ñí ³ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ß- Ë ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ ) ëï ³ Å : 1-13 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í å ³ ßïáÝÝ » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³ ¨ . ��ïÇñ ³ å » ï » É ³ éÝí ³ ½Ý Ù » Ï ûï ³ ñ É » ½íÇ , ��áõÝ » Ý ³ É ³ ÝÙÇç ³ Ï ³ Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ( å » ïÇ ) » ñ ³ ßË ³ íáñ ³· ÇñÁ ( μÝáõà ³· ÇñÁ ), μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ 5 , 9 , 10 ¨ 13 Ï » ï » ñÇ å ³ ß- ïáÝÝ » ñÇ , ��áõÝ » Ý ³ É å » ï ³ Ï ³ Ý ¨ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý ·³ ÕïÝÇù å ³ ñáõÝ ³ - ÏáÕ ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï ³ éÝãí » Éáõ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » - ïáõÃÛ ³ Ý ûñ » Ýë ¹ ñáõÃÛ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ó¨Ç Ó¨ ³ Ï » ñåí ³ Í ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ . ��Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · ãáí ¨ · ñ ³ ë » ÝÛ ³ Ï ³ ÛÇÝ ³ ÛÉ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ÙÇçáó- Ý » ñáí ³ ßË ³ ï » Éáõ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝ . ��ïñ ³ Ù ³ μ ³ Ý » Éáõ , ï ³ ñμ » ñ Çñ ³ íÇ ×³ ÏÝ » ñáõÙ ÏáÕÙÝáñáßí » Éáõ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝ . �� Ý ³ Ë ³ å ³ ïíáõÃÛáõÝÁ ïñíáõÙ ¿ · Çï ³ Ï ³ Ý ³ ëïÇ ×³ Ý , · Ç- ï ³ Ï ³ Ý ÏáãáõÙ áõÝ » óáÕÝ » ñÇÝ : ØñóáõÛÃÇ ³ ÝóÏ ³ óÙ ³ Ý Ï ³ ñ · Ç ¨ Ý » ñÏ ³ Û ³ óíáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » - ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñ` Ñ ³ Ù ³ Ó ³ ÛÝ 14.02.2013à . ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÇ ÃÇí 164 Ññ ³ Ù ³ ÝÇ Ï » ï » ñÇ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 2016à . ÑáÏï » Ùμ » ñÇ 12-ÇÝ , Å . 15 00 -ÇÝ : ¸ÇÙáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Ü ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ¨ ³ Ý ¹ Ç 5 ) å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Ý Ñ » ï¨Û ³ É ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ` �� · ñ ³ íáñ ½ » Ïáõó ³· ÇñÁ , ¹ ÇÙáõÙÁ` ÐÐ äÜ Î ¨ èÎ í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å » ïÇ ³ ÝáõÝáí ( Ó¨Á Éñ ³ óíáõÙ ¿ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » ÉÇë ), ��ïíÛ ³ É å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý · Ç- ï » ÉÇùÝ » ñ ¨ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ïÇñ ³ å » ïÙ ³ Ý ï » ë ³ ÝÏÛáõÝÇó Ý » ñÏ ³ Û ³ óíáÕ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ μ ³ í ³ ñ ³ ñáõÙÁ Ñ ³ - í ³ ëïáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ` ¹ ÇåÉáÙ ( Ý » ñÇ ), íÏ ³ Û ³ Ï ³ Ý ( Ý » ñÇ ), ³ ß- Ë ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ ( í » ñçÇÝÇë μ ³ ó ³ Ï ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » É ï » Õ » Ï ³ Ýù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ù ³ ñÙÝÇó ) å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ` μÝûñÇÝ ³ ÏÝ » ñÇ Ñ » ï ÙÇ ³ ëÇÝ , �� ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ ÝÓÇÝù` Ý ³ ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ áË ³ ñÇÝáÕ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ ½áñ ³ Ïáã ³ ÛÇÝ ï » Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ å ³ ï ×» ÝÁ Ï ³ Ù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » - Õ » Ï ³ Ýù , ��Ññ ³ ï ³ ñ ³ Ïí ³ Í · Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ïáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ó ³ ÝÏÁ , �� å ³ ñ · ¨ ³ ïñáõÙÝ » ñÇ ¨ Ùñó ³ Ý ³ ÏÝ » ñÇ í » ñ ³ μ » ñÛ ³ É ÷³ ë- ï ³ ÃÕà » ñ (³ éÏ ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ ), ��ÇÝùÝ ³ Ï » Ýë ³· ñáõÃÛáõÝ , �� ³ ÝÓÝ ³· ñÇ å ³ ï ×» ÝÁ , ��Ù » Ï Éáõë ³ ÝÏ ³ ñ` 3x4 ëÙ ã ³÷ ëÇ : ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÷³ ëï ³ ÃÕ- à » ñÁ Ñ ³ ÝÓÝáõÙ ¿ ³ ÝÓ ³ Ùμ` Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí ³ ÝÓÝ ³· Çñ : öáëïáí áõÕ ³ ñÏíáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñ ã » Ý ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ : ö ³ ëï ³ ÃÕà » ñÝ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ » Ý ³ Ù » Ý ûñ` Å ³ ÙÁ 9 30 -Çó ÙÇÝ㨠12 30 , μ ³ óÇ ß ³ μ ³ à ¨ ÏÇñ ³ ÏÇ ûñ » ñÇó : ¸ÇÙáõÙÝ » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝÙ ³ Ý í » ñçÇÝ Å ³ ÙÏ » ïÝ ¿ª 30-Á ë » åï » Ùμ » ñÇ 2016à .: ØñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ó ³ ÝÏ ³ óáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Éñ ³ - óáõóÇã ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñ ëï ³ Ý ³ Éáõ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ å ³ ßïáÝÇ ³ ÝÓ- Ý ³· ñÇÝ ¨ Ñ ³ ñó ³ ß ³ ñ » ñÇÝ Í ³ Ýáà ³ Ý ³ Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ï ³ ñáÕ » Ý ¹ ÇÙ » É ÐÐ äÜ Î ¨ èÎ í ³ ñãáõÃÛáõÝ ( Ñ » é . 29-46-39 ): ØÇ ³ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ï » Õ » Ï ³ óíáõÙ ¿, áñ ÙñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ ³ Í ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ Ñ » ï ã » Ý í » ñ ³¹³ ñÓíáõÙ : ØñóáõÛÃÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÁ å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ Ý ³ Ý ÐÐ äÜ § ì . § ì . ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ Ý ¦ å » ï ³ Ï ³ Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ Ý ¦ å » ï ³ Ï ³ Ý ÑÇÙÝ ³ ñÏÇ ÑÇÙÝ ³ ñÏÇ ³ Ýó ³· ñ ³ ÛÇÝ Ï » ï ÙñóáõÛÃÝ ëÏë » Éáõó 30 ñáå » ³ é ³ ç : ÐÐ äÜ Î ¨ èÎì Ð ² Úî ² ð ² ðàôÂÚàôÜ ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ (³ ÛëáõÑ » ï` ÐÐ äÜ ) Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` ì . ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÇ ³ Ýí ³ Ý é ³ ½Ù ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Éë ³ ñ ³ ÝÇ (³ ÛëáõÑ » ï` èÐ ) ¹³ ë ³ Ëáë ³ Ï ³ Ý Ñ » ï » õÛ ³ É Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ

