Հայ Զինվոր

ÂÆì 2 (1122) 28 ÐàôÜì²ðÆ - 3 öºîðì²ðÆ 2016 www.hayzinvor.am вÚàò ´²Ü²ÎÀ ê´. ê²ð¶Æê ¼àð²ì²ðÆ Ðàì²Üàô ܺðøà ÐáõÝí³ñÇ 23-Ç ÇÝ` êµ. ê³ñ·Çë ½áñ³í³ñÇ ïáÝÇ ³éÃÇí, ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûÙÇ` êµ. ê³ñ·ëÇ ³ÝáõÝÁ ÏñáÕ »ñ»ù »Ï»Õ»óÇÝ»ñáõÙ Ù³ïáõóí»ó êáõñµ ä³ï³ñ³·: Ð³Û ²é³ù»É³Ï³Ý êáõñµ »Ï»Õ»óáõ ²ñ³ñ³ïÛ³Ý Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûÙÇ ³é³çÝáñ¹³ÝÇëï êáõñµ ê³ñ·Çë »Ï»Õ»óáõÙ ³Ýóϳóí³Í å³ï³ñ³·Á Ù³ïáõóí»ó î. ܳí³ë³ñ¹ ³ñù»åÇëÏáåáë Î×áÛ³ÝÇ Ñ³Ý¹Çë³å»ïáõÃÛ³Ùµ: ºñÇï³ ë³ñ¹Ý»ñÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ý ûñ Ñéã³Ïí³Í êáõñµ ê³ñ·ëÇ ïáÝÇÝ ÝíÇñí³Í ÙÇçáó³éÙ³ÝÁ Ý»ñϳ ¿ÇÝ ÐРݳ˳·³Ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ, ÐÐ å³ßïå³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñ ê»Ûñ³Ý úѳÝÛ³ÝÁ, ºñ»õ³ÝÇ ù³Õ³ù³å»ï î³ñáÝ Ø³ñ·³ñÛ³ÝÁ, µ³ñÓñ³ëïÇ×³Ý ½ÇÝíáñ³Ï³ÝÝ»ñ, ë³ÑٳݳÛÇÝ ·ÍáõÙ ³é³í»É ³ãùÇ ÁÝÏ³Í ½ÇÝíáñÝ»ñÝ áõ Ýñ³Ýó ÍÝáÕÝ»ñÁ: ØÇçáó³éÙ³Ý Å³Ù³Ý³Ï Ù³ïáõóí»ó å»ï³Ï³Ý ë³ÑÙ³ÝÇ ³é³çݳ·Íáõ٠ͳé³ÛáõÃÛáõÝ ³ÝóϳóÝáÕ »ñÇï³ë³ñ¹ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇ ûñÑÝáõÃÛ³Ý Ï³ñ·: ²ÛÝáõÑ»ï»õ ë³Ñٳݳ·áïáõÙ Ù³ñï³Ï³Ý Ñ»ñóå³ÑáõÃÛáõÝ Çñ³Ï³Ý³óñ³Í É³í³·áõÛÝ Å³ÙÏ»ï³ÛÇÝ ½ÇÝͳé³ÛáÕÝ»ñÇó 25-Á Á ûÙÇ ³é³çÝáñ¹³ñ³ÝáõÙ ï»ÕÇ áõÝ»ó³Í Ëñ³ËáõëÙ³Ý Ñ³Ý¹Çë³íáñ ³ñ³ñáÕáõÃÛ³Ý ÁÝóóùáõÙ ²ñ³ ñ³ïÛ³Ý Ñ³Ûñ³å»ï³Ï³Ý ûÙÇ ÏáÕÙÇó å³ñ·»õ³ïñí»óÇÝ ê. ê³ñ·Çë ¼áñ³í³ñÇ ËáñÑñ¹³Ýß³Ï³Ý ½³ñ¹³å³ïÏ»ñáí áõ ïáÝÁ ËáñÑñ¹³ÝßáÕ Ñáõß³Ýí»ñÝ»ñáí: 4 9 771829 258002 16002 > ISSN 1829-2585 Ð Ð ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ä²Þîàܲºð ÞÜàðвìàð îàܸ, вÚðºÜÆøÆ ¼ÆÜìàð