Հայ Զինվոր | Page 5

ÂÆì 2 (1122) 28 ÐàôÜì²ðÆ - 3 öºîðì²ðÆ 2016 ÞÜàðвìàð îàܸ, вÚðºÜÆøÆ ¼ÆÜìàð 24 ÂáõñùdzÛÇ »õ ²¹ñµ»ç³ÝÇ ïñáÑáõÙÝ ³ÝËáõë³÷»ÉÇ ¿ ³ÉÇßÝ»ñÝ ³ÛÉ »Éù, ù³Ý ë»÷³Ï³Ý å»ïáõÃÛáõÝ ëï»ÕÍ»ÉÁ, ãáõÝ»Ý ³Ñ³ êµ. ê³ñ·ëÇ ïáÝÇ ·É˳íáñ å³ï·³ÙÁ ì. ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý é³½Ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ ë³Ý»ñÇ Ù³ëݳÏóáõÃÛ³Ùµ ÇÝëïÇïáõïÇ ³ÝÓݳϳ½ÙÇ ¨ êáõñµ ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óáõ Ñá·¨áñ ÑáíÇí Üáñ³Ûñ ³í³· ù³Ñ³Ý³ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÇ Ý³Ë³Ó»éÝáõÃÛ³Ùµ ÑáõÝí³ñÇ 23-ÇÝ êµ. ê³ñ·ëÇ ïáÝÇÝ ÝíÇñí³Í ѳݹÇëáõÃÛáõÝ ³Ýóϳóí»ó ݳ¨ ºñ¨³ÝÇ Üáñ ÜáñùÇ êµ. ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óáõÙ: î»ñ γñ³å»ï ù³Ñ³Ý³ γñ³å»ïÛ³ÝÇ Ñ³Ý¹Çë³å»ïáõÃÛ³Ùµ Ù³ïáõóí³Í ê. ä³ï³ñ³·Çó ³ÝÙÇç³å»ë Ñ»ïá, »Ï»Õ»óáõ µ³ÏáõÙ é³½Ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇó Å³Ù³Ý³Í 70 Ïáõñë³ÝïÝ»ñÇó 14-Á ѳ·³Ý êáõñµ ê³ñ·ëÇ 14 ½ÇÝíáñÝ»ñÇ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý å³ïÙáõ׳ÝÝ»ñÁ ¨ ѳݹÇë³íáñ ó÷áñáí ßñç»óÇÝ »Ï»Õ»óáõ µ³Ïáõ٠ѳí³ùí³ÍÝ»ñÇ Ù»çª áñå»ë ÝíÇñáõÙÇ Ï»Ý¹³ÝÇ å³ï·³Ù Ñ³Û å³ñÙ³ÝÇÝ»ñÇÝ áõ å³ñÙ³ÝáõÑÇÝ»ñÇÝ: ²ÛÝáõÑ»ï¨ ì³½·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÇ ³Ýí³Ý é³½Ù³Ï³Ý ÇÝëïÇïáõïÇ Ñá·¨áñ ëå³ë³íáñ ê³ñ·Çë ë³ñÏ³í³· ̳ïáõñÛ³ÝÁ ¨ êµ. ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óáõ ³í³· ù³Ñ³Ý³ Üáñ³Ûñ ´³Õ¹³ë³ñÛ³ÝÁ »Ï»Õ»óáõ Ý»ñëáõÙª Ëáñ³ÝÇ ³éç¨ Ï³Ý·Ý³Í Ïáõñë³ÝïÝ»ñÇ Ñ»ï ÙdzëÇÝ Ñ³Ù³ÛÝ Ñ³ÛáõÃÛ³Ý »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ· ³ÝóϳóñÇÝ: ú·ïí»Éáí ³éÇÃÇóª ½ñáõó»óÇ ÙÇçáó³éÙ³Ý