Հայ Զինվոր - Page 9

ÂÆì 2 (1122) Ý»ñÇÝ: ²ÛÅÙ ºñ»õ³ÝáõÙ µÝ³ÏíáõÙ »Ý Ïñïë»ñ É»Ûï»Ý³Ýï úѳÝç³ÝÛ³ÝÇ ³í³· ùñáç áñ¹Çݪ ²ñÃáõñ ì³ñ³½¹³ïÇ ²í³·Û³ÝÁ »õ Ýñ³ ¹áõëïñÁª ܳï³ÉÛ³Ý: Üñ³Ýù û·Ý»óÇÝ í»ñ³Ï³Ý·Ý»É »õ ³ÙµáÕç³óÝ»É Ñ»ñáëÇ Ï»Ýë³·ñáõÃÛáõÝÁ: سÛñÁª ¸³ßá (ѳۻñ»Ýáíª ¸ßËáõÑÇ) ¶ñÇ·áñ»õÝ³Ý »õ ѳÛñÁª úѳÝç³Ý úѳÝç³ÝÛ³ÝÁ, (Éáõë³Ýϳñáõ٠ݳ Ï»ÝïñáÝáõÙ ¿) µÝ³ÏíáõÙ ¿ÇÝ Î³ñëáõÙ, áñÝ ³ÛÝ ï³ñÇÝ»ñÇÝ èáõë³Ï³Ý ϳÛëñáõÃÛ³Ý Ï³½ÙáõÙ ¿ñ: ²Ûëï»Õ 1914 Ãí³Ï³ÝÇÝ ÍÝí»ó Ýñ³Ýó ¹áõëïñÁª ÞáճϳÃÁ (²É»ùë³Ý¹ñ³Ý), 1917Ãí³Ï³ÝÇÝ ³ß˳ñÑ »Ï³í гñáõÃÛáõÝÁ (²ñïÛáõß³Ý), ÇëÏ 1921-Çݪ Ïñïë»ñ áñ¹Çݪ ¶»õ