Հայ Զինվոր - Page 15

15
Â Æ ì 2 0 ( 1 1 4 0 ) 1 - 7 Ð à ô Ü Æ ê Æ 2 0 1 6

Ð ² Úî ² ð ² ðàôÂÚàôÜ

ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ñ » ï » õÛ ³ É Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ
1 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ý » ñùÇÝ ³ áõ ¹ ÇïÇ í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ë- Ë ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ( Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý ) ³ áõ ¹ ÇïÇ μ ³ ÅÝÇ · ÉË ³ íáñ Ù ³ ë- Ý ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-2.3-242 )
Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ - Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ `
-ïÝï » ë ³· Çï ³ Ï ³ Ý 080000 μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ § Ü » ñùÇÝ ³ áõ ¹ ÇïÇ Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ýùáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ý » ñ- ùÇÝ ³ áõ ¹ ÇïáñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý áñ ³ Ï ³ íáñáõÙ ,
-ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ³ é ³ ç ³ ï ³ ñ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ ³ éÝí ³ ½Ý 2-ñ ¹ » Ýà ³ ËÙμáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù í » ñçÇÝ ãáñu ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ - Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ñ ³ Û » óáÕ ³ Ï ³ Ý , μ ³ ó ³ éáõÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ uï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÛÝùÝ » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ É- Ý » ñÇ , ËáñÑñ ¹³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ , Ù ³ ÙáõÉÇ ù ³ ñïáõÕ ³ ñÝ » ñÇ , o · Ý ³ - Ï ³ ÝÝ » ñÇ ¨ é » ý » ñ » ÝïÝ » ñÇ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ , Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ - Ï ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ - ÛÇÝ uï ³ Å , Ï ³ Ù · Çï ³ Ï ³ Ý ³ uïÇ ×³ Ý ¨ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñ- í ³ Ù ³ uÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å , Ï ³ Ù í » ñçÇÝ ï ³ uÁ ï ³ ñí ³ ÁÝà ³ óùáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý ÑÇÝ · ï ³ ñí ³ Ù ³ uÝ ³· Ç- ï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å , Ï ³ Ù å » ï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý ãáñu ï ³ ñí ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ - ÛÇÝ uï ³ Å , Ï ³ Ù å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 27.06.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10:00-ÇÝ , Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ß » ÝùáõÙ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ¨ ³ Ý ¹ Ç 5 ):
2 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ý » ñùÇÝ ³ áõ ¹ ÇïÇ í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ë- Ë ³ ÝáõÃÛ ³ Ý ( Çñ ³ í ³ Ï ³ Ý ) ³ áõ ¹ ÇïÇ μ ³ ÅÝÇ ³ é ³ ç ³ ï ³ ñ Ù ³ ë- Ý ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-3.2-13 )
Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ - Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ `
- ïÝï » ë ³· Çï ³ Ï ³ Ý 080000 μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ § Ü » ñùÇÝ ³ áõ ¹ ÇïÇ Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ýùáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ý » ñ- ùÇÝ ³ áõ ¹ ÇïáñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý áñ ³ Ï ³ íáñáõÙ :
ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 28.06.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10:00-ÇÝ , Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ß » ÝùáõÙ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ¨ ³ Ý ¹ Ç 5 ):
3 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ý » ñùÇÝ ³ áõ ¹ ÇïÇ í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ï ³ ï ³ ñáÕ ³ Ï ³ - ÝÇ ³ áõ ¹ ÇïÇ μ ³ ÅÝÇ ³ é ³ ç ³ ï ³ ñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02- Ð-3.2-48 )
Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ - Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ `
- ïÝï » ë ³· Çï ³ Ï ³ Ý 080000 μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ § Ü » ñùÇÝ ³ áõ ¹ ÇïÇ Ù ³ ëÇÝ ¦ ÐÐ ûñ » Ýùáí ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ý » ñ- ùÇÝ ³ áõ ¹ ÇïáñÇ Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý áñ ³ Ï ³ íáñáõÙ :
ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 29.06.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10:00-ÇÝ , Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ß » ÝùáõÙ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ¨ ³ Ý ¹ Ç 5 ):
4 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ÝÛáõà ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý ¹» å ³ ñ- ï ³ Ù » ÝïÇ ÃÇÏáõÝù ³ ÛÇÝ ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý å ³ ñ » Ý ³ - ÛÇÝ , ¹» Õ ³ ÙÇçáóÝ » ñáí ¨ μÅßÏ ³ Ï ³ Ý ë ³ ñù ³ íáñáõÙÝ » ñáí ³ å ³ ÑáíÙ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ ³ é ³ ç ³ ï ³ ñ Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-3.2-28 )
Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ -
Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` -μ ³ ñÓñ ³· áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ , -ïÇñ ³ å » ïáõÙ ¿ ( Ï ³ ñ ¹ áõÙ ¨ Ï ³ ñáÕ ¿ μ ³ ó ³ ïñí » É ) éáõë » - ñ » ÝÇÝ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 27.06.2016à . ` Å ³ ÙÁ 14:15-ÇÝ , Ý ³ -
Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ß » ÝùáõÙ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ¨ ³ Ý ¹ Ç 5 ):
2-4 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³ ¨`
-ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ï ³ Ù å » ï ³ - Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñÏáõ ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù Ñ ³ Ù ³ ÛÝù ³ ÛÇÝ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ uï ³ Å Ï ³ Ù í » ñçÇÝ » ñ » ù ï ³ ñí ³ ÁÝ- à ³ óùáõÙ ù ³ Õ ³ ù ³ Ï ³ Ý Ï ³ Ù Ñ ³ Û » óáÕ ³ Ï ³ Ý , μ ³ ó ³ éáõ- ÃÛ ³ Ùμ Ð ³ Û ³ uï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ÛÝùÝ » ñÇ Õ » - Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇ ï » Õ ³ Ï ³ ÉÝ » ñÇ , ËáñÑñ ¹³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ , Ù ³ ÙáõÉÇ ù ³ ñ- ïáõÕ ³ ñÝ » ñÇ , o · Ý ³ Ï ³ ÝÝ » ñÇ ¨ é » ý » ñ » ÝïÝ » ñÇ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ , Ï ³ Ù ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ ³ Ï ³ Ý å ³ ßïáÝÝ » ñáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý Ù » Ï ï ³ ñ- í ³ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å , Ï ³ Ù ³ éÝí ³ ½Ý » ñ » ù ï ³ ñí ³ Ù ³ uÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ uï ³ Å , Ï ³ Ù å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛ ³ Ý μÝ ³·³ í ³ éáõÙ ³ éÝí ³ ½Ý Ù » Ï ï ³ ñí ³ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ëï ³ Å :
