Հայ Զինվոր - Page 16

ÂÆì 20 (1140) 1 - 7 ÐàôÜÆêÆ 2016 ¶²ðº¶ÆÜ ÜĸºÐ ä»ï³Ï³Ý »õ é³½Ù³Ï³Ý ·áñÍÇã, ³½·³ÛÇÝ ·³Õ³÷³ñ³Ëáë ø³Ý¹³Ï³·áñͪ ¶ ³·ÇÏ êîºö²ÜÚ²Ü Ö³ñï³ñ³å»ï` ²ëÉ³Ý ØÊƲðÚ²ÜÀ ìϳ۳·Çñ` 177. ¸³ëÇã` 69240 гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÁ` §Ð³Û ½ÇÝíáñ¦ ûñÃÇ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 31.05.2016 îå³·ñí³Í ¿ §²ëïÕÇÏ ·ñ³ïáõݦ êäÀ-áõÙ îå³ù³Ý³ÏÁ` 4000 гëó»` ºñ»õ³Ý, ØáëÏáíÛ³Ý 5 21-4 46, 52-2 21-5 53 лé. 52-2 e-m mail: hayzinvor@mil.am ¶ÇÝÁ` 100 ¹ ñ³Ù îå³·ñíáõÙ ¿ 1993Ã. ³ åñÇÉÇó ¶É˳íáñ ËÙμ³·Çñ ¾. ä. àêβÜÚ²Ü Ð³Ù³ñÇ å³ï³ë˳ݳïáõÝ»ñ` ².ü.ØàìêºêÚ²Ü Ð.ü.ز¸àÚ²Ü