Հայ Զինվոր | Page 4

ÂÆì 2 (1122) 28 ÐàôÜì²ðÆ - 3 öºîðì²ðÆ 2016 гÛáó µ³Ý³ÏÁ êµ. ê³ñ·Çë ½áñ³í³ñÇ Ñáí³Ýáõ Ý»ñùá ÞÜàðвìàð îàܸ, вÚðºÜÆøÆ ¼ÆÜìàð 24 1 гÝñ³å»ïáõÃÛ³Ý Ý³Ë³·³ÑÁ ïáÝÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ ßÝáñѳíáñ³Ï³Ý Ëáëù ÑÕ»ó ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ. гñ·»ÉÇ° Í ÝáÕÝ»ñ, ë Çñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñÝ»ñ, ºë Ù»Í Ñ³×áõÛùáí ßÝáñѳíáñáõÙ »Ù Ó»½ª êáõñµ ê³ñ·ëÇ ïáÝÇ Ï³å³ÏóáõÃÛ³Ùµ: ¼áñ³í³ñ ê³ñ·ÇëÁ ½ ÇÝíáñ³Ï³ÝáõÃÛ³Ý, »ñÇï³ë³ñ¹áõÃÛ³Ý, ëÇñá áõ ѳí³ï³ñÙáõÃÛ³Ý, ³ÛëÇÝùÝ` ³Ý¹³í³×³Ý ÉÇÝ»Éáõ ëáõñµÝ ¿: àõëïÇ, ѳïϳå»ë ³Ûëûñ »ë áõ½áõÙ »Ù ßÝáñѳíáñ»É ³Ûëï»Õ Ý»ñϳ Ù»ñ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ, áñáÝù ½áñ³Ïáãí»Éáí Ñ ³ÛÏ³Ï³Ý µ ³Ý³Ï, å³ñ½ ½ÇÝíáñÇó í»ñ³Íí»É »Ý гÛñ»ÝÇùÇ ½ÇÝíáñÇ: гÛñ»ÝÇùÇ ½ÇÝíáñ ϳñáÕ ¿ ÉÇÝ»É Ý³, áí ·Çï³ÏóáõÙ ¿, áí ѳÙá½í³Í ¿, áñ Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇ ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ, Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇ å³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ ϳËí³Í ¿ Ù»½ÝÇó Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñÇó: ºí ³Û¹ Ù»Í, µ³½Ù³Ù³ñ¹ ÏáÉ»ÏïÇíáõÙ »Ã» Ù»ÏÁ Çñ å³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï ³ï³ñáõÙ ¿ ûñÇ, ³å³ Ùݳó³ÍÇ íñ³ ¿ µ³ñ¹íáõÙ Ñ ³í»ÉÛ³É ¹ Åí³ñáõÃÛáõÝÁ: гÛñ»ÝÇùÇ ½ÇÝíáñ ϳñáÕ ¿ ¹³éÝ³É Ý³, áí ·Çï³ÏóáõÙ ¿, áñ ÉdzñÅ»ù ϳï³ñ»Éáí Çñ å ³ñï³Ï³ÝáõÃÛáõÝÁ, Ç ñ å³ñïùÁª ݳ ³é³çÇÝ Ñ»ñÃÇÝ å³ßïå³ÝáõÙ ¿ Çñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, å³ßïå³ÝáõÙ ¿ Çñ ùáõÛñ»ñÇÝ, »Õµ³ÛñÝ»ñÇÝ, Çñ ³å³·³ »ñ»- 4 ˳ݻñÇ ÙáñÁ, Çñ ѳÛñ»ÝÇ ûç³ËÁ »õ ³Ûë ѳí³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý Ù»çª Ù»ñ гÛñ»ÝÇùÁ: êÇñ»ÉÇ° ½ÇÝíáñÝ»ñ, àõ½áõÙ »Ù ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝ Ñ³ÛïÝ»É Ó»ñ ÍÝáÕÝ»ñÇÝ, Ó»ñ áõëáõóÇãÝ»ñÇÝ, µáÉáñ Ýñ³Ýó, áíù»ñ, ³ÝÏ³Ë