5 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ý » ñùÇÝ ³ áõ ¹ ÇïÇ í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý ³ é ³ çÇÝ Ï ³ ñ · Ç Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02-Ð-4.1-104 )
Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ -
Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - ³ éÝí ³ ½Ý ÙÇçÝ ³ Ï ³ ñ · ÏñÃáõÃÛáõÝ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 28.06.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10:15-ÇÝ , Ý ³ -
Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ß » ÝùáõÙ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ¨ ³ Ý ¹ Ç 5 ):
6 . Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý Ï ³ åÇï ³ É ßÇÝ ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ¨ ½áñù » ñÇ μÝ ³ Ï ³ íáñÙ ³ Ý í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý ÝÛáõà ³ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ³ å ³ - ÑáíÙ ³ Ý μ ³ ÅÝÇ ³ é ³ çÇÝ Ï ³ ñ · Ç Ù ³ ëÝ ³·» ï ( Í ³ ÍÏ ³· Çñ` 02- Ð-4.1-105 )
Üßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ -
Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ ` - ³ éÝí ³ ½Ý ÙÇçÝ ³ Ï ³ ñ · ÏñÃáõÃÛáõÝ : ØñóáõÛÃÁ ÏÏ ³ Û ³ Ý ³ 30.06.2016à . ` Å ³ ÙÁ 10:00-ÇÝ , Ý ³ -
Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ß » ÝùáõÙ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ¨ ³ Ý ¹ Ç 5 ):
1-6 Ï » ï » ñáõÙ Ýßí ³ Í Ã ³÷ áõñ å ³ ßïáÝÝ » ñÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ å ³ Ñ ³ ÝçíáõÙ ¿ Ý ³ ¨`
-ëáõÛÝ å ³ ßïáÝÝ » ñÇ ³ ÝÓÝ ³· ñ » ñÇ 10-ñ ¹ Ï » ïÇ § 2 ¦ » Ýà ³ - Ï » ïáõÙ Ýßí ³ Í Çñ » Ýó ÉÇ ³ ½áñáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï Ï ³ åí ³ Í Çñ ³ - í ³ Ï ³ Ý ³ Ïï » ñÇ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ÇÙ ³ óáõÃÛáõÝ ,
- ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ï » Õ » Ï ³ ïíáõÃÛ ³ Ý ïÇñ ³ å » ïáõÙ ,
-å » ï ³ Ï ³ Ý ¨ Í ³ é ³ ÛáÕ ³ Ï ³ Ý ·³ ÕïÝÇù å ³ ñáõÝ ³ ÏáÕ ï » - Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ Ñ » ï ³ éÝãí » Éáõ Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõ- ÃÛ ³ Ý ûñ » Ýë ¹ ñáõÃÛ ³ Ùμ ë ³ ÑÙ ³ Ýí ³ Í Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ó¨Ç Ó¨ ³ Ï » ñåí ³ Í ÃáõÛÉïíáõÃÛáõÝ ,
-Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · ãáí ¨ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ ÏÇó ³ ÛÉ ï » ËÝÇÏ ³ Ï ³ Ý ÙÇçáóÝ » ñáí ³ ßË ³ ï » Éáõ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝ :
¸ÇÙáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ¨ ³ Ý ¹ Ç 5 ) å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Ý Ñ » ï¨Û ³ É ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ`
- ¹ ÇÙáõÙ` Ùñóáõà ³ ÛÇÝ Ñ ³ ÝÓÝ ³ ÅáÕáíÇ ³ ÝáõÝáí ( Ó¨Á
