Հայ Զինվոր | Page 10

ÂÆì 2 (1122) 28 ÐàôÜì²ðÆ - 3 öºîðì²ðÆ 2016 ÐÆÞºÜø Üð²Üò ²ÜàôÜ ²è ²ÜàôÜ ¸ÆðøºðàôØ Ð²ìºðIJò²ÌܺðÀ ijÙÏ»ï³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñ ²Õ³ëÇ ¶ñÇ·áñÛ³ÝÝ áõ èáõµ»Ý ²É»ùë³ÝÛ³ÝÁ ÝáõÛÝ Ñ» ï³Ëáõ½³Ï³Ý ëïáñ³µ³Å³ÝáõÙÇó ¿ÇÝ: ¸»Ïï»Ùµ»ñÇ 18-Ç ÇÝ ³¹ñµ»ç³Ý³Ï³Ý µ³Ý³ÏÇ