Հայ Զինվոր | Page 8

ÂÆì 2 (1122) 28 ÐàôÜì²ðÆ - 3 öºîðì²ðÆ 2016 ÞÜàðвìàð îàܸ, вÚðºÜÆøÆ ¼ÆÜìàð 24 ì áñáÝ»ÅóÇ Éñ³·ñáÕ ì³É»ÝïÇÝ ÎáïÛáõËÁ ݳٳÏáí ¹ÇÙ»É ¿ñ Ù»½ª Ëݹñ»Éáí ×ßï»É »õ ïíÛ³ÉÝ»ñ ïñ³Ù³¹ñ»É Çñ»Ý (»Ã» ³Û¹åÇëÇù Ñݳñ³íáñ ¿ ·ïÝ»É) ѳ۳½·Ç û¹³ãáõ, ÏáñͳÝÇãÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ, Ïñïë»ñ É»Ûï»Ý³Ýï ²ñïÛáõß³ úѳÝç³ÝÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ, áñÁ ìáñáÝ»ÅÇ Ùáï³Ï³ÛùáõÙ 1942 Ãí³Ï³ÝÇ ÑáõÉÇëÇ 8-Ç ÇÝ Ñ»- Ïñïë»ñ É»Ûï»Ý³Ýï: 1942 Ã. ÑáõÉÇëÇ 8-Ç ÇÝ ¼»ÙÉÛ³ÝëÏÇ ßñç³Ýáõ٠ݳ Çñ í³éíáÕ ÇÝùݳÃÇéÝ áõÕÕ»ó ý³ßÇëï³Ï³Ý ï³ÝÏ»ñÇ ß³ñ³ëÛ³Ý íñ³: ²ñïÛáõß³ úѳÝç³ÝÛ³ÝÇ ÏÛ³ÝùÝ Áݹѳïí»ó, »ñµ ݳ Áݹ³Ù»ÝÁ 25 ï³ñ»Ï³Ý ¿ñ: Æñ ëËñ³ÝùÇ Ñ³Ù³ñ ݳ Ñ»ïÙ³Ñáõ å³ñ·»õ³ïñí»É ¿ γñÙÇñ ¹ñáßÇ ßù³Ýß³Ýáí: лﳷ³ÛáõÙ ³ñ¹»Ý å»ïù ¿ ͳÝáóݳÛÇ ³Ûë Ññ³ß³ÉÇ ÁÝï³ÝÇùÇ ³Ý¹³ÙÝ»ñÇݪ ²ñïÛáõß³ÛÇ ³í³· ùáõÛñ ÞáճϳÃÇ (²É»ùë³Ý¹ñ³) áñ¹áõݪ ²ñÃáõñ ì³ñ³½¹³ïÇ ²í³·Û³ÝÇÝ, »õ í»ñçÇÝÇë ¹ëï»ñÁª ܳï³ÉÛ³ÛÇÝ: гçáÕí»ó ݳ»õ ϳå ѳëï³ï»É Ñ»ñáëÇ Ñ»ïÝáñ¹Ý»ñÇ »õ éáõë Éñ³·ñáÕÇ ÙÇç»õ: ²ñ¹ÛáõÝùáõÙ Û³ÏÛ³Ý åɳó¹³ñÙÁ: ²Ûëï»Õ Ù»Ï ³ÙÇë Ó·í³Í Ù³ñï»ñÇ ÁÝóóùáõ٠γñ³å»ïÛ³ÝÇ ½ÇÝíáñÝ»ñÁ ç³Ëç³Ë»óÇÝ ÑáõÝ·³ñ³óÇÝ»ñÇ 4-ñ¹ »õ 12-ñ¹ Ñ»ï»õ³Ï³ÛÇÝ ¹ÇíǽdzݻñÁ »õ ÑÇÙÝáíÇÝ çɳï»óÇÝ ·»ñٳݳóÇÝ»ñÇ 336-ñ¹ Ñ»ï»õ³Ï³ÛÇÝ ¹ÇíǽdzÝ: гٳé Ù³ñï»ñáõÙ ê»ñ·»Û Æë³»õÇãÇ ¹ÇíÇ½Ç³Ý í³ëï³Ï»ó 46-ñ¹ ·í³ñ¹Ç³Ï³Ý ¹Çíǽdz Ïáãí»Éáõ Çñ³íáõÝùÁ: ²í³· É»Ûï»Ý³Ýï гÛÏ ´³É³Û³ÝÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñáõÃÛ³Ùµ 41-ñ¹ ܶÄÎ (Ý»ñùÇÝ ·áñÍ»ñÇ ÅáÕáíñ¹³Ï³Ý ÏáÙÇë³ñdzï) ë³Ñٳݳå³Ñ ·Ý¹Ç 7-ñ¹ í³ßïÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ñ â»éݳíëÏÇ Ï³ÙáõñçÁ: ü³ßÇëïÝ»ñÁ ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ¹»Ù ¹áõñë ¿ÇÝ µ»ñáõÙ ï³ÝÏ»ñ, éÙµ³ÏáÍáõÙ ¿ÇÝ û¹Çó, ³ñϳÏáÍáõÙ ¿ÇÝ Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ »õ ³Ï³Ý³Ý»ï³ÛÇÝ Ïñ³Ïáí, ë³Ï³ÛÝ Ýñ³Ýù áëáËÇÝ ÃáõÛÉ ãïí»- ØÆ êÊð²ÜøÆ Üñ³Ýù ½áÑí»óÇÝ Ñ³ÝáõÝ Ñ³Ûñ»ÝÇùÇ. ³ñÛáõÝáí ëñµ³·áñÍí³Í »Õµ³ÛñáõÃÛáõÝ ñáë³µ³ñ ½áÑí»É ¿ª Çñ ³ÛñíáÕ ÇÝùݳÃÇéáí Ëá۳ѳñ»Éáí ÃßÝ³Ù³Ï³Ý ï³ÝÏ»ñÇ Ïáõï³ÏáõÙÝ»ñÁ: ܳٳÏáõÙ éáõë Éñ³·ñáÕÁ å³ïÙáõÙ ¿ñ, áñ è¸ é³½Ù³û¹³ÛÇÝ áõÅ»ñÇ Ó»õ³íáñÙ³Ý 100-³ ³ÙÛ³ÏÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ Ñ»ñáëÇ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ ÷áÕáóáõÙ Ñáõß³ï³Ëï³Ï ¿ ï»Õ³¹ñí»Éáõ, »õ Çñ»Ýù ϳñÇù áõÝ»Ý Éñ³óáõóÇã ×ß·ñïáõÙÝ»ñÇ, ÇÝãå»ë ݳ»õª Éáõë³ÝϳñÇ, »Ã» Ï·ïÝíÇ Ð³Û³ëï³ÝáõÙª Ýñ³ ÍÝݹ³í³ÛñáõÙ: ܳ ݳ»õ ËáëáõÙ ¿ñ Çñ »ñϳñ³ï»õ »õ ³å³ñ¹ÛáõÝ ÷ÝïñïáõùÝ»ñÇ Ù³ëÇÝ: Ø»Ýù, ÇѳñÏ», ³ÝÙÇç³å»ë û·ÝáõÃÛ³Ý ßï³å»óÇÝù Ù»ñ éáõë ·áñÍÁÝÏ»ñáçÁ, ٳݳí³Ý¹ áñ ËáëùÁ Ù»ñ ½áÑí³Í, Ñ»ñáë ѳÛñ»Ý³ÏóÇÝ ¿ñ í»ñ³µ»ñáõÙ, ٳݳí³Ý¹ áñ, Áëï éáõë é³½Ù³Ï³Ý å³ïÙ³µ³ÝÝ»ñÇ, Ñ³Û û¹³ãáõÇ ³ñ³ñùÁ Çñ³í³Ùµ ¿É ³ñųÝÇ ¿ ÊáñÑñ¹³ÛÇÝ ØÇáõÃÛ³Ý Ð»ñáëÇ µ³ñÓñ ÏáãÙ³Ý: ¸Åí³ñÇÝ »õ »ñϳñ³ï»õ áñáÝáÕ³Ï³Ý ³ß˳ï³Ýù ¿ÇÝù »Ýó¹ñáõÙ, áñÁ, ë³Ï³ÛÝ, ½³ñٳݳÉÇáñ»Ý ³ñ³· áõ Ñ»ßï ÉáõÍáõÙ ëï³ó³í. ѳٳó³ÝóáõÙ ²ñïÛáõß³ úѳÝç³ÝÛ³ÝÇ Ù³ëÇÝ ïí۳ݻñ áñáÝ»ÉÇë áõß³¹ñáõÃÛáõÝë ·ñ³í»ó ÙÇ ·ñ³éáõÙ, áñÇ Ñ»ÕÇݳÏÁ ²ñïÛáõß³ úѳÝç³ÝÛ³ÝÇ ùñáç ÃáéÝáõÑÇݪ ܳï³ÉÛ³ ²í³·Û³ÝÝ ¿ñ: ܳ Çñ ý»ÛëµáõùÛ³Ý ¿çáõÙ ï»Õ³¹ñ»É ¿ñ ÑÇÝ· Éáõë³Ýϳñ »õ ٳϳ·ñ»Éª §Ð³Ûñ»Ý³Ï³Ý Ù»Í å³ï»ñ³½ÙáõÙ ½áÑí³Í Ç٠ѳñ³½³ïÝ»ñÁ¦: Üñ³Ýó ÃíáõÙ ¿ñ ݳ»õ, Ñáõñ³ËáõÃÛáõÝ ÇÝÓ, ²ñïÛáõß³ úѳÝç³ÝÇ úѳÝç³ÝÛ³ÝÇ Éáõë³ÝϳñÁ »õ Ýñ³ ·áñÍ³Í ëËñ³ÝùÇ Ù³ëÇÝ Ü³ï³ÉÛ³ÛÇ ·ñ³éáõÙÁ. §²ñïÛáõß³ úѳÝç³ÝÛ³Ý. 284-ñ ñ¹ û¹³ÛÇÝ ¹ÇíǽdzÛÇ 507-ñ ñ¹ ÏáñͳÝÇã ³ídz·Ý¹Ç 8 ÍÝí»ó ì³É»ÝïÇÝ ÎáïÛáõËÇ Ñá¹í³ÍÁ, áñÁ í»ñç»ñë Ññ³å³ñ³Ïí»