Հայ Զինվոր | Page 3

ÂÆì 2 (1122) вÚðºÜ²êÆð²Î²Ü ¸²êîƲð²ÎàôÂÚàôÜ. ²ØöàöÆâ ÊàðÐð¸²ÎòàôÂÚàôÜ ÐáõÝí³ñÇ 22-ÇÝ ÐÐ äÜ í³ñã³Ï³Ý ѳٳÉÇñáõÙ ³Ýóϳóí»ó ѳÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý µÝ³·³í³éáõÙ 2015Ã. ϳï³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÇ ³Ù÷á÷Ù³ÝÁ ÝíÇñí³Í ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛáõÝ: ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³ÝÁ Ù³ëݳÏóáõÙ ¿ÇÝ ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Õ»Ï³- ñáõÙ ³éϳ áñ¨¿ ÑÇÙݳíáñ ËݹÇñ í»ñѳݻÉáõ Ýå³ï³Ïáí: ²é³çݳÛÇÝ ï»Õ ¿ ѳïϳóí»É ³Ûë ϳñ¨áñ áÉáñïÇ Ù³ëÇÝ Ñ³Ýñ³ÛÇÝ Çñ³½»ÏÙ³ÝÁ û° ÐÐ äÜ Éñ³ïí³ÙÇçáóÝ»ñáõÙ, û° ï»Õ»Ï³ïí³Ï³Ý ³ÛÉ Ñ³ñóÏÝ»ñáõÙ: ì³ñ¹³Ý ²í»ïÇëÛ³ÝÁ ³Ý¹ñ³¹³ñÓ³í ݳ¨ ³éϳ µ³óÃáÕáõÙÝ»ñÇÝ Ý»óáÕ É³ñí³ÍáõÃÛáõÝ: ܳ˳ñ³ñÇ Ñ³í³ëïٳٵª ³×áÕ ë»ñݹÇÝ ×Çßï ³ñŻѳٳϳñ·áí ¹³ëïdzñ³Ï»ÉáõÝ áõÕÕí³Í ç³Ýù»ñÁ, ½áõ·áñ¹í»Éáí Ù³ñï³Ï³Ý áõëáõóÙ³Ý Ñ»ï, ïí»É »Ý Ññ³ß³ÉÇ ³ñ¹ÛáõÝù, ÇÝãÇ íϳÛáõÃÛáõÝÝ »Ý ÐÐ ¨ ÈÔÐ ³Ùáõñ å³ßïå³Ýí³Í ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ: í³ñÝ»ñ, µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñ, áëïÇϳÝáõÃÛ³Ý »õ ï³ñ³Íù³ÛÇÝ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù³ñÙÇÝÝ»ñÇ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ: гÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³ÏáõÃÛ³Ý áÉáñïáõÙ 2015Ã. Çñ³Ï³Ý³óí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ í»ñ³µ»ñÛ³É ÑÇÙÝ³Ï³Ý ½»ÏáõÛóáí ѳݹ»ë »Ï³í ÐÐ äÜ ï»Õ»Ï³ïíáõÃÛ³Ý ¨ ѳë³ñ³- ¨ ³é³çÇϳ ³Ý»ÉÇùÝ»ñÇÝ: ܳ ³é³ç³ñÏ»ó ëï»ÕÍ»É ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËáõÙµª ߳ѳ·ñ·Çé ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ, ϳéáõÛóÝ»ñÇ, áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ³é³í»É å³ïñ³ëïí³Í Ù³ëݳ·»ïÝ»ñÇó µ³Õϳó³Í, áñÁ ÏÙß³ÏÇ ï³ñµ»ñ ѳñó»ñÇ ÉáõÍÙ³ÝÁ ÙÇïí³Í ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ Íñ³·Çñ: ÊáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ½»ÏáõÛóÝ»ñáí ѳݹ»ë »Ï³Ý ݳ¨ ѳÛ- ÆѳñÏ», å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÁ µ³í³ñ³ñ ãÇ Ñ³Ù³ñáõ٠ϳï³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñÇ Í³í³ÉÝ áõ ٳϳñ¹³ÏÁ: ܳ ѳïϳå»ë Çñ ¹Å·áÑáõÃÛáõÝÁ ѳÛïÝ»ó ݳËáñ¹ ËáñÑñ¹³ÏóáõÃÛ³Ý Å³Ù³Ý³Ï ëï»ÕÍí³Í ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ËÙµÇ ·áñÍáõÝ»áõÃÛáõÝÇó: гϳé³Ï ¹»åùáõÙ áÉáñïáõÙ ·ñ³Ýóí³Í ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñÁ ß³ï ³í»ÉÇ µ³ñÓñ ¨ ï»ë³Ý»ÉÇ ÏÉÇÝ»ÇÝ: гÛñ»Ý³ëÇñ³Ï³Ý ¹³ëïdzñ³Ïáõ- ϳÛÝáõÃÛ³Ý Ñ»ï ϳå»ñÇ í³ñãáõÃÛ³Ý å»ï ì³ñ¹³Ý ²í»ïÇëÛ³ÝÁ: ܳ Ù³Ýñ³Ù³ëÝ Ý»ñϳ۳óñ»ó ÙÇ ù³ÝÇ ÑÇÙÝ³Ï³Ý áõÕÕáõÃÛáõÝÝ»ñª ѳÝñ³ÏñÃ³Ï³Ý ¨ µ³ñÓñ³·áõÛÝ áõëáõÙÝ³Ï³Ý Ñ³ëï³ïáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï ѳٳï»Õ ϳï³ñí³Í ³ß˳ï³ÝùÝ»ñ, µáõÑ³Ï³Ý ³ëå³ñ»½, ѳë³ñ³Ï³Ï³Ý ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛáõÝÝ»ñÇ ¨ »ñÇï³ë³ñ¹³Ï³Ý ϳéáõÛóÝ»ñÇ Ý»ñ·ñ³íí³ÍáõÃÛáõÝ, ѳٳ·áñͳÏóáõÃÛáõÝ ³ÛÉ ·»ñ³ï»ëãáõÃÛáõÝÝ»ñÇ Ñ»ï: ²Ýßáõßï ϳñ¨áñíáõÙ ¿ Ñáµ»ÉÛ³Ý³Ï³Ý ÙÇçáó³éáõÙÝ»ñÇ ³Ýóϳóá ;\9