Հայ Զինվոր | Page 15

ÂÆì 2 (1122) 28 ÐàôÜì²ðÆ - 3 öºîðì²ðÆ 2016 IJزÜòÆ ²ÜÎÚàôÜ. êβܸÆܲìÚ²Ü Ê²â´²è öàðÒºø ÈàôÌºÈ Ø³ï »ñÏáõ ù³ÛÉÇó ºñ³Åßï³Ï³Ý ·áñÍÇù Ð³Û ·áõë³Ý ÒÙ»é³ÛÇÝ Ù³ñ½³Ó»õ ²ÝÅ»ÉÇϳ ® êåÇï³ÏÝ»ñª ²d6, Âh1, ög4 ê»õ»ñ` ²b8