Հայ Զինվոր | Page 11

ÂÆì 2 (1122) 28 ÐàôÜì²ðÆ - 3 öºîðì²ðÆ 2016 ¼àð²Îàâ 2016 - ø²Þ²Â²Ô úðÐܲÜøàì ֲܲä²ðкòÆÜ ÐáõÝí³ñÇ 18-ÇÝ ø³ß³Ã³ÕÇ ßñçÏ»ÝïñáÝ ´»ñÓáñáõÙª ½ÇÝÏáÙÇë³ñdzïÇ Ùáï Ù³ñ¹³ß³ï ¿ñ. ëÏëí»É ¿ 2016 Ãí³Ï³ÝÇ ÓÙ»é³ÛÇÝ ½áñ³ÏáãÁ: Þñç³ÝÇ ï³ñµ»ñ µÝ³Ï³í³Ûñ»ñÇ ½áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÁ ÍÝáÕÝ»ñÇ, µ³ñ»Ï³ÙÝ»ñÇ, ÁÝÏ»ñÝ»ñÇ áõÕ»ÏóáõÃÛ³Ùµ ï»Õ ¿ÇÝ Ñ³ë»É ¨ Ý»ñϳ۳ó»É ½ÇÝÏáÙÇë³ñdzï: Þñç³Ý³ÛÇÝ ½ÇÝÏáÙ, Ù³Ûáñ êï»÷³Ý úѳÝç³ÝÛ³ÝÁ ï»Õ»Ï³óñ»ó, áñ µáÉáñÇÝ ¿É µÅßÏ³Ï³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÁ ½ÝÝ»É ¿, ³éáÕç³Ï³Ý ËݹÇñÝ»ñ ãáõÝ»Ý áõ å³ïñ³ëï »Ý Çñ»Ýó å³ñïùÁ ϳï³ñ»É ѳÛñ»ÝÇùÇ Ñ³Ý¹»å: ܳ ϳñ¨áñ»ó ³ÛÝ ÷³ëïÁ, áñ ѳٳÛÝùÝ»ñÇ Õ»Ï³í³ñÝ»ñÁ µ³ñ»ËÕ×áñ»Ý ûųݹ³ÏáõÙ »Ý ½áñ³ÏáãÁ ųٳݳÏÇÝ Çñ³Ï³Ý³óÝ»Éáõ ·áñÍÁÝóóÇÝ: ¼áñ³ÏáãÇ µ³ÅÝáõÙ ½ÇÝÏáÙÇ ï»Õ³Ï³É, ϳåÇï³Ý γÙá ²É³í»ñ¹Û³ÝÁ í»ñçÝ³Ï³Ý ï»ëùÇ ¿ñ µ»ñáõÙ ½áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇ ÷³ëï³ÃÕûñÁ, ½ñáõóáõÙ Ýñ³Ýó Ñ»ï, ×ßïáõÙÝ»ñ ³ÝáõÙ: ²ñ¹»Ý ϳ áñáßáõÙ, ѳٳӳÛÝ áñÇ ½áñ³ÏáãÇÏÝ»ñÇ ÍÝáÕÝ»ñÁ ÝáõÛÝå»ë å³ï³ë˳ÝáõÙ »Ý ÙÇ ù³ÝÇ Ñ³ñó»ñǪ Çñ»Ýó ½áñ³ÏáãÇÏ áñ¹áõ Ñ»ï ϳåí³Í áñáß³ÏÇ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ»ñ ѳÕáñ¹»Éáí: ´áÉáñ ÍÝáÕÝ»ñÝ ¿É ѳëï³ï»óÇÝ, áñ µ³ñÓñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµ »Ý áõÕ³ñÏáõÙ Çñ»Ýó ½³í³ÏÝ»ñÇÝ Í³é³ÛáõÃ۳ݪ ѳÛñ»ÝÇùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»Éáõ: