Հայ Զինվոր - Page 2

ÂÆì 2 (1122) 28 ÐàôÜì²ðÆ - 3 öºîðì²ðÆ 2016 ²Ýó³Í ï³ñáõÙ ³é³çÁÝÃ³ó ¿ ³ñӳݳ·ñí»É ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ áõëáõÙݳÝÛáõÃ³Ï³Ý »õ ÝÛáõóï»ËÝÇÏ³Ï³Ý µ³½³ÛÇ Ñ³ñëï³óÙ³Ý, ëå³é³½ÇÝáõÃÛ³Ý »õ é³½Ù³Ï³Ý ï»ËÝÇϳÛÇ ³ñ¹Ç³Ï³Ý³óÙ³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùµ: ÞÜàðвìàð îàܸ, вÚðºÜÆøÆ ¼ÆÜìàð Þ³ñáõݳÏí»É »Ý Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý ÏñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñÇ »õ ³Ùñ³ßÇÝ³Ï³Ý Ï³éáõÛóÝ»ñÇ Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý, ½áñù»ñÇ å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý, ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ϳñ·³å³ÑáõÃÛ³Ý ã³÷áñáßÇãÝ»ñÇ »õ Ù³ñï³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñÇ Ï³ï³ñÙ³Ý ³ñ¹Ûáõݳí»ïáõÃÛ³Ý µ³ñÓñ³óÙ³Ý, ½ÇݳÝÓݳϳ½ÙÇ Ï³ÛáõÝ µ³ñáÛ³Ñá·»µ³Ý³Ï³Ý íÇ׳ÏÇ ³å³ÑáíÙ³ÝÁ Ýå³ï³Ï³áõÕí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÁ: 24 ÐáõÝí³ñÇ 26-ÇÝ ÐÐ äÜ í³ñã³Ï³Ý ѳٳÉÇñáõÙ ï»ÕÇ ¿ áõÝ»ó»É å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÇÝ ÏÇó ÏáÉ»·Ç³ÛÇ ÝÇëïÁ` ÝíÇñí³Í 2015Ã. ÁÝóóùáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý ¨ ½áñ³Ñ³í³ù³ÛÇÝ å³ïñ³ëï³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛ³Ý, ½áñù»ñÇ ¨ ßï³µ»ñÇ ûå»ñ³ïÇí áõ Ù³ñï³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³ÝÁ ¨ 2016Ã. áõëáõÙÝ³Ï³Ý ï³ñí³ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ: гÛÏ³Ï³Ý »ñÏáõ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ÷áË·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ¨ ·áñÍáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ ÝÇëïÇÝ Ù³ëݳÏó»É »Ý ÈÔÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý µ³Ý³ÏÇ Ññ³Ùϳ½ÙÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñÁ: Æ Ýß³Ý ËáñÇÝ »ñ³Ëï³·ÇïáõÃ۳ݪ ÝÇëïÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÁ Ù»Ï ñáå» ÉéáõÃÛ³Ùµ ѳñ·»É »Ý ѳÛñ»ÝÇùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÇ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ Çñ»Ýó ÏÛ³ÝùÁ ÝíÇñ³µ»ñ³Í ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ÑÇß³ï³ÏÁ: ÞÝáñѳíáñ»Éáí ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ Ï³½Ù³íáñÙ³Ý 24-ñ¹ ï³ñ»¹³ñÓÇ ³éÃÇí ¨ áÕçáõÝ»Éáí ÝÇëïÇ Ù³ëݳÏÇóÝ»ñÇݪ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÝ Áݹ·Í»É ¿, áñ Ñ»ï¨áÕ³Ï³Ý ¨ ɳñí³Í ³ß˳ï³ÝùÇ, ç³Ýù»ñÇ Ñ³Ù³¹ñÙ³Ý ¨ ÙÇç³½·³ÛÇÝ É³í³·áõÛÝ ÷áñÓÇ Ý»ñ¹ñÙ³Ý ³ñ¹ÛáõÝùáõÙ 2016 Ãí³Ï³ÝÇÝ å»ïù ¿ ³ñíÇ ³Ù»Ý³ÛÝ Ñݳñ³íáñÁ` ³é³í»É ³Ýíï³Ý· ¨ ³ñ¹Ûáõݳí»ï ͳé³ÛáõÃÛáõÝ Ï³½Ù³Ï»ñå»Éáõ ¨ ³éϳ ѳçáÕáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³½Ù³å³ïÏ»Éáõ ѳٳñ: ÜÇëïÇ ÁÝóóùáõ٠ѳßí»ïáõ ½»ÏáõÛóÝ»ñ »Ý Ý»ñϳ۳óñ»É ¼àô ¶Þ ûå»ñ³ïÇí í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï, ·»Ý»ñ³É-Ù³Ûáñ ². ¸³íÃÛ³ÝÁ, ¼àô ²Ðî² í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï, ·»Ý»ñ³É-Ù