ëáóÇ³É³Ï³Ý íÇ׳ÏÇó, ß ³ï Ù »Í ¹ Åí³ñáõÃÛ³Ùµ, ï ³é³å³Ýùáí Ó »½ ÍÝ»É, ¹³ëïdzñ³Ï»É áõ ÏñÃ»É »Ý, »õ ¹áõù ¹³ñÓ»É »ù Ù»ñ гÛñ»ÝÇùÇ ÉdzñÅ»ù ù³Õ³ù³óÇÝ»ñ: ÆÙ ËáñÇÝ ßÝáñѳϳÉáõÃÛáõÝÁ Ó»½, ëÇñ»ÉÇ° ÍÝáÕÝ»ñ: àõ½áõÙ »Ù, ëÇñ»ÉÇ ½ÇÝíáñÝ»ñ, Ó»½ Ù ³ÕÃ»É µ ³ñÇ Í ³é³ÛáõÃÛáõÝ, ³ Ý÷áñÓ³Ýù Í ³é³ÛáõÃÛáõÝ: àõ½áõÙ »Ù íëï³Ñ ÉÇÝ»ù, áñ »ë, áñå»ë ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ·»ñ³·áõÛÝ ·É˳íáñ Ññ³Ù³Ý³- ï³ñ, å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³ñÁ, á ñå»ë Ù ³ñ¹, á ñ ùë³Ýãáñë ų٠½µ³Õí³Í ¿ Ù»ñ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ µáÉáñ ·áñÍ»ñáí áõ ËݹÇñÝ»ñáí, ³Ù»Ý ÇÝã ³ÝáõÙ »Ýù, áñ ¹áõù áõݻݳù ųٳݳϳÏÇó ë å³é³½ÇÝáõÃÛáõÝ, áñå»ë½Ç ³ÛÝ Ñ³ïí³ÍáõÙ, áñï»Õ ¹áõù å³ï³ë˳ݳïíáõÃÛáõÝ »ù ÏñáõÙª ɳñí³ÍáõÃÛáõÝ ãÉÇÝÇ: àõ½áõÙ »Ù µáÉáñǹ ѳí³ëïdzóÝ»É, áñ Ù»Ýù Ù»ñ ѳÛñ»ÝÇùÇ å ³ßïå³ÝáõÃÛáõÝÁ, ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ³Ýíï³Ý·áõÃÛáõÝÁ » ñµ»ù ³éáõͳËÇ ³é³ñϳ ã»Ýù ¹³ñÓñ»É áõ ã»Ýù ¹³ñÓÝÇ: ìëï³Ñ »Õ»ù, áñ Ó»½ÝÇó ³é³ç ͳé³ÛáÕÝ»ñÇ, ݳ»õ, ³Ýßáõßï, Ù»ñ ݳѳï³Ïí³Í ½ ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñÇ í³ëï³ÏÁ ÉÇÝ»Éáõ ¿ ³ÛÝ ÑÇÙùÁ, áñÇ íñ³ г۳ëï³ÝÇ Ð ³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝÁ ¹³éݳÉáõ ¿ ³ÝËáó»ÉÇ, á õÅ»Õ å»ïáõÃÛáõÝ: º í áñå»ë ÷ áùñÇÏ áõß³¹ñáõÃÛáõÝ Ó»ñ ɳí ͳé³ÛáõÃÛ³Ý, » ë Ë Ý¹ñ»É »Ù å ³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý ³Ë³ñ³- ñÇÝ, áñ Ó»½ÝÇó ³Ûëûñ ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ½ÇÝíáñÝ»ñÇÝ Ñ³ïϳóÝÇ 1 0-û û ñÛ³ ³ ñÓ³Ïáõñ¹, á ñå»ë½Ç Ï ³ñáճݳù Ó»ñ ÍÝáÕÝ»ñÇ, Ù»ñÓ³íáñÝ»ñÇ Ñ»ï ³ÝóϳóÝ»É ³Ûë ÙÇ ù³ÝÇ ûñÁ: Ø»Ï ³ Ý·³Ù » õë ë ñï³Ýó ßÝáñѳíáñáõÙ »Ù µáÉáñǹ: ÞÝáñѳíáñ³Ï³Ý » ÉáõÛÃáí ѳݹ»ë »Ï³í ݳ»õ ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÁ, áñáõÙ Ù³ëݳíáñ³ä²Þîàܲºð å»ë ³ëíáõÙ ¿ñ. §êÇñ»ÉÇ »ñÇï³ë³ñ¹Ý»ñ, ë Çñ»ÉÇ ½ ÇÝíáñÝ»ñ, ÇÝùݳµáõË Ï»ñåáí, µ³Ûó ݳ»õ Ý Ù³Ý ß áõùáí Ý ß»Éáí êáõñµ ê³ñ·ëÇ ïáÝÁ, áí Áëï ¿áõÃÛ³Ý ¹³