Éñ ³ óíáõÙ ¿ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » ÉÇë ), -ïíÛ ³ É å ³ ßïáÝÝ ½μ ³ Õ » óÝ » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý · Çï » ÉÇùÝ » ñÇ ¨ ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ áõÝ ³ ÏáõÃÛáõÝÝ » ñÇ ïÇñ ³ - å » ïÙ ³ Ý ï » ë ³ ÝÏÛáõÝÇó Ý » ñÏ ³ Û ³ óíáÕ å ³ Ñ ³ ÝçÝ » ñÇ μ ³ - í ³ ñ ³ ñáõÙÁ Ñ ³ í ³ ëïáÕ ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÇ` ¹ ÇåÉáÙÇ ( Ý » ñÇ ), íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ ( Ý » ñÇ ), ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ ( í » ñçÇÝÇë μ ³ ó ³ Ï ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ ³ ÝÑñ ³ Å » ßï ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » É ï » Õ » - Ï ³ Ýù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ù ³ ñÙÝÇó ) å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ` μÝûñÇ- Ý ³ ÏÝ » ñÇ Ñ » ï ÙÇ ³ ëÇÝ ,
- ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ ÝÓÇÝù` Ý ³ ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ áË ³ ñÇÝáÕ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ ½áñ ³ Ïáã ³ ÛÇÝ ï » - Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ å ³ ï ×» ÝÁ` μÝûñÇÝ ³ ÏÇ Ñ » ï ÙÇ ³ ëÇÝ , Ï ³ Ù Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ï » Õ » Ï ³ Ýù , -Ù » Ï Éáõë ³ ÝÏ ³ ñ` 3X4 ëÙ ã ³÷ ëÇ , - ³ ÝÓÝ ³· ñÇ å ³ ï ×» ÝÁ : ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ ÙñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÷³ ë- ï ³ ÃÕà » ñÁ Ñ ³ ÝÓÝáõÙ ¿ ³ ÝÓ ³ Ùμ` Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » Éáí ³ ÝÓÝ ³ - · Çñ : ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÁ ÙñóáõÛÃÇÝ Ý » ñÏ ³ Û ³ ÝáõÙ » Ý ³ ÝÓ- Ý ³· ñÇ , ¹ ÇåÉáÙÇ , ³ ßË ³ ï ³ Ýù ³ ÛÇÝ · ñùáõÛÏÇ , ÇëÏ ³ ñ ³ Ï ³ Ý ë » éÇ ³ ÝÓÇÝù` Ý ³ ¨ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý · ñùáõÛÏÇ Ï ³ Ù ¹ ñ ³ Ý ÷ á- Ë ³ ñÇÝáÕ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ³ íáñ ½áñ ³ Ïáã ³ ÛÇÝ ï » Õ ³ Ù ³ ëÇÝ Ïó ³· ñÙ ³ Ý íÏ ³ Û ³ Ï ³ ÝÇ μÝûñÇÝ ³ ÏÝ » ñáí :
Ð ³ ñó ³ ß ³ ñ » ñÁ Çñ » Ýó × Çßï å ³ ï ³ ëË ³ ÝÝ » ñáí ¹ ÇÙáñ ¹ Ý » - ñÇÝ Ïïñ ³ Ù ³¹ ñí » Ý ÷³ ëï ³ ÃÕà » ñÁ Ý » ñÏ ³ Û ³ óÝ » ÉÇë :
ö ³ ëï ³ ÃÕà » ñÝ ÁÝ ¹ áõÝíáõÙ » Ý ³ Ù » Ý ûñ` Å ³ ÙÁ 9:30-Çó ÙÇÝ㨠12:30-Á , μ ³ óÇ ß ³ μ ³ à ¨ ÏÇñ ³ ÏÇ ûñ » ñÇó :
¸ÇÙáõÙÝ » ñÇ ÁÝ ¹ áõÝÙ ³ Ý í » ñçÇÝ Å ³ ÙÏ » ïÝ ¿ ` 10 . 06 . 2016à .:
ØñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É ó ³ ÝÏ ³ óáÕ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇ- Ý » ñÁ Éñ ³ óáõóÇã ï » Õ » ÏáõÃÛáõÝÝ » ñ ëï ³ Ý ³ Éáõ , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ å ³ ßïáÝÇ ³ ÝÓÝ ³· ñÇÝ ¨ Ñ ³ ñó ³ ß ³ ñ » ñÇÝ Í ³ Ýáà ³ Ý ³ Éáõ Ñ ³ - Ù ³ ñ Ï ³ ñáÕ » Ý ¹ ÇÙ » É Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝ ( ù . º ñ¨ ³ Ý , ´³· ñ » - õ ³ Ý ¹ Ç 5 , Ñ » é . 29-46-39 ):
ØÇ ³ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï , ï » Õ » Ï ³ óíáõÙ ¿, áñ ÙñóáõÛÃÝ » ñÇÝ Ù ³ ë- Ý ³ Ïó » Éáõ Ñ ³ Ù ³ ñ ÐÐ ù ³ Õ ³ ù ³ óÇÝ » ñÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óñ ³ Í ÷³ ë- ï ³ ÃÕà » ñÇ å ³ ï ×» ÝÝ » ñÁ » ï ã » Ý í » ñ ³¹³ ñÓíáõÙ : ØñóáõÛÃÇ Ù ³ ëÝ ³ ÏÇóÝ » ñÁ Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛ ³ Ý ³ Ýó ³· ñ ³ - ÛÇÝ Ï » ï å » ïù ¿ Ý » ñÏ ³ Û ³ Ý ³ Ý ÙñóáõÛÃÝ ëÏë » Éáõó 30 ñáå » ³ é ³ ç :
ÐÐ äÜ Î ¨ èÎì
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚàôÜÀ Ð ² Úî ² ð ² ðàôØ ¾ îÐî º ì ´ î àÈàðîÜ º ðàôØ Ø ² êÜ ²¶ Æî ² òì ² Ì ¼àð ² ÎàâÆÎÜ º ðÆ ØðòàôÚÂ
ÐÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñáõÃÛáõÝÁ § Ð ³ Û ï » ù ¦ ÏÇμ » é ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛ ³ Ý Ï » ÝïñáÝÇ Ñ » ï Ñ ³ Ù ³ ï » Õ , å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ · áõÙ μ ³ ñÓñ ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ï ³ Ý ÉáõÍáõÙÝ » ñÇ ëï » ÕÍÙ ³ Ý ¨ ¹ ñ ³ Ýó ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ï ÏÇñ ³ éÙ ³ Ý , ÇÝãå » ë Ý ³ ¨ ½áñ ³ ÏáãÇÏÝ » ñÇ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ï ³ ñáÕáõÃÛáõÝÝ » ñÁ å ³ ñï ³¹ Çñ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ Ûáõ- ÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ óùáõÙ ³ í » ÉÇ ³ ñ ¹ ÛáõÝ ³ í » ï û · ï ³· áñÍ » Éáõ Ýå ³ ï ³ Ïáí , Ñ ³ Ûï ³ ñ ³ ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛà , áñÇÝ Ï ³ ñáÕ » Ý Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É 2016à . ³ Ù ³ é ³ ÛÇÝ ½áñ ³ ÏáãÇ Å ³ Ù ³ Ý ³ Ï ½áñ ³ ÏáãÇ » Ýà ³ Ï ³ ¨ îÐî áõ ´ î áÉáñïÝ » ñáõÙ Ëáñ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý · Çï » ÉÇùÝ » ñ ¨ Ñ ³ - Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý ËÝ ¹ ÇñÝ » ñ ÉáõÍ » Éáõ åñ ³ ÏïÇÏ ÑÙïáõÃÛáõÝÝ » ñ áõÝ » óáÕ ½áñ ³ ÏáãÇÏÝ » - ñÁ` Ñ » ï¨Û ³ É Ù ³ ëÝ ³· ÇïáõÃÛáõÝÝ » ñáí . Íñ ³· ñ ³ íáñáõÙ , ó ³ Ýó ³ ÛÇÝ ³¹ ÙÇÝÇëïñ ³ ïáñ , ó ³ Ýó » ñ , ÏÇμ » ñ ³ Ýíï ³ Ý · áõÃÛáõÝ :
ØñóáõÛÃáõÙ Ñ ³ Õà ³ Í ½áñ ³ ÏáãÇÏÝ » ñÁ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝíáñ ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÏÝß ³ Ý ³ Ïí » Ý ÐÐ ¼àô Ï ³ åÇ ¨ ² ÎÐ í ³ ñãáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ ïáõÏ ëïáñ ³ μ ³ Å ³ ÝáõÙÝ » ñáõÙ £
ØñóáõÛÃÇÝ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » Éáõ ó ³ ÝÏáõÃÛáõÝ áõÝ » óáÕ ½áñ ³ ÏáãÇÏÝ » ñÁ ÙÇÝ㨠ë . à . Ñáõ- ÝÇëÇ 10-Á Ï ³ ñáÕ » Ý áõÕ ³ ñÏ » É Çñ » Ýó ïíÛ ³ ÉÝ » ñÁ (³ ÝÓÝ ³· Çñ , ÏñÃáõÃÛáõÝÁ Ñ ³ í ³ ë- ïáÕ ÷³ ëï ³ ÃáõÕà , ÇÝùÝ ³ Ï » Ýë ³· ñáõÃÛáõÝ , Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ óí ³ Í Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåáõÃÛ ³ Ý ÙÇçÝáñ ¹ áõÃÛáõÝ ¨ ³ éÏ ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ¹» åùáõÙ Ù ³ ëÝ ³· Çï ³ Ï ³ Ý Ñ ³ í ³ ëï ³· ñ » ñÇ å ³ ï- ×» ÝÁ ) hightechcs @ mil . am ¿ É . h ³ ëó » áí , h » é ³ Ëáë` + 374 10 294416 :
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
15
ÂÆì 20 (1140) 1 - 7 ÐàôÜÆêÆ 2016 вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` ݳ˳ñ³ñáõÃÛáõÝáõÙ ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ñ»ï»õÛ³É Ã³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ 1.г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³- ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý »ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ í ³ñãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ë- ˳Ýáõà ÃÛ³Ý (Çñ³í³Ï³Ý) ³áõ¹ÇïÇ μ³ÅÝÇ ·É˳íáñ Ù³ë- ݳ·»ï (ͳÍϳ·Çñ` 02-Ð Ð-22.3-2 242) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å³- ѳÝçíáõÙ ¿` -ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý 080000 μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ §Ü»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ý»ñ- ùÇÝ ³áõ¹ÇïáñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñáõÙ, -ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý ³é³ç³ï³ñ å³ßïáÝÝ»ñÇ ³éÝí³½Ý 2-ñ¹ »ÝóËÙμáõÙ ³éÝí³½Ý »ñÏáõ ï³ñí³ uï³Å ϳ٠í»ñçÇÝ ãáñu ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ù³Õ³ù³- Ï³Ý Ï³Ù