Հայ Զինվոր - Page 16

ÂÆì 2 (1122) 28 ÐàôÜì²ðÆ - 3 öºîðì²ðÆ 2016 ´²Ä²Üà𸲶ðìºø §Ð²ÚöàêîƦ ´²Ä²ÜØàôÜøܺðàôØ 6 ³Ùëí³ µ³ÅÝ»·ÇÝÁ` 2500 ¹ñ³Ù 1 ï³ñí³ÝÁ` 5000 ¹ñ³Ù ¸³ëÇãÁ` 69240 ìϳ۳·Çñ` 177. ¸³ëÇã` 69240 гٳϳñ·ã³ÛÇÝ ß³ñí³ÍùÁ` §Ð³Û ½ÇÝíáñ¦ ûñÃÇ êïáñ³·ñí³Í ¿ ïå³·ñáõÃÛ³Ý 27.01.2016 îå³·ñí³Í ¿ §²ëïÕÇÏ ·ñ³ï