Հայ Զինվոր | Page 6

ÂÆì 2 (1122) 28 ÐàôÜì²ðÆ - 3 öºîðì²ðÆ 2016 ÞÜàðвìàð îàܸ, вÚðºÜÆøÆ ¼ÆÜìàð 24 92-Ç ÷»ïñí³ñÝ ¿ñ: ºë ͳé³ÛáõÙ ¿Ç λٻñáíáÛáõÙ, éáõë³Ï³Ý 28-ñ¹ ÏáñåáõëÇ ÑñÃÇé³Ññ»ï³Ý³ÛÇÝ ½áñù»ñÇ å»ïÝ ¿Ç: лï»õáõÙ ¿Ç ѳÛñ»ÝÇùáõ٠ͳí³ÉíáÕ Çñ³¹³ñÓáõÃÛáõÝÝ»ñÇÝ, ³ÝѳݷÇëï ¿Ç: ²ñÓ³Ïáõñ¹ í»ñóñÇ, »Ï³ ºñ»õ³Ý: ²Ûëï»Õ ѳñóáõ÷áñÓ ³ñÇ` áñï»Õ ¿ Ýáñ³ëï»ÕÍ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñáõÃÛáõÝÁ: ¶ï³: Øï³ ß»Ýù »õ ͳÝáà ·»Ý»ñ³ÉÇ Ñ³Ý¹Çå»óÇ` ¶áõñ·»Ý ¸³Éǵ³Éó۳ÝÇÝ: àõñ³Ë³ó³í: »õ³ÝóáõÏ ³ñ»ó »õ áõÕ»Ïó»ó ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ Ùáï: ¼»Ïáõó»óÇ` »Ï»É »Ù ÇٳݳÉáõ` ÑáÏï»Ùµ»ñÇ 19-ÇÝ: ØÇç³ÝóùÇ É³ÛÝáõÃÛáõÝÁ ѳë³í 2526 ÏÇÉáÙ»ïñÇ: ÎÛ³ÝùÇ ×³Ý³å³ñÑÝ ³½³ï³·ñí»ó: 1993 Ãí³Ï³Ý, ¹»Ïï»Ùµ»ñÇ 26: гϳé³Ïáñ¹Á Ó»éݳñÏ»ó Øáõñáí¹³Õ Ñ³ñÓ³ÏáÕ³Ï³Ý ûå»ñ³ódzÝ: Üå³ï³ÏÝ ¿ñ ·ñ³í»É ø³ñí³×³éÇ ³ÙµáÕç ï³ñ³ÍùÁ, ³å³ ½³ñ·³óÝ»É Ñ³ñÓ³ÏáõÙÁ: ֳϳïÁ Ó·íáõÙ ¿ñ ѳñ³íÇó (²ñ³ùë ·»ï) ÑÛáõëÇë (úÙ³ñÇ É»éݳÝóù)` áõÕÇÕ 300 ÏÙ: гñÓ³ÏÙ +<9