Ñ³Û»óáճϳÝ, μ³ó³éáõÃÛ³Ùμ г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³É- Ý»ñÇ, ËáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇ, Ù³ÙáõÉÇ ù³ñïáõÕ³ñÝ»ñÇ, o·Ý³- ϳÝÝ»ñÇ ¨ é»ý»ñ»ÝïÝ»ñÇ å³ßïáÝÝ»ñÇ, ϳ٠ù³Õ³ù³ódz- Ï³Ý å³ßïáÝÝ»ñáõÙ ³éÝí³½Ý »ñÏáõ ï³ñí³ ³ß˳ï³Ýù³- ÛÇÝ uï³Å, ϳ٠·Çï³Ï³Ý ³uïÇ×³Ý ¨ ³éÝí³½Ý »ñ»ù ï³ñ- í³ Ù³uݳ·Çï³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ uï³Å, ϳ٠í»ñçÇÝ ï³uÁ ï³ñí³ ÁÝóóùáõÙ ³éÝí³½Ý ÑÇÝ· ï³ñí³ Ù³uݳ·Ç- ï³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ uï³Å, ϳ٠å»ï³Ï³Ý ͳé³Ûáõ- ÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñáõÙ ³éÝí³½Ý ãáñu ï³ñí³ ³ß˳ï³Ýù³- ÛÇÝ uï³Å, ϳ٠å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý μݳ·³í³éáõÙ ³éÝí³½Ý »ñ»ù ï³ñí³ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ëï³Å: ØñóáõÛÃÁ Ïϳ۳ݳ 2 7.0 06.2016Ã.` ųÙÁ 10:00-Ç ÇÝ, ݳ- ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ß »ÝùáõÙ ( ù. º ñ¨³Ý, ´ ³·ñ¨³Ý¹Ç 5 ): Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³- 2.г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ë³ñ³ñáõÃÛ³Ý Ý »ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ í ³ñãáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³å³ï³ë- ˳ÝáõÃÛ³Ý (Çñ³í³Ï³Ý) ³áõ¹ÇïÇ μ³ÅÅÝÇ ³é³ç³ï³ñ Ù³ë- ݳ·»ï ( ͳÍϳ·Çñ` 02-Ð Ð-33.2-113 ) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å³- ѳÝçíáõÙ ¿` - ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý 080000 μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ §Ü»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ý»ñ- ùÇÝ ³áõ¹ÇïáñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñáõÙ: ØñóáõÛÃÁ Ïϳ۳ݳ 2 8.06.2016Ã.` Å ³ÙÁ 10:00-Ç ÇÝ, Ý ³- ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ß »ÝùáõÙ ( ù. º ñ¨³Ý, ´ ³·ñ¨³Ý¹Ç 5 ): 3.г۳ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³- ˳ñ³ñáõà ÃÛ³Ý Ý»ñùÇÝ ³ áõ¹ÇïÇ í ³ñãáõÃÛ³Ý Ï ³ï³ñáճϳ- ÝÇ ³áõ¹ÇïÇ μ³ÅÝÇ ³ é³ç³ï³ñ Ù³ëݳ·»ï ( ͳÍϳ·Çñ` 02- Ð-33.2-44 8) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å³- ѳÝçíáõÙ ¿` - ïÝï»ë³·Çï³Ï³Ý 080000 μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ ¨ §Ü»ñùÇÝ ³áõ¹ÇïÇ Ù³ëÇݦ ÐÐ ûñ»Ýùáí ë³ÑÙ³Ýí³Í Ý»ñ- ùÇÝ ³áõ¹ÇïáñÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý áñ³Ï³íáñáõÙ: ØñóáõÛÃÁ Ïϳ۳ݳ 29.06.2016Ã.` ųÙÁ 10:00-Ç ÇÝ, ݳ- ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ß »ÝùáõÙ ( ù. º ñ¨³Ý, ´ ³·ñ¨³Ý¹Ç 5 ):: 4. г۳ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³- ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý ³å³ÑáíÙ³Ý ¹»å³ñ- ï³Ù»ÝïÇ Ç ÃÇÏáõÝù³ÛÇÝ ³ å³ÑáíÙ³Ý í³ñãáõÃÛ³Ý å ³ñ»Ý³- ÛÇÝ, ¹ »Õ³ÙÇçáóÝ»ñáí ¨ μÅßÏ³Ï³Ý ë ³ñù³íáñáõÙÝ»ñáí ³å³ÑáíÙ³Ý μ ³ÅÝÇ ³é³ç³ï³ñ Ù³ëݳ·»ï (ͳÍϳ·Çñ` Ð-33.2-228) 02-Ð Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñÝ ½μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å³- ѳÝçíáõÙ ¿` -μ³ñÓñ³·áõÛÝ ÏñÃáõÃÛáõÝ, -ïÇñ³å»ïáõÙ ¿ (ϳñ¹áõÙ ¨ ϳñáÕ ¿ μ³ó³ïñí»É) éáõë»- ñ»ÝÇÝ: ØñóáõÛÃÁ Ïϳ۳ݳ 27.06.2016Ã.