Ð³Ï ·ÛáõÕÇó ¿ Ð³ÛÏ Ø³Õ³ùÇ Ø³ÝáõÏÛ³ÝÁ, áñÇ Ñ³ÛñÁ í³Ë׳Ýí»É ¿ 2008 Ãí³Ï³ÝÇÝ: Î. ²É³í»ñ¹Û³ÝÁ ï»Õ»Ï³óñ»ó, áñ ݳ Ïͳé³ÛÇ Çñ»Ýó µÝ³Ï³í³ÛñÇÝ ³Ù»Ý³Ùáï ½áñ³Ù³ëáõÙ: гÛÏÇ Ù³ÛñÁª ²»ÉÇï³ ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ, ѳÙá½í³Í ¿, áñ áñ¹ÇÝ Ïͳé³ÛÇ ³ñųݳí³Û»É, Ϲ³éݳ ѳÛñ»ÝÇùÇ ÇëÏ³Ï³Ý å³ßïå³Ý: êáݳë³ñÇ ·ÛáõÕ³Ï³Ý Ñ³Ù³ÛÝùÇ Õ»Ï³í³ñ ²Ý¹ñ³ÝÇÏ ÎÛáõñ»ËÛ³ÝÁ µ³Ý³Ï ¿ñ ׳Ù÷áõÙ Çñ ÙÇ³Ï áñ¹áõݪ ê³ÙëáÝÇÝ, áñÁ ÏñáõÙ ¿ ²ñó³ËÛ³Ý ·áÛ³Ù³ñïáõÙ ½áÑí³Í Ñáñ»Õµáñ ³ÝáõÝÁ: гÛñÁ ó³Ýϳó³í, áñ áñ¹ÇÝ ÝáõÛÝå»ë ÝíÇñáõÙáí ͳé³ÛÇ ¨ ïáõÝ í»ñ³¹³éݳ ѳÛñ»ÝÇùÇ ÇëÏ³Ï³Ý ½ÇÝíáñÇ å»ë: ê³ÙëáÝÝ ¿É ѳëï³ï»óª ·ÝáõÙ ¿ µ³Ý³Ïª ·Çï³Ïó»Éáí, áñ ³é³çÇÝÁ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, ï³ïÇÝ, ùáõÛñ»ñÇÝ: ì³Ñ³Ý º÷ñ»ÙÛ³ÝÝ áõÝÇ 5 »ñ»Ë³ª 3 ³ÕçÇÏ, 2 ïÕ³, áñáÝóÇó ³Ûëûñ ²ñÃáõñÝ ¿ Ù»ÏÝáõÙ µ³Ý³Ï: ì³Ñ³ÝÁ Ýß»ó, áñ áñ¹áõÝ áõÕ³ñÏáõÙ ¿ µ³ñÓñ ïñ³Ù³¹ñáõÃÛ³Ùµª ÑáõÛëáí, áñ ûñÇÝ³Ï Ï¹³éݳ ì³Ñ»Ç ѳٳñ: Üß»ó ݳ¨, áñ ³ñ¹»Ý 20 ï³ñÇ ³åñáõÙ »Ý ø³ß³Ã³ÕÇ êáݳë³ñ ·ÛáõÕáõÙ, áñ¹ÇÝ»ñÝ ¿É ³ÛÝï»Õ »Ý ÍÝí»É: Øáß³Ã³Õ Ñ³Ù³ÛÝùÇ Ð»ñÇÏ ·ÛáõÕÇó îÇ·ñ³Ý ´³ÏáõÝóÁ ÍÝáÕÝ»ñÇ 4 áñ¹ÇÝ»ñÇó ³í³·Ý ¿: ²í³ñï»É ¿ лñÇÏÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý ¹åñáóÁ: ²ßËáõÛÅ »õ áõñ³Ë »ñÇï³ë³ñ¹Á ѳÙá½í³Í ¿, áñ µáÉáñ Ñ³Û ïճݻñÇ ÝíÇñ³Ï³Ý å³ñïùÝ ¿ å³ßïå³Ý»É »ñÏñÇ ³Ý¹áññÁ: ÐáíѳÝÝ»ë гñáõÃÛáõÝÛ³ÝÁ µÝ³ÏíáõÙ ¿ È»éݳÑáíÇï ѳٳÛ