Ý³Ë³Ó»éÝáÕÝ»ñÇó Ù»ÏǪ 5ñ¹ µ³Ý³Ï³ÛÇÝ ÏáñåáõëÇ ¨ ϳ۳½áñÇ Ñá·¨áñ ëå³ë³íáñ, å³ï³ë˳ݳïáõ ºÝáíù ù³Ñ³Ý³ ºë³Û³ÝÇ Ñ»ï: - îáÝÇ ·É˳íáñ ËáñÑáõñ¹Ý áõ å³ï·³ÙÁ ÝíÇñáõÙÝ ¿: êáõñµ ê³ñ·ÇëÁ ¨ Ýñ³ áñ¹Çݪ سñïÇñáëÁ, ÝíÇñí»óÇÝ, ½áÑí»óÇÝ Ñ³ÝáõÝ ÁݹѳÝáõñ µ³ñûñáõÃÛ³Ý: ê³ ß³ï ϳñ¨áñ ¿: ²Ûëûñ, ÷³éù ²ëïÍá, å³ñï³¹Çñ ã¿, áñ ³Ýå³ÛÙ³Ý Ù³ñïÇñáëí»Ý, ãÝ³Û³Í ¹ñ³ ûñÇݳÏÝ»ñÝ ¿É áõÝ»Ýù: ÊáñÑáõñ¹Á µáõÝ ùñÇëïáÝ»³Ï³Ý ¿. øñÇëïáë å³ï·³Ù»ó, áñ ãϳ ³í»ÉÇ Ù»Í ë»ñ, ù³Ý »ñµ Ù»ÏÝ Çñ ÏÛ³ÝùÝ ¿ ï³ÉÇë ³ÛÉáó ѳٳñ: -Ø Ø»½ ½³ÝáõõÙ ³Ûë ïáÝÇ Ñ»ï ϳåí³Í ÙÇ ³ÛÉ ÁÝÏ Ï³ÉáõõÙ ¿É ϳ. ³ÛÝ ½áõõ·áñ¹íáõõÙ ¿ » ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñÇ, µ ³ñÇ µ ³ËïÇ, ³ÙáõõëÝáõõÃÛ³Ý Ñ»ï: - ²Ûá°, ÇÝãáõ ã¿: ²Ûë ËáñÑáõñ¹Á, ÇÝãå»ë ²ëïí³Í³ßÝãÛ³Ý ó³Ýϳó³Í ËáñÑáõñ¹, Ù³ñ¹Ï³Ýó Ù³ïáõóíáõÙ ¿ ³Ù»Ý³Ù³ïã»ÉÇ Ï»ñåáí: ²ëïí³Í³ßáõÝãÝ ÇÝùÁ ³ÙµáÕçáíÇÝ å³ïáõÙÝ»ñÇ ï»ëùáí ¿ Ù»½ Ù³ïáõóí»É ¨ Ù³ïã»ÉÇ ¿ ѳë³ñ³ÏáõÃÛ³Ý ³Ù»Ý³ï³ñµ»ñ ß»ñï»ñÇ, ï³ñµ»ñ ï³ñÇùÇ Ù³ñ¹Ï³Ýó ѳٳñ: úñÇݳϪ §³ÕÇ µÉÇÃǦ ³í³Ý¹áõÛÃÁ Ù»ñ »Ï»Õ»óÇÝ ãÇ Ù»ñÅáõÙ, ù³ÝÇ áñ ë³ Ù»ñ Ùß³ÏáõÛÃÇ ÙÇ Ù³ëÝÇÏÝ ¿: êñµ»ñÁ å³ñµ»ñ³µ³ñ ݳ¨ Ù»ñ ³ÕáÃùÝ»ñÇ Ñ³ë³Ý»ÉÇáõÃÛáõÝÝ »Ý ³å³ÑáíáõÙ ²ëïÍá ³é³ç, Ù»ñ µ³ñ»ËáëÝ»ñÝ »Ý, ݳ¨ å³ñµ»ñ³µ³ñ ѳÛïÝíáõÙ »Ý Ù³ñ¹Ï³Ýó: ÐÇÝ Å³Ù³Ý³ÏÝ»ñáõÙ ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳåí³Í ѳñó»ñÁ ß³ï µ³ñ¹ »Ý »Õ»É: ºí »ñÇï³ë³ñ¹ ³ÕçÇÏÝ»ñÝ áõ ïճݻñÁ, áñáÝó ³ÙáõëÝ³Ï³Ý Ï³åÇÝ ¹»Ù »Ý Ï³Ý·Ý»É ÍÝáÕÝ»ñÁ ϳ٠ѳٳÛÝùÁ, ¹ÇÙ»É »Ý êáõñµ ê³ñ·ëÇ ÙÇçÝáñ¹áõÃÛ³ÝÁ ¨ ëñï³ïñá÷ ëå³ë»É »Ý Çñ»Ýó »ñ³½³ÝùÇ Ï³ï³ñÙ³ÝÁ: ²Ñ³ ³Ûëï»ÕÇó ¿ »Ï»É êáõñµ ê³ñ·ëÇÝ ëÇñá ¨ ³ÙáõëÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳå»Éáõ ³í³Ý¹áõÛÃÁ: -Æ Æ±Ýã ¹»ñ áõÝ»Ý ÝÙ³Ý ÙÇçáó ó³éáõõÙÝ»ñÁ Ù»ñ ½ÇÝ