` ųÙÁ 14:15-Ç ÇÝ, ݳ- ˳ñ³ñáõÃÛ³Ý ß »ÝùáõÙ ( ù. º ñ¨³Ý, ´ ³·ñ¨³Ý¹Ç 5 ): 2-44 Ï »ï»ñáõÙ Ý ßí³Í à ³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñÝ ½ μ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ å ³Ñ³ÝçíáõÙ ¿ ݳ¨` -ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý Ñ³ïáõÏ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý Ï³Ù å»ï³- Ï³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñáõÙ ³éÝí³½Ý »ñÏáõ ï³ñí³ uï³Å ϳ٠ѳٳÛÝù³ÛÇÝ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å³ßïáÝÝ»ñáõÙ ³éÝí³½Ý »ñ»ù ï³ñí³ uï³Å ϳ٠í»ñçÇÝ »ñ»ù ï³ñí³ ÁÝ- óóùáõÙ ù³Õ³ù³Ï³Ý ϳ٠ѳۻóáճϳÝ, μ³ó³éáõ- ÃÛ³Ùμ г۳uï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÝ»ñÇ Õ»- ϳí³ñÝ»ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÝ»ñÇ, ËáñÑñ¹³Ï³ÝÝ»ñÇ, Ù³ÙáõÉÇ ù³ñ- ïáõÕ³ñÝ»ñÇ, o |9+<8+<99+;8r * :+;+;+9:9+;8r :\+<9::99+;8r8+<9 ;+<9\+<;+<;<8|+<8+<9 :\+<9::99+;:;\9 +<:9:+<+9 9+8 :+<;Ь:+2 +<98+<:+<9;+<98|9\:+<8R 8+<9 +<:9:+<+9 +;+; :+<;:+09+7\9+<+|8|:+<8+<9 +<98+<:+<9;+<98|9\:+<8R 8+<9 :\+<9::\+<9:;RЬ8<9+<9 9+<+|+<:+<::;\9 +<:9:+<+9 9+8 :+<;:+2 +8|9::;+<8+<9Ь8+<:+<9:;\8<9+<9 ::+<8SR 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :R +<9::\+<9:;\8<9+<9 9 +2Ь8+<;+<;:;\8<9+<9 9+;;8|9 +<:;\+8|:8r :+<;:<:;\8<9+0+<9 +<:+<:|8|9 8+<;+|8p9+<:9+<+|+: 8+<88+<+|8|;"99CBB99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99+;9 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+2Ь9+<9:|::;\9 ++<:9:+<+9 98|:|9+<8+<;+r 8;8<:;\8<9:;\9Ӡ9;;<:;\98<8 88+<9+<9+2#b#l82 8\+<98R8p8|9 9 +2Ь8+<;+<;:;\8<9+<9 9 +9;:;\9 ; + ;*+<9 +B +<+|;*+<9+8rRb 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;\8<9+<9 :\+<9::\+<9:;\8<9+<9Ь9+<8+<;+<;:;\8<99+<9 8 +<:\8|:+<8 9 8|9+<;+<;:;\8<9+<9 * + :;;+;8p9+<8+<::;9+<9 : +<;:<:;\8<9+<9 9 9:;\8<+<:+898|8+<8+<9 +2 :\+2Ь9::9+<9 +<8\98r +2 :+<:|8|9 8 +<;+|8r 9+<:9+<+|+: 8+<88+<+|8|;"Ь9@BR99:+<8 8<+<;|:;\; :\+<9::99+;9 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; :\+2Ь9+<9:|::;\9 ++<:9:+<+9 98|:|9+<8+<;+r 8;8<:;\8<9:;\9Ӡ9;;<:;\98<8 88+<9+<9+23b#l82 8\+<988p8|9 9+2Ь8+<;+<;:;\;\8<9+<9 9 +9;:;\9 ; + ;*+<9 +B +<+|;*+<9+8rRcb 8 +:+;:;\9 9 9:+<8 82 +<;|:;\; :R +<9::99+;9 + +<9\+;<9+8:;P9+<9+<; :R +<9+<9:|::;\9 + 9+<*::;\99 :\+<9::99+;8r +<99<9+<+|;+;8r;+ 8+:8r *s,*b +98<+2Ь8+::;\9 99:+<8 8|;+9;2 88|+<+:;:;\8<9:;\99+;8r 9+: 8+<:\:+<8 8|;+2Ь:+<8+<9 +<8:+;8r +<99;+<8\+9: 8|9+<;<:;\8<9:;\9+<99;+<8\+9: :+9\+8+<:::;\8<9+<9 :8|;+<:\+::;\9:\+:+<8+<9 * 8+<:+<9:9\+<8+<9 +|+<9\:98|; :\+<;:;\9+<8:9R :+Ь9\+8:;\8<9:;\99+;8r 9+: +<:9:<:+8:;R 9 +<9+<::+<98r 9 +<9;+<:\+::;RЬ8<9+<9 ;;+9:+;:;\8<9+<9 :+<99+<9:+<8 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 9<*8p9<*+<8+;:\:+<8 8<:;\98:::;\8<9:;\99+<9+<8+<;+|:<:: * 8\+<9+<9+<8+<88|;2 +<98 :+898|8+<8+<9 98rЬ:|:;<9+;:: +<98+<:+8:;R :;\9+<8:;\8<9:;\9Ӡ+8|9:9R 9 9 ;+<9\+<;+<;<8|9+;8 9 +<8+<;+<;:;\8<9:;\9 ;+;*+<9 +L+<+|;*+<9+8rR :R +:; + 9+;8+<9+<;<9+9 9 +:*9+<8;|+<::+<8<9\8<+;8+8|9:;\9 9;;<:;\8<+<98|9 9+<99<9+<8\:9\::8r +<9:;\9::9<*88;+<;<::;\9 + ;|+<::+<8<9\8<+;8 9+;8+<9+<;<9+88|:::9+<8 :\+<9::99 ++<9\+;<9+8:;R 9+<9+<; 9+<:9+<+|8|:+<8+<9Ь+|8|:+88|;9+;8r * +<98+<:+<9;+<98|9 :;\9+<8:;\8<9:;\99+;8r :8|;+2Ь:\+:9+<9 :+:+<989:;\98|;2 9+;8+<9+<;<::9R :\+<9+<9:|9+;8r +2Ь:+<;+<;:;\98 9+<:+<:::9R ;|+<::+<8<9\8<+;8v +8|:\8:98r9+;8r:8+<9+<8+<98r9+;8r +<98+<:+<9;+<98|9 +|;;:;\988r:+;:|8|98|:+<;<+<8+<9:;\8<9+<9 ++:\;:;\9 +<99;+<8\+9: + 9+;8+<9+<;<9+8 :+9\+Ь8+<9; 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 9+<;998|;2 :\+<:9|+99+;8 9;;8rЬ9+<89+;8r 9+: 98|+<:8|9+<;+<8+<9 :+:8r +<99<8|9; 9+<* +8|9::;+<8+<9 +|;;:;\988p8+<9 +;+<9 ;|:8+<;8|9:9R 