Հայ Զինվոր - Page 2

2
Â Æ ì 4 9 ( 1 1 6 9 ) 1 4 - 2 0 ¸ º Î î º Ø ´ º ð Æ 2 0 1 6

ÐÐ Ü ² Ê ²¶² ÐÆ ² ÞÊ ² î ² Üø ² ÚÆÜ ² ÚòÀ ² ðò ² ÊÆ Ð ² Üð ² ä º îàôÂÚàôÜ

1
¸ » Ïï » Ùμ » ñÇ 9-ÇÝ ÐÐ Ý ³ Ë ³·³ Ñ « ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ·» ñ ³· áõÛÝ · ÉË ³ íáñ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ « Ñ ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý » ñÏáõ Ñ ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝÝ » - ñÇ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ÷ áË · áñÍ ³ ÏóáõÃÛ ³ Ý ßñç ³ Ý ³ ÏáõÙ ³ Ûó » É » É ¿ ² ñó ³ ËÇ Ñ ³ ñ ³ í ³ ÛÇÝ » õ Ñ ³ ñ ³ í ³ ñ » õ » ÉÛ ³ Ý ÙÇ ß ³ ñù ½áñ ³ - Ù ³ ë » ñ , áñÇ ÁÝà ³ óùáõÙ Ýñ ³ Ý áõÕ » Ïó » É » Ý ÈÔÐ Ý ³ Ë ³·³ Ñ ´³ Ïá ê ³ Ñ ³ ÏÛ ³ ÝÁ « ÐÐ » õ ÈÔÐ å ³ ßïå ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý ³ Ë ³ ñ ³ ñÝ » ñ ìÇ ·» Ý ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ » õ È » õáÝ ØÝ ³ ó ³ Ï ³ ÝÛ ³ ÝÁ « ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ μ ³ ñÓñ ³ ëïÇ ×³ Ý Ññ ³ ÙÏ ³ ½ÙÇ Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñ : ä ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ¹ Çñù » ñÇó Ù » ÏáõÙ Ý ³ Ë ³ - ·³ ÑÝ » ñÝ áõÝÏÝ ¹ ñ » É » Ý Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ½ » ÏáõÛóÁ « Ñ » ï » õ » É Ù ³ ñï ³ Ï ³ Ý Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Çñ ³ Ï ³ Ý ³ ó- Ù ³ ÝÁ « Í ³ Ýáà ³ ó » É å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý Ñ ³ Ù ³ Ï ³ ñ- · Ç ³ Ùñ ³ åÝ ¹ Ù ³ Ý áõÕÕáõÃÛ ³ Ùμ Ï ³ ï ³ ñí ³ Í ³ ß- Ë ³ ï ³ ÝùÝ » ñÇÝ : î » ÕáõÙ ùÝÝ ³ ñÏí » É » Ý ½áñù » ñÇ å ³ ïñ ³ ëïáõÃÛ ³ ÝÝ ³ éÝãíáÕ ÙÇ ß ³ ñù ËÝ ¹ ÇñÝ » ñ « ïñí » É » Ý Ñ ³ Ù ³ å ³ ï ³ ëË ³ Ý Ñ ³ ÝÓÝ ³ ñ ³ ñ ³ Ï ³ Ý- Ý » ñ : ê » ñÅ ê ³ ñ · ëÛ ³ ÝÁ å ³ ñ ·» õ ³ ïñ » É ¿ ½áñ ³ Ù ³ - ëÇ É ³ í ³· áõÛÝ ëå ³ Ý » ñÇÝ « å ³ ÛÙ ³ Ý ³· ñ ³ ÛÇÝ » õ Å ³ ÙÏ » ï ³ ÛÇÝ ½ÇÝ- Í ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ μ ³ ñ » ËÇÕ × » õ ·» ñ ³ ½ ³ Ýó Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ñ ³ Ù ³ ñ : Ð ³ Ûñ » ÝÇùÇ ë ³ ÑÙ ³ ÝÝ » ñÁ å ³ ßïå ³ Ý » ÉÇë óáõó ³ μ » ñ ³ Í μ ³ ó ³ éÇÏ Ëǽ ³ ËáõÃÛ ³ Ý « ³ ÝÓÝáõñ ³ ó ù ³ çáõÃÛ ³ Ý » õ ³ ÝÙÝ ³ óáñ ¹ ÝíÇñáõÙÇ Ñ ³ Ù ³ ñ ½áñ ³ Ù ³ ëÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñ « ÷ áË · Ý ¹³ å » ï ² ñ ³ Ù Ð ³ Ûñ- Û ³ ÝÇÝ ÐÐ Ý ³ Ë ³·³ ÑÁ å ³ ñ ·» õ ³ ïñ » É ¿ § Ø ³ ñï ³ Ï ³ Ý Ë ³ ã ¦ 2-ñ ¹ ³ ëïÇ ×³ ÝÇ ßù ³ Ýß ³ Ýáí :
Ü ³ Ë ³·³ ÑÁ Ý » ñÏ ³ ¿ » Õ » É Ý ³» õ ëå ³ Ý » ñÇ Ñ ³ Ù ³ ñ Ï ³ éáõóí ³ Í μ ³ ½Ù ³ μÝ ³ Ï ³ ñ ³ Ý ß » ÝùÇ » õ » ñÏáõ ½áñ ³ ÝáóÇ μ ³ óÙ ³ Ý ³ ñ ³ ñá- ÕáõÃÛáõÝÝ » ñÇÝ « Í ³ Ýáà ³ ó » É ëå ³ Ý » ñÇ μÝ ³ Ï ³ ñ ³ Ý ³ ÛÇÝ å ³ ÛÙ ³ Ý- Ý » ñÇÝ » õ μÝ ³ Ï ³ ñ ³ Ý ³ ÙáõïÇ ³ éÃÇí ßÝáñÑ ³ íáñ » É Ýñ ³ Ýó : Ü ³ Ý ³» õ Ëñ ³ Ëáõë ³ Ï ³ Ý Ýí » ñÝ » ñ ¿ Ñ ³ ÝÓÝ » É Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý ÁÝà ³ ó- ùáõÙ ³ ãùÇ ÁÝÏ ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ :
ÐÐ ½ÇÝí ³ Í áõÅ » ñÇ ·» ñ ³· áõÛÝ · ÉË ³ íáñ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÁ ¹» Ïï » Ùμ » ñÇ 10-ÇÝ ÈÔÐ Ý ³ Ë ³·³ Ñ ´³ Ïá ê ³ Ñ ³ ÏÛ ³ ÝÇ Ñ » ï ³ Ûó » É » É ¿ ² ñó ³ ËÇ ÑÛáõëÇë ³ ÛÇÝ ßñç ³ ÝÝ » ñÇó Ù » ÏÇ` Ø ³ ï ³ ÕÇëÇ » õ  ³ ÉÇßÇ ßñç ³ Ï ³ ÛùáõÙ · ïÝíáÕ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý ¹ Çñù » ñ , áõÝÏÝ ¹ ñ » É ¿ ½áñ ³ Ù ³ ëÇ Ññ ³ Ù ³ Ý ³ ï ³ ñÇ ½ » ÏáõÛóÁ « áñÇó Ñ » ïá Ñ ³ ÛÏ ³ Ï ³ Ý » ñÏáõ Ñ ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛáõÝ- Ý » ñÇ Õ » Ï ³ í ³ ñÝ » ñÇÝ » Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óí » É ÇÝ- Å » Ý » ñ ³ Ï ³ Ý » õ ³ Ùñ ³ ßÇÝ ³ Ï ³ Ý » Ýà ³ Ï ³ - éáõóí ³ ÍùÝ » ñÝ áõ Ñáõë ³ ÉÇ å ³ ßïå ³ Ýáõ- ÃÛáõÝ Çñ ³ Ï ³ Ý ³ óÝ » Éáõ Ýáñ ï » ËÝáÉá · Ç ³ Ý » - ñÁ : Ð ³ Û ³ ëï ³ ÝÇ Ð ³ Ýñ ³ å » ïáõÃÛ ³ Ý Ý ³ - Ë ³·³ ÑÁ Ëñ ³ Ëáõë » É ¿ Í ³ é ³ ÛáõÃÛ ³ Ý Ù » ç
³ ãùÇ ÁÝÏ ³ Í ½ÇÝÍ ³ é ³ ÛáÕÝ » ñÇÝ :
ÈÔÐ å ³ ßïå ³ Ý ³ Ï ³ Ý Ù » Ï ³ ÛÉ ßñç ³ ÝáõÙ » õë ï » ÕÇ ¿ áõÝ » ó » É Ñ » ñà ³ Ï ³ Ý ½áñ ³ ÝáóÇ » õ ½áñ ³ - Ù ³ ëÇ ûÅ ³ Ý ¹³ Ï ßÇÝáõÃÛáõÝÝ » ñÇ μ ³ óÙ ³ Ý Ñ ³ Ý- ¹ Çë ³ íáñ ³ ñ ³ ñáÕáõÃÛáõÝÁ « áñÇó Ñ » ïá Ý ³ Ë ³ - ·³ ÑÝ » ñÁ ² ñó ³ Ë ³ Ûó » É ³ Í ÐÐ ³ ñí » ëïÇ · áñ- ÍÇãÝ » ñÇ » õ Ùï ³ íáñ ³ Ï ³ ÝáõÃÛ ³ Ý Ý » ñÏ ³ Û ³ óáõóÇãÝ » ñÇ Ñ » ï Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É » Ý ß ³ ñ ³ Ññ ³ å ³ ñ ³ - ÏáõÙ ³ ÝÓÝ ³ Ï ³ ½ÙÇ Ñ ³ Ù ³ ñ Ï ³ ½Ù ³ Ï » ñåí ³ Í Ñ ³ Ù » ñ · ÇÝ : º ñ » ÏáÛ ³ Ý êï »÷³ Ý ³ Ï » ñïÇ Ùß ³ ÏáõÛÃÇ » õ » ñÇï ³ ë ³ ñ ¹ áõÃÛ ³ Ý å ³ É ³ ïáõÙ ÐÐ » õ ÈÔÐ Ý ³ - Ë ³·³ ÑÝ » ñÁ Ù ³ ëÝ ³ Ïó » É » Ý §² Ùáõñ Ñ ³ í ³ ïù « ѽáñ μ ³ Ý ³ Ï « å ³ ßïå ³ Ýí ³ Í Ñ ³ Ûñ » ÝÇù ¦ ÙÇçáó ³ éÙ ³ ÝÁ :
2
ÐÐ ä ² Þîä ² ÜàôÂÚ ² Ü Ü ² Ê ² ð ² ðàôÂÚ ² Ü ä ² ÞîàÜ ²  º ðÂ
ÂÆì 4 9 ( 1169) 1 4 - 2 0 ¸ ºÎîºØ´ºðÆ 2 016 ÐРܲʲ¶²ÐÆ ²Þʲî²Üø²ÚÆÜ ²ÚòÀ ²ðò²ÊÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ 1 2 ÐÐ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü Ü²Ê²ð²ðàôÂÚ²Ü ¸»Ïï»Ùμ»ñÇ 9-ÇÝ ÐРݳ˳·³Ñ« ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ·»ñ³·áõÛÝ ·É˳íáñ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ« ѳÛÏ³Ï³Ý »ñÏáõ ѳÝñ³å»ïáõÃÛáõÝÝ»- ñÇ ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ ÷áË·áñͳÏóáõÃÛ³Ý