Հայ Զինվոր | Page 13

ÂÆì 2 (1122) »ñ î»ñ ÐÇëáõë øñÇëïáëÇ Õ»»É. ÑáõÝí³ñÇ í»óÇÝ, Ù » ¿ñ ã áõó ³Õ í ë ¨ ñ¨ » à »ùÇ, áñ ÜÙ³Ý µ³Ý سÛñ î³×³ñáõÙ æñûñÑÝ Ç ÍÝ Ç³ çÙ ¾ , Ï ³Ï ³Ý ³Ù Å ³·Ç ³Ý³ÏÏÇ µ³ñÓêáõñµµ ÌÝÝ¹Û³Ý å³ï³ñ ³íáñÁ ¹³ñÓ³í ѳÛáó µ ù Ç ³ã Ê Á, áõÝ õÃÛ ñïá Ï Ø í ûÍí³Í ëáõñµ ËáñÑñ¹³ÝßáõÙ ¿ ÐÇëáõëÇ ûñÑÝí³Í, ëáõñµ ÙÛáõéáÝá Û¹ ³ ïá » Ñ Ï ëÏ Æ Á: Ï » Ù ³Ûë ñ³ëïÇ×³Ý ëå³Ý»»ñÇó ÇÝíáñÝ»»ñÇ Ùáï, áñå»ë½Ç ½ ³Ñ ³å ù Çñù ¹ ñ, » ë» Ù³ Ù»»ñÓ ½áñ³ ʳãÁ ï³ñí»»ó ë³Ñٳݳ ÏÇ Ù³ñï³Ï³Ý á·ÇÝ: ¨ ½áñ³óÝÇ Ð³Ûáó µ³Ý³Ï ÝÇ å³ ³Ñ å ñÇÝ » ñ» û Í »ñ îÇñáç ²Ù»»Ã»»Å áõ ɳñí³ Ý ï»ÕÇ ãÇ áõÝ»»ÝáõÙ, ³ÛÉ Ù » áñ» ³Ý Ï ³Ï ³Ñ ³ï å ë, » ³Ý áã í³Õ ³Ýó²Ûë ³Ù»»ÝÁ Ñ»Ýó ³ÛÝå áÕáíáõñ¹Á ÑÇßÇ Ñ³ÕÃ³Ï Å ³Û Ñ ñ á í, ñÑÇ Ýá ß ³Ý ݳϳñáÕ ²çÇ ½áñáõÃÛ áõÃÛáõÝÝ»ñÇ áõ ÷áñÓáõÁÝÏ×í»Ýùù ·³ÉÇùù ¹Åí³ñ ã Ç ë½ » ñå á , ݳ áñ³ ½ ñÇ µ³Û³ÉÁ ¨ í»ñëïÇÝ , Ù»ñ ѳÕÃ³Ý³Ï³Í ëñµµ» áí ù Ãù Õá ³ õ á áí Ï ³½ µ ñ » Ù Ù»½ ÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³ç, »õ î»ñÁ »ñÇ ³ñųݳóÝÇ£ Ã³Ï³Ý Ññ³ß³å³ïáõÙÝ ³Õ Ñ ³Ý Ï ñó » Ñ µ ³Ù õÃÛ ñ»»Ëáëá 28 ÐàôÜì²ðÆ - 3 öºîðì²ðÆ 2016 ²ðò²ÊÚ²Ü Ðð²Þ²ä²îàôØܺð ÞàôÞÆÆ ²¼²î²¶ðàôØÀ ¸ºäø ¼ÆÜ̲è²ÚàôÂÚ²Ü Ä²Ø²Ü²Î ÎÇÝÁ å³ïÙáõÙ ¿ñ. §²ñó³ËÛÛ³Ý Ý ³½³ï³Ù Ù³ñïÇ ¹ÅÝ ÝÇ ï³ñÇÝ Ý»ñÝ Ý ¿ÇÝ Ý£ îËáõñ áõ Ñáõë³Ñ³ï Éáõñ»ñ ¿ÇÝ Ý ³ÝÁÝ Ý¹Ñ³ï ·³ÉÇë é³½ ½ÙÇ ¹³ßïÇó£ ÂíáõÙ Ù ¿ñ, û ³Û¹ å³ï»ñ³½ ½ÙÁ í»ñç ãÇ áõÝ Ý»Ý Ý³Éáõ£ ÞáõßÇÇ ³½³ï³· ·ñáõÙ ÙÇó Ù»Ï ß³µ³Ã ³é³ç Ðñ³½ ½¹³Ý Ý ù³Õ³ùáõÙ Ù å³ï»ñ³½ ½ÙÇ Ñ»ñÃ³Ï³Ý Ý ½áÑ»ñÇ ÑáõÕ³ñϳí íáñáõÃÛÛáõÝ ÝÝ ¿ñ. ïËáõñ ¿ñ, ³Ýã³÷ ÷ ïËáõñ ³Ûë ³Ù»Ý ÝÁ£ ²ëïí í³Í ¿Ç Ï³Ý ÝãáõÙ Ù ½ûñ áõ ·Çß»ñ, áñ ËݳÛÛÇ Ù»ñ ÅáÕáí íñ¹ÇÝ Ý£ ÐáõÝ ÝÇëÇ í»óÇ ·Çß»ñÁ ÙÇ »ñ³½ ½ ï»ë³, áñÝ Ý ³Ýã³÷ ÷ áõñ³Ë³óñ»ó áõ Ñáõë³¹ñ»ó ÇÝÓ£ ºë ÙÃáõÃÛÛ³Ý Ý Ù»ç Ï³Ý Ý· Ý³Í ¿Ç ¨ Ã³Ë³Ý ÝÓ³· ·ÇÝ Ý îÇñáçÝ Ý ¿Ç Ï³Ý ÝãáõÙ Ù£ Ð³Ý ÝϳñÍ ³ÛÛ¹ å³ÑÇÝ Ý ÙÇ ÷áùñ, ß³¯¯ï ÷áùñª ³ë»ÕÇ Í³ÛÛñÇ ã³÷ ÷ ÉáõÛÛë ³éϳÛÛÍ»ó »ñÏÝ ÝùáõÙ Ù ¨ ³Û¹ ÉáõÛÛëÁ, Çñ ³é³Ý ÝóùÇ ßáõñçÁ åïïí í»Éáí í-å åïïí í»Éáí í, ÇÙ ³ãùÇ ³é³ç ÙÇ Ñ»ùdzóÛÛÇÝ Ý ï»ë³ñ³Ý Ý µ³ó»ó. ݳ˪ »ñ¨³ó »Ï»Õ»óáõ ëñ³Í³ÛÛñ ·Ùµ»ÃÁ, µ³ÛÛó ³é³Ý Ýó ʳãÇ, ³ÛÝáõѻ飯 »Ï»Õ»óÇÝ Ý ³ÙµáÕçáõÃÛÛ³Ù Ùµ£ ²Ù»Ý Ý ÇÝã Éáõë³í íáñ ¿ñ, ßáõñçµáÉáñÁ ÉáõÛÛëÇ ³Ùå»ñ ¿ÇÝ Ý£ ´³ÛÛó ³Ýëå³ë»ÉÇáñ»Ý Ý ³Û¹ ³Ù»Ý ÝÁ ÁÝÏÕÙ Ùí»ó ˳í³ñÇ Ù»ç£ ºë Ý»Õëñï³Í ³Õ³Õ³ÏáõÙ Ù ¿Ç áõ ²ëïÍáõÝ Ý Ï³Ý ÝãáõÙ Ù, áñ ÉáõÛÛë ï³£ àõ ÝáñÇó ÏñÏÝ Ýí»ó ÝáõÛÛÝÁ. ³ë»ÕÇ ³ÝóùÇ ã³÷ ÷ ÉáõÛÛëÁ ëÏë»ó åïïí í»É¬åïïí í»É, áõ ÏñÏÇÝ Ý »ñ¨³ó ³é³Ý Ýó ʳãÇ »Ï»Õ»óÇÝ Ý£ ºÏ»Õ»óÇÝ Ý áõ Çñ ßñç³Ï³ÛÛùÁ Éáõë³í íáñí í»óÇÝ Ý, ë³Ï³ÛÛÝ »ñÏÇÝ ÝùÁ ˳í í³ñÇ Ù»ç ¿ñ£ Ð³Ý ÝϳñÍ ³Û¹ ˳í í³ñ³Ù Ù³Í »ñÏÝ Ýùáõ٠٠ʳãÇ ï»ëùáí í ÙÇ ÉáõÛÛë ï»ë³, áñ ëÏë»ó ¹³Ý ݹ³Õáñ»Ý Ý Ý»ñù¨ ÇçÝ Ý»É, ³å³ í»ñ³÷áËí í»Éáí í ×»ñ٠ٳϳ½ ½·»ëï ÙÇ »ñÇï³ë³ñ¹ ïÕ³Ù Ù³ñ¹áõ, Ï³Ý Ý·Ý»ó »Ï»Õ»óáõ ·Ùµ»ÃÇ íñ³, áñï»Õ ëáí íáñ³µ³ñ ʳãÝ Ý ¿ ÉÇÝ ÝáõÙ Ù£ ²Û¹ ïÕ³Ù Ù³ñ¹Á ·»Õ»óÇÏ ¿ñ áõ ß³· ·³Ý ݳϳ· ·áõÛÛÝ Ù³½ ½»ñáí í£ Ü³ ÇÝÓ Ý³ÛÛ»Éáí íª ³ë³ó, áñ »Ï»É ¿ ÇÙ ËÝ Ý¹ñ³Ý ÝùÁ ϳï³ñ»Éáõ, ù³Ý ÝÇ áñ Éë»É ¿ ÇÙ ³Õ»ñëÁ áõ ÷ñÏ»Éáõ ¿ Ù»ñ ³½·Ý áõ ç³Ñ»ÉÝ Ý»ñÇ ÏÛ³Ý ÝùÁ£ ²Û¹ å³ÑÇÝ Ý Ýáñ ÁÙ ÙµéÝ Ý»óÇ, áñ ÐÇëáõëÇÝ Ý »Ù ï»ëÝ ÝáõÙ Ù, ¨ Ó»éù»ñë í»ñ µ³ñÓñ³óñ³Íª í³½ ½»óÇ ¹»åÇ Ü³£ ÐÇëáõëÁ Ï³Ý Ý·Ý³Í ï»ÕÇó Æñ ͳÏí í +<8