Հայ Զինվոր | Page 7

ÂÆì 2 (1122) ¼ÆÜìàðܺðÀ îàôÜ ºÜ ìºð²¸²ðÒºÈ Ð»Ýó ³ë»ë »ñ»Ï ¿ñ, áñ Ù»ñ ûñÃÇ ß³åÇÏÇÝ ïå³·ñ»óÇÝù »ñÏáõ ½ÇÝíáñ ³½·³ÛÇÝ µ³Ý³Ï ׳Ù÷³Í í³Ý³ÓáñóÇ Î³ñÇÝ» øáã³ñÛ³ÝÇ Éáõë³ÝϳñÁª §Ø²Úð вÚðºÜÆø¦ í»ñï³éáõÃÛ³Ùµ »õ ٳϳ·ñáõÃÛáõÝÁª ³ñí³Í ý»ÛëµáõùÛ³Ý Çñ ¿çáõÙ. §²ÙÇëÝ»ñ ³é³ç ¿ñ: ÜáõÛÝ å³ÑÇÝ ½³Ý·»óÇÝ ³í³· ½ÇÝíáñëª ÑÛáõëÇë³ñ»õÙïÛ³Ý ½áñ³Ù³ëÇó »õ Ïñïë»ñ ½ÇÝíáñëª Ñ³ñ³í³ñ»õ»ÉÛ³Ý ½áñ³Ù³ëÇó: â·Çï»Çª áñÇÝ Éë»Ù, áñÇ Ñ»ï Ëáë»Ù: ²ëáõÙ »Ù. §²°Û »ñ»Ë»ù ç³Ý, ã»ù ½³Ý·áõÙ, ã»ù ½³Ý·áõÙ, Ù»Ï ¿É ÙÇ³Å³Ù³Ý³Ï »ù ½³Ý·áõÙ: ÐÇÙ³ »ë DZÝ㠳ݻÙ, áñDZ¹ Éë»Ù, áñDZ¹ Ñ»ï Ëáë»Ù¦: Îñïë»ñ ½ÇÝíáñë ¿Ýï»ÕÇó ³ëáõÙ ¿. §¸» ³ë³` ó·³íáñ ٳٳ »ë, ¿ÉǦ: ...àõ áááá¯Ýó »Ù ëÇñáõÙ »ë Ç٠²¶²ìàð زز íÇ׳ÏÁ¦: Ø²Ø æ²Ü, ¸àôèÀ ´²ò. ïáõÝ »Ýù »Ï»Éª ³Ëå»ñë áõ »ë ¼ÇÝíáñÝ»ñÇ Ù³ÛñÁ ûñ»ñë ¹ÇÙ³íáñ»É ¿ ѳÛÏ³Ï³Ý µ³Ý³ÏáõÙ å³ïíáí ͳé³Û³Í »õ ½áñ³óñí³Í Çñ »ñÏáõ Ñ»ñáë ïճݻñÇÝ: ¼³ñٳݳÉÇ ÙÇ ½áõ·³¹ÇåáõÃÛ³Ùµ, û ݳ˳ËݳÙáõÃÛ³Ý Ï³Ùáù, ÝáõÛÝ ûñÁª ½