ßñç³Ý³ÏáõÙ ³Ûó»É»É ¿ ²ñó³ËÇ Ñ³ñ³í³ÛÇÝ »õ ѳñ³í³ñ»õ»ÉÛ³Ý ÙÇ ß³ñù ½áñ³- Ù³ë»ñ, áñÇ ÁÝóóùáõÙ Ýñ³Ý áõÕ»Ïó»É »Ý ÈÔРݳ˳·³Ñ ´³Ïá ê³Ñ³ÏÛ³ÝÁ« ÐÐ »õ ÈÔÐ å³ßï- å³ÝáõÃÛ³Ý Ý³Ë³ñ³ñÝ»ñ ìÇ·»Ý ê³ñ·ëÛ³ÝÁ »õ È»õáÝ Øݳó³Ï³ÝÛ³ÝÁ« ½ÇÝí³Í áõÅ»ñÇ μ³ñÓ- ñ³ëïÇ×³Ý Ññ³Ùϳ½ÙÇ Ý»ñϳ۳óáõóÇãÝ»ñ: ä³ßïå³Ý³Ï³Ý ¹Çñù»ñÇó Ù»Ïáõ٠ݳ˳- ·³ÑÝ»ñÝ áõÝÏݹñ»É »Ý Ññ³Ù³Ý³ï³ñÇ ½»ÏáõÛóÁ« Ñ»ï»õ»É Ù³ñï³Ï³Ý ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Çñ³Ï³Ý³ó- Ù³ÝÁ« ͳÝáóó»É å³ßïå³Ý³Ï³Ý ѳٳϳñ- ·Ç ³Ùñ³åÝ¹Ù³Ý áõÕÕáõÃÛ³Ùμ ϳï³ñí³Í ³ß- ˳ï³ÝùÝ»ñÇÝ: î»ÕáõÙ ùÝݳñÏí»É »Ý ½áñù»ñÇ å³ïñ³ëïáõÃÛ³ÝÝ ³éÝãíáÕ ÙÇ ß³ñù ËݹÇñÝ»ñ« ïñí»É »Ý ѳٳå³ï³ëË³Ý Ñ³ÝÓݳñ³ñ³Ï³Ý- Ý»ñ: ê»ñÅ ê³ñ·ëÛ³ÝÁ å³ñ·»õ³ïñ»É ¿ ½áñ³Ù³- ëÇ É³í³·áõÛÝ ëå³Ý»ñÇÝ« å³Ûٳݳ·ñ³ÛÇÝ »õ ųÙÏ»ï³ÛÇÝ ½ÇÝ- ͳé³ÛáÕÝ»ñÇÝ μ³ñ»ËÇÕ× »õ ·»ñ³½³Ýó ͳé³ÛáõÃÛ³Ý Ñ³Ù³ñ: гÛñ»ÝÇùÇ ë³ÑÙ³ÝÝ»ñÁ å³ßïå³Ý»ÉÇë óáõó³μ»ñ³Í μ³ó³éÇÏ Ëǽ³ËáõÃ۳ݫ ³ÝÓÝáõñ³ó ù³çáõÃÛ³Ý »õ ³ÝÙݳóáñ¹ ÝíÇñáõÙÇ Ñ³Ù³ñ ½áñ³Ù³ëÇ Ññ³Ù³Ý³ï³ñ« ÷á˷ݹ³å»ï ²ñ³Ù гÛñ- Û³ÝÇÝ ÐРݳ˳·³ÑÁ å³ñ·»õ³ïñ»É ¿ §Ø³ñï³Ï³Ý ˳㦠2-ñ¹ ³ëïÇ׳ÝÇ ßù³Ýß³Ýáí: ܳ˳·³ÑÁ Ý»ñϳ ¿ »Õ»É ݳ»õ ëå³Ý»ñÇ Ñ³Ù³ñ ϳéáõóí³Í μ³½Ù³μݳϳñ³ t w ԃ ?ԃ w: g t +Woww w 7 w $ w :w ? w ot og t+w t ԃ:w ? w g wG $w ws +w ԃ/ / ? tw w ă G wOw $7 oo tw ̴+d w? 4 w7 oWw t+C@ w 4  ot '/ +G g w  ? g: t#S@+w / D ? G ?o wG o ' $+ /Go ot ww ̃g ?+c W ԃ ' ? od t+T w ? t İw?w $ + g G g w  ?o +G G o? ? t ?ԃG w ot+w W ? w t tw ? o $t+ w ? t ԃ g w ? t w ? ̴+ 7w tԃG ' wԴ+ot ? w w 'ԃwă /w' w +C o wC w o tw ̴+/ G/ / $ 7 oo tg + w? 4 w7 oWw t+#S@ w ? tg < o$ wd + W w $G ? t w ԃ ̴+g w <woww : g tG t+ ă Wow ̃G w / ̴+ Gw  , o ' 4C@  Ĵ+7w ԃg ? wo tw ? o Դ+w G g w ? $ t G  ̴+?d wOw ? gG g ă? g ? 4+G g t+ ?o t w ? g ?o +  o t ' dC@ ԃ#S@w ̴+/ Gw g w ? $ t găG  +G ă: w ?  w 4G o w g+ g w+ {s