8\+<9+<9+<8+<::; +:;+<8::<+<98|9 :+Ь9\+<9+<:8|9 8;<+<+|;9+<9 :8+<9+<8+<98r :\+<:9|+98 9;;8|9+<88p9+: 98|+<:8|9 8+<9 9+<9+<:\+<:+<:8+<9 :+9\+8+<9;9+8 8:;\:+<98+<;5B :9 :<+<;|:8r+<99<9+<+|;8r :\+<:9|+989 9 ;+<9\+<;+<;<8|9 9;;<:;\98<8|9 9+<:9+<8;<+8:;R 9+<9+<; ;|+<:Ь:+<8<9\8<+;8 9+<99<9:;\9 + +<99<+<9 9+;8+<9+<;<9+8:: +<99<9+2Ь+|8|;9 9 ;+<9\+<;+<;<8|9+;8 9;;<:;\98<8|9 9+;8+<9+<9:;\9 +9 +<992Ь9+<+|;8r +8|:\8:98r +<98+<:+<9;+<98|9 +|;;:;\988r 8|:8 +<;+<8+<9Ь:+:8r +<99<8|9; 9+<* +8|9::;+<8+<9 +|;;:;\988r 8+<9 +;+<9 ;|:Ь8+<;8|9:9R 8\+<9+<9+<8+<::; +:;+<8::<+<98|9 :+9\+<9+<:8|9Ь8;<+<+|;9+<9 :8+<9+<8+<98r 9;;8|9+<89+;::Ӡ9 +<;;<+<9+<;+;8 8|;+9;2 9|8|9: :\+<:+<:8+<99+;:: +8|9:;+9+Ь;8|9 8:;+<9+<+;:+9 ;|+<::+<8<9\8<+;8 9+;8+<9+<;<9+88|:;l+<::+<8<9\8<+;9 89+:;\9::;\9 +9 +2 9+9 ;; 8R +<9838p8|;098|9:<*#388 +<;<8r 9 +<+<82 * 8 8|;+<88r ; ;+;8|;3+8|9:;\99+;8r 8 9+:;\99+<9 : +;:|8|9 8R +<98+:9 +b#l82㠬9;;<:;\98<9+;8|9 9+<:9+<8;<+8 ;<+<98+<;<:9R 9 9 ;+<9\+<;+<;<8rЬ9+;8 8;+<;<:;\;<8|:2 :+9\+8:;\8<9:;\99+; ::+<9+<8:;R 8|9:<:\+: 9+<*:\+<9::98r +<99<9+<+|;8|9 * 9+<;;<+<9+<;+;8|9 8+<9:8<+<9+<8:;R 9+2Ь9+<; 8+<;:9R +9 +8|9+8 9+<8+<;+<;:;\8<9:;\9; +;*+<9 +L+<+|;+Ь;\+<9+8rR 9+:#Cb398|+<8\+<9+<9+<8 :+9\+8+<;<::;\9 + :; 9;;<:;\98<9+;8|9 9+<:Ь9+<8;<+8:;R 9+<9+<; 9 9 ;+<9\+<;+<;<8|9+;8r 9+;8+<9+<;<;+<8 ;|+<:Ь:+<8<9\8<+;8r :\+<:9|+99+;8 +: :<+9 :+;+<++<;9<::;\99;;<:;\98<8r 9+<:9+<88|;<9+;8 9+<8+<;+<;:;\8<9+<9 +<9;<+<+|;+2Ь98|9 8+: :\+:; + 9+;8+<9+<9+<9 9;;<:;\98<9 :8:+8:;\;23 ;::\++<:+<:s9 9 :L9 8 * : 8:9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,9 9+,8+,; +,; : ;L8,9: ;L98 9 +,9:+,; +,; : ;L9 + :9 : +: +L: : 8: ; :9+; : ;L99+,:9+,+l8l:+,;,:+,8 +: ; +,8: :,8l89+; 8b 9; ;,: ;L98 9 9 :\+<9::\+<9: ;\8<9+<9 9+<8+<;+<;:;\8<9:;\98 *|9 +<9 :+;*b 88|+:+<9::+<9+|:;\8<9+<9Ь8+9:;:98r 9+: 9+<9+<:+9R :\+<9::\+<9+<8+<9 9+<9+<8+<;+|:;\9 +<;9<; :+89:8:+|8|+<8+<9Ь8:;\8:;\99+;8r ::+9\89+<9 * +;+<9;2 +<;+9:;\9+<:+: 88|;+<:9+<9 8|9:<:\+: 9+<* +:;+<8:Ь:<8|89+;8r 9+<:9+<+|8|:+<8+<9 8+<;:9\:;\8<9:;\99+;8 :\+<;:+<+8|; +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;RЬ8<9+<9 898<+<;<;:;\9 +<:+88r +<;+9:;\9+<:+: ;+|:+<+|:;8+8:;R 9:\+<:+<8:: 9+<9:+<;+<;:;\9 +9;;<:;\982 :;8|9 8+<;:9R +9 9+<:9+<8;<+8#l82 +<9+<:+<98|9 +:;+<8::<8r 8\+<9+<9+<8 +:Ь;+<8::<8r +98<+<8+2 * :9 : :;R +L: :8:;:9+;:;\9 8:; 9+<:9+<+|8|:+<8+<9 +|8|:+88|;9+; * 9+2Ь9+<:\+<:+<:8+<9 89+8|;9+; 8:;\8+8:;R :\;+<8:8|8 99::;\8<9:;\99+; :;\9+;<:9R +:;+<8::<8|89+Ь;8 9+:*9+<8 9+<:9+<+|8|::;\8<9:;\99+;:: 8;+<+|;+<::;:;\9 ;<+<9;<+<98|9 +<+98|98|::;+<::;;<+<9;<+; 88|+;+<9::+<9+|:;\8<9:;\9Ӡ9;;<:;\98<:;\9 9+<9\8<+<8 +:;+<8::<8|89+;8 8\+<98+:+<98|9 +8|9::;+<8+<9 8+<:+<9:;\8<9+<9Ь899+<9+<8:+9 9 9 +: ;B 8+<:\8r * +,89 :+<;:<:;\8<9+<9 9+<::;\8 :::;+<+<8\+<9:;\99+;:;\9*09;;<:;\98<8|9 9+<:9+<8;<+8:;R ;<+<98:;\8<9:;\9 :;\9+;<:9R +:;+<8::<8|89+;8 98|9:<* :82 9:;RЬ98|:8r8 8+<;:9R +9 :;\9\+<;8+8 8|;+9;2 ::9+<89+;8+<99<9+<+|8|; 8;8<:;\8<9:;\98 9+<:+<:Ь::9R ;|+<::+<8<:;\9\82 8|9;9+<8+9:+<+|;:;\8<9:;\9 9+<:9+<+|8|:+<;<:+<8 8+<+9+<8+;:\:;\8<9+<9Ь98|:|9:;+:;\8<9:;\9 * +<:8+<9:;\8<9+<9 ++:\;:;\9 9+<:9+<+|8|:+<8+<9 9+<:+<::+<+|;+;8r :\+<:Ь9|+98vFV674֖ +8+<:;<+::+:+<8::3sB#CCc9 9 :L+,9::L+,9: ;L8,9+,99+,8+,; +,; : ;L8,9+,9:L+,9:: 9+,8,+; 8 P