Հայ Զինվոր - Page 14

ÂÆì 2 (1122) 28 ÐàôÜì²ðÆ - 3 öºîðì²ðÆ 2016 вÚî²ð²ðàôÂÚàôÜ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ (³ÛëáõÑ»ï` ÐÐ äÜ) ѳÛï³ñ³ñáõÙ ¿ ÙñóáõÛÃ` ì. ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý é³½Ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ (³ÛëáõÑ»ï` èÆ) ¹³ë³Ëáë³Ï³Ý Ñ»ï»õÛ³É Ã³÷áõñ å³ßïáÝÝ»ñÝ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ 1. èÆ Ñ³Ù³½áñ³ÛÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÇ ½áñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¨ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµÇáÝÇ é³¹Ç³óÇáÝ, ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý óÇÏÉÇ å»ï-é 鳹dzóÇáÝ, ùÇÙÇ³Ï³Ý ¨ Ï»Ýë³µ³Ý³Ï³Ý å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Í³é³ÛáõÃÛ³Ý å»ï (ѳëïÇù³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ` ÷á˷ݹ³å»ï) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿` áõÝ»Ý³É µ³ñÓñ³·áõÛÝ é³½Ù³Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ϳ٠ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý (í»ñçÇÝÇ ¹»åùáõÙ ³í³ñï³Í ÉÇÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëå³Û³Ï³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ), áõÝ»Ý³É Ñ³ëïÇùáí ݳ˳ï»ëí³ÍÇÝ Ñ³í³ë³ñ Ï³Ù Ù»Ï ³ëïÇ×³Ý ó³Íñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáãáõÙ, ½µ³Õ»óñ³Í ÉÇÝÇ Ýßí³Í ³ÙµÇáÝÇ óÇÏÉÇ ³í³· ¹³ë³ËáëÇ Ï³Ù ·Ý¹Ç èøÎä ͳé³ÛáõÃÛ³Ý å»ïÇ, ϳ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý ·áõÙ³ñï³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ï³Ù Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ï»Õ³Ï³ÉÇ, ϳ٠Ýßí³Í å³ßïáÝÝ»ñÇÝ Ñ³í³ë³ñ³½áñ §÷á˷ݹ³å»ï¦, §Ù³Ûáñ¦ ѳëïÇù³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙáí å³ßïáÝÝ»ñ,  í»ñçÇÝ ½µ³Õ»óñ³Í å³ßïáÝáõÙ ³éÝí³½Ý 2 ï³ñí³ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý ëï³Å: 2. èÆ Ñ³Ù³½áñ³ÛÇÝ ý³ÏáõÉï»ïÇ ½áñ³ï»ë³ÏÝ»ñÇ ¨ ͳé³ÛáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³ÙµÇáÝÇ ÇÝŻݻñ³Ï³Ý å³ïñ³ëïáõÃÛ³Ý óÇÏÉÇ å»ï-Ç ÇÝŻݻñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý å»ï (ѳëïÇù³ÛÇÝ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ` ÷á˷ݹ³å»ï) Üßí³Í ó÷áõñ å³ßïáÝÝ ½µ³Õ»óÝ»Éáõ ѳٳñ ³ÝÑñ³Å»ßï ¿`  áõÝ»Ý³É µ³ñÓñ³·áõÛÝ é³½Ù³Ù³ëݳ·Çï³Ï³Ý ϳ٠ù³Õ³ù³óÇ³Ï³Ý (í»ñçÇÝÇ ¹»åùáõÙ ³í³ñï³Í ÉÇÝÇ Ñ³Ù³å³ï³ëË³Ý ëå³Û³Ï³Ý ¹³ëÁÝóóÝ»ñ), áõÝ»Ý³É Ñ³ëïÇùáí ݳ˳ï»ëí³ÍÇÝ Ñ³í³ë³ñ Ï³Ù Ù»Ï ³ëïÇ×³Ý ó³Íñ ½ÇÝíáñ³Ï³Ý ÏáãáõÙ, ½µ³Õ»óñ³Í ÉÇÝÇ Ýßí³Í ³ÙµÇáÝÇ óÇÏÉÇ ³í³· ¹³ë³ËáëÇ Ï³Ù ·Ý¹Ç ÇÝŻݻñ³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý å»ïÇ, ϳ٠ѳٳå³ï³ëË³Ý ·áõÙ³ñï³ÏÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ Ï³Ù Ññ³Ù³Ý³ï³ñ